Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2023

 

Řešení 1. kola zašlete do 1. března 2023 na adresu Jaromír Drápala, Slavíkova 4419/30, 708 00 Ostrava – Poruba nebo lépe na e-mailovou adresu Jar.Drapala@seznam.cz.

 

Požadujeme kvalitní vyplnění obrazce nejlépe ve Wordu nebo v PDF. V případě naskenovaného obrazce musí být řešení maximálně čitelné a kontrastní. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systém ukrytí.

Nezapomeňte prosím svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou (včetně e-mailu).

 

Přejeme Vám pohodový rozjezd v letošním ročníku MLSK,

Ostraváci Jaromír Drápala a Pavel Blažek

 

MĚSTA ČESKÉ REPUBLIKY
1. kolo

Město (1) se nachází v Moravskoslezském kraji, jeho západní část v přírodním parku Oderské vrchy. Žije zde přibližně 7 300 obyvatel. Německé jméno města (2) bylo dáno podle majitele, jímž byl (3) z Kravař. Správní obvod města zahrnuje 11 obcí, např. (4), (5), (6) a (7). Části vlastního města dnes tvoří (8), (9) a (10). Katastrem města protéká mj. (11). V městě se narodili významní sportovci jako např. (12) – tenis, (13) - účastník Rallye Dakar a umělci malíři (14) a (15), architekt (16), historik a pedagog (17).

 

 

Souměrně figurální šikmá střídavě polomozaiková křížovka

 

1. kolo MLSKu bude náborové a určitě Vám nebude činit potíže. Uvádíme vnější obrys křížovky. V křížovce jsou použity následující typy políček:

 

MLSK2023-1.kolo-políčka

Do všech typů políček v 1. řadě se vpisuje 1 znak.

Skryté tajenky: ?1? – (7), ?2? – (8) a ?15? (6). Křížovka obsahuje celkem 234 legendových a tajenkových výrazů o průměrné délce 5,18, délka všech tajenek je 18,6 %.

 

Zleva vpravo dolů: 1. Počtář; folklorní oblast ve Švédsku. – 2. Citoslovce volání na slepice; štětina; značka pleťového krému. – 3. Etruský bůh; nehet; vzorec polovodičové sloučeniny; Samsonův otec. – 4. Jméno domácího zvířete (F); současný zpěv tří rozdílných hlasů; perikard. – 5. Netečnost; ?14/2?; soubor nádobí. – 6. Bobulka; drobný útvar na hladině vody; porazit. – 7. Cetka; staroegyptský bůh; řvát (srbocharvátsky); jednou; sídlo v USA; nebeská tělesa. – 8. Citoslovce volání na slepice; město na Moravě; tkáň; britský průmyslník; tvárná látka organického původu. – 9. Podněcovat; fungovat; paže; mezera; chórová lavice. – 10. Napouštět dehtem; ?16?; zboží určené k vyzkoušení; každý druhý den; pobít kovem. – 11. Iniciály jmen profesora na univerzitě v Saratově; ?5?; žasnout; kód španělského letiště; zpívaná slabika; slovenská řeka. – 12. Sídlo v Německu; šelma; ?11/2?; zkratka autonomní oblasti; mezinárodní kód Slovinska; žádat. – 13. Vzpomenouti; perská jednotka délky; neboli; značka poloměru; jméno domácího zvířete; sentence. – 14. Swiftův román; thajská jednotka délky; kroucený uzel; část úst; CD vydané americkou rockovou skupinou v r. 1990; růžovka. – 15. Částice hmoty kovového prvku; italské jezero; Cáchy; ?8?; německé osobní zájmeno; část nohy. – 16. Skupina; druh karty; černá barva; město v severní Itálii; vietnamská dynastie; suchopárnost; kód rakouského letiště. – 17. Slinták; tůňovka; francouzský politik; řeka v Kanadě; plicní nevzdušnost. – 18. Býčí pohlavní úd; dřevěná palice; iniciály jmen slovenského botanika (*1935); pijan; černý čaj; držitel. – 19. Song; značka chemického prvku; římská číslice; ?14/1?; lev (v heraldice); psací potřeby. – 20. Taninová sůl kovů; vlas; zúčastněná osoba. – 21. Úlomkovité zemité horniny; milovník ženy jistého jména; pavoukovec. – 22. Český malíř; váhat; sláva; matematická značka pro velikost úhlu v obloukové míře. – 23. Povaleč; roztrhaný kabát; ?12/2?. – 24. ?4?; sbírka básní Antónia Botta z roku 1914; nákladní auto. – 25. Uzel; esperantsky "stoický"; ten i onen. – 26. Dlouhý plášť (italsky). – 27. Řád vymřelých obojživelníků. – 28. ?10?. – 29. Krátké kabáty. – 30. Iniciály jmen autorky Ďáblova močálu.

