Lázeňské oříšky 2017/18 - křížovky

 

LÁZEŇSKÉ OŘÍŠKY 2017 – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Lázeňské oříšky jsou roční čtyřkolovou řešitelskou soutěží jednotlivců v řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Kola jsou dvouměsíční a začínají 1. června, 1. září, 1. prosince a 1. března příslušného roku. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží ČSHAK (2013, viz www.cshak.cz). Soutěž bude vyhlašována a vedena na webových stránkách www.cshak.cz a www.lazenaci.pary.net, zúčastnit se jí může každý zájemce.

2. V každém kole bude řešitelům předložena k řešení křížovka, deset až patnáct hádanek a osm až dvanáct logických úloh. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky, polodokreslovky nebo švédské křížovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. U hádanek se mohou objevit i některé nepravidelnosti či odchylky od platných Směrnic.

3. Řešení se zasílá na řešitelských arších. Každý arch musí obsahovat jméno a adresu řešitele, event. značku, pod kterou soutěží, je-li členem ČSHAK, tak i své členské číslo (vše nejlépe v záhlaví archu).

U křížovek musí řešení obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh (aktuální znění viz www.cshak.cz).

 U hádanek řešitel vypíše čísla všech hádanek pod sebou a za číslem hned zleva řešení hádanky (u neřešených řádek nevyplní), obdobně u logických úloh. U logických úloh, u kterých je požadována jedna odpověď, se více odpovědí hodnotí jako chyba. Správné řešení je autorem uznané řešení vyhovující zadání úlohy. Hádanky a logické úlohy z jakéhokoli důvodu neřešitelné (např. vinou tiskové chyby) budou zrušeny.

4. Řešení křížovek se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích ČSHAK (2009, viz www.cshak.cz). U hádanek se za správné řešení uznává pouze do písmene správné autorské řešení nebo alternativní dle posouzení autora, za takové řešení hádanky získá soutěžící 1 bod. U logických úloh získá soutěžící za každou správně vyřešenou úlohu počet bodů uvedený v zadání úlohy. Pokud není v zadání úlohy uvedeno jinak, je stanovený počet bodů za úlohu považován za maximální pro danou úlohu a nelze získat při nalezení různých variantních řešení vyšší než stanovený počet bodů.

5. Pořadí soutěžících se stanoví následovně: za čtyři kola daného ročníku se vítězem soutěže v řešení křížovek stane řešitel (řešitelé) s nejnižším celkovým počtem ztrátových bodů, vítězem soutěže v řešení hádanek a soutěže v řešení logických úloh se stane řešitel (řešitelé) s nejvyšším celkovým počtem bodů, druhým kritériem je vyřešení obtížnějších hádanek.

6. Soutěže jsou zároveň kvalifikační v kategoriích řešitel křížovek, řešitel hádanek a řešitel logických úloh. Členům ČSHAK budou za celkové umístění v každé ze tří kvalifikačních soutěží přiděleny kvalifikační body takto: vítězi soutěže bude započítáno 5 kvalifikačních bodů plus jedno 1. místo, pokud na 1. místě budou více než tři řešitelé, tak 5 kvalifikačních bodů bez 1. místa, řešitelům na 2. až 5. místě bude započítáno od 4 do 1 kvalifikačního bodu. Kvalifikační body budou přiděleny i těm, kdo o členství v ČSHAK požádají do konce kalendářního roku, ve kterém byly vyhlášeny výsledky soutěží.

7. Reklamace a protesty se řídí platným Protestním řádem v soutěžích ČSHAK (2016, viz www.cshak.cz).

8. Použité prameny v kategorii řešení křížovek jsou oznamovány pro každý ročník soutěže zvlášť.

9. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.