Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

PROPOZICE MLSK 2023

1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Rozesílání jednotlivých kol proběhne k 15. dni 3., 5.,
9. a 11. měsíce roku 2023. První kolo bude rozesláno výjimečně 29. ledna 2023 z důvodu posunu termínu řešení 5. kola MLSK 2022. Zadání jednotlivých kol budou rozesílána e-mailem všem aktivním kroužkům, další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního kola. Souběžně bude soutěž zveřejňována v příslušných termínech na internetových stránkách www.cshak.cz. Tam také budou zveřejňovány případné opravy nebo doplnění zadání křížovek.

2. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016) a Směrnicemi pro tvorbu a řešení křížovek s přílohami (2019).

3. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky nebo polodokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

4. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku.

5. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK (2020).

6. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.

7. Podávání protestů se řídí platným Protestním řádem (2016). Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu a řešení křížovek (2019) včetně příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK (2019).

8. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.

9. Účastí v soutěžích poskytuje účastník svolení k uveřejnění svých základních údajů (jméno, místo trvalého pobytu, kroužek) ve zprávách a výsledcích k příslušným soutěžím v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů, uveřejněným na svazovém webu.

 

Poznámka: Všechny výše zmiňované dokumenty v aktuálním znění jsou dostupné na svazových webových stránkách www.cshak.cz v kapitole ČSHAK na stránkách Základní dokumenty.