Křížovkářská kvalifikační soutěž 2018

 

PROPOZICE KKS 2018

1. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) je celoroční šestikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 1, 5, 9, 13, 19 a 23), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016) a dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017).

2. Křížovky budou podány jako figurální polodokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny, nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem ČSHAK, také své členské číslo ČSHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (2009).

5. Jako kvalifikační je soutěž určena pouze pro členy ČSHAK s 1., 2. nebo 3. výkonnostní třídou (VT) v řešení křížovek a pro ty, kteří dosud žádnou výkonnostní třídu nemají. Vítězové libovolného kola s 2. VT, 3. VT a bez VT obdrží 1 kvalifikační bod za toto kolo, maximálně však 5 bodů za celou soutěž. Celkovým vítězům těchto VT bude přiznáno jedno 1. místo do kvalifikace. Řešitelé s 1. VT obdrží 1 kvalifikační bod za každá dvě vítězství v jednotlivých kolech, maximálně tedy 3 body za celou soutěž. Účastníkům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Celkovým vítězem (vítězi) KKS se stane (stanou) soutěžící s celkově nejmenším počtem ztrátových bodů. Soutěžící, kteří nejsou členy ČSHAK, kvalifikační body neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim body započteny, a to i zpětně.

6. Podávání protestů se řídí platným Protestním řádem (2016). Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017).

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

Poznámka: všechny výše zmiňované dokumenty v aktuálním znění jsou dostupné na svazových webových stránkách www.cshak.cz v kapitole ČSHAK na stránkách Základní dokumenty.