Kvalifikační řád

 

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD SČHAK

Kvalifikační řád Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „SČHAK“) stanoví podmínky pro přidělování kvalifikačních bodů (dále jen "body") a pro udělování kvalifikačních tříd autorům a řešitelům křížovek, hádanek a logických úloh. V příloze kvalifikačního řádu jsou obdobným způsobem řešeny aktivity probíhající na seminářích SČHAK.

A. BODOVÁNÍ AUTORŮ A ŘEŠITELŮ
a. Kategorie bodování

Body jsou přidělovány v šesti kategoriích:
1. křížovky
    11.  autoři křížovek (AK),   
    12.  řešitelé křížovek (ŘK);
2. hádanky
    21.  autoři hádanek (AH),
    22.  řešitelé hádanek (ŘH);
3. logické úlohy
    31. autoři logických úloh (AL),
    32. řešitelé logických úloh (ŘL).
Každá kategorie tvoří samostatný celek, takže každý může být hodnocen ve všech šesti kategoriích.

b. Časový rozsah
Body jsou přidělovány u křížovkářských a hádankářských kategorií za celou dobu existence jednotné organizace českých hádankářů a křížovkářů, to je od 1. 4. 1949, a u logických úloh od 1.1.1994. Body za autorské práce pro přebory a korespondenční soutěže jsou přidělovány od 1.1.1997.

c. Územní a věcný rozsah
Do hodnocení se zahrnují výsledky jednotlivců v autorských a řešitelských soutěžích, pořádaných jednotnou organizací českých hádankářů a křížovkářů, ve spolupráci s ní, nebo z jejího pověření, které se konaly na území nynější České republiky, pokud jsou níže vyjmenovány nebo u nichž to bylo v soutěžních podmínkách výslovně uvedeno. Autorům jsou kromě toho přidělovány body za autorské práce pro přebory a korespondenční řešitelské soutěže pořádané SČHAK, z jeho pověření nebo s jeho souhlasem.

d. Počet bodovaných míst v autorských a řešitelských soutěžích a udělování „kvalifikačních“ prvních míst
Body jsou přidělovány zpravidla za umístění na prvních deseti, pěti nebo třech místech podle druhu soutěže a použitého kritéria bodování. Odlišné bodování může být použito u kvalifikačních soutěží a dále u soutěží, u nichž je to uvedeno v soutěžních podmínkách.
Pokud na bodovaném místě skončí dva nebo více soutěžících, body se nedělí a každý obdrží ten počet bodů, který odpovídá docílenému místu. V takovém případě se neuděluje jedno nebo více bezprostředně následujících nižších hodnocení.
Za umístění na prvním místě se v případě bodování prvních deseti míst udělují pro účely kvalifikace dvě „kvalifikační“ první místa, v případě bodování prvních pěti míst jedno “kvalifikační“ první místo. Pokud na prvním místě skončí více než tři soutěžící, počet udělených „kvalifikačních“ prvních míst se redukuje, a to ze dvou na jedno a z jednoho na nulu.

e. Kritéria bodování a rámcový přehled soutěží
V jednotlivých kategoriích se u vyjmenovaných soutěží používají tato kritéria:
Kritérium 1: 10 bodů + 2 první místa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod
AK     soutěže na vícedílné cykly,
ŘK     MČRJ + výsledek za daný ročník JLA a NKM,
AH     víceboje a miniatury,
ŘH     MČRJ + výsledek za daný ročník Bystřiny a JLA,
AL      soutěže na soubory logických úloh,
ŘL      MČRJ + výsledek za daný ročník JLA.

