Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2017

 

Řešení pátého kola MLSK zašlete nejpozději do 15. prosince 2017 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu jar.drapala@seznam.cz nebo jaromir.drapala@vsb.cz Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

 

KERAMIKA - UMĚNÍ Z HLÍNY

5. KOLO - (viz heslo 1) V EVROPĚ

Názvy oblastí či pojmenování typu keramiky naleznete v tajenkách (1) (5). V tajenkách (6) (10) uvádíme jména osob podílejících se na výrobě této keramiky, a konečně v tajenkách (11) (23) jsou uvedena jména autorů publikací o příslušné keramice.

 

ŠIKMÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK

složený z JEDNÉ STŘÍDAVÉ DVOJKŘÍŽOVKY

se shodnou polomozaikovou a nesouměrnou mozaikovou ucelenou částí,

PĚTI SHODNÝCH STŘÍDAVÝCH POLOMOZAIKOVÝCH KŘÍŽOVEK

a DVOU NESOUMĚRNÝCH STŘÍDAVÝCH POLOMOZAIKOVÝCH KŘÍŽOVEK

 

Legenda ke shodným křížovkám je uvedena ve směru zleva vpravo dolů.

Skryté jsou tajenky: 4 (10, 8), 19 (7), heslo 1 (9, 8), heslo 2 (4).

Použitá políčka:                                                                                               Vnější obrys křížovky:

          

V políčkách 13×43, 14×42 a 15×41 jsou svislé úhlopříčné silné linky.

 

