Postup pro dokládání výrazů z internetových zdrojů

 

POSTUP PRO DOKLÁDÁNÍ VÝRAZŮ Z INTERNETOVÝCH ZDROJŮ

 

Úvod

Rozšiřování internetu vytvořilo postupný tlak na uvolnění internetových (i dalších elektronických) pramenů pro korespondenční křížovkářské řešitelské soutěže. To se odrazilo zejména v dokumentu SČHAK Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích. (/node/28). Křížovkářská praxe a zkušenosti především z vrcholových korespondenčních soutěží vyžadují průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu, ale také například doplňování nových Výkladů a komentářů (/node/814), které jsou mezistupněm před vydáním nových Směrnic pro tvorbu křížovek, na nichž OKK pracuje. Otevření stavidel pro internetové zdroje přináší vedle výhod i řadu problémů, na které je třeba operativně reagovat. Jedním z nich je spolehlivost používaných internetových stránek. Proto je zde opatrnost ze strany OKK ve věci uvolňování, proto jsou zde zavedeny regulace.

Jak známo, na internetu se dnes najde skoro všechno. Nicméně, jak uvádí komentář k Pramenům: „Užití pramene z internetu musí autor v zájmu soutěže skutečně řádně zvážit. (...) Důvěryhodnými internetovými stránkami jsou pro tyto účely míněny například mateřské stránky českých a mezinárodních organizací a známých firem.“ Povaha a obrovský objem internetových pramenů bez regulací představuje pro uživatele (autory i řešitele korespondenčních soutěží) nemalé riziko. Některé z internetových pramenů zařadila OKK mezi doporučené, což ale neznamená, že tyto prameny jsou bezchybné. Každoročně aktualizovaný seznam opsaných chyb z tištěných knižních pramenů dokládá, že i v tištěných základních a doporučených pramenech se objevuje řada závažných chyb. Ty se průběžně podchycují a zveřejňují. Vytvářet však seznamy opsaných chyb u internetových pramenů je prakticky nemožné. Bude tedy třeba zamyslet se nad obecným řešením tohoto problému. To je úkol pro OKK.

Praxe z poslední doby (zejména ČKL) ukázala ještě na další problém při práci s internetovými prameny (proto ta upozornění na možná rizika a uvážlivé používání internetových zdrojů): autor použije výraz z internetového pramene, který uvede ve svém seznamu pramenů, a v průběhu soutěže se ukáže, že použitý výraz již na příslušných stránkách není k nalezení, byl odstraněn. Díky nashromáždění nejrůznějších podnětů se nabízí relativně jednoduché řešení.

 

Postup pro dokládání výrazů z internetu

1. Současná pravidla pro prameny v korespondenčních soutěžích umožňují použití až sedmi internetových zdrojů. Výrazy čerpané z těchto zdrojů jsou v rámci křížovky v naprosté menšině. Není problém pořídit si v okamžiku vytvoření křížovky doklad o tom, že inkriminovaný výraz skutečně v zadaném pramenu obsažen byl. To lze nejlépe realizovat zkopírováním příslušné stránky. Jako nejsnadnější se jeví použít funkci Print Screen (Prt Scr): Po zobrazení stránky zdroje s příslušným výrazem stačí stisknout Ctrl+PrtScr, otevřít si prázdnou stránku wordu a pomocí Ctrl+V celou stránku nakopírovat, jako v tomto uvedeném případě:

Jinou možností je vytištění stránky a její následné oskenování či ofotografování a uložení ve formátu jpg nebo pdf. U novějších verzí Windows lze využít nástroj Výstřižky.

2. Takto pořízenou kopii stránky s příslušným výrazem si autor uschová, případně ještě zašle nezávislé osobě, v případě ČKL vedoucímu skupiny.

3. Pokud se v průběhu soutěže (ČKL) ukáže, že použitý výraz ze zadané internetové stránky zmizel, zašle autor tuto informaci řešitelům a doloží ji pořízenou kopií. Pokud se tato skutečnost vyjeví až v rámci připomínkovacího řízení, doloží autor výraz ve své odpovědi spolu s kopií stránky.

4. Uvedený postup bude považován za doložení použitého výrazu. Za doložení není naopak (po neblahých zkušenostech z minulosti) považována soukromá korespondence, která není pro dokládání správnosti výrazů povolená (viz materiál Prameny ...), ani dodatečné dokládání pomocí nezadaných internetových stránek.

5. Důsledkem popsané situace a doporučeného postupu je to, že autor nebude postižen a stejně tak postižen nebude ani řešitel, který by ve výrazu a příslušné pasáži tímto výrazem ovlivněné chyboval. Uvedený postup je jak v zájmu autora, tak i řešitele.

6. Řešitel může alternativní správný výraz doložit jen tím elektronickým pramenem, který uvedl autor ve výčtu použitých pramenů. Vzhledem k tomu, že na mnohých webových stránkách lze průběžně doplňovat data formou příspěvků a komentářů, nebudou za doložené v takových případech považovány výrazy, které se na stránkách prokazatelně objevily až po zadání práce k řešení.

Schváleno OKK dne 19. 9. 2016 s platností od 1. 10. 2016