Propozice ČKL

 

Milí přátelé,

ČKL je soutěží dynamickou a OKK tak musí poměrně často reagovat na její stav, na nové zkušenosti a na připomínky účastníků. OKK proto připravila novelu Propozic, v níž jsou zahrnuty zejména tyto zásadní změny:

1. Soutěžní práce bude moci být (zatím zkušebně) zadána i jako polodokreslovka. Pokud však bude zadána jako dokreslovka nebo polodokreslovka neobsahující úplný vnější obrazec a síťku, a soutěžící zjistí, že řešení soutěžní práce je nad jeho síly nebo časové možnosti, bude si moci od vedoucího skupiny vyžádat obrazec polodokreslovky s povinným vnějším obrysem a základní síťkou. Za tuto nápovědu ovšem „zaplatí“ 5 ztrátovými body.

2. Bude možná i elektronická komunikace (e-maily) tam, kde to příjemce výslovně umožní uvedením své mailové adresy.

3. Pokud soutěžící v průběhu soutěže odstoupí a v soutěži dále nepokračuje, hodnotí se v řešitelské části stejným způsobem jako dosud (100 ztr. b. za každé nezaslané řešení), a hodnocení jeho autorské práce provede vedoucí skupiny (ve skupinách, kde si účastníci hodnotí svá řešení navzájem).

Další změny jsou víceméně formálního charakteru. Věříme, že nám v průběhu soutěže prostřednictvím vedoucích skupin sdělíte své poznatky, které s těmito změnami souvisí.

 

P R O P O Z I C E   Č K L

Novelizace 2012

Česká křížovkářská liga (dále jen „ČKL“) je korespondenční autorsko-řešitelskou křížovkářskou soutěží. Jejím cílem je poskytnout účastníkům dobrou zábavu, umožnit získání kvalifikačních bodů a soustředit všechny, kteří chtějí pomoci dalšímu rozvoji české křížovky.

1. ÚVOD

a) České křížovkářské ligy se může účastnit každý zájemce. Jeho úkolem je v jednom ročníku vytvořit jednu autorsky původní soutěžní křížovku a řešit nanejvýš sedm prací účastníků ve skupině.

b) Celá soutěž probíhá ve skupinách o maximálním počtu osmi soutěžících řízených určeným vedoucím skupiny. Do skupin jsou účastníci zařazováni hlavním vedoucím ČKL podle dosažených výsledků v předchozím ročníku. Noví zájemci budou zařazeni do nejnižších skupin. Hlavní vedoucí může soutěžícího, který již dříve soutěžil v některé z vyšších skupin a soutěž přerušil, zařadit opět do některé z vyšších skupin, pokud zůstala některá z těchto skupin nenaplněna. Nemůže tak ale učinit na úkor soutěžících majících nárok na postup.

Komentář:

Zařazování staronových účastníků má tento důsledek: Pokud nikdo neodstoupí a pokud byly všechny vyšší skupiny plně obsazeny, musí i vynikající autor a řešitel znovu začít v nejnižší skupině.

c) Účastníci soutěže zasílají svou soutěžní práci hlavnímu vedoucímu ČKL nejpozději do 31. července příslušného roku. Vlastní soutěž probíhá od září příslušného roku do června následujícího roku.

d) Autor soutěžní práce smí publikovat tuto svou práci v mimosvazovém tisku až po třech letech od ukončení příslušného ročníku ČKL.

e) Pro účastníky České křížovkářské ligy je každoročně vydáván zpravodaj Čekálník.

 

2. TVORBA PRACÍ

a) Soutěžní práci je nutno tvořit podle Směrnic pro tvorbu křížovek včetně jejich příloh, oprav a doplňků, podle Publikačních kritérií SČHAK a Propozic ČKL, případně podle dalších podmínek stanovených pro příslušný ročník ČKL a zveřejněných v Čekálníku.

