Nolčova křížovkářská maturita 2017

 

Milí přátelé,

před Vámi je 3. kolo NKM 2017. Jistě se opět snadno „chytíte“ a poměrně rychle vytvoříte základní strukturu křížovky, která obsahuje minimum tvarů políček. Věřím, že problémy nebudete mít ani se skrytými tajenkami, které jsou všechny umístěny v obrazci křížovky. K pramenům pro 3. kolo NKM si přidejte: SCS-K (Klimeš, 1981) a Slovník antické kultury (SAK). Svá kompletní řešení s vypsanými a vyznačenými skrytými tajenkami zašlete na adresu: Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo na mailovou adresu chromyz@seznam.cz. A protože soutěž zasáhne do části prázdnin a s nimi spojených dovolených, prodlužuji termín odeslání řešení do 31. července 2017. Přeji Vám příjemně strávené léto a hodně zdaru při luštění.

 

STAROVĚKÝ EGYPT - 3. KOLO

Hovoříme-li o sfinze, musíme rozlišovat mezi egyptskou a řeckou mytologií. Zatímco v řecké mytologii je Sfinx obluda s ženskou hlavou, lvím tělem a ptačím křídly, která u Théb trápila pocestné svými hádankami, egyptská sfinga byla vznešená bytost ztvárněná jako ležící … (1) s hlavou krále nebo boha. Nikdy nedávala žádné otázky, ani nikoho nezahubila. Zkázu měla přinést jen tomu, kdo by znesvětil místo, které střežila, například pohřebiště, … (2) nebo královský … (3). Sfinga byla vždy mužskou osobou, a to i v případě, kdy představovala vládnoucí královnu. Sfinga je jedním z nejstarších známých výtvorů lidské … (4), je doložena již před 5000 lety. Velká sfinga u pyramid v Gíze je známá jako největší dochovaná … (5) na světě. Pochází z doby faraona 4. dynastie Rachefa, zvaného též … (6). Je asi 74 metrů dlouhá, 20 metrů vysoká a k jejímu vytvoření byl použit …(7). O jejím stáří se stále vede … (8). Velká sfinga měla pravděpodobně střežit nejen panovníkův pyramidový (9), ale celou královskou nekropoli v Gíze, tedy jakousi pomyslnou bránu na Onen svět. Od Nové říše byla uctívána jako sluneční božstvo … (10). Sfinga je též někdy nazývána … (11) děsu.

 

ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ CELEK
složený z 1 souměrné střídavé polomozaikovky, 1 souměrné střídavé polomozaikovky, 2 nesouměrných střídavých polomozaikovek a 1 souměrné
slovní polomozaikovky

Jeden výraz je vepsán rébusově.

Skryty jsou (vždy v obrazci): 1. tajenka (3), 2. tajenka (4), 6. tajenka (6), 8. tajenka (4), 10. tajenka (8).

