Databáze křížovek

BUŇKOVKA

 

Základní charakteristika

Křížovka s neúplným nebo úplným křižováním a buňkovým vpisováním výrazů. Buňkovky tvoří rozsáhlou a pestrou skupinu křížovek různých grafických variant.

 

Příbuzná hesla

Buňkovká darvinovka

Buňková doplňovačka

Doplňovačka

 

Princip

Buňkovka je křížovka s výrazy vpisovanými jednotlivě do uzavřených seskupení políček, tzv. buněk. Základem každé buňky je středové políčko, které je obklopeno obvodovými políčky, do nichž se vpisují znaky vpisovaných výrazů. Vpisování výrazů začíná buď v tomto středovém políčku, nebo v obvodovém políčku označeném grafickým lokátorem, např. krátkou úsečkou, šipkou, bodem apod. Ze zadání či grafické úpravy buňkovky musí být řešiteli jasné, kde příslušný výraz začíná. Další znaky vpisovaných výrazů se zapisují, není-li v zadání uvedeno jinak, ve směru chodu hodinových ručiček kolem středového políčka. Existují buňkovky, u kterých vpisované výrazy začínají ve středových políčkách, pokračují v políčkách okolo a zase ve středových políčkách končí. U některých buňkovek může být ve středových políčkách vepsána nebo nakreslena legenda.

Buňkovky jsou zpravidla křížovky s neúplným křižováním a z hlediska systematiky tedy tvoří jakousi osamostatnělou třídu doplňovaček. To znamená, že při jejich obvodu mohou být políčka, v nichž nedochází ke křižování. Výrazy se křižují pouze v políčkách v místech překryvu jednotlivých buněk. To však neznamená, že v těchto okrajových políčkách nemůže být umístěna např. skrytá tajenka, čímž je dosaženo úplného křižování.

Buňkovky mohou být písmenné, shlukové, střídavé, slabikové atd.

Grafické uspořádání buňkovek může být velmi rozmanité. Záleží to také na tom, vpisují-li se do buněk výrazy čtyřznakové, pětiznakové, šestiznakové atd. Z velkého množství různých variant přinášíme několik ukázek.

 

Příklady

(1) BUŇKOVKA

Návod k řešení

Každý vpisovaný výraz této buňkovky má pět písmen a každý znak (písmeno) vpisovaného výrazu se vpisuje do jednoho políčka. Vpisování začíná vždy ve středovém políčku každé buňky a pokračuje ve směru chodu hodinových ručiček kolem tohoto středového políčka. Šipkou je zde naznačen i směr vpisování, v praxi se však tyto pomocné šipky uplatňují jen zřídka. Označení výrazů pro účely zápisu legendy je provedeno tzv. souřadnicovým způsobem: A1, A2 atd. Výraz B2 je již v buňkovce vepsán. Tajenka je umístěna ve středových políčkách a čte se po řádcích. Skrývá název souhvězdí.

Poznámka: Všimněte si, že graficky je vpisování naznačeno též tím, že středové políčko každé buňky je otevřeno ve směru druhého vpisovaného znaku. Není však obecně nutné, aby všechna středová políčka byla otevřena stejným směrem.

BUŇKOVITĚ: A1. Tištěná publikace. –  A2. Útok. – A3. Úsilí. – B1. Jméno zpěvačky Csákové. – B2. Zkypřovati půdu s pluhem. – B3. Legrace. – C1. Jméno režiséra Schorma. – C2. Semeno peckovic. – C3. Slovensky „jaksi“.

Postup řešení

Po zjištění každého vpisovaného výrazu zapište jeho první písmeno do příslušného středového políčka a pokračujte v obvodových políčkách ve směru chodu hodinových ručiček.

 

(2) STŘÍDAVÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení:

Tato buňkovka má prakticky stejný obrazec jako první buňkovka, až na jeden detail: středová políčka buněk jsou uzavřena a jsou v nich uvedena čísla, značící umístění výrazů v legendě. Znamená to, že ve středovém políčku není umístěn žádný znak a vpisované výrazy budou začínat vždy v políčku označeném šipkou. Znaky se zapisují ve směru chodu hodinových ručiček.

V této střídavé buňkovce jsou vždy dva protilehlé znaky každého výrazu jednotlivá písmena a dva další protilehlé znaky jsou dvoupísmenné shluky. Toto střídání je pravidelné. Pro usnadnění řešení jsou do obrazce vepsány některé jednopísmenné znaky. Tajenka je umístěna v označených políčkách na horním a spodním okraji obrazce a skrývá název souhvězdí.