Komentář:

Doplňky ke Směrnicím a jiné důležité křížovkářské dokumenty jsou uveřejňovány ve Výročních tiscích SČHAK, v Členském zpravodaji SČHAK, v Čekálníku a na svazových webových stránkách, případně v časopisu KaH. Viz Závěrečný komentář.

b) Soutěžní práce se předkládá jako dokreslovka nebo polodokreslovka o rozsahu 100 až 150 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů (skryté tajenky se do celkového počtu výrazů nezahrnují). U shodných křížovek platí tento rozsah jen pro jeden směr. U každé skryté tajenky musí být uvedeno, kolik slov a písmen tato tajenka obsahuje (viz § 66/2 Směrnic). Nejsou povoleny práce s legendou zvláštní povahy podle § 54 – 58 Směrnic a křížovky s cizojazyčnou legendou. Nelze použít dodatkový úkol, který nemá vztah k nalezení tajenky.

Komentář:

V případě, že jednomu vpisovanému výrazu jsou přiřazeny dva nebo více legendových výrazů, počítá se tento výraz jako jeden vpisovaný (pro účel zjištění počtu vpisovaných výrazů). To platí pro oba (všechny) směry. Počet legendových výrazů může být rozdílný od počtu vpisovaných výrazů. Pro účely zjištění počtu limitovaných výrazů je rozhodující počet legendových výrazů.

Legenda zvláštní povahy znamená mimo jiné číslovanou, sdruženou nebo zpřeházenou legendu, rovněž není povolena cizojazyčná legenda či zadání.

c) Soutěžní práce musí obsahovat:

(1) Legendu s adresou autora (včetně adresy e-mailové, pokud chce autor umožnit ostatním účatníkům i komunikaci prostřednictvím elektronické pošty) v devíti čitelných kopiích. Za legendou uvede autor výčet všech použitých pramenů, přičemž se řídí aktuálním dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích. Pramen je možné specifikovat zkratkou, pokud je v uvedeném dokumentu tato zkratka pro příslušný pramen uvedena. Pokud tajenku tvoří samostatný pojem, musí být taková tajenka doložena pramenem (viz § 64 Směrnic pro tvorbu křížovek). Rukopis legendy je třeba psát na psacím stroji nebo na počítači na kancelářském papíře formátu A4, doporučuje se přibližně 60 – 65 znaků na řádek a řádkování 1,5 – 2, tisk po jedné straně. Autorům se doporučuje, aby u legendy křížovky uvedli statistické údaje o křížovce (počet výrazů, průměrnou délku výrazů, počet limitovaných výrazů a délku tajenky).

Komentář:

Pokud autor křížovky použije pramen mimo výčet uvedený v seznamu „Prameny základní” a „Prameny doporučené” v dokumentu „Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích”, musí uvést autora, název díla, vydavatelství a rok vydání tak, aby bylo možno jednoznačně nalézt použitý pramen. Toto platí i pro cizojazyčné překladové slovníky. Viz též Závěrečný komentář.

Doporučuje se uvést pramen tajenky (pokud to lze) i v případě, že netvoří samostatný pojem.

Příklad úpravy legendy:

SVISLE: 1. První díl tajenky; zkratka Akademie věd; ...; kocour. – 2. Útok; slitina; ...; konec.

Poznámka: Před tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem a otazníkem se nedělá mezera. Za tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem a otazníkem se naopak mezera dělá. Před i za pomlčkou se dělá mezera.

Způsob výpočtu průměrné délky a dalších statistických údajů můžete nalézt v Čekálníku č. 26.

7 kopií legendy je nutných pro soupeře ve skupině, jedna kopie legendy s jedním vyplněným obrazcem a jedním polodokreslovkovým obrazcem je určena vedoucímu skupiny. Zbývající legendu a obrazec si ponechává hlavní vedoucí ČKL pro případ, že by se ztratila jím odesílaná zásilka vedoucímu skupiny. Jediná možnost, jak potom zajistit regulérní pokračování soutěže, je nakopírovat tyto záložní kopie a znovu poslat.

(2) Devět neúplných obrazců soutěžní práce v případě, že ji soutěžící předkládá jako polodokreslovku.

(3) Dva úplně vyplněné obrazce s připsanými všemi tajenkami, adresou, členským číslem SČHAK a případně s dosaženou výkonnostní třídou. Skryté tajenky musí být v obrazci vyznačeny nebo musí být uveden systém jejich skrytí.

