Statut odborných orgánů ČSHAK

Statut odborných orgánů ČSHAK (2017)

1. V souladu s Článkem 8, odst. 3 Stanov Český svaz českých hádankářů a křížovkářů (dále jen ČSHAK nebo svaz), může svaz k plnění svých cílů zřizovat další stálé nebo dočasné orgány (dále jen „odborné orgány“), zejména odborné komise (OK), redakční rady (RR), dočasné pracovní skupiny (DPS) a zvláštní pověřence jako kronikář, správce archivu, matrikář apod. Za dočasné pracovní skupiny jsou považovány např. organizační výbory různých akcí, skupiny řešící jednorázový odborný úkol svaz apod.

2. Odborné orgány zřizuje výbor svaz, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, je-li to nezbytně nutné, těmito kroky:

            a) ustavením odborného orgánu;

            b) rámcovým vymezením náplně činnosti;

            c) jmenováním předsedy nebo pověřence.

3. Výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, předsedu odborného orgánu a pověřence jmenuje, odvolává a potvrzuje či nepotvrzuje ve funkci na další období, které začíná od první schůze výboru po jeho ustavující schůzi a jeho délka odpovídá volebnímu období výboru. U dočasných odborných orgánů končí období jejich působení ukončením akce nebo splněním úkolu.

4. Členy odborného orgánu může výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, přímo jmenovat, nebo jmenuje předsedu a pověří jej sestavením příslušné komise, rady nebo pracovní skupiny. V druhém případě předseda zařadí členy do odborného orgánu, oznámí jeho složení výboru a předsednictvu svazu; tyto orgány vezmou návrhy na vědomí s právem provedení změn.

5. Členem odborného orgánu a pověřencem může být pouze člen svazu. Je-li to nezbytné nebo výhodné, může příslušný odborný orgán využívat externích služeb nečlenů svazu, kteří však nejsou řádnými členy příslušného odborného orgánu.

6. Jmenování či zařazení do odborného orgánu musí být se členem svazu projednáno a jím odsouhlaseno. Projednáno musí být i jeho případné odvolání či vyřazení z odborného orgánu. Projednávání vede výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru. Člen odborného orgánu má právo být informován o veškeré činnosti odborného orgánu a má povinnost plnit přidělené úkoly. Člen odborného orgánu může z odborného orgánu odstoupit, v případě svého odstoupení informuje neprodleně předsedu odborného orgánu.

7. Předseda odborného orgánu informuje výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, o personálních změnách, a to bezprostředně po jejich uskutečnění a v rámci celoroční zprávy. Předseda odborného orgánu a pověřenec může ze své funkce odstoupit, v případě svého odstoupení informuje neprodleně předsednictvo a výbor.

8. Předseda odborného orgánu ve spolupráci s jeho členy:

            a) organizuje pracovní schůze nebo jinou formu vzájemné komunikace;

            b) plánuje a zajišťuje konkrétní krátkodobé i dlouhodobé úkoly;

 c) vypracovává každoroční zprávy o činnosti odborného orgánu, s nimiž seznamuje výbor a předsednictvo;

 d) formuluje požadavky a návrhy směrem k nadřízeným orgánům svazu a zajišťuje spolupráci s nimi.

9. Pověřenec zajišťuje plnění úkolů, kterými je pověřen předsednictvem nebo výborem svazu a o své činnosti podává celoroční zprávu.

10. Složení odborných orgánů by mělo zohledňovat odbornost jednotlivých členů v dané oblasti a v případě větších odborných skupin (OKK, OHL, OKL) i zastoupení aktivních kroužků a regionální hledisko.

11. Výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, může pověřovat odborný orgán úkoly podle potřeb svazu. Má právo zasahovat do složení komisí nebo pracovních skupin a do jejich pracovních náplní. Odborný orgán je odpovědný výboru a předsednictvu svazu za včasné plnění uložených úkolů. Odborný orgán může vydávat závazné materiály v rámci oblasti své působnosti bez schválení vyšších orgánů svazu.

12. Pokud ustavené odborné orgány ukončily své poslání nebo se staly nadbytečnými či nefunkčními, výbor svazu, nebo předsednictvo v době mezi zasedáními výboru, je zruší.

Schváleno předsednictvem svazu na doporučení výboru svazu dne 4. března 2017 s okamžitou platností.