BUŇKOVITĚ: 1. Pocházející z hradu. – 2. Hlavní město Turecka. – 3. Hra o všechno. – 4. Značka cizích automobilů. – 5. Biblická hora. – 6. Jitřenka. – 7. Stařec. – 8. Citoslovce zvuků střelby. – 9. Obepínat (knižně).

Postup řešení

Po zjištění každého vpisovaného výrazu zapište jeho první písmeno do políčka označeného šipkou a pokračujte v obvodových políčkách ve směru chodu hodinových ručiček. Výrazy jsou šestipísmenné. V každém druhém a čtvrtém políčku buňky jsou dvoupísmenné shluky, takže například do políček první buňky zapište výraz H-RA-D-NÍ (pocházející z hradu).

 

(3) BUŇKOVKA

Návod k řešení:

Obrazec této buňkovky připomíná včelí plásty. Vpisování šestipísmenných výrazů začíná v políčkách označených krátkou úsečkou a pokračuje ve směru chodu hodinových ručiček kolem středového políčka buňky s číslem. Tajenka (název souhvězdí) je umístěna ve středním řádku.

BUŇKOVITĚ: 1. Nešťastná příhoda. – 2. Zakrňovati. – 3. Patřící Luise. – 4. Kůlny k ukládání sena. – 5. Hedvábí (knižně). – 6. Zábradlí. – 7. Pilulka (zastarale). – 8. Koncentrovaný výtažek (tresť).

Postup řešení

Způsob vpisování je patrný z vepsaného výrazu PILULE. Obdobně se postupuje v ostatních buňkách.

(4) OSMIPÍSMENNÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Další v naší řadě buňkovek je sestavena ze samých osmipísmenných výrazů. Krátká úsečka vycházející ze středového políčka napovídá, od kterého políčka se výrazy začínají vpisovat ve směru chodu hodinových ručiček. Tajenka (název souhvězdí) v této buňkovce však není skryta, neprobíhá napříč několika výrazy, ale nachází se ve středové buňce číslo 4. Na rozdíl od předchozích tří buňkovek má tedy svou lokalizaci i v legendě. Výraz BELCREDI je již vepsán.

BUŇKOVITĚ: 1. Nesmyslný. – 2. Čalouněná sedátka bez opěradla. – 3. Podomní prodavač drobného drátěného zboží. – 4. Tajenka. – 5. Pekelník. – 6. Navlečená. – 7. Rakouský šlechtic a politik (1823 – 1902).

Postup řešení

S ohledem na velký podíl políček, která nejsou zapojena do křižování, je třeba pokusit se vyřešit všechny výrazy (jeden z nich je již vepsán)

 

(5) KROUŽKOVÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Jednotlivé buňky v tomto druhu buňkovky mají tvar kroužku a jsou uspořádány do kruhu. Poslední buňka se pak dotýká s první. Středové prostory mezi kroužky obsahují čísla pro lokalizaci výrazů v legendě. Krátká úsečka naznačuje, od kterého políčka se výrazy začínají vpisovat ve směru chodu hodinových ručiček. Tajenka (6, 8 – tj. dvě slova – 6 a 8 písmen) je umístěna v kroužcích (políčkách) při vnějším obrysu obrazce. Také v tomto případě jde o název souhvězdí. Dva výrazy (NIOBA a RAKON) jsou již vepsány.

BUŇKOVITĚ: 1. Cinkoty. – 2. Starořecká mýtická královna (dcera Tantalova). – 3. Honicí pes (brakýř). – 4. Karetní hra. – 5. Český bájný kníže. – 6. Srdečnice. – 7. Hustý cukerný roztok. – 8. Návěští. – 9. Vojenská stráž. – 10. Výhry na tři čísla (v loterii). – 11. Značka pracího prostředku. – 12. Podbradek. – 13. První latinský překlad bible. – 14. Vydávat sykavé zvuky.

Postup řešení

Každý vyřešený výraz využijte pro řešení výrazů sousedících. Například sousedícími výrazy k výrazu RAKON jsou TERNA a LALOK, sousedy výrazu NIOBA jsou CINKY a BRAKA.

 

(6) SLABIKOVÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Tříslabičné výrazy se vpisují po slabikách do čočkovitých políček kolem trojúhelníkovitého středového políčka s číslem ve směru chodu hodinových ručiček. Počátek vpisování je vždy vyznačen krátkou úsečkou. Tajenka je umístěna ve středních vodorovně situovaných políčkách. Dva výrazy – SADÁRSTVO a VÁBITI jsou již vepsány.

