Propozice České hádankářské ligy (ČHL)

 

PROPOZICE ČESKÉ HÁDANKÁŘSKÉ LIGY

 

Článek 1

Charakter soutěže

 

1. Česká hádankářská liga (dále jen ČHL) je kombinovaná kore­spondenční soutěž jednotlivců v tvorbě a řešení hádanek, tvořených podle Směrnic pro české slovní hádanky (dále jen Směrnice); soutěžící si v této soutěži hádanky vzájemně hodnotí.

2. ČHL se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svaz“).

3. Nový ročník ČHL vypisuje hlavní vedoucí ČHL po dohodě s Odbornou hádankářskou komisí (dále jen „OHK“) v časopise Křížovka a hádanka (dále jen „KaH“) a / nebo na webu www.cshak.cz (dále jen „svazový web“).

4. Vypsání musí být zveřejněno tak, aby do zahájení vlastní soutěže měli soutěžící aspoň pět týdnů na zpracování soutěžních hádanek.

 

Článek 2

Účastníci soutěže

 

1. V ČHL mohou soutěžit pouze jednotlivci.

2. Právo účasti vzniká tím, že soutěžící zašle do soutěže po je­jím vypsání přihlášku. V přihlášce, která obsahuje soutěžní soubor, musí být uvedeno jméno, adresa a spojení (e-mail, telefon).

 

Článek 3

Rozdělení soutěžících

 

1. V ČHL se soutěží ve třídách A až C, které se dále dělí do skupin.

2. V nejvyšší třídě A je vždy pouze jedna skupina, ve třídě B mohou být maximálně dvě skupiny a ve třídě C maximálně čtyři skupiny. V každé skupině může být zařazeno maximálně osm, výjimečně devět soutěžících.

3. O tom, zda v novém ročníku ČHL budou otevřeny všechny třídy, kolik a jak početně obsazených skupin bude v jednotlivých třídách, rozhoduje hlavní vedoucí s přihlédnutím k autorským a řešitelským zkušenostem soutěžících, zejména soutěžících nově přihlášených.

4. Zařazení v novém ročníku se provádí podle výsledků z ročníku předcházejícího. Vítěz skupiny postupuje do vyšší třídy, sedmý a osmý (případně osmý a devátý) sestupují do nižší třídy. Po dohodě s hlavním vedoucím ČHL se může soutěžící postupu do vyšší třídy vzdát. Rozhodnutí o obsazení volných míst je plně v kompetenci hlavního vedoucího ČHL.

5. Noví zájemci jsou zpravidla zařazeni do nejnižší třídy.

 

Článek 4

Organizátoři

 

1. Na organizaci ČHL se v daném ročníku podílejí:

a) hlavní vedoucí ČHL;

b) vedoucí jednotlivých skupin ČHL;

c) soutěžní komise ČHL.

2. Hlavní vedoucí ČHL je jmenován výborem svazu na návrh předsednictva na dobu neurčitou. Připravuje, řídí a hodnotí soutěž jako celek a informuje o ní orgány svazu. Jeho činnost spočívá zejména v těchto povinnostech:

a) provádí roztřídění přihlášených soutěžících;

b) navrhuje a řídí vedoucí skupin;

c) vydává při zahájení ročníku soutěžní podmínky, pokyny pro soutěžící, které obsahují jejich rozdělení do skupin, a termínovou listinu pro daný ročník, případně jména a adresy vedoucích skupin apod., a to ve Zpravodaji ČHL;

d) řeší problémy v průběhu soutěže jako urgence a zdržení; zajišťuje projednání reklamací, protestů a odvolání;

e) vyhlašuje souhrnné výsledky ročníku, zajišťuje zveřejnění výsledků a zprávy o průběhu ČHL v KaH;

f) předává kvalifikační komisi podklady pro přidělení kvalifikačních bodů podle Kvalifikačního řádu;

g) předkládá předsednictvu svazu podklady k náhradě výdajů organizátorů soutěže;

h) zajišťuje podklady pro vyhotovení diplomů;

i) navrhuje rozpočet ČHL.

