Nolčova křížovkářská maturita 2017

 

Milí přátelé,

po letní přestávce vítejte na startu 4. kola NKM 2017. Sestavit základní strukturu křížovkového celku pro Vás, díky osové symetrii, jistě nebude představovat problém, míst na chycení je dostatek. Problémy nebudete mít ani se skrytými tajenkami, které jsou všechny umístěny v obrazci křížovky.

Z pramenů si pro toto a příští kolo NKM vyřaďte prameny: Slovník pojmů z dějin umění a Výkladový slovník exotických materiálů… Nově si pro dvě závěrečná kola připište: Vlčková: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů (Libri, 2006), a pro toto 4. kolo prameny Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie a Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko český slovník (Leda 1997). Abyste však posledně dva jmenované prameny nemuseli pracně shánět, jsou z nich použité výrazy uvedeny v pomůcce.

Svá kompletní řešení s vypsanými a vyznačenými skrytými tajenkami zašlete nejpozději do 15. listopadu 2017 na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz. Hodně zdaru.

 

STAROVĚKÝ EGYPT – 4. KOLO – RAMESSE II.

Pravděpodobně nejznámějším egyptským panovníkem je Ramesse II. Veliký (vlastním jménem Vesermaatre Setepenre Ramesse), syn Sethiho I., třetí vládce 19. dynastie, který vládl ve 13. století př. n. l. Přízvisko Veliký neužíval, dali mu ho historikové. Dnes je znám zejména pod latinským jménem Ramses, které vzniklo z řeckého Ramessés. Ramesse II. se stal natolik slavným a populárním, že jsou po něm v Egyptě pojmenovány … (1), vysavače, … (2), ulice i … (3). Byl úspěšným panovníkem, vynikajícím válečníkem a velkým stavebníkem. Důležitou událostí Ramessovy vlády bylo vojenské střetnutí s chetitskou říší o panství nad středomořským pobřežím syro-palestinské oblasti a územím Amurru, které vyvrcholilo bitvou u Kádeše – dnešní … (4)  – na řece Orontu. Přestože bitva skončila nerozhodně, považoval ji Ramesse II. za svůj vrcholný válečnický úspěch a v tomto duchu dal její průběh zobrazit na stěnách mnohých chrámů. Následně velký faraon uzavřel s Chetity mírovou a spojeneckou smlouvu, kterou stvrdil sňatky se dvěma chetitskými princeznami. Dokladem přátelských styků je i královská korespondence a pravidelná výměna darů. Konec soupeření s Chetity přinesl Egyptu neobyčejný rozkvět a blahobyt. Ramesse II. během své 67 let trvající vlády postavil nové … (5), rozšiřoval chrámy v Memfidě, Abydu, Karnaku a Luxoru, stavěl nové chrámy v Núbii – nejznámější jsou lokality … (6), Amára a Abú Simbel. První Ramessovou manželkou byla … (7), druhou pak královna … (8), která porodila jeho nástupce Merenptaha. Ramesse II. měl celkem 52 synů, jejichž … (9) byla objevena v Údolí králů. Panovníkova rakev s mumií je v současné době uložena v Egyptském muzeu v Káhiře.

 

SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený ze 3 souměrných střídavých polomozaikovek, 2 nesouměrných střídavých polomozaikovek a 1 souměrné střídavé polodarvinovky

Polodarvinovka se řeší ve vodorovném směru jako střídavá darvinovka, ve svislém směru jako běžná střídavá křížovka.

1 výraz je vepsán rébusově.

Skryty jsou: 4. tajenka – a to 1. díl (4), 2. díl (4) a 3. díl (4); 6. tajenka (4).