BUŇKOVITĚ: 1. Africký stát. – 2. Destička. – 3. Jednohrbý velbloud. – 4. Slovensky „sadařství“. – 5. Biblická tanečnice. – 6. Míčová hra (na bicyklech). – 7. Vánoční píseň. – 8. Řecký a římský starověk. – 9. Vydávati tikavé zvuky. – 10. Děliti na drobky. – 11. Lákati. – 12. Házeti. – 13. Jsoucí toho způsobu. – 14. Ve velké dálce.

Postup řešení

Využije vepsaných výrazů a řešte sousedící výrazy. Tak například v buňce 3 vychází DROMEDÁR a v buňce 5 SALOME. Nově vepsaných slabik využijte pro řešení dalších výrazů v sousedících buňkách.

 

(7) VOLNÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Buňkovka se luští běžným způsobem. Ve směru chodu hodinových ručiček se výrazy o různém počtu písmen zapisují do izolovaných políček propojených spojovacími linkami a vytvářejícími různě velké uzavřené prostory. Uvnitř těchto prostorů jsou čísla příslušných výrazů. Počátek vpisování je vždy označen malou šipečkou. Tajenku tvoří dvouslovný výraz (4, 8) ve střední části obrazce. Jde opět o název souhvězdí. Dva výrazy (PRECHTL a SALT) jsou vepsány.

BUŇKOVITĚ: 1. Lenošná. – 2. Šťourání. – 3. Slovensky „knihař“. – 4. Sůl kyseliny močové (močan). – 5. Peněžitý trest. – 6. Nemocnost. – 7. Anglická zkratka pro Jednání o omezení strategických zbraní. – 8. Lidé umějící plavat. – 9. Úbory pro džudo. – 10. Americký Národní úřad pro letectví a kosmický prostor (anglická zkratka). – 11. Sáti. – 12. Dělník v kamenolomu. – 13. Oslovování 2. osobou množného čísla. – 14. Francouzský církevní reformátor působící v Ženevě. – 15. Batoh. – 16. Oblast kolem Chebu. – 17. Německý technik. – 18. Pikovník. – 19. Vybírání hotových peněz. – 20. Prodejní stánky. – 21. Tajenka.

Pomůcka: pikner.

Postup řešení

Řešte přednostně výrazy sousedící s vepsanými výrazy PRECHTL a SALT. Obtížnějším se zdá být výraz 18. PIKNER, přilehlý výraz je 8. PLAVCI. Vpisování rozšiřujte do dalších buněk.

 

(8) DVOUSMĚRNÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Až dosud se vždy v našich příkladech buňkovek vyskytovalo vpisování výrazů pouze ve směru chodu hodinových ručiček. Je to způsob sice nejobvyklejší, nikoli však jediný možný. V následující buňkovce se kombinují dva způsoby vpisování. Výrazy v horní a spodní řadě se zapisují kolem očíslovaného políčka ve směru chodu hodinových ručiček, výrazy ve střední řadě (B) se však zapisují proti směru chodu hodinových ručiček. Počátek vpisování je vždy označen krátkou úsečkou. Všechny výrazy končí ve středových políčkách, kde je též umístěna tajenka (název známého souhvězdí). Obtížnější výraz KUKRI je vepsán.

BUŇKOVITĚ: A1. Místnost v bytě. – A2. Indický nůž. – A3. Výtvarná technika (vlepování různých materiálů do plochy obrazu). – B1. Rostlina krvavec. – B2. Neživí. – B3. Namáčení surových koží do vody. – C1. Bratrova dcera. – C2. Opak měkkých. – C3. Hrubé pletivo (na podlahu).

Postup řešení

S využitím vepsaného výrazu KUKRI se řeší sousedící výrazy. Vlevo (A1) se nabízí POKOJ, vpravu (A3) KOLÁŽ, dole (B2) MRTVÍ. Nově zapsaná písmena se využijí pro vyřešení dalších sousedících výrazů.

 

(9) MEANDROVÁ (DVOUSTŘEDOVÁ) BUŇKOVKA

Návod k řešení

Každý sedmipísmenný výraz se začíná zapisovat vždy do políčka označeného krátkou úsečkou, vlevo od horního středového políčka. Obchází středové políčko ve směru chodu hodinových ručiček a přechází ke spodnímu středovému políčku, které obchází proti směru hodinových ručiček. Zápis jednotlivých písmen výrazu tak vlastně tvoří jakési meandry (zákruty) připomínající obrácené písmeno S. Tajenka (název souhvězdí) je umístěna v prostředním řádku. Výraz ANTARES je již v obrazci křížovky správně umístěn.

