Nolčova křížovkářská maturita 2019

 

PROPOZICE NOLČOVY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ MATURITY 2019

 

1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je celoroční pětikolová řešitelská soutěž jednotlivců v řešení křížovek, které se může zúčastnit každý zájemce. Bude zveřejňována výhradně na webových stránkách ČSHAK www.cshak.cz., a to vždy k 15. dni měsíců února, dubna, června, října a prosince 2019.

 

2. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016), Směrnicemi pro tvorbu křížovek (1994) s Přílohami, Opravami a doplňky, a dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK (2019).

 

3. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky a polodokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

 

4. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuelně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem ČSHAK, také své členské číslo ČSHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

 

5. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (2009).

 

6. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem NKM se stane řešitel (řešitelé) s nejnižším počtem ztrátových bodů. Nejlepším řešitelům budou přiděleny kvalifikační body podle Kvalifikačního řádu SČHAK. Všichni účastníci, kteří dokončí soutěž a budou mít méně než 100 ztrátových bodů, získají 1 kvalifikační bod.

 

7. Podávání protestů se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK (2019). Rovněž je třeba přihlédnout k závazným výkladům publikovaným na webových stránkách SČHAK.

 

8. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.

 

9. Účastí v soutěžích poskytuje účastník svolení k uveřejnění svých základních údajů (jméno, místo trvalého pobytu, kroužek) ve zprávách a výsledcích k příslušným soutěžím v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů, uveřejněným na svazovém webu.

 

Poznámka: Všechny výše zmiňované dokumenty v aktuálním znění jsou dostupné na svazových webových stránkách www.cshak.cz v kapitole ČSHAK na stránkách Základní dokumenty.