Nolčova křížovkářská maturita 2018

 

PROPOZICE NOLČOVY KŘÍŽOVKÁŘSKÉ MATURITY 2018

1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je celoroční pětikolová řešitelská soutěž jednotlivců v řešení křížovek, které se může zúčastnit každý zájemce. Bude zveřejňována výhradně na webových stránkách SČHAK www.cshak.cz, a to vždy k 15. dni měsíců února, dubna, června, října a prosince 2018.

2. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016), Směrnicemi pro tvorbu křížovek s Přílohami, Opravami a doplňky, dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017) a závaznými výklady na webových stránkách SČHAK.

3. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky nebo polodokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které je třebat v obrazci zřetelně vyznačit nebo uvést způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu (z praktických důvodů také mailovou adresu), eventuelně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK.

5. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem NKM se stane řešitel (řešitelé) s nejnižším počtem ztrátových bodů. Nejlepším řešitelům budou přiděleny kvalifikační body podle Kvalifikačního řádu SČHAK. Všichni účastníci, kteří dokončí soutěž a budou mít méně než 100 ztrátových bodů, získají 1 kvalifikační bod.

6. Podávání protestů se řídí platným Protestním řádem (2016). Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017).

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.

Poznámka: Ve vlastním zájmu sledujte průběžně webové stránky, kde mohou být uvedeny případné opravy, upřesnění či poznámky.