MEANDROVITĚ: 1–6. Centrování (středění). – 2–7. Neztužovat. – 3–8. Zemědělský tahač. – 4–9. Hvězda v souhvězdí Štíra. – 5–10. Přeprava přes území jiného státu.

Postup řešení

Vepište snadněji řešitelné výrazy‚ („tutovky“), například NETUŽIT a TRAKTOR, zbývající výrazy vyhledejte s pomocí slovníků.

 

(10) KRUHOVÁ BUŇKOVKA

Návod k řešení

Grafické uspořádání kruhové buňkovky umožňuje, že první výraz se křižuje nejen s výrazem druhým, ale i s výrazem posledním. Pětipísmenné výrazy se vpisují ve směru chodu hodinových ručiček počínaje políčkem s krátkou úsečkou. Tajenkou je tentokrát druh tělesného cvičení.

BUŇKOVITĚ: 1. Akvarijní ryba. – 2. Přitakávat. – 3. Plochý podnos. – 4. Opice. – 5. Na ono místo (zastarale). – 6. Líný člověk. – 7. Ženské jméno. – 8. Piják (žertovně). – 9. Sportovní družstvo. – 10. Truhla.

Postup řešení

Postup je stejný jako u jiných buňkovek. Spočívá ve využívání písmen ve vyřešených výrazech k řešení výrazů sousedních.

 

Řešení

 

(1) BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: A1. Kniha. – A2. Ataka. – A3. Snaha. – B1. Ilona. – B2. Orati. – B3. Psina. – C1. Evald. – C2. Jádro. – C3. Akosi.

Tajenka: Kasiopeja.

 

(2) STŘÍDAVÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Hradní. – 2. Ankara. – 3. Vabank. – 4. Datsun. – 5. Ararat. – 6. Aurora. – 7. Staroch. – 8. Ratata. – 9. Opínat.

Tajenka: Havran.

 

(3) BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Nehoda. – 2. Krněti. – 3. Luisin. – 4. Seníky. – 5. Hedváb. – 6. Klandr. – 7. Pilule. – 8. Esence.

Tajenka: Herkules.

 

(4) BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Absurdní. – 2. Taburety. – 3. Dráteník. – 4. Eridanus. – 5. Belzebub. – 6. Nasunutá. – 7. Belcredi.

Tajenka: Eridanus.

 

(5) KROUŽKOVÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Cinky. – 2. Nioba. – 3. Braka. – 4. Makao. – 5. Mnata. – 6. Aorta. – 7. Sirob. – 8. Aviso. – 9. Varta. – 10. Terna. – 11. Rakon. – 12. Lalok. – 13. Itala. – 14. Sykat.

Tajenka: Corona Borealis.

 

(6) SLABIKOVÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Angola. – 2. Lamela. – 3. Dromedár. – 4. Sadárstvo. – 5. Salome. – 6. Kolová. – 7. Koleda. – 8. Antika. – 9. Tikati. – 10. Drobiti. – 11. Vábiti. – 12. Metati. – 13. Takový. – 14. Daleko.

Tajenka: Andromeda.

 

(7) VOLNÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Líná. – 2. Nípání. – 3. Knihár. – 4. Urát. – 5. Pokuta. – 6. Chorost. – 7. Salt. – 8. Plavci. – 9. Kimona. – 10. Sana. – 11. Sosati. – 12. Skalák. – 13. Vykání. – 14. Kalvín. – 15. Ruksak. – 16. Chebsko. – 17. Prechtl. – 18. Pikner. – 19. Inkaso. – 20. Kiosky. – 21. Kiosky.

Tajenka: Vlas Bereniky.

 

(8) DVOUSMĚRNÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: A1. Pokoj. – A2. Kukri. – A3. Koláž. – B1. Toten. – B2. Mrtví. – B3. Námok. – C1. Neteř. – C2. Tvrdí. – C3. Rohož.

Tajenka: Jižní kříž.

 

(9) MEANDROVÁ (DVOUSTŘEDOVÁ) BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1-6. Centráž. – 2-7. Netužit. – 3-8. Traktor. – 4-9. Antares. – 5-10. Transit.

Tajenka: Tukan.

 

(10) KRUHOVÁ BUŇKOVKA

BUŇKOVITĚ: 1. Akara. – 2. Takat. – 3. Plato. – 4. Malpa. – 5. Onamo. – 6. Lenoch. – 7. Etela. – 8. Pitec. – 9. Ekipa. – 10. Rakev.

Tajenka: Kalanetika.