Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem osobních údajů je Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s., IČ: 45773360, který sídlí na adrese Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10 – Strašnice s kontaktními údaji mail: info@cshak.cz, tel.: 222 960 360.

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme, a to tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.

 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.

 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Které osobní údaje tedy zpracováváme?

Zpracováváme zejména jméno a příjmení členů ČSHAK, jejich datum narození, adresu místa trvalého pobytu, podpis a dále jejich kontaktní údaje – emailovou adresu a telefon. Zpracováváme také jejich fotografie a audiovizuální záznamy.

U dodavatelů zpracováváme jméno a příjmení či název firmy, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, oprávněného zástupce, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

 • V první řadě vedeme evidenci členů ČSHAK, a to kvůli splnění právní povinnosti, která vyplývá z § 236 Občanského zákoníku.

 • Dále musíme vést účetnictví, také kvůli splnění právní povinnosti, která je dána zákonem o  účetnictví.

 • Na soutěžích a akcích, které pořádáme, vyhlašujeme výsledky soutěží a také pořizujeme fotografickou dokumentaci, kterou publikujeme v publikacích vydávaných ČSHAK a  na webových stránkách www.cshak.cz. Zde se opíráme o souhlas účastníků soutěží se zveřejněním jejich osobních údajů.

 • Členům ČSHAK zasíláme svazové publikace opět se souhlasem členů ČSHAK.

 • Zveřejňujeme životní jubilea s blahopřáním kroužků a svazových orgánů.

 • Členům ČSHAK umožňujeme registraci na našich stránkách www.cshak.cz a vstup do fóra, kde mohou diskutovat o vybraných tématech.

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.

 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.

 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.

 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, a to Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s., IČ: 45773360, který sídlí na adrese Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10 – Strašnice s kontaktními údaji mail: info@cshak.cz, tel.: 222 960 360.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost (např. vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených skříních v sídle ČSHAK v prostorách k tomu určených.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítači. Přístup do počítače je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem.

Cookies

Při návštěvě našich stránek www.cshak.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům správy na základě naší právní povinnosti.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s ČSHAK.

 

V Praze dne 25. května 2018