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Desky. - 2. Vyzvánění za zemřelého. - 3. Německý architekt; řádek ve vinohradě. - 4. 14. tajenka; německý veslař; pazourek. - 5. Žena zabývající se soustavným zlepšováním vlastností rostlin; odvětví průmyslu; britský geofyzik; mořská ryba; francouzský pianista. - 6. Chlípník; tato základní peněžitá částka; část jména jednoho z kostarických prezidentů; druh květenství; 1. tajenka. - 7. Zařízení u pluhu k nastavení hloubky orání; druh hlodavce; sudokopytník; český malíř; 2. tajenka; nechutné jídlo; žvastal; 23. tajenka; určitý odstín barvy. - 8. 15. tajenka; rostlina; 8. tajenka; český prozaik; dechový hudební nástroj; trampota; údery; německý spisovatel; stará česká jednotka objemu; příkrá stráň. - 9. Kompletní dužnina; druh pokrmu; barvířská červeň; alkoholický nápoj; hrdla; výtah z listiny; československý lyžař běžec; rozestřený klest sloužící k zpevňování povrchu půdy; autor díla Tři černé měsíce; mons Veneris. - 10. Kolová stavba z doby bronzové; přísada do kávy; větší hrnky; ženské jméno; miska; volné prostranství; někdejší československý hokejový trenér; patřící specialistovi na matematické zkoumání hromadných jevů; zadnice. - 11. Druh nemoci vyskytující se v části Japonska; předpojatost; arabský taneční bubínek; část plotu; eskamotáž; ruský přístav; podojení. - 12. Dvě ženská jména; domácké ženské jméno; druh drogy; nástroje k pobízení potahu; hlavní město eparchie na řeckém ostrově Mélu; 7. tajenka; švýcarský bobista; okraj tiskové desky; druh savce. - 13. Velmi lehce; 3. tajenka; domácké ženské jméno; velké množství něčeho hustě seskupeného; pryč; český veslař; plané řeči; návrat v módě či v umění ke stylu minulých období; japonský zápasník. - 14. Pohoří, na jehož úpatí leží Plitvická jezera; kompoziční způsob; stará hubená kráva; 9. tajenka; citoslovce; vejce (v dětské mluvě); tlustá žena; 10. tajenka; 11. tajenka; 17. tajenka. - 15. Mezopotamská bohyně podsvětí; vyhrnovat; stará jednotka hmotnosti v Thajsku; pojmenování hostinské místnosti; kamenář; krám; bůh obývající mořské hlubiny zvané Moana-Irakau; karetní hra. - 16 Název pražského sportovního klubu; hlupák; rod brouků; kanadský zpěvák; sochor; skotské sídlo; ouvin; malé držátko na násadě kosy; skrytý pokyn lékárníkovi, aby vydal čistý líh místo léčivého roztoku. - 17. Opatření filmu psaným textem na spodní okraj obrazu; nadzemní část byliny; 21. tajenka; nechráněné místo; kouzelný zvonek předpovídající smrt; polynéská primitivní papírovina. - 18. Píseň s doprovodem jistého strunového drnkacího nástroje; Simosovo dílo; fáze; tisíc korun; suché chvojí; citoslovce. - 19. Druh bambusového dřeva; kombinovaný zemědělský čisticí stroj; špína; menší vodní tok; rybářská síť; název řeckého písmene; jedno ze jmen chorvatského publicisty. - 20. Nádeník v carském Rusku tahající lodě proti proudu; ochucovati pokrm; druh výtvarného uměleckého díla; asijský stát; šachová figura; početní jednotka v severských zemích; český lékař. - 21. Světský člověk; sídlo v Konžské demokratické republice (Zairu); řecké mužské jméno; nejstarší latinský překlad bible; slabé ohebné vodiče; křečovité břišní bolesti; bicykl; planetka. - 22. Citoslovce; lesní panna; bolestně; smyslná žena; polské sídlo; 5. tajenka; dekorativní emblém nad římsou. - 23. 12. tajenka; podstata dané věci; hloupá žena; jasné meteory; sídlo na Olomoucku; obec ČR; stará dánská jednotka objemu. - 24. Druh steliva; český zoolog; řád sumýšů; kromě; soustava napjatých nití na vratidle tkalcovského stavu; postava z Čechovova dramatu. - 25. Součást dehtu; strojní součást; zápisky vyslance Seleuka I. Nikátora na dvoře indického vládce; popruh; domácké mužské jméno; domácky Dorota. - 26. Plochý ingot; arménský lidový pěvec v 16. století; prvek karetních triků; 22. tajenka; listy pán; označení všeho existujícího; anglický spisovatel. - 27. Horolezec zdolavší severní stěnu Eigeru; společenství jedinců svěřených do péče někoho; surovina pro výrobu suchých baterií; rostlina; střevíc; posvátná rostlina; švédsky „veliký“. - 28. Jméno arménského básníka původem z Íránu; páječka; rakouský císařský generál; šéf; gnostická prvotní bytost; mladík; zrušení objednávek. - 29. Tvůrce stínových animovaných filmů; ženské jméno; tudíž; 13. tajenka; nyní; učitel japonského návrháře keramiky Masakazu. - 30. Kopec ve východních Čechách; hit jugoslávského zpěváka na desce Polydoru; bliskula; prudký vítr s poryvy. - 31. Nástraha; český název mayské literární památky. - 32. Pedokomplex (zkratka).

