Hádanky

 

Hádanka coby slovní hříčka má bohaté tradice, které navazují na pěstování hádanek již u starých Egypťanů, Řeků, Římanů a ostatních starověkých národů. I český velikán Jan Amos Komenský připomínal: „Hádankami se potýkati vtipná věc jest“. Slovními hříčkami byl znám spisovatel Eduard Bass a mnoho dalších významných osobností našich dějin. Jejich forma a obsah však zaznamenaly v celém dlouhém vývoji obrovské změny.

Historie české slovní hádanky, tak jak ji známe dnes, se datuje do druhé poloviny 19. století. V zábavných i specializovaných hádankářských časopisech (Český hádankář a Sborník českých hádankářů) jsou uveřejňovány první hádanky založené na přemístění písmen nebo slabik. Objevují se tak první přesmyčky či ráčky. Mezi prvními hádankami „dnešního“ typu byl i záhadný nápis. Počátek 20. století zaznamenal velký zájem o hádanky a křížovky, což se projevilo vznikem hádankářských a křížovkářských kroužků. Kroužky mezi sebou soutěžily, pořádaly se různé přebory, později i soutěže korespondenční. Tento stav trvá dodnes. V roce 1968 byl založen Svaz českých hádankářů a křížovkářů, který od 17. února 2017 nese název Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.

Slovní hádanka prošla od svého vzniku významným vývojem. V českém prostředí byla na vědecké bázi propracována teorie hádanek, jaká ve světě nemá obdoby. Průkopníkem této činnosti byl DrSc. Jaroslav Volek alias Raoul a celá řada jeho pokračovatelů – významných českých hádankářů. Nejvýznamnějším dokumentem jsou Směrnice pro tvorbu hádanek. Odborným orgánem v této oblasti SČHAK je Odborná hádankářská komise (OHK). Svaz českých hádankářů a křížovkářů vydává ve svém výročním tisku řadu dokumentů, pomáhajících začínajícím řešitelům i autorům hádanek. Každý zájemce o hádanky si může vybrat z pestré nabídky autorských a řešitelských soutěží. Objektivní hodnocení účastníků těchto soutěží zajišťuje Soutěžní řád korespondenčních soutěží, Přeborový řád a Metodika hodnocení hádanek. Pro potřebu organizátorů a autorů existuje Seznam konzultantů soutěžních hádanek.

Zatímco v zahraničí (s výjimkou Slovenska) se spokojují s publikováním omezeného počtu různých druhů hádanek, podle české databáze hádanek existuje na 120 různých druhů, které mají ještě řadu variant, způsobů a forem tvorby, což je světový unikát. Tato databáze není konečná a čas od času se objeví nový druh nebo varianta. Hádanka stejně jako křížovka má dlouhou historii a tradici. I když každý národ má ve své lidové slovesnosti různé žertovné či vtipné hádanky, Češi a Slováci jsou v oblasti hádanek ve světě naprosto výjimeční. Hádanka není jen zábavou, ale i zdrojem poučení, duševním sportem a v Česku a na Slovensku opravdovým uměním.