Křížovkářská kvalifikační soutěž 2023

 

PROPOZICE KKS 2023

1. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) je celoroční šestikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 1, 5, 9, 13, 19 a 23), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016) a Směrnicemi pro tvorbu a řešení křížovek (2019) včetně Příloh (2019 a 2020). Jednotlivá kola KKS včetně zadané části obrazce budou uveřejňována také na webových stránkách ČSHAK (https://www.cshak.cz) do cca 10 dní po otištění v časopise Křížovka a hádanka.

 

2. Křížovky budou podány jako figurální polodokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně apod.) nemusí být v legendě uváděno.

 

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny, nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem ČSHAK, také své členské číslo ČSHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

 

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích ČSHAK (2009, novela 2020). Za každou jednotlivou chybu obdrží řešitel 1 ztrátový bod. Systémová chyba křížovky se bude hodnotit 1 ztrátovým bodem. Účastníkům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Celkovým vítězem (vítězi) KKS se stane (stanou) soutěžící s celkově nejmenším počtem ztrátových bodů.

 

5. Jako kvalifikační je soutěž určena pro členy ČSHAK s mistrovskou, 1., 2. nebo 3. kvalifikační třídou (KT) v řešení křížovek i pro ty, kteří dosud žádnou kvalifikační třídu nemají. Vítězové libovolného kola s 2. a 3. KT a bez KT obdrží 1 kvalifikační bod za toto kolo, maximálně však 5 bodů za celou soutěž. Celkovým vítězům těchto KT bude přiznáno jedno 1. místo do kvalifikace. Řešitelé s 1. KT a mistrovskou KT získají 1 kvalifikační bod za každá dvě vítězství v jednotlivých kolech, maximálně tedy 3 body za celou soutěž. Soutěžící, kteří nejsou členy ČSHAK, kvalifikační body neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim body započteny, a to i zpětně.

 

6. Podávání protestů se řídí platným Protestním řádem (2016). Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu a řešení křížovek (2019) a Příloze Směrnic Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích ČSHAK (2019).

 

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahradí původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

 

8. Účastí v soutěži poskytuje účastník svolení k uveřejnění svých základních údajů (jméno, místo trvalého pobytu, kroužek) ve zprávách a výsledcích KKS v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů, uveřejněným na svazovém webu.

Poznámka:
Všechny výše zmiňované dokumenty v aktuálním znění jsou dostupné na svazových webových stránkách v kapitole ČSHAK v sekci Základní dokumenty (https://www.cshak.cz/zakladni-dokumenty-cshak).