(4) Dva nevyplněné obrazce s vyznačenou síťkou (bez rozdělovacích značek nebo jen s vybranými rozdělovacími značkami) a s vyznačeným vnějším obrysem pro případ, že si řešitel v průběhu soutěže takovýto (polodokreslovkový) obrazec vyžádá a jeho případný obrazec polodokreslovky neobsahuje úplný vnější obrazec a síťku.

Komentář:

Pokud se autor křížovky rozhodne předložit práci jako polodokreslovku, má dvě možnosti: buď ji předloží (1) ve formě neúplného obrazce s úplným vnějším obrysem, síťkou a případně vybranými rozdělovacími značkami, nebo (2) ve formě nekompletního obrazce bez úplného vnějšího obrysu. V prvém případě již nemůže řešitel žádat zaslání další nápovědy k podobě obrazce. Ve druhém případě (bez úplného vnějšího obrysu nebo jen s částí vnějšího obrysu) však řešitel může po vedoucím skupiny požadovat zaslání té formy polodokreslovky, která obsahuje kompletní vnější obrys, síťku a případně některé rozdělovací značky; tato forma je však penalizována 5 ztrátovými body.

(5) Pokud adresát zásilky uvede svou elektronickou (mailovou) adresu, lze řešení, připomínky, hodnocení apod. zasílat tomuto adresátovi rovněž e-mailem. V případě elektronické komunikace je třeba, aby autor specifikoval, který formát řešení v elektronické formě bude (s ohledem na své možnosti) akceptovat (např. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .pdf aj.).

Komentář:

Pokud všichni účastníci ve skupině sdělí své mailové adresy, nešetří pouze poštovné, ale dávají možnost vedoucímu skupiny v průběhu soutěže upozornit na „odhalené“ chyby v legendových a vpisovaných výrazech, systému střídání apod. a ušetří si vzájemně čas.

d) Autor nemusí uvádět v legendě stylistické hodnocení výrazů (např. nářečně, zastarale, řídce, expresivně apod.).

e) Před zahájením soutěže (do 20. srpna příslušného roku) lze zaslat v 9 kopiích doplňky a opravy zadání soutěžní práce, popřípadě ve 2 kopiích vyplněné a opravené obrazce. Po zahájení soutěže již není možno soutěžní práci měnit.

 

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

a) Termíny jsou zveřejňovány ve zpravodaji Čekálník. Pro posouzení všech termínů je vždy rozhodující otisk poštovního razítka nebo datum a čas odeslání mailu. Vedoucí skupiny má právo ve výjimečných případech termíny upravit.

           Komentář:

Soutěžícím se doporučuje zasílat řešení doporučeně. Stalo se již mnohokrát, že se dopis zatoulal o více než 10 dnů nebo i ztratil. Zasláním doporučené zásilky má soutěžící možnost prokázat v případě sporu skutečnost, datum a čas odeslání.

b) Soutěžní úkoly rozesílá vedoucí skupiny maximálně po dvou. Vedoucí skupiny zkontroluje před odesláním všechny formální náležitosti legendy a případně opraví nesprávné zadání křížovky (druh, typ, forma). O této opravě informuje celou skupinu.

Komentář:

Pod formálními náležitostmi legendy se rozumí správnost zadání křížovky, zda je skrytá tajenka řádně vyčíslena, jestli neschází legenda k některému výrazu. Vedoucí skupiny může upozornit předem na chybný výraz křížovky, zejména pokud by mohlo dojít k problémům při řešení apod. Oprava zadání křížovky je směrodatná pro přidělování ztrátových bodů při hodnocení řešení.

c) Nedostane-li řešitel do jednoho týdne po termínu rozesílání prací zásilku k řešení, urguje její zaslání u vedoucího skupiny (v případě prvního kola přímo u hlavního vedoucího ČKL).

d) V případě e-mailové komunikace je rozhodující datum odeslání e-mailu. Adresát musí vždy obdržení mailu odesílateli po přečtení neprodleně potvrdit.

e) Soutěžící má možnost z různých důvodů v průběhu kola vyžádat si od vedoucího skupiny zaslání neúplného obrazce křížovky s vyznačeným úplným obrysem a síťkou a řešit křížovku jako polodokreslovku. Vedoucí skupiny je povinen tomuto soutěžícímu vyhovět. Vedle výhod, které tímto krokem soutěžící získá, je však současně penalizován 5 ztrátovými body.