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Podnik ve Dvoře Králové nad Labem. – 2. Jméno představitelky hraběnky Alexandry. – 3. Pivečka; odstín šedočerné barvy. – 4. Domácky Leonard; výklenek ve zdi; keltské jméno Irska. – 5. Planetka; německy „pod“. – 6. Klepetáč; přejezd přes řeku; skupina dvou not místo tří téže hodnoty. – 7. Drahý kov; bronzová nádoba. – 8. Jenž; někam; muslimský klášter; citoslovce překvapení. – 9. Dlouhé kněžské roucho; alojka; nosič zavazadel; usilovat. – 10. Plynný uhlovodík; obyvatelé Minusinské kotliny; jihoafrická solná pánev; turecká stříbrná mince. – 11. Sykavka; herbicid; druh vína; snímací elektronka; úhrny slovních zásob; alpská pastvina; odvážlivec. – 12. Stará solmizační slabika; starší jednotka aktivity; viz 3; úřední listina (v Turecku); planetka; spiknutí; bývalý švýcarský prezident; citoslovce bouchnutí; bázeň. – 13. Egyptský bůh s atributem kruhové chýše; turecké platidlo; přikrývka; kupec Mozartovy pozůstalosti; svrchník; americký skladatel; slovenský malíř (Chlapi pri vreciach); rozeta. – 14. Základní mocenská organizace ve společnosti; nůž; soubor herců; polyamidové vlákno; francouzský průkopník klinické pediatrie; babylonská jednotka objemu; viz 5; člověk s telepatickými schopnostmi; dámský klobouk bez krempy. – 15. Sumerský posel bohů; den mayského dvacetidenního měsíce; způsob barvení textilu; slovenský skladatel; slovensky „bílý“; tlustá žena; hitlerovec; pták; jihoamerický indiánský kmen. – 16. Hrudník; rozpětí; neštěstí Jemenu; vesnický boháč; hanby; studijní pobyty; šedá barva; deštivá; kvapná. – 17. Máta; rod vymřelých lichokopytníků; dvakrát zvýšený tón; domácky Vojtěch; prstence dórské hlavice; výpad části zorného pole; lulka. – 18. Značka radia; strunný hudební nástroj; menší přirozený vodní tok; husarský kabát; ryba; anglický polní maršál; hustá omáčka. – 19. Iniciály herce Rodena; starý hudební nástroj; pípati; Vira; viz 4. – 20. Oh; český boxer; velké ucho; žok; americký polárník. – 21. Tihle; stupa; sopka poblíž města Pasto; poznámka; možná. – 22. Zvratné zájmeno; říznačka; povyk; tomel; čin; vzorec nitridu gallia. – 23. Bodové ohodnocení v džudu; citoslovce smíchu; australský zpěvák; jihoamerický hlodavec; vyvstávat; etiketa. – 24. Jméno herce Schránila; bílý kov; kosočtverečný nerost. – 25. Záznam záření kosmických těles na citlivý fotomateriál.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 26. Šlechtická urozenost. – 27. Sabaot; hospodářská budova; šramotit. – 28. Americký herec; značka poloměru; knoflík starého mládence; kvaš; autor Modelek; člen křesťanské sekty. – 29. Značka ruthenia; ukazovací zájmeno; zahalovati; krmná řepa; symfonická báseň; iniciály autorky díla Černá dáma. – 30. Iniciály režiséra Lipského; ruský spisovatel; arabeska; stříbrná mince; vietnamské platidlo. – 31. Solmizační slabika; egyptská bohyně; hlava; nosál; zaječí kůže. – 32. Zkratka typu půdy; naháč; skákavě (v hudbě); jméno zpěvačky Fitzgeraldové; viz 7/1. – 33. Tady; japonské sídlo; zkratka našeho národního parku; stěží; penis; kdo pěstuje moderní bojové umění sebeobrany; polepit po povrchu. – 34. Anglicky „olej“; naložená uzenka; německá družice; kabřinec; autor díla Tanec kolem parní mlátičky; úřední potvrzení; utýrati. – 35. Syřidlo; vyhrnovat; hlasitá pochvala umělci; dychtit; italský humanista; hulala; pyramida; šlapači měchů u varhan; sultánský opevněný zámek v Maroku. – 36. Český varhaník; švédský způsob vázání koberců; izolovaný jazyk; zaúpění; loutka; dětská hra; český malíř; bagdádský kalif; skupina Černonožců. – 37. Aromatický uhlovodík; Izirtu; pavián; javánský loutkář; starý zavlažovací systém k zásobování oáz v Tarimské pánvi; druh usně; viz 11; nizozemské platidlo; hleďme. – 38. Mon; cvičné hudební skladby; sto jednotlivin téhož druhu; trápit; kluk; odrůda brambor; Gilgamešův sluha; vynálezce vídeňské klavírní mechaniky. – 39. Kód Itálie; chloridy a sírany; viz 7/2; americká ryba; pěvec; viz 9; jihoameričtí Indiáni; hlas vrány; český herec. – 40. Jméno noty; řezné nástroje; švýcarský chirurg; způsob zasáhnutí kulečníkové koule; pleťová voda; citoslovce švihání; samojský dolar. – 41. Sídlo v Mali; pták; malý tokajský sud; ruský mnich. – 42. Římské číslo (2101); hudební nástroj; strom; bulharská řeka. – 43. Iniciály autora Černošky před zeleným pozadím; odměna za práci; řecky „lůza“; značka metru. – 44. Keramická destička; původce. – 45. Roklina se strmými stráněmi; letadlo; planetka. – 46. Vzpruha; tenrek. – 47. Sídlo v Kongu; slovensky „jistě“; rod tropických mravenců. – 48. Francouzské sídlo; řeč. – 49. Německy „světlost“. – 50. Úplná.

POMOCNÁ LEGENDA KE ZNAKŮM SLOVNÍ KŘÍŽOVKY (ABECEDNĚ): Spojka; pojem duše u starých Egypťanů; počítač; zákon; thajské platidlo; stará jednotka hmotnosti; osobní zájmeno.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve 3. kole pokračovalo 29 soutěžících. Bez jediného zaváhání odvedlo svou práci 14 řešitelů. Chybovalo se především v těchto výrazech a pasážích: 20. ROSE (fdb) x STOROLA (ČJA) x SEURAT (Malířské umění od A do Z); 36. BERAN (BLA) x BERAT (NLA); 15. ISIMU (UNI 10) x AMT (Tilschová, MČSE); 15. BRODA (fdb) x DALAN (NLA); 13. ANDRE (UNI 10) x BAGRE (Dubský, heslo bagre); 13. MENA (fdb) x NABA (RYST); 24. TUTANIA (Slanina). Alternativy obrysu se pochopitelně uznávaly, stejně jako jakkoli řešené mozaikové políčko 23x28, k němuž byla vydána oprava. Po 3. kole je na nule 13 řešitelů, ale pozitivní je, že i ti, kteří zaznamenali bodové ztráty, bojují o každé políčko. Jen tak dál!

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Páč, Sebera, SIVOK, Valíček, Vašinka, Vojník. – 1:  AEGER, Gonda, Hájiček, Járová, JOHN, Kopřiva, Podzemský, – 2: Pavelka. – 3: Bonaventura D., Bonaventura Š., Dedera, VELKÝ. – 5: Švub. – 9: Gášek. – 13: Urbanczyk. – 100: Haralík, Nack.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztrátových bodů: ANDĚL, BA, Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, KLEOPATRA, MIRIKINA, Páč, Sebera, SIVOK, Valíček, Vojník. – 1: Gonda, Hájiček, JOHN, Podzemský, Vašinka. – 2: AEGER, Járová, Pavelka. – 6: Kopřiva. – 7: Bonaventura D. – 8: Bonaventura Š. – 11: Dedera, Švub, VELKÝ. – 24: Gášek. – 40: Urbanczyk. – 101: Nack. – 107: Haralík.