 

Zprava vlevo v dolů: 15. Iniciály jmen německého historika umění (1866-1929). – 16. Jednotka aktivity. – 17. ?9?. – 18. Pompano. – 19. Učinit milejším. – 20. ?7?; součást kamenouhelného dehtu; cožpak. – 21. Drobná ryba; sídlo ve Francii; alkaloid. – 22. Menší ryba; hlupáci; potýkat se. – 23. ?13?; autor panoramatu Bitva u Lipan; vylekat se; papoušek. – 24. Vhazování; počínat si neupřímně; všechno. – 25. Součást; citoslovce vábící králíka; ušpiniti se. – 26. Švec; zkratka letecké společnosti Velké Británie; značka chemického prvku; ?11/1?; závaží; svaz soukromých rozhlasů a telekomunikací (německá zkratka). – 27. Shromaždiště koní před dostihem; vedro; iniciály jmen českého patologa (*1900), žáka J. Hlavy; závody; vlnovec pětimužný; ?6?. – 28. Ruský petrograf; citlivost; leknutí; podkop na poli; ostrovní hrad ve Finsku. – 29. Jezero v Kanadě; velké vosy; náhodný výběr; sídlo v Čadu; stanovit; africký ijoidní jazyk; pakostnice. – 30. Ručiti; ženské jméno; struny; ?17?; zkratka televizní společnosti Kanady; argentinsko-kolumbijská prozaička. – 31. Rytmicky pronášet; zkratka letecké společnosti Itálie; benue-konžský jazyk; mžít; vnímání pocitů z uměleckých i přírodních výtvorů; obyvatelé asijského státu. – 32. Anglicky "batem" (s členem); bezocasý kohout; značka objektivu; předložka; zkratka Italského národního úřadu pro cestovní ruch; bederní kožený pás vybíjený ozdobami. – 33. Pravý přítok Kury; sídlo ve Francii; ?14/3?; zkratka rašeliništní půdy; zkratka tiskové agentury Vietnamu; sídlo v Nizozemsku. – 34. Jež; východ; výsada; nerostné barvivo; fajn; neprodleně. – 35. Průsmyk v Apeninách; ?12/1?; žvanil; čtvrť; rozšířené části jícnů (u ptáků). – 36. Aromatické sloučeniny; druh šikany; film Bernharda Puchera z r. 2018; sekce; druh hada. – 37. První spisovatelka německého jazyka; aromatická sloučenina; dvě rakouské řeky; hole; sídlo v Dánsku. – 38. Íránské mužské jméno; Provozně ekonomická fakulta (zkratka); vesmír; osobní zájmeno; housle; sídlo v Polsku. – 39. Podmáslí; kam; chytání lesní zvěře. – 40. Fyzická bezcitnost; ?3?; barokní předsunutá hradba. – 41. Anglický autor dětské literatury; kusost; rváč. – 42. Bylina do létacích mastí; vnitřek; příliv; části stromů. – 43. Kosočtverečný nerost; jméno domácího zvířete; zánět ucha. – 44. Prověřovat; lesklé bonbony.

 

Pomůcky: Akassa, Traba, Trease, Trovas.