f) Řešitelé zasílají na adresu autora pouze jediné řešení. Skryté tajenky musí být připsány k řešení a musí být vyznačeny v obrazci nebo musí být uveden systém jejich skrytí. Řešitel připojí ke svému řešení na samostatných lístcích ve dvou vyhotoveních výčet autorových chyb, své připomínky, dotazy na prameny a své poznatky. Dále řešitel u svého řešení uvede skutečnost, že si vyžádal od vedoucího skupiny neúplný obrazec, pokud tato situace nastala.

g) Nevyluští-li řešitel některou práci, sdělí tuto okolnost autorovi.

h) Autor posílá hodnocení řešitelů v 8 exemplářích v daném termínu vedoucímu skupiny. Současně zašle jedno vyhotovení (či jeho kopii nebo sken) všech lístků od řešitelů s připomínkami či dotazy.

i) Vedoucí skupiny se vyjádří k připomínkám soutěžících, potvrdí nebo opraví pořadí řešitelů i stanoviska autora k případným připomínkám od řešitelů a výsledek rozešle s dalším dvoukolem (u posledního dvoukola zvlášť).

j) Po skončení řešitelské části provedou určení porotci autorské hodnocení všech řešených křížovek.

k) Vedoucí skupiny sestaví závěrečné pořadí řešitelské části, závěrečné pořadí autorské části a celkové pořadí příslušné skupiny. Tyto výsledky rozešle do 31. května příslušného roku všem soutěžícím ve skupině. Hlavnímu vedoucímu ČKL zasílá tyto výsledky podle bodu 8/4.

l) Hlavní vedoucí ČKL uzavře celý ročník do 30. června příslušného roku.

 

4. HODNOCENÍ SPRÁVNOSTI ŘEŠENÍ – HODNOCENÍ ŘEŠITELŮ

a) Správnost řešení hodnotí autor podle platných Zásad pro hodnocení řešení křížovek v korespondenčních soutěžích.

b) Nedostane-li autor do 4 dnů po termínu řešení své práce, dotáže se příslušného řešitele na důvody. Při ztrátě doporučeného dopisu bude hodnoceno řešení jako správné, doloží-li řešitel odeslání podacím lístkem.

c) Autor sestaví pořadí řešitelů podle přidělených ztrátových bodů. Každý řešitel obdrží dílčí známku rovnající se tomuto pořadí. Bude-li mít několik řešitelů stejný počet ztrátových bodů, dostane každý z nich dílčí známku rovnající se průměru příslušných pořadí.

Komentář:

Například při umístění na 1. – 2. místě (0 ztr. bodů) bude dílčí známka (1+2):2=1,5. Při umístění na 3. – 5. místě (1 ztr.bod) pak bude dílčí známka (3+5):2=4.

d) Za zcela nevyřešenou křížovku dostane řešitel vždy 100 ztrátových bodů. Za neúplné řešení křížovky obdrží řešitel vždy maximálně 99 ztrátových bodů. Počet ztrátových bodů za neúplná řešení se odstupňuje (např. 97, 98, 99) podle velikosti správně vyřešené části křížovky. Za pozdní odeslání, maximálně však o jeden pracovní den, obdrží řešitel 99 ztrátových bodů. Pozdější odeslání řešení je považováno za nevyřešení křížovky (100 ztrátových bodů).

e) Autor musí v hodnocení řešení odpovědět na všechny dotazy či připomínky a vypsat konkrétní chyby, jichž se řešitel dopustil, a specifikovat umístění těchto chyb v obrazci. V případě uvedení konkrétní chyby musí autor uvést správný výraz i pramen, z něhož výraz čerpal. Pokud není výraz samostatným heslem v abecedně řazené publikaci, pak musí uvést i stranu, na níž lze výraz nalézt. Totéž platí v případě dotazu řešitele na uvedení pramene i správně vyřešeného výrazu. Dále musí zaslat vedoucímu skupiny kompletní řešení pro každého soutěžícího ve skupině, který práci částečně nebo zcela nevyřešil.