3. Vedoucí skupin jsou jmenováni OHK na návrh hlavního vedoucího ČHL. K jejich povinnostem patří:

a) přijímat a kontrolovat soutěžní soubory, upozorňovat na případné závady a formální nedostatky;

b) rozesílat soutěžní soubory k řešení, v prvním kole spolu se Zpravodajem ČHL;

c) hodnotit řešení, sestavovat průběžné a celkové tabulky řešitelské části;

d) shromažďovat nálezy soutěžících, zaujímat k nim stanoviska a předávat je všem soutěžícím;

e) připravit pro hlavního vedoucího ČHL podklady k celkovému hodnocení ročníku a jeho vyúčtování;

f) v případě nutnosti operativně měnit termíny rozeslání soutěžních souborů nebo řešení.

4. Soutěžní komise ČHL je jmenována předsednictvem svazu pro vyřizování připomínek, reklamací, urgencí a stížností a sporů soutěžících, které nemůže vyřešit vedoucí skupiny. Má rozhodující slovo v určení vadných hádanek. Komise má nejméně tři členy, jedním z nich je hlavní vedoucí ČHL.

 

Článek 5 
Průběh soutěže

 

1. Soutěž zpravidla probíhá v cyklu podzim – jaro.

2. Přípravná etapa zahrnuje vypsání soutěže a přihlášky do soutěže, tvorbu soutěžních souborů, úpravy souborů a jejich schválení hlavním vedoucím ČHL, rozdělení soutěžících do skupin a rozeslání soutěžních souborů vedoucím skupin.

3. Soutěžní etapa zahrnuje řešení hádanek a hodnocení řešení vedoucím skupiny, určení vadných hádanek vedoucím skupiny na základě podnětů soutěžících a průběžné řešení reklamací, protestů a odvolání.

4. Závěrečná etapa zahrnuje hodnocení hádanek soutěžícími, vyřízení zbylých reklamací, protestů, odvolání a podnětů, sestavení výsledků v jednotlivých částech, stanovení celkového pořadí a zpracování závěrečné zprávy.

 

Článek 6

Tvorba soutěžních souborů

 

1. Soutěžním souborem je soubor osmi různých hádanek.

2. Jsou přípustné všechny způsoby a formy tvorby hádanek typu B – F s výjimkou tvorby kvadratické a nepravidelné. U typu A lze použít klíčovku a šotek. Délka hádanky nesmí přesáhnout 12 řádků ani 96 slabik.

3. Soutěžící vyhotoví soutěžní soubor jednostranně na listě formátu A4 na výšku s hádankami očíslovanými od 1 do 8, a to v počtu výtisků uvedeném v soutěžních podmínkách daného ročníku.

4. Soutěžní soubory obsahují jméno soutěžícího a jeho korespondenční, případně e-mailovou adresu.

5. Prvky námětu při obepsání nebo přímém podání se podtrhávají (zpravidla při psaní na stroji) nebo se píší tučnou kurzívou (při psaní na počítači).

6. Na samostatném listě (při zasílání klasickou poštou obvykle formátu A5 na šířku) zašle soutěžící řešení a doloží výrazy nebo obepsání, které nelze nalézt v Pramenech v křížovkářských a hádankářských soutěžích ČSHAK, které jsou zveřejněny na svazovém webu v dokumentu Všeobecné pokyny k autorským soutěžím ČSHAK a jsou každoročně uveřejněny v KaH (obvykle v 1. čísle); současně může krátce vysvětlit použitý nezvyklý způsob tvorby. Při zasílání elektronickou poštou zašle soutěžící řešení a další výše uvedené podrobnosti v samostatném souboru.

 

Článek 7

Odeslání a kontrola souborů

 

1. Soutěžící zašle soutěžní soubor hlavnímu vedoucímu ČHL elektronickou poštou (preferováno) nebo poštou klasickou.

2. Hlavní vedoucí se při kontrole soutěžních souborů zaměří na to, zda soubory neobsahují hádanky, které by znemožnily předložit soubor k řešení, resp. hádanky uveřejnit.

3. Zjistí-li hlavní vedoucí v souboru závady podle předchozího odstavce, oznámí to obratem soutěžícímu.

4. Soutěžící je povinen provést požadované úpravy neprodleně.

5. Soutěžící může požádat hlavního vedoucího o povolení výměny některých hádanek svého souboru za jiné. V případě souhlasu zašle opravený soutěžní soubor celý znovu.