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 23. Chám. - 24. Ohraničená část areálu. - 25. Taškent. - 26. Bitím týrat; druh koření. - 27. Základní číslovka; latinskoamerický ekonomický systém (zkratka). - 28. Citoslovce rytmu hudby; slovenský malíř. - 29. Mezopotamský bůh stvořitel; jihoamerické červené dřevo; indické platidlo. - 30. Úval; řeka na Pyrenejském poloostrově; jiné dílo autora Motivů ze Sychrova. - 31. Špatný; ženské jméno. - 32. Anglický duchovní; ohraničená čarami (dle NLA); německý překážkář; sovětský zápasník. - 33. Zanaříkání; domácké mužské jméno; arabská tamburína. - 34. Polovodičový prvek; plná podnož; domácké mužské jméno; pokrevní příbuzenství v mužské linii. - 35. Duchovní; plevelná rostlina; skvrnitý krevní výron v kůži; příslušníci kavkazského národa; panenka. - 36. 16. tajenka; druh obuvi; mariánské poutní místo; dívka bez pokrývky hlavy; dámský klobouk bez krempy; zdánlivě; potřeštěnci. - 37. Americký skladatel a písničkář; etiopské sídlo; slovinský spisovatel; 20. tajenka; spojovací čárka; zvonit; překvapený; znalec mezinárodního práva podílející se kodifikaci diplomatického práva. - 38. Druh obiloviny; stezka vedoucí po stranách štěrkového lože železniční trati; uchvátit; břit; žulový masiv v Japonsku; plácat; jednotka plošného obsahu; manželka (v židovském prostředí). - 39. Rostlina; probírat; školní předmět; hlavní svatyně islámu; domácí obuv; druh mučidla; přitakání (v dětské mluvě); raně feudální stát v severovýchodní Asii. - 40. Psací náčiní; anglický botanik; nižší božské bytosti u pohanských Germánů; volání na kachny; vývojové stadium hmyzu; český lidový tanec; druh nádoby; pekařský meziprodukt. - 41. Léčivá rostlina; film režiséra Panfilova; slabá stránka; jmenný seznam; úskočně; součást vybavení ve chlévě určené k podávání krmiva dobytku. - 42. Zárodek ptačího pera; trup lodi; kaz; domácké mužské jméno; svrchníky; záplata (u jižních Slovanů). - 43. Citoslovce pohrdání; nápadně hloupý výrok; část zemské kůry; čínská jednotka plošného obsahu; kusy nábytku; německý režisér. - 44. Citoslovce označující zvuk padajících kapek; filatelistická pomůcka; stimulační droga; střelná zbraň. - 45 Střecha; afroamerický nacionalistický básník; zpěvný pták; vojenské středisko kozáků; citoslovce; SPZ českého okresu; rostlina podobná trávě. - 46. Československý automatický diaprojektor; vietnamský ostrov; nemotora; rostlina; peřina; špalky. - 47. Bulharský politik; velké množství; 18. tajenka. - 48. 6. tajenka; střed stodoly. - 49. Stupeň spodní křídy; název souhlásky; listnatý strom. - 50. Elektricky nabitá částice; vršák s dlouhými výčnělky; hranice mořské transgrese způsobené oteplením před poslední dobou ledovou. - 51. Francouzský režisér.

Křížovka obsahuje celkem 320 výrazů s průměrnou délkou výrazů 5,23; tajenky – 20,6 %.

Použité prameny: 4-13, 16-18, 20, 22-29, 32, 36, 39, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55, 57, 60, 65, 70, 81, 83. Další pramen: Sokol Jan: Olympijské hry novověku - Výsledky. Olympia, 1974.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Autor křížovky Pavel Blažek nastražil na řešitelské kroužky několik chytáčků, které se ujaly, takže pouze jeden kroužek zaslal naprosto správné autorské řešení. Chybovalo se zejména v oblastech: 25/5 Ruf (spr. Rub – použití výrazu ruf dvakrát v křížovce není dovoleno) x elbové (Kočí 617); 40/1 plničky (spr. plníčko – SSJČ); 16/5 vampole (spr. vampala – Machek 676) a 14/7 bachna (spr. rachna) x 46/5 baba (spr. bara – NLA).

Autoři Jaromír Drápala a Pavel Blažek Vám děkují za vytrvalost, trpělivost a věrnost a věří, že jste si dobře zaluštili. Velký obdiv patří př. Janu Vašinkovi, který řešil tuto náročnou soutěž sólo a s 8 ztrátovými body by se celkově umístil na bronzovém stupínku.

V příštím ročníku se opět potkáme. Řešení bude v každém kole ulehčeno zadáním obrysu křížovky, tak jako tomu bylo v 5. kole MLSK 2017.

Celkovým vítězem MLSK 2017 se zaslouženě stal kroužek Kabrňáci s 1 ztrátovým bodem.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztrátových bodů: Kabrňáci; 1: Gorali; 3: Pašeráci a Permoníci; 4: Hradečtí Votroci; 8: Rychtáři. Mimo soutěž Jan Vašinka – 2 ztrátové body.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY MLSK 2017

1 ztrátový bod: Kabrňáci (celkové pořadí 11,5); 3: Gorali (celkové pořadí 15); 13: Permoníci (pořadí 19); 45: Pašeráci (celkové pořadí 20); 105: Hradečtí Votroci (celkové pořadí 22,5); 221: Rychtáři (celkové pořadí 35). Mimo soutěž: Vašinka – celkem 10 ztrátových bodů.