Komentář:

Umístěním chyb v obrazci se rozumí např. uvedení políčka (průsečíku sloupce a řádku), v němž se nachází chybný znak (nesprávná spojnice či chybějící strana políčka). Políčko v řádku H a sloupci 7 se označuje zpravidla H7; u šikmé křížovky políčko v sloupci ZLEVA 15 a v sloupci ZPRAVA 19 se označuje zpravidla 15x19 nebo 15/19). Jiným způsobem může být uvedení údaje, kolikátý výraz ve kterém řádku (sloupci) je nesprávný. Čtvrtý výraz v řádku K se pak zpravidla označuje K/4, druhý výraz ve sloupci 5 pak 5/2. U rozsáhlejších chyb se doporučuje nakreslit příslušnou část obrazce nebo přiložit obrazec celý.

Stejným systémem se musí specifikovat případné opravy řešení.

 

5. HODNOCENÍ KVALITY SOUTĚŽNÍCH PRACÍ – HODNOCENÍ AUTORŮ

a) Ve skupinách A, B a C provedou účastníci ve skupině v určeném termínu po skončení řešitelské části soutěže autorské hodnocení. Každý ze soutěžících se pro tuto chvíli stane porotcem a seřadí podle kvality všechny soutěžní křížovky ostatních autorů ve skupině, v níž soutěží. Řídí se přitom ustanovením bodu 5c Propozic ČKL a může využít i kritéria „luštitelský dojem” podle vlastního uvážení. Nejlepší práce dostane pořadí 1, nejhorší (při plném obsazení skupiny) pořadí 7. Toto pořadí se stává dílčí známkou pro závěrečné autorské hodnocení. Pokud zařadí porotce několik prací autorů na stejnou úroveň, dostane každá z nich dílčí známku rovnající se průměru příslušných pořadí.

b) Pro skupiny D a nižší platí, že soutěžní křížovky zhodnotí po stránce autorské kvality tříčlenná odborná porota jmenovaná Odbornou křížovkářskou komisí pro každou skupinu ČKL zvlášť. Jedním z členů poroty je příslušný vedoucí skupiny. Všichni členové poroty jsou si v případě hlasování rovni. Každý člen odborné poroty seřadí soutěžní křížovky od nejlepší (pořadí 1) po nejhorší (pořadí 8 při plném obsazení skupiny). Toto pořadí každého porotce je dílčí známkou autorského hodnocení. Pokud zařadí člen odborné poroty několik prací autorů na stejnou úroveň, dostane každý z těchto soutěžících dílčí známku rovnající se průměru příslušných pořadí.

Komentář:

Příklad průměru příslušných pořadí obdobně jako v komentáři k bodu 4c.

c) Autorské práce se hodnotí podle Směrnic pro tvorbu křížovek (1994) s Opravami a dodatky (1998 – 2006) a platnými Přílohami Směrnic, těchto Propozic a s přihlédnutím k dokumentu Kritéria kvality křížovek. Prohřešky proti Směrnicím a nedodržování podmínek soutěže (např. překročení počtu výrazů, překročení procenta limitovaných výrazů) budou posuzovány podle závažnosti. Základní pomůckou pro autorské hodnocení je dokument Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK.

Komentář:

Přehled dokumentů je uveden v Závěrečném komentáři. Veškeré aktuální dokumenty jsou též uvedeny na webových stránkách Svazu www.schak.cz.

 

6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŘEŠITELŮ A AUTORŮ A CELKOVÉ HODNOCENÍ

a) Závěrečné pořadí řešitelů, závěrečné pořadí autorů a celkové pořadí soutěžících ve skupině sestaví vedoucí skupiny na konci soutěže.

b) Závěrečné hodnocení řešitelů

(1) Závěrečné pořadí řešitelů je dáno součtem dílčích známek u jednotlivých autorů, přičemž je každému autorovi je připočtena stejná dílčí známka, jakou obdržel nejlepší řešitel jeho křížovky. Nejnižší takto vzniklý součet znamená nejlepší závěrečné pořadí (nejlepší celkovou známku), nejvyšší součet pak pořadí nejhorší (nejhorší celkovou známku). Pokud vyjde stejný součet u více řešitelů, rozhoduje nejprve vyšší počet lepších umístění, pokud ani to nerozhodne, obdrží všichni stejnou celkovou známku rovnající se průměru příslušných pořadí. Celkový počet ztrátových bodů u jednotlivých řešitelů nemá na závěrečné pořadí řešitelů žádný vliv. Jestliže autor bez vážného důvodu nezašle ve stanoveném termínu hodnocení řešitelů, budou všichni řešitelé této křížovky pro závěrečné hodnocení klasifikováni dílčí známkou 4 a autor obdrží dílčí známku 8 v daném kole řešitelské části soutěže.

