Zásady pro činnost kroužků

Na základě článku 6 Stanov Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „SČHAK“) se vydávají tyto

Zásady pro činnost kroužků

 

Článek 1

Hádankářské a křížovkářské kroužky nebo kluby (dále jen „kroužky“) jsou základními kolektivními články SČHAK, které se ve své činnosti řídí těmito Zásadami pro činnost kroužků (dále jen „zásady“).

 

Zahájení činnosti kroužku

 

Článek 2

Založení a registrace kroužku

(1) Za založení kroužku se považuje akt, kterým se skupina osob (členů i nečlenů SČHAK) dohodne na ustavení a dalším fungování kroužku v rámci SČHAK a požádá o jeho registraci. Požadavkem o registraci na sebe kroužek bere závazek, že bude respektovat zásady a pravidla zakotvená ve Stanovách a dalších dokumentech SČHAK.

 

(2) Nejméně polovina členů kroužku musí být členy SČHAK. Předseda kroužku musí být vždy členem SČHAK. Výjimku může udělit předsednictvo SČHAK.

 

(3) Nový kroužek požádá o registraci předsednictvo SČHAK formou sdělení o ustavení kroužku a žádosti o jeho zaregistrování v rámci SČHAK. V žádosti o registraci kroužek uvede

a) název a sídlo kroužku;

b) jméno svého předsedy a jeho zástupce s příslušnými kontaktními údaji (adresa, telefon, mail);

c) počet členů kroužku.

 

(4) Předsednictvo SČHAK registraci projednává, schvaluje, přiděluje kroužku registrační číslo a zařazuje ho do databáze kroužků SČHAK. Současně oficiálně kroužku oznamuje, že byl zaregistrován jako kroužek SČHAK. Tuto skutečnost zveřejňuje v tiskovinách SČHAK a na webových stránkách a oznamuje na valné hromadě. Komise pro přebory a činnost kroužků zašle novému kroužku Registrační kartu, kterou kroužek vyplní a zašle zpět. Tím je registrační procedura ukončena.

 

Práva kroužků

 

Článek 3

Účast na akcích a činnosti SČHAK

(1) Kroužek SČHAK a všichni jeho členové mají právo zúčastnit se všech akcí pořádaných SČHAK.

 

(2) Kroužek a jeho členové, kteří jsou členy SČHAK, mají právo podílet se svými návrhy na činnosti SČHAK.

 

(3) Kroužek má právo navrhnout svého zástupce do orgánů SČHAK.

 

Článek 4

Pořádání soutěží

(1) Kroužek má právo ucházet se o pořadatelství přeborových a korespondenčních soutěží vypisovaných SČHAK.

 

(2) Kroužky, které se ucházejí o pořádání přeborových soutěží, spolupracují s Komisí pro přebory a činnost kroužků a v souladu s Přeborovým řádem jí oznamují veškeré údaje, potřebné k vyhlášení a pořádání soutěže.

 

(3) Pokud je kroužek pořadatelem přeboru, má v příslušném roce nárok na finanční příspěvek SČHAK, pokud o něj požádá. Tento příspěvek však musí sloužit výhradně na organizaci příslušné akce (pronájem sálu, ceny apod.). Výši příspěvku stanovuje předsednictvo SČHAK.

 

(4) V případě pořádání přeboru Grand prix nebo Mistrovství České republiky (MČR) má pořádající kroužek také nárok na bezplatné rozmnožení soutěžních materiálů prostřednictvím předsednictva SČHAK.

 

(5) Kroužky, které se ucházejí o pořádání korespondenčních soutěžích, se obracejí se svou žádostí na příslušnou odbornou komisi.

 

(6) Kroužky mohou pořádat také soutěže nezařazené do Kalendáře přeborů, Grand Prix a MČR SČHAK (regionální, mezikroužkové apod.), musejí při nich však dodržovat kvalitativní zásady a normy soutěží SČHAK.

 

Článek 5

Další práva kroužků

(1) Kroužek má právo navrhovat své členy, kteří se podílejí nebo se podíleli aktivně na činnosti kroužku a SČHAK, na svazová vyznamenání prostřednictvím Komise pro přebory a činnost kroužků. Jde zejména o bronzové, stříbrné a zlaté otazníky SČHAK a o čestná uznání za odvedenou práci a u příležitosti životních jubileí.

 

(2) Kroužek má právo požádat orgány SČHAK (předsednictvo, odborné komise) o metodickou pomoc, konzultace a dodání svazových dokumentů, o které projevuje zájem.

 

Povinnosti kroužků

 

Článek 6

Propagace SČHAK

(1) Kroužky se svou registrací zavazují dodržovat zásady zakotvené v dokumentech SČHAK a propozice soutěží vypisovaných SČHAK.