Kritérium 2: 5 bodů + 1 první místo, 4, 3, 2, 1 bod
AK       soutěže na jednotlivé křížovky, autorská část ČKL ve skupinách A, B a C,
ŘK      hlavní soutěže přeborů, řešitelská část ČKL ve skupinách A, B a C a výsledek za daný ročník Lázeňských oříšků – křížovek,
AH      soutěže na jednotlivé hádanky, jednotlivé hádanky MAS ve všech třídách (konečný výsledek MAS po šesti kolech se nehodnotí), autorská část ČHL ve skupinách A a B (sestavuje se jednak celkové pořadí autorů, jednak pořadí nejlepších pěti hádanek; autor získává vždy jen výhodnější z obou bodových hodnocení a nejvýše jedno první místo), nejlepší hádanky HLK v 1. lize,
ŘH       hlavní soutěže přeborů a 1. třída přeboru Starého hnízda, řešitelská část ČHL ve skupinách A a B, výsledek za daný ročník Lázeňských oříšků – hádanek a Překvapky,
AL        soutěže na jednotlivé logické úlohy,
ŘL     hlavní soutěže přeborů a výsledek za daný ročník soutěže v logice v časopisu Křížovka a hádanka a Lázeňských oříšků – logiky.

Kritérium 3: 3 (bez prvního místa), 2, 1 bod
AK       autorská část ČKL ve skupinách D a nižších,
ŘK       vedlejší soutěže přeborů, řešitelská část ČKL ve skupinách D a nižších,
AH     autorská část ČHL ve skupinách C a nižších (sestavuje se jednak celkové pořadí autorů, jednak pořadí nejlepších pěti hádanek; autor získává vždy jen výhodnější z obou bodových hodnocení),
ŘH       vedlejší soutěže přeborů, 2. a 3. třída přeboru Starého hnízda, řešitelská část ČHL ve skupinách C a nižších,
AL        určené soutěže na logické úlohy,
ŘL        vedlejší soutěže přeborů.

Kritérium 4 (kvalifikační): zpravidla 3 body (bez prvního místa)
Toto kritérium lze použít ve všech kategoriích u kvalifikačních a náborových soutěží; u řešitelských vícekolových soutěží se používá obvykle za celkový výsledek. Při vyhlášení jednorázových kvalifikačních a náborových soutěží  nebo v soutěžních podmínkách opakujících se kvalifikačních a náborových soutěží však mohou být stanoveny odchylné podmínky, a to jak z hlediska počtu přidělovaných kvalifikačních bodů, tak i z hlediska přiznání prvního místa.

Kritérium 5 (prémiové): např. 1 bod za kvalitu
Na návrh příslušné odborné komise (OKK, OHK, OKL) a po projednání v kvalifikační komisi může předsednictvo SČHAK schválit pro určitou soutěž odlišné, zpravidla vyšší nebo rozšířené, bodování (např. prémiové body za kvalitní autorské výtvory, za bezchybné nebo nejlepší řešení jednotlivých kol dlouhodobých soutěží). Na návrh příslušné odborné komise a po projednání v  kvalifikační komisi může předsednictvo SČHAK schválit přidělení prémiových bodů a přiznání prvních míst za významné autorské či řešitelské úspěchy dosažené mimo výše vy¬jmenované soutěže.

f. Přidělování bodů za autorské práce pro přebory a řešitelské korespondenční soutěže
AK       2 body za jednu křížovku pro MLSK, NKM, JLA a MČRK;
           1 bod za jednu křížovku u ostatních soutěží,
AH     1 bod za 5 hádanek pro všechny typy soutěží mimo Bystřinu; u Bystřiny jsou body přidělovány s použitím kritéria 2 za konečný výsledek v celoročních soutěžích hádanek a autorů (v soutěžích „ líbivosti“),
AL       2 body za tři logické úlohy pro MČR;
           1 bod za tři logické úlohy u ostatních soutěží.
Příslušná odborná komise (OKK, OHK, OKL) může na základě posouzení kvality autorské práce rozhodnout o nepřidělení bodů.
Za každých pět přidělených bodů je autorovi přiznáno jedno první místo.

g. Podmínky pro přidělení bodů
Body se přidělují pouze členům SČHAK. Nečlenům SČHAK se body evidují a v případě, že se stanou členy, jsou jim započítány i za dobu před získáním členství.
U soutěží na přeborech se body řešitelům i autorům přidělují pouze tehdy, jsou-li soutěžní práce předem odsouhlaseny konzultantem určeným příslušným orgánem SČHAK (popř. jinou osobou v souladu s Přeborovým řádem).
Body za autorské práce pro korespondenční  soutěže a přebory se přidělují pouze za předpokladu, že se jedná o práce původní, které nebyly zaslány do autorské soutěže.