Komentář:

Tím, že se autorovi připočte stejná známka, jakou obdržel nejlepší řešitel jeho křížovky, se vyrovnají rozdíly v pořadích při stejném počtu ztrátových bodů.

(2) Vítězem řešitelské části je soutěžící s nejnižší celkovou známkou. Ukončí-li nějaký účastník předčasně soutěž, nebudou již dosažené výsledky měněny.

c) Závěrečné hodnocení autorů

(1) Pro skupiny A, B a C platí: Závěrečné pořadí v autorské části soutěže sestaví vedoucí skupiny tak, že jednotlivé dílčí známky (tj. pořadí přidělená autorům jednotlivými porotci – účastníky soutěže ve skupině) sestaví do tabulky a škrtne vždy nejlepší a nejhorší dílčí známku u každého autora a zbytek sečte. Pořadí autorů je pak určeno postupně od nejnižšího součtu dílčích známek (= nejlepší celková známka) do nejvyššího součtu dílčích známek (= nejhorší celková známka). Při rovnosti těchto součtů rozhoduje nejprve součet všech přidělených dílčích známek (tj. i těch škrtnutých) a pak vyšší počet lepších umístění od všech porotců. Pokud ani to nerozhodne, bude stanovena všem příslušným soutěžícím shodná celková známka rovnající se průměru příslušných pořadí.

(2) Hodnocení ve skupinách A, B, C v případě odstoupení či vynucené absence řešitele (autor nemůže zaslat hodnocení křížovek svých soupeřů) v průběhu soutěže provede místo odstoupivšího účastníka vedoucí skupiny.

(3) Pro skupiny D a nižší platí: Závěrečné pořadí autorů je stanoveno součtem dílčích známek od jednotlivých členů odborné poroty. Toto pořadí je pak určeno postupně od nejnižšího (nejlepší pořadí, celková známka) do nejvyššího součtu (nejhorší pořadí, celková známka) dílčích známek od jednotlivých porotců. V případě stejného součtu rozhodne porota o konečném pořadí.

(4) Vítězem autorské části je soutěžící zařazený porotci na první místo.

d) Celkové hodnocení soutěžících

(1) Celkové pořadí sestavuje vedoucí skupiny tak, že sečte u jednotlivých soutěžících celkové známky z řešitelské a autorské části soutěže. V případě rovnosti těchto součtů u více soutěžících rozhoduje o celkovém pořadí lepší celková známka v autorské části.

(2) Celkovým vítězem skupiny je soutěžící, zařazený podle odstavce 6d(1) na první místo.

(3) Nejlepší dva v celkovém pořadí ve skupinách B a C a vítězové nižších skupin mají nárok na postup do vyšší skupiny.

Komentář:

Nárok na postup neznamená povinnost postoupit, soutěžící s tímto nárokem může třeba přestat soutěžit, nebo na vlastní žádost zůstat v nižší skupině, což musí oznámit hlavnímu vedoucímu ČKL nejpozději do 20. srpna příslušného roku (termín pro opravy). Je třeba si ale uvědomit, že možnosti setrvání v nižší skupině jsou z organizačních důvodů omezené a proto nemusí hlavní vedoucí vždy vyhovět. Například když z vyšší skupiny odstoupí větší počet účastníků, a z nižší odmítnou všichni postoupit, pak hlavní vedoucí přeřadí (některé) soutěžící do vyšší skupiny i proti jejich vůli.

(4) Poslední (nejvýše) dva soutěžící v celkovém pořadí ve skupinách A, B, C a jeden poslední ve skupinách nižších (vyjma skupin nejnižších) sestupují do nižší skupiny.

