Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2022

 

Řešení druhého kola MLSK 2022 zašlete nejpozději do 5. května 2022 poštou na adresu Marian Mikuš, Haškova 941/2, 460 06 Liberec 6 nebo e-mailem (nakreslené či čitelně naskenované) na adresu mikusm@seznam.cz. Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Postavy a pojmy z tradiční české filmové pohádky
2. kolo

Souměrně figurální křížovkový celek
složený ze dvou střídavých mozaikovek, čtyř střídavých polomozaikovek a čtyř nesouměrných střídavých mozaikovek    

Vodorovně: A. Slovensky „sytě zeleně“. – B. Spolek pro pěstování společenských styků; 25. a 32. díl tajenky; vsakování vody do horniny. – C. Indonéská jednotka hmotnosti; 21. díl tajenky; syn Sema. – D. Jméno Rustemiho; producent Brány nebeského klidu; solmizační slabika; ukazovací zájmeno; ohrazení parcely. – E. Přespolní běh; malý plaz; Adámek; systém nucené práce v Latinské Americe; bojovný pokřik; italsky „tykadlo“; náš bývalý biatlonista. – F. Bavlněná látka; slovácký lidový tanec; 4. díl tajenky; arménský básník; prostředek hromadné dopravy. – G. Nepálené cihly; těžit + římská číslice; hloupé řeči; vraštit; citoslovce vyjadřující pohrdání; žebro. – H. Košile; náhle; evropské pohoří; francouzský dramatik; surová nafta; horská louka; zvyk; stará arabská jednotka objemu; hradba. – I. Druh počítačové paměti; poklopec; jahelná; plynný prvek; číslice; západočeské město; zpevněný til. – J. Opatrovnice dětí; nevěstka (zdrobněle); 2., 22., 26. a 29. díl tajenky; kabátec ze silného sukna; končetina. – K. Druh halančíka; podzemní místnost; rodina indiánských jazyků; uhlák. – L. Bajonety; tažný pták; perský koberec; novější název Aesernie (podle SAK); vozovna; indicko-perská bojová sekera. – M. Haploidní buňka s jedním chromozomem navíc; žena; předislámský arabský měsíční bůh; producentka seriálu Deadwood. – N. Tlustá; jméno Merkelové; sepse; italské velkoměsto (slovensky); Evropanka. – O. Zvíře určité barvy; obchodní název skla s cirka 96% oxidu křemičitého; zaúpění; jméno, na které si své změnil B. Š. Radžníš; nemocný; antiarytmikum. – P. Druhé dno kádě (podle Kotta); předmět sloužící k sevření; drsně (v hudbě); bývalý afghánský státník; německý herec (Tilo); domácké ženské jméno; uzdravovat. – Q. Tisk; sídlo v Maroku; podskupina nilo-saharských jazyků; maďarský buben; kód letiště Latrobe / Westmoreland County; ženské jméno perského původu; Evropanka; arménské ženské jméno. – R. Asiatka; kostra hlavy; 6., 10. a 14. díl tajenky; základní číslovka; iniciály Kolmogorova; 8., 12. a 16. díl tajenky; dlouhé roucho římských žen; značka ruských automobilů. – S. Schopen; francouzský fyziolog a biochemik; kyslík; 7. díl tajenky; druh žáby; 28. díl tajenky; předpis; představený fakulty; sídlo ve Španělsku. – T. Myšlenkový směr; šikovat; strych; plotny (podle NLA); krátký kabát; sídlo v Konžské demokratické republice; umělá strouha; pícnina; vlastní Atce. – U. Nápovědi; arabské ženské jméno; silně opilé; portugalský šlechtický titul; programovací jazyk; drsný; přímořské deprese občas zaplavované mořskou vodou; kosočtverečné nerosty. – V. Velitelé lodí (zdrobněle); moučka z kurkumy; iniciály admirála Byrda; měsíční kráter. – W. Železná mříž v bazilice; obývací pokoje.