 

Příloha

Rámcové vymezení náplně činnosti odborných orgánů ČSHAK (2017)

 

Odborná hádankářská komise (OHK)

OHK je stálým odborným orgánem, který spravuje problematiku hádanek; připravuje teoretické a metodické materiály, zajišťuje autorské a řešitelské soutěže; participuje na dokumentech svazu v částech, týkajících se hádanek a tyto dokumenty se závaznou platností schvaluje; plní funkci odvolací komise; podílí se na přípravě přeborů; provádí konzultační činnost v oblasti hádanek; připravuje zprávy o činnosti a podklady pro kvalifikační komisi.

 

Odborná křížovkářská komise (OKK)

OKK je stálým odborným orgánem, který spravuje problematiku křížovek; připravuje teoretické a metodické materiály, zajišťuje autorské a řešitelské soutěže; participuje na dokumentech svazu v částech, týkajících se křížovek a tyto dokumenty se závaznou platností schvaluje; plní funkci odvolací komise; podílí se na přípravě přeborů; provádí konzultační činnost v oblasti křížovek; připravuje zprávy o činnosti a podklady pro kvalifikační komisi.

 

Odborná komise pro logické úlohy a sudoku (OKL)

OKL je stálým odborným orgánem, který spravuje problematiku logických úloh a sudoku; připravuje teoretické a metodické materiály, zajišťuje autorské a řešitelské soutěže; participuje na dokumentech svazu v částech, týkajících se logických úloh a sudoku a tyto dokumenty se závaznou platností schvaluje; plní funkci odvolací komise; podílí se na přípravě přeborů; provádí konzultační činnost v oblasti logických úloh a sudoku; připravuje zprávy o činnosti a podklady pro kvalifikační komisi.

 

Kvalifikační komise (KK)

KK je stálým odborným orgánem, který na základě výsledků soutěží svazu a autorském zajištění (autoři korespondenčních soutěží) rozhoduje o přidělování kvalifikačních bodů ve vypsaných kategoriích, uděluje výkonnostní třídy; vede evidenci kvalifikačních bodů a výkonnostních tříd a dbá o jejich pravidelnou aktualizaci; vyhotovuje certifikáty pro nové držitele výkonnostních tříd.

 

Komise pro přebory a činnost kroužků (KPČK)

KPČK je stálým odborným orgánem, který navrhuje Kalendář přeborů, rámcově zabezpečuje přebory ve spolupráci s jednotlivými kroužky, výborem a předsednictvem svazu; shromažďuje Protokoly o přeborech a podílí se na realizaci opatření v nich uvedených; vede evidenci a archivaci výsledků soutěží, eviduje a vyhodnocuje soutěže seriálů Grand Prix; zajišťuje komisaře svazu a ve spolupráci s organizátory pomáhá zajišťovat autory a konzultanty přeborových soutěží.

Komise shromažďuje údaje o kroužcích svazu, eviduje registrační karty kroužků, které aktualizuje; shromažďuje zprávy o jejich činnosti; shromažďuje návrhy na vyznamenání členů svazu a předkládá je předsednictvu; zajišťuje metodickou pomoc kroužkům.

 

Redakční rady

Redakční rada webových stránek svazu je stálým odborným orgánem, který zajišťuje obsahovou náplň stránek, jejich aktualizaci a modernizaci.

Redakční rady tiskovin svazu (Členský zpravodaj, Výroční tisky, Čekálník apod.) jsou dočasnými odbornými orgány, které zajišťují věcnou a odbornou náplň tiskovin, zabezpečují jejich výslednou textovou podobu, korektury a vytištění.

 

Dočasné pracovní skupiny (DPS)

DPS jsou operativně ustavovány za účelem splnění konkrétních náročnějších a jednorázových úkolů, zadaných předsednictvem nebo výborem svazu.

 

Kronikář

Shromažďuje zajímavé materiály a údaje o činnosti svazu a jeho složek; zpracovává historické údaje o svazu, kroužcích a významných osobnostech a systematicky je řadí; připravuje elektronickou verzi kroniky; podílí se na publikaci článků a informací; spolupracuje se správcem archivu, s předsednictvem a výborem svazu a jednotlivými kroužky.

 

Matrikář

Matrikář vede evidenci členů svazu, kterou pravidelně aktualizuje; eviduje placení členských příspěvků; je kontaktní osobou pro přijímání nových členů svazu, kterým vydává členské legitimace.

 

Správce archivu

Správce archivu shromažďuje, eviduje a třídí veškeré svazové tištěné písemnosti a elektronické materiály a dokumenty o činnosti svazu a jeho složek; vytváří přehledné soupisy archivních materiálů; eviduje výpůjčky z archivu; spolupracuje s kronikářem.

 

Schváleno předsednictvem svazu na doporučení výboru svazu dne 4. 3. 2017 s okamžitou platností.