Komentář:

Poslední dva sestupují při plně obsazených skupinách. Pokud je skupina neúplná, sestupuje pouze jeden soutěžící. V případě, že v následujícím ročníku zanikne nižší skupina, není kam sestoupit, a tudíž nesestupuje nikdo.

(5) Řešitelská i autorská část jsou pro členy SČHAK soutěžemi kvalifikačními. Kvalifikační body a první místa se přidělují podle platného Kvalifikačního řádu. Autor s hrubou chybou ve své soutěžní práci nemůže v autorské části soutěže kvalifikační body obdržet. Za celkové pořadí ve skupině se kvalifikační body nepřidělují.

Komentář:

V řešitelské i autorské části se hodnotí ve skupinách A, B a C prvních pět míst s přiznáním prvního místa (5, 4, 3, 2, 1 bod). První místo se však nepřiznává v případě, že budou více jak tři vítězové (posuzuje se pro každou z kategorií zvlášť). V nižších skupinách první tři místa (3, 2, 1 bod) bez přiznání prvního místa.

 

7. DALŠÍ POVINNOSTI A PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH

a) Povinnosti soutěžícího

(1) Soutěžící je povinen vytvořit autorsky původní práci, tj. nelze převzít práci od jiného autora či použít dvakrát vlastní křížovku, byť s nepatrnými úpravami.

(2) Soutěžící je povinen objektivně hodnotit došlá řešení. V oblasti křížovky, kde se vyskytla hrubá chyba v soutěžní práci (v zadání, ve výrazech, v obrazci nebo v legendě), nelze postihnout řešitele ztrátovými body.

(3) V případě vyžádání musí soutěžící zaslat vedoucímu skupiny řešitelský arch (řešitelské archy) či fotokopii příslušného místa z pramene, na nějž se dotyčný soutěžící odvolává (popřípadě i fotokopie jiných materiálů či korespondence, týkajících se případného sporu).

b) Práva soutěžícího

(1) Nesouhlasí-li řešitel s hodnocením svého řešení, nebo nesouhlasí-li s případným vyřazením své práce z autorského hodnocení odbornou porotou, může podat protest vedoucímu skupiny. Nejzazším termínem pro uplatnění protestu je datum pro odeslání řešení nejbližšího kola po zveřejnění výsledků. Nelze-li pro ukončení soutěže tuto lhůtu uplatnit, lze protest podat nejpozději do 21 dnů po zveřejnění výsledků. Za datum zveřejnění výsledků je považováno datum jejich odeslání. Pokud vedoucí skupiny potvrdí původní rozhodnutí, může soutěžící do 14 dnů od zamítnutí vedoucím skupiny podat odvolání odvolací komisi. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

(2) Nesouhlasí-li soutěžící s případným vyřazením své práce z autorského hodnocení odbornou porotou, může do 14 dnů od zveřejnění výsledků podat odvolání odvolací komisi. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

Komentář:

Odvolací komisi sestavuje předseda Odborné křížovkářské komise SČHAK nebo jeho zástupce. Vedoucí skupiny při zamítnutí protestu uvede v poučení, kam se má protestující v případě odvolání obrátit.

 

8. DALŠÍ POVINNOSTI A PRÁVA VEDOUCÍHO SKUPINY A ODBORNÉ POROTY

a) Povinnosti vedoucího skupiny

(1) Vedoucí skupiny je povinen objektivně a jednotně se vyjadřovat k připomínkám řešitelů i autorů, sjednocovat názory ve skupině a prezentovat svá doporučení.

(2) Dojde-li po ukončení řešitelské části soutěže (po 4. kole) k podání protestu ze strany soutěžícího, je vedoucí skupiny povinen sdělit své stanovisko dodatečně písemně všem soutěžícím ve skupině. Vedoucí skupiny je dále povinen poučit protestujícího o termínu pro jeho odvolání a předat mu adresu vedoucího odborné křížovkářské komise, který sestavuje odvolací komisi.

(3) Vedoucí skupiny zasílá určeným členům odborné poroty (ve skupinách D a nižších) podklady pro hodnocení kvality soutěžních prací řešených ve skupině. Tyto materiály musí od každé práce obsahovat kompletně vyplněný autorský obrazec, originální legendu, jedno vyhotovení lístků s připomínkami od řešitelů, odpovědi autora, veškerá vyjádření vedoucího skupiny k jednotlivým problémům (i případné protesty a odpovědi na ně).