h. Evidence
Výsledky všech soutěží ve všech kategoriích se evidují, minimálně v rozsahu potřebném pro přidělení kvalifikačních bodů a udělení „kvalifikačních“  prvních míst, v počítačové databázi. Ob¬dobně je vedena též evidence získaných kvalifikačních bodů u všech autorů a řešitelů ve všech kategoriích. Evidenci zpracovává kvalifikační komise z podkladů uveřejněných ve svazových časopisech, na svazovém webu, ze zápisů o přeborech (od Komise pro přebory a činnost kroužků SČHAK) a z podrobných výsledků soutěží (od vedoucích nebo pořadatelů soutěží).
Evidence je vedena průběžně, aktualizace celkového stavu bodů se provádí zpravidla jednou ročně, a to po uzavření výsledků soutěží za příslušný kalendářní rok.
Dílčí evidenci pro přidělování bodů za autorské zajištění soutěží vede osoba pověřená předsednictvem SČHAK. Počty prací, za které dosud nebyly přiděleny body, a počty bodů, za které dosud nebylo přiděleno první místo, se přenášejí do dalšího kalendářního roku.

B. KVALIFIKAČNÍ TŘÍDY
Na základě výše uvedeného bodování získají autoři a řešitelé nárok na udělení příslušné kvalifikační třídy.
Příslušná kvalifikační třída je udělena členům SČHAK v kategoriích autorů a řešitelů křížovek a logických úloh a v kategorii řešitelů hádanek, pokud získali níže uvedené počty bodů a prvních míst. Dvojnásobná čísla uvedená v závorce platí pro udělování kvalifikačních tříd v kategorii autorů hádanek.
III. třída:                  nejméně 3 (6) body, u AH i 5 bodů + 1 první místo,
II. třída:                   nejméně 15 (30) bodů + 1 (2) první místo nebo 30 (60) bodů,
I. třída:                    nejméně 30 (60) bodů + 2 (4) první místa nebo 50 (100) bodů,
Mistrovská třída:   nejméně 50 (100) bodů + 4 (8) první místa nebo 100 (200) bodů.

Výbor SČHAK může na návrh odborných komisí SČHAK udělit mistrovskou třídu těm autorům a řešitelům, kteří dosahovali nebo dosahují významných úspěchů mimo autorské a řešitelské soutěže, popř. může přiznat některou z kvalifikačních tříd i tehdy, nejsou-li splněny stanovené počty bodů a prvních míst. V takových případech se příslušnému autorovi nebo řešiteli přidělí takový počet bodů a prvních míst, aby dosáhl minima nezbytného k získání nároku na přidělení kvalifikační třídy.
Noví nositelé kvalifikačních tříd se vyhlašují každoročně na Mistrovství České republiky kroužků v řešení křížovek a hádanek, popř. též na Mistrovství České republiky v řešení logických úloh, a jejich jména se zveřejňují v některém ze svazových tisků popř. na svazovém webu. Každý nositel kvalifikační třídy má nárok na příslušný diplom a odznak.
Teprve vyhlášením nebo zveřejněním nových nositelů kvalifikačních tříd se stává autor nebo řešitel nositelem této třídy. Do té doby se na něj při organizování soutěží nahlíží jako na nositele nižší kvalifikační třídy nebo autora či řešitele bez kvalifikační třídy.

C. NEFORMÁLNÍ PŘÍLOHA
Ustanovení upravující přidělování kvalifikačních bodů a tříd při vybraných aktivitách na seminářích SČHAK (viz příloha).

 

Tento Kvalifikační řád SČHAK byl schválen výborem SČHAK dne 1. 12. 2012 a nabývá účinnosti od 1. 1. 2013. Tímto dnem končí platnost Kvalifikačního řádu ze dne 13. 1. 1996 ve znění pozdějších úprav. Všechny přidělené kvalifikační body a kvalifikační třídy, jakož i dílčí hodnocení autorů soutěžních prací pro přebory a korespondenční soutěže, zůstávají v platnosti a přenášejí se dál. Kvalifikační body v kategorii hráčů závazků se započítávají ode dne vyhlášení této kategorie.