 

(2) Kroužky dle svých možností propagují dobré jméno SČHAK a jeho aktivity a na svých akcích vystupují pod hlavičkou SČHAK.

 

Článek 7

Komunikace se SČHAK

(1) Kroužky na vyžádání Komise pro přebory a činnost kroužků zpracovávají Registrační karty kroužku (viz přílohu č. 1) se seznamem aktivních i čestných členů kroužku a dalšími požadovanými údaji.

 

(2) Předseda kroužku nebo jím pověřený člen oznamuje Komisi pro přebory a činnost kroužků prostřednictvím Karty změn a požadavků (viz přílohu č. 2) veškeré změny v kroužku, zejména doplnění o nové členy, změnu ve funkci předsedy, změny v kontaktních údajích, změnu sídla, úmrtí členů, ukončení činnosti člena kroužku, případně ukončení činnosti celého kroužku apod.

 

(3) Předseda kroužku nebo jím pověřený člen oznamuje Komisi pro přebory a činnost kroužků prostřednictvím Karty změn a požadavků veškeré požadavky kroužku související s pořádáním přeborů, s návrhy na vyznamenání, s podněty, náměty, návrhy apod.

 

(4) Kroužky na vyžádání Komise pro přebory a činnost kroužků zpracovávají roční zprávu tak, aby mohla být podkladem pro zprávu o činnosti SČHAK pro valnou hromadu.

 

Podpora kroužků

 

Článek 8

Formy podpory

(1) SČHAK v rámci svých možností propaguje jednotlivé kroužky a jejich akce, poskytuje jim prostor ve svazových publikacích a na svých webových stránkách.

 

(2) SČHAK v rámci svých možností přispívá kroužkům schválenou částkou na výdaje spojené s organizací přeboru a na ceny. Dále zabezpečuje výrobu medailí a diplomů. Na Grand Prix a MČR vysílá SČHAK svého delegáta a komisaře, komisař je určen také pro ostatní přebory zařazené do Kalendáře přeborů.

 

(3) SČHAK poskytuje kroužkům zdarma metodickou, konzultační a organizační podporu ve všech oblastech své působnosti.

 

Činnost kroužků

 

Článek 9

Forma organizace kroužku

(1) Kroužky si pro svou činnost volí strukturu a formu organizace, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

 

(2) Kroužky si mohou stanovit pravidla pro svou vnitrokroužkovou činnost a pro komunikaci se SČHAK.

 

Článek 10

Hospodaření kroužků

Kroužky nejsou finančně závislé na hospodaření SČHAK. SČHAK neodpovídá za hospodaření kroužků. Kroužky si pro své hospodaření mohou vytvořit a schválit vlastní pravidla, která však musejí odpovídat zvolené formě organizace kroužku.

 

Článek 11

Kroužkové schůzky a další formy komunikace

(1) Členové kroužků na svých schůzkách zpravidla pořádají luštitelské soutěže, projednávají účast svých členů na soutěžích a akcích SČHAK, problematiku mezikroužkových soutěží, vnitrokroužkové záležitosti a svazovou problematiku.

 

(2) Za schůzky lze považovat i kolektivní internetovou komunikaci členů kroužku.

 

Článek 12

Práce s mládeží

Členové kroužku se snaží v rámci svých možností předávat zkušenosti mladším generacím a získávat mládež pro tuto oblast volnočasových aktivit, resp. druh duševního sportu. Cílem je zapojení mládeže do luštění a autorství prací, získávání nových členů kroužku i SČHAK. Přitom mohou využívat možnosti obracet se na mládež prostřednictvím svazového tisku a webu, škol, knihoven, domů mládeže apod.

 

Ukončení činnosti kroužku

 

Článek 13

Zánik kroužku

Kroužek zaniká v okamžiku, kdy o to po projednání s členy kroužku požádá předseda kroužku nebo jeho zástupce, nebo když předsednictvo jiným způsobem ověří informaci, že kroužek přestal vyvíjet činnost a dál v ní nechce nebo nemůže pokračovat. V takovém případě vyřadí předsednictvo příslušný kroužek z databáze aktivních kroužků SČHAK a tuto skutečnost zveřejní ve svazovém tisku a na svazových webových stránkách a oznámí na valné hromadě.

 

Závěrečná ustanovení

 

Článek 14

(1) Přílohou č. 1 je Registrační karta kroužku, přílohou č. 2 je Karta změn a požadavků.

 

(2) Změny a doplňky těchto zásad a případné výjimky z nich schvaluje výbor SČHAK.

 

 

Tyto Zásady pro činnost kroužků byly projednány a schváleny výborem SČHAK dne 21. 5. 2011 s účinností od 1. 6. 2011.