(4) Do 20. června příslušného roku musí vedoucí skupiny zaslat hlavnímu vedoucímu ČKL spolu s výsledky soutěže ve skupině všechny soutěžní práce s označením jména soutěžícího, skupiny, umístěním v autorské části a se stručným výpisem případných chyb na rubu každé práce, s vyznačením těchto chyb v obrazci křížovky nebo v legendě. Zvlášť přiloží krátký komentář o průběhu soutěže i o potížích, které se případně vyskytly.

b) Práva vedoucího skupiny

(1) Vedoucí skupiny má právo opravit nebo anulovat pořadí v případě nesprávného postupu při řešitelském hodnocení, případně určit postih soutěžícího za neplnění jeho povinností.

(2) Ve výjimečných případech může vedoucí skupiny snížit nebo vyloučit postih stanovený těmito Propozicemi za neplnění povinností soutěžícího či za nedodržení některého termínu.

Komentář:

Jedná se o případy zvlášť hodné zřetele, kdy je důvodem neplnění povinností například hospitalizace.

c) Povinnosti odborné poroty

Odborná porota je povinna v daném termínu objektivně zhodnotit předložené soutěžní práce a určit autorské pořadí soutěžících ve skupině.

 

9. POVINNOSTI HLAVNÍHO VEDOUCÍHO ČKL

Hlavní vedoucí ČKL má povinnost:

(1) Propagovat ČKL, zejména ve svazovém tisku a na svazových webových stránkách.

(2) Soustředit soutěžní práce před zahájením soutěže, jednotlivé práce rozdělit do skupin a určeným vedoucím skupin zaslat do 25. srpna příslušného roku maximálně po osmi pracích.

(3) Zajišťovat vydávání Čekálníku i jeho obsahovou náplň, včetně termínové listiny a celkových výsledků za předchozí ročník.

(4) Po skončení ročníku zabezpečit výběr cca 30 nejlepších soutěžních prací a zajistit předání všech soutěžních prací redakci svazového tisku k dalšímu výběru a k případné publikaci ve svazovém tisku.

(5) Vést celkovou evidenci účastníků a podle dosažených výsledků zaslat kvalifikační komisi seznam pro přidělení kvalifikačních bodů za řešitelskou i autorskou část soutěže.

(6) Zabezpečit proplacení poštovného vedoucím jednotlivých skupin, pokud si proplacení již nezajistili sami.

    Závěrečný komentář:

Přehled souvisejících závazných dokumentů SČHAK je uveden v připojeném seznamu. Potřebné dokumenty lze nalézt také na webových stránkách SČHAK www.schak.cz (dále jen „web“).

1. Směrnice pro tvorbu křížovek s komentářem (SČHAK 1994), přílohami, opravami a doplňky (1994 až 2006 – web)

Příloha I. Seznam opsaných chyb (2012 – Čekálník 36/2012; web)

Příloha II. Seznam nepovolených pramenů (2004 – web)

Příloha III. Římská čísla (2008 – web)

Opravy a doplňky Směrnic 2001 (VT 1999/2000)

Opravy a doplňky Směrnic 2003 a 2004 (KaH 22/2004)

Opravy a doplňky Směrnic 2001 až 2004 (Čekálník 29/2005)

Opravy a doplňky Směrnic 2006 (web)

2. Kritéria kvality křížovek – novelizace 2008 (1999 – VT 1997/98; Čekálník 32/2008; ČZ SČHAK 2009; web)

3. Publikační kritéria SČHAK pro křížovky (KaH 2 a 3/1996)

4. Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2012 – web)

5. Zásady hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (2009 – web)

6. Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK – novelizace 2009 (Čekálník 33/2009; Členský zpravodaj SČHAK 2009; web)

7. Zásady pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK (Protestní řád 2003 – ČZ SČHAK 2003; Čekálník č. 27/2003; web)

8. Kvalifikační řád (ČZ SČHAK 1999)

Kvalifikační řád s opravami a doplňky (2003 – web)

 

Schváleno OKK 3. března 2012 s platností od 42. ročníku ČKL 2012/2013.