ZPRÁVA O 1. KOLE

Do úvodního kola nového ročníku MLSKu se zapojilo celkem 22 kroužků, což je o 3 více než v loňském roce. Vítáme nově v soutěži kroužky Krušnohor, Podskaláky, Pašáky a Hanáky. Nečekali jsme však, že budeme přidělovat ztrátové body. Byla to podle názoru autora rozcvička, o čemž svědčí první správné řešení, které došlo 1.2.2023, tj. 4 dny po vyhlášení soutěže. V některých případech nebyla vyplněna políčka, jindy zase řešitelé nerespektovali předepsané typy políček. Výhodou pro řešitele bylo, že všechny tajenkové výrazy byly snadno nalezitelné na Internetu (https://cs.wikipedia.org/wiki/), pokud se dopracovali ke skryté tajence BÍLOVEC. Celkem 12 řešení (tedy větší polovina) bylo bez chyby, ostatní kroužky se zřejmě díky nepozornosti nebo méně pečlivé kontrole povětšinou upsaly. Věříme, že to kroužky, které „získaly“ nějaký ten bodík, neodradí od dalšího soutěžení. Jde nám přece o zábavu. Prosíme kroužky, aby posílaly řešení v čitelné formě, tedy, aby si zkontrolovaly jak řešení, tak kvalitu vpisování.

 

Výsledky 1. kola

0 ztrátových bodů: Gorali, Hutníček, Ječmínek, Kabrňáci, Lázeňáci, Macejko, Pašeráci, Rychtáři, Samotář, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1: Podskaláci. – 3: Hradečtí votroci, Krušnohor. – 4: Ruža, Tatranec. – 6: Hanáci. – 7: Pašáci. – 8: Žilinci. – 9: Kokos. – 10: Šohaji.

Rozpis chyb (v závorce je uveden správný výraz):

Podskaláci: 12/6 VOLIT (VOLAT);

Hradečtí votroci: neautorská políčko 21 x 24 (počet políček s obloukem byl předepsán v zadání, porušen systém střídání), neautorská políčka 9-14 x 24 a 20 x 30-35 (typ políček byl uveden jako poslední v horní řadě v zadání);

Krušnohor: neautorská políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 14/3 KNOTL (KNUTL);

Ruža: neautorská políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 9/3 RAMEN_ (nevyplněné políčko u slova RAMENA), 20/3 INTERESANT (INTERESENT);

Tatranec: 10/5 OKOVIT (OKOVAT), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/6 FÁDESA (FADESA), 20/3 INTERESANT (INTERESENT);

Hanáci: 10/3 PESTER (TESTER), 14/3 KNOTL (KNUTL), 16/6 FAMESA (FADESA), 18/5 _EKOE (PEKOE – nevyplněné políčko), 25/2 STOIKO (STOIKA), 26/1 PA_ANDRANA (PALANDRANA – nevyplněné políčko);

Pašáci: 2/1 NÁNANANA (NANANANA), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/6 FÁDESA (FADESA), 17/3 SHAKE (SMOKE), 20/3 INTERESANT (INTERESENT), 25/2 STOIKO (STOIKA);

Žilinci: 3/4 MANUA (MANUE), 8/1 NAT (NAŤ), 11/5 LA (LO), 12/6 VOLIT (VOLAT), 16/7 LNS (LNZ), 20/1 PANÁT (TANÁT), 20/3 INTERESANT (INTERESENT), 25/2 STOIKO (STOIKA);

Kokos: 3/3 LNAS (INAS), 4/2 TRIOHLAS (TROJHLAS), políčka 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání oblouček), 9/2 KLÁPAT (KLAPAT), 12/6 OLAT (má být VOLAT), 34/6 JIST (má být IJIST), 14/2 RIU (NIU), 14/3 KNOTL (KNUTL);

Šohaji: neautorská políčka 1 x 29-31, 1 x 36-38, 44 x 7-9, 44 x 14-16, 5 x 5 x 33-35 a 10-12 x 40 (bylo nutno použít dle zadání obloučky, 11/5 LA (LO), 17/1 LUCEK (LACEK), 18/1 BOSEK (POSEK), 20/3 INTERESANT (INTERESENT).

MLSK2023-1.kolo-řešení

 

 

MLSK2023-1.kolo-obrazec