VODOROVNĚ: A. Španělské mužské jméno (Bernard). – B. Tajemné slovo v tibetském buddhismu. – C. Islandská sopka; viz 1; ryba. – D. Dubová hůl; druh podání ve volejbalu; ratel; značka automobilů; planetka. – E. Jeden z Návětrných ostrovů; lotyšské peníze; citoslovce drnčení; německy „motorka“; jméno skladatele Bernocchiho. – F. Čínské platidlo; viz 3; kolejový dopravní prostředek. – G. Ruské ženské jméno (Elena); místo na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory; francouzský panovník; francouzský spisovatel; hvězda v souhvězdí Býka; kamenný vysoký štíhlý hranol; planetka. – H. Odchylka lodi od přímé cesty k cíli; koření; vývojové stadium některých brouků; koníček; přímé dělení buněčných jader; mlít; měsíčky. – I. Plynný uhlovodík; svalovina; SPZ vozidel okresu Blansko; uzavřená společenská skupina; flanderské sukno; arabská tamburína; značka megatuny; mezinárodní kód Nikaraguy; aralka; sídlo ve Francii; pr; rudodřev; citoslovce vybízení. – J. Sraz; ryba; kmen na Filipínách; dráhy; setina hektaru; velmi nápadní; uherský slavnostní plášť; oblíbená figurka kreslené grotesky; jihoafrická měnová jednotka. – K. Finské sídlo; strop; od začátku bez projednávání; pokoj; skácení; jméno režiséra Segalla; svobodný šlechtický statek. – L. Úskoky; pes; matka Horka; jávský gong; stará filipínská jednotka hmotnosti; obyvatelé Belgie; český malíř (1861–1940); po; mravní základ; komoditní burza v Kuala Lumpur (anglická zkratka); závěr modlitby. – M. Absolvent vysoké školy ve vojenské základní službě; kůra; turistické přístřeší; německý herec; zápor; egyptská bohyně matka; maso z lososa; evropské horstvo (italské pojmenování); ho; šat; deka; dívka nebo žena neporušeného panenství; bylina podobná heřmánku. – N. Nigerijské sídlo; Hospodářská a sociální rada při OSN (anglická zkratka); autor Božské komedie; bezvětří; hudební značka; mužské jméno; hasnice; etiopské sídlo; planetka; stůl; do této míry. – O. Jihoameričtí velbloudovití sudokopytníci; mastné kapaliny; nekonzervovat kouřem; duhování; stará uzbecká jednotka hmotnosti; německy „příkop“; řeka v Bolívii; pár hmyzožravců; mužské jméno; jméno spisovatele Staška; velká moucha. – P. Středoevropská spolupráce v oblasti životního prostředí (anglická zkratka); otrava krve; planetka; viz 8; československý textilní materiál; stěrka; domácky Leonard. – Q. Viz 5/1; třetí stupeň v starořeckých hudebních stupnicích; šikmost; klesati k zemi; viz 9. – R. Nervový jed; iniciály spolupracovníka M. B. Brauna; jméno literáta Tošmuhamadova; iniciály autora díla O vedení porodu při úzké pánvi; stavební materiál. – S. Opatřiti obalem; pták běžec; obyvatelé Číny; patnáctý březnový den ve starořímském kalendáři; dvojice čísel; symbol moci; chemická značka astatu; husarský kabát; prvek, s nímž je prováděna operace. – T. Nasávat; avivážní přípravek; zkratka jednoho z typů půdy; viz 2; iniciály šéfredaktora Moravského deníku; mohamedánská chrámová stavba; antirevmatikum. – U. Kulkas; svalek; japonské sídlo; značka jednotky elektrického proudu; studna v Saúdské Arábii; římská dvojka; ženské jméno; najatý potlesk; domácky Kleopatra. – V. Studentská stravovna; dílčí podrobný rozpočet; citoslovce zvuku trubky; nenasycený uhlovodík; odlomený plovoucí kus ledu; červenavé skvrny na obilí; postříbřená alpaka. – W. Citoslovce výzvy k tichu; dotažek; vzorec oxidu titanatého; ruská řeka; spojka; otočení; Shakespearův král. – X. Německy „dříve“; západosemitský bůh Jitřenky; nedávno vzniklá; květenství; šlechtici. – Y. Záporná elektroda; sídlo v Čadu; jméno herečky Janžurové; nedostatek vlhkosti. – Z. Papoušek; chloridy a sírany. – a. Korálový ostrov; zpátečník. – b. Jednotky jasu; hierarchie úředníků z řad dvorské šlechty u japonského císařského dvora.