6. Nezjistí-li hlavní vedoucí závady, sdělí soutěžícímu, že jeho soubor schvaluje.

7. Schválené soubory předává hlavní vedoucí ČHL vedoucím skupin k rozeslání.

 

Článek 8

Řešení hádanek

 

1. Vedoucí skupiny očísluje soutěžní soubory pořadovými čísly v pořadí, v jakém je bude odesílat k řešení.

2. Vedoucí skupiny vyhotoví potřebné počty výtisků pro soutěžící.

3. Jakákoliv další úprava soutěžních souborů třetí osobou je nepřípustná.

4. Vedoucí skupiny zašle soubory k řešení soutěžícím podle termínové listiny, zpravidla dva soubory současně.

5. Soutěžící zašle ve stanoveném termínu vedoucímu skupiny řešení, k němuž může připojit svůj komentář a nálezy.

6. Případné odchylky od stanoveného postupu řeší soutěžící s vedoucím skupiny individuálně.

 

Článek 9

Hodnocení řešení

 

1. Hodnocení řešení provádí vedoucí skupiny v souladu se Směrnicemi.

2. Vedoucí skupiny může uznat alternativní řešení.

3. Za správné řešení hádanky dostává soutěžící jeden bod. Vedoucí skupiny v případě, že je k řešení předložena vadná hádanka, přizná za takovou hádanku jeden bod všem řešitelům bez ohledu na to, zda hádanku řešili nebo ne. Bod přizná v okamžiku, kdy je s konečnou platností rozhodnuto o tom, že hádanka je vadná.

4. Vedoucí skupiny určí pořadí řešitelů každého souboru podle získaných bodů za řešení jednotlivých hádanek. Má-li několik soutěžících stejný součet bodů, stanoví se jejich pořadí podle obtížnosti každé hádanky. Řeší-li hádanku jeden řešitel, je četnost řešení jedna, při dvou řešitelích dva atd. Řešitel s nižším součtem četností jím řešených hádanek je lepší. Teprve v případě rovnosti podle tohoto kritéria dostane každý z řešitelů se shodným počtem bodů i součtem četností známku rovnající se průměru příslušných pořadí. Autor získává pořadí nejúspěšnějšího řešitele svého souboru.

5. Vedoucí skupiny v průběhu celé soutěže, zejména v průběhu řešitelské části zod­povídá případné dotazy soutěžících týkající se nejasností u použitých výrazů, odchylek tvorby a obdobných problémů.

6. Konečné hodnocení řešitelské části ČHL ve skupině provádí vedoucí skupiny po skončení posledního kola tak, že každému soutěžícímu stanoví součet jednotlivých umístění. Vítězem řešitelské části je soutěžící s nejnižší známkou, při stejné celkové známce rozhoduje větší počet řešených hádanek, dále větší počet lepších umístění. V případě rovnosti i zde získávají soutěžící společný průměr pořadí.

 

Článek 10

Hodnocení hádanek

 

1. Každý soutěžící po obdržení autorského řešení hádanek každého kola označí v souborech vady a svá zjištění řádně odůvodní. Své předběžné hodnocení podle Směrnic, resp. prováděcích pokynů k nim zašle vedoucímu skupiny s řešením následují­cího kola, v případě posledního kola v samostatně určeném termínu. Soutěžící má právo vyžádat si v případech, které jsou sporné, stanovisko vedoucího skupiny.

2. Ke každému předběžnému hodnocení vypracuje vedoucí skupiny vlastní komentář, ve kterém upozorní soutěžící na odchylky předběžných hodnocení od směrnic a zásad, zejména na evidentní vady, které sami soutěžící neobjevili, a na případně použité náměty. V případě pochybností nebo nejasností se obrátí na soutěžní komisi.

3. Po soustředění předběžných hodnocení autorů v jednotlivých dvoukolech zpracuje vedoucí skupiny podklad pro konečné hodnocení, který rozešle soutěžícím po skončení řešitelské části. Případné nesrovnalosti v předběžných hodnoceních projedná se soutěžní komisí již v průběhu soutěže.

4. Podklad pro konečné hodnocení tvoří výpis vadných hádanek. Určení, která hádanka je vadná, musí být nesporné. V případě pochyb o vadě rozhoduje soutěžní komise.

5. Konečné hodnocení provedou soutěžící po skončení řešitelské části tak, že každé hodnocené hádance přidělí body podle Směrnic, resp. podle prováděcích pokynů k nim.

