Soutěže ve scrabblu

 

Vážení,
na této stránce se můžete zúčastnit české internetové soutěže ve scrabblu, které poběží spolu s českými a slovenskými soutěžemi na www.chytrak.estranky.sk. Novinkou pro rok 2018 je možnost setrvat ve hře přesto, že jste se v určité části soutěže nemohli z nejrůznějších důvodů plnohodnotně do hry zapojit, nebo že se vám jednoduše příliš nedařilo. Níže máte informace o soutěži a soutěžní podmínky, úvodní 1. partie soutěže startuje 3. 1. 2018 ve 20 hodin.

 

SCRABBLOVINY 2018

Soutěž Scrabbloviny 2018 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble. Nové zadání každého kola bude vždy ve středu ve 20.00, do té doby musí soutěžící poslat svůj tah (jen prosím, nenechávejte to úplně na poslední chvíli). Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné.

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

Letošní soutěž se bude skládat ze čtyř partií. Budou označeny písmeny A, B, C, D. Každá bude trvat tři měsíce, do celkového pořadí se každému hráči započítají výsledky tří partií (škrtá se nejhorší).

První tři partie budou mít 13 kol, čtvrtá jen 12.

Kalendář:

část A – 3.1. / 10. / 17. / 24. / 31. / 7.2. / 14. / 21. / 28. / 7.3. / 14. / 21. / 28. /

část B - 4.4. / 11. / 18. / 25. / 2.5. / 9. / 16. / 23. / 30. / 6.6. / 13. / 20. / 27. /

část C - 4.7. / 11. / 18. / 25. / 1.8. / 8. / 15. / 22. / 29. / 5.9. / 12. / 19. / 26. /

část D - 3.10. / 10. / 17. / 24. / 31. / 7.11. / 14. / 21. / 28. / 5.12. / 12. / 19. /

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

 

Základní pravidla hry

1. Pokládání slov

V každém kole tvoříme jedno slovo ze zásobníku , který obsahuje 7 vylosovaných písmen. Každé písmeno můžeme použít pouze jednou. První slovo musí procházet prostředním růžovým políčkem, každé další slovo musí nějakým způsobem navazovat na slova na desce. Slova pokládáme vždy jen v jednom směru, a to zleva doprava nebo shora dolů (jako při luštění křížovky). Mezi slovy v jednom řádku nebo sloupci musí být aspoň jedno volné políčko. Všechna písmena, která spolu sousedí, musí tvořit platné slovo.

Nové slovo můžeme vytvořit přidáním písmena (písmen) k položenému slovu (předpona, koncovka atd.), překřížením položeného slova (použijeme jedno z jeho písmen), položením slova kolmo k jinému na jeho konci tak, že původní slovo prodloužíme, přiložením nového slova rovnoběžně s jiným tak, že všechny sousedící slova platí případně propojením více už položených slov.

Pozici slova na hrací desce hráč zapíše pomocí souřadnic prvního písmene položeného slova. Ve vodorovném směru píšeme napřed písmeno, pak číslici (např. H4), ve svislém napřed číslici (8G). Hráč dále napíše vytvořené slovo, případně další vzniklá slova a bodovou hodnotu svého tahu. Pokud slovo obsahuje žolík, napíše zastupované písmeno do závorek.

Po každém kole bude na hrací desku umístěno nejvhodnější slovo (určí vedoucí soutěže), na které pak bude navazovat další tah.

 

2. Platnost slov

Pro scrabble jsou přípustné všechny slovní druhy kromě citoslovcí ve všech mluvnických tvarech (pády, slovesné časy včetně přechodníků).

Nepoužíváme jednopísmenná slova, zkratky, vlastní jména a slova s apostrofy, dále slova označená jako zastaralá, řídká, nářeční a vulgární.

Slova s předponami platí pouze tehdy, pokud jsou přímo uvedena ve slovníku.

Přípustnost slov pro scrabble vychází z těchto slovníků:

Slovník spisovného jazyka českého (osmidílný) 1989

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 2004

Pravidla českého pravopisu

Nový akademický slovník cizích slov 2005

Co v slovnících nenajdete 1994

Nová slova v češtině – slovník neologizmů 1,2

Polívková – Naše místní jména a jak jich užívat 2007

+ názvy písmen české a řecké abecedy, názvy zvýšených a snížených tónů

Pro rychlé rozhodování při soutěži slouží elektronický scrabblový slovník NOVEX (autor Petr Vetešník), který z těchto pramenů čerpá a obsahuje všechna 2 - 9písmenná slova přípustná pro hru.

 

3. Počítání bodů

Každé písmeno má vpravo dole svou bodovou hodnotu. Sada obsahuje dva žolíky – prázdné kameny s nulovou hodnotou. Žolík zastupuje libovolné písmeno, hráč musí určit, které písmeno představuje (v našem případě písmeno napíše do závorky). Bodová hodnota žolíka zůstává nulová, ať zastupuje jakékoli písmeno.

Skóre hráče v daném tahu se počítá jako součet bodů za všechna slova vzniklá v tomto tahu, včetně případných prémií. Pravidla o prémiích platí jen při prvním položení písmene na prémiové (barevné ) políčko.

Písmenné prémie – modré pole znásobuje pouze hodnotu písmene, které na něm leží – světlemodré 2P dvakrát a tmavěmodré 3P třikrát.

Slovní prémie – růžová a červená políčka znásobují hodnotu celého slova, které jimi prochází , růžové 2S dvakrát, červené 3S třikrát. Sečteme body všech písmen slova a pak vynásobíme. Pokud slovo prochází přes dvě růžová (červená ) pole, násobíme čtyřmi (devíti).

Pokud položením písmene na prémiové políčko utvoříme nové slovo v obou kolmých směrech (slovo +prodloužení již ležícího slova), násobíme jeho bodovou hodnotu v obou vzniklých slovech, tj.dvakrát.

Mimořádná prémie – pokud hráč v jednom tahu položí všech 7 písmen, získává navíc prémii 50 bodů.

 

4. Posílání řešení a hodnocení soutěže

Soutěž Scrabbloviny 2018 bude probíhat podle obvyklých pravidel českého scrabble. Nové zadání každého kola bude vždy ve středu ve 20.00, "soutěžící musí svůj tah odeslat do 19.00" (jen prosím, nenechávejte to úplně na poslední chvíli).

Při zakončení partie může nastat tzv. dohrávka - hráč může postupně položit všechna zbylá písmena v libovolném počtu tahů. Na tuto variantu budou hráči vždy zvlášť upozorněni.

Pokud bude na konci partie v čele žebříčku více hráčů se shodným počtem bodů, rozhodne čas odeslání posledního řešení.

Pokud by při určování konečného pořadí celoroční soutěže došlo k rovnosti bodů, rozhodne mezi vedoucími hráči tzv. rozboj.

Pro oživení soutěže budou občas zadány dva zásobníky písmen – soutěžící pak posílá dvě slova, která na sebe mohou (ale nemusí) navazovat. Je nutné dodržet pořadí zásobníků podle zadání. Pokud by první slovo bylo neplatné a druhé slovo na něj navazovalo, ztrácí soutěžící body i za druhé slovo, i když samo o sobě bude správné.

Pokud si hráč není platností slova jistý (ne každý má k dispozici český scrabblový slovník NOVEX), může poslat náhradní slovo tzv. na jistotu.

Řešení posílejte na mailovou adresu scrabbloviny@gmail.com.

Těším se na vaši účast, vedoucí soutěže Dagmar Rusá