SVISLE: 1. Řeka v Kazachstánu; pádová otázka. – 2. Laborování; posazení jezdce v sedle; arabský šátek. – 3. Káva; prudké rozvoje hospodářských aktivit; německé sídlo; nemluvit. – 4. Akrostich, u něhož poslední hlásky nebo slabiky verše vytvářejí slovo; představitel benátské operní školy; mohučský arcibiskup; trvalé uchycení rostliny v ekosystému; nizozemsky „nával“; viz 5/2. – 5. Největší výrobce hliníku v západním světě; důstojnice; postoje na napjatých nohou; severoseverovýchod (anglická zkratka); ženské jméno; špička prstu; hudební forma; tlačiti. – 6. Drobní motýli (škůdci šatů); planetka; přehnaná zbožnost; indický hudební nástroj; neodborník; sportovec; daň v islámských zemích; být nemocen. – 7. Hra pro dvě postavy; postrašit; řehtačka; rakouský politik 19. století; chemický prvek; zcela vyvinutý dospělý jedinec hmyzu; sáním odčerpati část tekutiny; staroperský palác; foinický bůh války. – 8. Les; iniciály prozaičky Ivanenkové; malé množství; chladnička; emocionálně; územní systémy. – 9. Kaučukovník; čisticí prostředek na ruce; starohebrejská měchová píšťala; sbohem; barmská jednotka délky; egyptský bůh; autor komedie Žaloba; čarodějnice. – 10. Ohrada z mříží; milovník krásy; kličky; pomocný snížený hlas ve varhanách; německý určitý člen; planetka; produkt větrání eudialytu; slovenské domácké ženské jméno. – 11. Lov; ztráta napětí (svalů); stará křesťanská nádoba na víno; hráči na dechový nástroj; zvuk vydávaný žábami; značka sodíku; antická jednotky délky; spolubojovník. – 12. Značka polarizačního filtru; předchůdkyně Junony; český lidový dramatik; bolest v uchu; název nosovky; nádoby na víno; socha Amora; jitro. – 13. Přístroj k měření vysokých teplot; Továrny ohýbaného nábytku (zkratka); sacharid; reaktivní látka s dvojvazným uhlíkem; solmizační slabika; oslí hříbě; nížinatá část pobřeží zatopená mořem; konstrukce nesoucí střešní krytinu. – 14. Zkratka souhvězdí Lyra; savec příbuzný slonům; Etelka; skupina atomů obsahující dusík a vodík; části týdne; zkratka islandské tiskové agentury; oplatka; mající velmi mnoho věží (Praha). – 15. Italský režisér; bez náhrady; polská zpěvačka; Pucciniho opera; předložka; pěna na koberce; napovídat; bájný ostrov. – 16. Kvantový generátor; usušená nevypálená cihla; estonský režisér; citoslovce bolesti; nadání; francovka; zajímání lodí; čínské sídlo. – 17. Která; zkratka vzácného kožního onemocnění; zkratka americké normalizační instituce; rozložený mejonit; italský textilní materiál; systém účetnictví na sklonku feudalismu a v prvních fázích kapitalismu. – 18. Napohlavkovat; íránský muslimský duchovní a politik; otužilí; splývat; dechový hudební nástroj; přístroj na šlehání smetany; klubovny; druhá tráva; Finsko. – 19. Šachty; peribolos; umíněnost; vlastní polním ptákům; slovenské domácké ženské jméno; část obličeje; řady; výrobce nástrojů s ocelovými hroty. – 20. Náprava; parkový strom; krétský bůh války; kontrakce; tramvaj; stavební materiál; držadla u pluhů; lenivosti. – 21. Italská polévka; mandragora lékařská; esperantsky „cent“; citoslovce mírného zaklení; velbloudí kříženec; viz 7. – 22. Entoblast; sídlo v Křižanovské vrchovině; alkoholický nápoj; pěvec. – 23. Znenadání; kostra hlavy; osobní automobil s odděleným prostorem pro náklad. – 24. Plž; iniciály šachisty Durase.

Pomůcka: NEbN, rul.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

Do 4. kola se zapojilo celkem 27 řešitelů. Jeden řešitel se dokonce nově přidal; někteří z vážných důvodů nepokračují. Bezchybné řešení zaslalo 14 soutěžících. Nejvíce se chybovalo v těchto výrazech a pasážích: AMURA (NLA) x MUSU (fdb); ALDEBERAN (Pomůcky ČSHK 2016, Vesmír) x BEM (fdb); TLA (Lidová architektura) x LASSER (Kočí); BENÍ (MČSE) x BÍ (Co je co 1) – promítnuto i do skryté tajenky; MOŠA (NLA) x ATOMA (NLA) x MIŠA (SSJ); STŘYGA (Machek, h. striga) x ŘT (MČSE, Řehoř Thény) – po Ř by možná nikdo nečekal Y, ale na Lašsku je to možné; MENZA (SSJČ) x ZAKAT (SCS-Rejman). Objevila se i pozapomenutá nevyplněná políčka. Varianty obrazce byly tolerovány. Po 4. kole je na čele skupina 10 řešitelů s minimálním náskokem.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Gonda, Hájiček, Jaroš, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Podzemský, Sebera, Vašinka, Vojník. – 1: Páč, Valíček. – 2: AEGER, Bonaventura D., Bonaventura Š., JOHN, Kopřiva. – 3: Pavelka. – 4: Járová. – 8: Dedera. – 10: Kučera J., Švub, VELKÝ.

 

STAV PO 4. KOLE

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Sebera, Vojník. – 1: Gonda, Hájiček, Páč, Podzemský, Valíček, Vašinka. – 3: JOHN. – 4: AEGER. – 5. Pavelka. – 6: Járová. – 8: Kopřiva. – 9: Bonaventura D. – 10: Bonaventura Š. – 19: Dedera. – 21: Švub, VELKÝ. – 100: SIVO. – 124:  Gášek. – 140: Urbanczyk. – 201: Nack. – 207: Haralík. – 310: Kučera J.

Zdeněk Chromý