6. Konečné pořadí v autorské části soutěže stanoví vedoucí skupiny takto:

a) stanoví pořadí soutěžních souborů u jednotlivých hodnotících soutěžících tak, že sečte u každého souboru body sedmi nejlépe hodnocených hádanek;

b) v případě, že takto provedený bodový součet je u některého hodnotícího soutěžícího shodný pro dva nebo více souborů, použije jako pomocné kritérium bodový součet všech osmi hádanek;

c) nerozhodne-li kritérium podle písmene b), stanoví pořadí souborů průměrem příslušných pořadí;

d) sečte jednotlivá pořadí souborů jednotlivých hodnotících soutěžících stanovená podle předchozích bodů;

e) v případě rovnosti součtu pořadí u více souborů použije jako pomocné krité­rium součet středních (tj. bez nejvyššího a nejnižšího pořadí) všech osmi hádanek každého souboru;

f) v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, přihlédne k bodovému součtu hodnocení všech hodnotitelů;

g) jestliže ani pak nedojde k jednoznačnému rozhodnutí, stanoví konečné pořadí průměrem příslušných pořadí.

7. Jsou-li zaslána hodnocení jen od méně než pěti soutěžících, stanovení pomocného pořadí podle písmen e) až g) předchozího bodu se neprovádí a o autorském pořadí rozhoduje vedoucí skupiny podle vlastního posouzení kvality jednotlivých souborů. Pokud některý z účastníků ve skupině nezašle konečné hodnocení ostatních autorů, odečte se mu z vlastního souboru jedno, a to nejlepší umístění. Pokud zašle konečné hodnocení jediný účastník ve skupině, stává se vítězem autorské části a ostatní za ním následují v jím určeném pořadí.

8. Výsledky autorské části sděluje vedoucí skupiny soutěžícím až po uzavření pří­padných reklamací, na případné prodlení je však povinen je upozornit a sdělit jim alespoň výsledky předběžné.

9. K zaslaným hodnocením vypracuje vedoucí skupiny závěrečný komentář, kde zhodnotí kvalitu a pečlivost zpracování předběžného i konečného hodnocení a zašle ho soutěžícím.

 

Článek 11

Opravné prostředky

 

Podněty k úpravám a změnám mohou podávat soutěžící, vedoucí skupin a hlavní vedoucí ČHL v následujícím rozdělení:

a) Reklamace a dotazy, které se týkají chyb ve výsledcích jednotlivých soutěžních kol, omylů v zanesení bodů, neuznání řešení apod. zasílá soutěžící vedoucímu skupiny současně s řešením následujícího kola; po skončení posledního kola pak nejpozději do 14 dnů. Reklamace vyřizuje vedoucí skupiny do příštího kola, po posledním kole je vyřizuje do 14 dnů od obdržení reklamace. O výsledku vyřízení informuje hlavního vedoucího ČHL a dále všechny soutěžící své skupiny.

b) Protest proti tomu, že hádanka byla označena vadnou, podává soutěžící vedoucímu skupiny, ten pak se svým stanoviskem hlavnímu vedoucímu ČHL. Pokud tento protest nebyl uspokojivě vyřešen v průběhu soutěže, řeší jej s konečnou platností soutěžní komise, které hlavní vedoucí ČHL všechny podklady pro hodnocení předá.

 

Článek 12

Celkové pořadí

 

1. Celkové pořadí sestavuje vedoucí skupiny součtem pořadí z řešitelské a autorské části.

2. Řešitelská a autorská část jsou kvalifikačními soutěžemi s hodnocením prvních pěti míst, popřípadě pěti nejlépe hodnocených hádanek v rámci každé skupiny a přidělením kvalifikačních bodů podle platného kvalifikačního řádu.

3. Vítěz třídy A se stává celkovým vítězem příslušného ročníku ČHL.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 

1. Hlavní vedoucí ČHL zpracuje na závěr soutěže celkovou zprávu pro výbor, OHK a Zpravodaj ČHL. Současně zpracuje pro KaH a svazový web krátkou zprávu o výsledcích soutěže. Zprávy zašle příjemcům podle termínové listiny; redakci zašle současně po jednom exempláři všech soutěžních souborů.

2. Veškerá komunikace v ČHL probíhá písemnou formou, převážně s využitím elektronické pošty.

3. Svaz hradí nezbytné organizační náklady v prokázané výši.

4. Vítězům skupin a soutěžícím, kteří se v celkovém hodnocení umístili na předních místech, budou uděleny diplomy.

5. Nejlepší hádanky ze soutěžních souborů budou postupně zveřejňovány v KaH podle výběru redakce s poukazem na jejich vztah k ČHL.

 

Schváleno výborem svazu dne 24. listopadu 2018. Propozice vstupují v platnost počínaje ročníkem 2018 – 2019.