SVISLE: 1. Připomínající mouku. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Trvající určitý počet dnů; běloruská řeka. – 4. Tečka; aktivní odpůrkyně totalitního režimu; vlohy (zdrobněle); šťáva (podle NLA). – 5. Určitý dendrogram; polský mučedník; rozprostřeně (do široka); 23. díl tajenky; nezískat za peníze. – 6. Cirkusová umělkyně; 31. díl tajenky; 11. díl tajenky; Evropanka; zloděj koní; 9. díl tajenky. – 7. Ošidnost; 34. díl tajenky; citoslovce; vysoká pec; severský pták; internát; italský fašistický ministr financí; prutníková rostlina; malý odřezek při hoblování dřeva. – 8. 17. díl tajenky; dekadická počítací doutnavka; 13. díl tajenky; menší chlívek; český básník a kazatel; Aniččin táta; v dostatečné míře tečením dosáhnout; 18. díl tajenky. – 9. Obyvatel Přední Asie; vlastní jméno Marangozova; ženské jméno; mikrofony; dávivec; keňský atlet; mys; tuniská jednotka objemu; sídlo a hora v Bosně a Hercegovině; uhličitany; altingie. – 10. Ruské sídlo; ohřívač vody; přípravek na mytí nádobí; slovenský zeman, vůdce východoslovenského rolnického povstání; někdo přihlouplý; týkající se rosy; núbijská bavlna; iniciály biskupa Mrnaviće; část těla členovců; kosočtverečný nerost; zarytě (mlčet). – 11. 15. díl tajenky; svéhlavý člověk; 30. díl tajenky; druh mřenky; palác sultána; radostněji; dva slovenští malíři; 5. díl tajenky. – 12. Vzdávat hold; 27. díl tajenky; citoslovce zvuků ptáků; pití; plátěná torna; arabské písmo; rozděliti lámáním; pohostinství; pečené kusy řepy (podle Stránecké). – 13. Prováděti určitou metodu chemické analýzy; 33. díl tajenky; 19. díl tajenky; mimořádnost; hit skupiny Mungo Jerry; 3. díl tajenky. – 14. Bezbarvý nerost; německá organizace v Polsku v 19. století; takové, které trvaly jen malý okamžik; 24. díl tajenky; letiště v Kongu. – 15. Ačkoli; žena bydlící v Ankaře (slovensky); obličej; směs koření. – 16. Omamovat; německá odvozenina ze jména Anna. – 17. 20. díl tajenky. – 18. Cigarety ze směsi tabáku a hašiše.

Změna v pramenech:

Do pramenů ostatních (PO) si doplňte pro toto kolo: Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999);  nebyly použity např. „Velký Otto“; „Pech“; „Bachmannová“; „Kazmíř“; „Valíček“; „Holub“ a „Čechová“.

Z pramenů základních (PZ) nebyly použity DID8; Neolog 2; SCS-R.

Z doporučených pramenů (PD) nebyly použity mimo jiné Sokol; MEOH; MEF; MELH; LČL; PCS; NCS.

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

Velmi nás těší, že stejně jako v úvodním kole dorazilo 19 řešení. Princezna byla na většinu řešících kroužků velmi hodná, což se projevilo tím, že 13 řešení bylo bez chyb. S některými kroužky si přeci jen trochu „zalaškovala“ a způsobila nějaké ty bodové ztráty, byť se projevilo i upsání se či zapomenutí vyplnění políček. Asi nejsmutnější mohou být Rychtáři, kteři se při překreslování řešení podívali do výstřihu princezny jaksi naopak a přes zadaný vntřní obrys použili políčka opačně, bohužel si tak vysloužili větší příděl bodů. V čele je po druhém kole 13 kroužků.

Věříme, že i třetí kolo, byť je o něco rozsáhlejší, je podobně řešitelné a bude pro vás i podobně zábavné. 

 

Rozpis chyb:
Šohaji - na U/8 řešeno „eraisity“ místo správného „erionity“ (CJC2) x 16/2 Aneli (Knapp 2015) x 17/1 tajenka „uchazeč o ni“.
Kokos - výraz L/2 řešen „rorejk“ místo správného „rorejc“ (Machek, heslo rorýs), i přes velmi velké zvětšení bylo řešení v tomto místě velmi špatně čitelné; dále nepodbarvená políčka, případně jiným způsobem nezrušené slabé linky mezi D a E ve sloupcích 9 a 10 (výrazy „mi“, „ta“ a „mita“).
Ruža -  výraz H/7 „uska“ místo správného „usus“ (SSJČ); U/8 „eriisity“ místo „erionity“ (CJC2) a  políčka viz Kokos.
Lázeňáci - na 7/7 řešeno „Tayg..ra“ místo správného „Tangorra“ (Kočí) x M/2 „frnda“ (SNČ) x O/2 „Vycor“ (MČSE); 8/5 „Brinel“ místo „Bridel“ (MČSE); 5/3 „rozláčně“ místo „rozlákle“ (PSJČ).              
Tatranec - na 7/4  „.om..“  místo „domna“ (Pech); U/8 „eriitity“ místo „erionity“ a políčka viz Kokos.
Rychtáři - porušen systém střídání, políčka na pozici F, G x 9, 10 ve výstřihu jsou orientována opačně než bylo zadáno v předloženém obrazci.

Výsledky 2. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Totysek, Valaši, Žilinci. – 2: Šohaji. – 3: Kokos. – 4: Ruža. – 5: Lázeňáci, Tatranec. – 8: Rychtáři.

 

POŘADÍ PO 2. kolE

0 ztrátových bodů: Gorali, Hradečtí votroci, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši, Žilinci. – 4: Kokos, Šohaji. – 5: Ruža. – 6: Lázeňáci, Tatranec. – 8: Rychtáři.

 

MLSK2022-2.kolo-řešení

 

 

 

 

 

MLSK2022-2.kolo-obrazec