Rejstřík termínů používaných v křížovkářských Směrnicích, komentářích a Přílohách

 

REJSTŘÍK

Rejstřík obsahuje abecední seznam termínů používaných ve Směrnicích, komentářích a Přílohách. Čísla znamenají odkazy na příslušné paragrafy Směrnic včetně jejich komentářů. Odkazy na Přílohy jsou označeny písmenem „P“ a pořadovým číslem příslušné přílohy.

 

Přílohy:

P1: Čísla psaná v římských číslicích

P2: Číslování koridorů šikmých křížovek

P3: Dělení slov na slabiky

P4: Písmenné znaky

P5: Prameny v korespondenčních soutěžích ČSHAK

P6: Řazení a čtení znaků v prostoru děleného koridoru

P7: Řazení legendových výrazů

P8: Legendové výrazy

P9: Křížovky s legendou zvláštní povahy

 

abeceda česká   P4

abecedy nelatinské   P4

aktuálnost legendy   50, P8

amplituda   109/2

běžný přepis   208

body rozdělovací   20

buňka   108/1

buňkovka   108/1

celek křížovkový   25

cizojazyčná legenda   P9

cyrilice   P4

část slova   8

čelisťovka   111/2

číselně lokalizovaná legenda   P9

číslice   28

číslo   9

čtení znaků   35

čtvercovka   105/2, 105/3

čtvercovky spojené   105/3

darvinovka   106/4

definice vpisovaných výrazů   P8

dělení slov   P3

dešťovka    110/4

dialektická synonyma   P8

díl tajenky   61

dílčí výraz   11, 31, 207

dokládání výrazů   P5

dokreslovka   67

doplněk znaku   28

doplňovačka   102/1

doplňovačka atomizovaná   102/14

doplňovačka buňková   102/4

doplňovačka kroužková   102/2

doplňovačka kruhová   102/2

doplňovačka křížová   102/13

doplňovačka meandrová   102/9

doplňovačka oblouková   102/3

doplňovačka párová   102/15

doplňovačka přenosová   102/16

doplňovačka roháčková   105/5

doplňovačka řetězová   106/1

doplňovačka řetízková   102/8

doplňovačka standardní   102/1

doplňovačka volná   102/12

doplňovačka ypsilonová   102/7

doplňovačka zrcadlová   105/1

dostředovka   107/2

dostředovka úhlopříčná   107/2

druh křížovky   36, 66

dublety pravopisné   P8

důkazní povinnost   P5

exponent   28

forma křížovky   18, 66

fragment tajenky   62

grafická slabika   30, P3

grafický znak   28

hádanková legenda   P9

hádanková vazba   39, 45, 104

heslo   65

horizontální vazba (v podání legendy)   P8

hranice slabik   P3

hřebenovka   102/5

hřebenovky spojené   102/5

hvězdice   109/10

charakterizace vpisovaných výrazů   P8

chyby opsané   209

index   28

interpunkční znaménko   28

kartotéka NLA   P5

kaskádovka   109/4

kolmice virtuální posuvná   P7

konkretizace (v podání legendy)   P8

koridor   16

koridor dělený   P6

koridor půlený   P7

kris-kros   102/11

křížová vazba   39, 40

křižování bodové   39, 44

křižování kombinované   39, 46

křižování neúplné   38

křižování řetězové   39, 41

křižování skupinové   39, 42

křižování úplné   38

křižování vrstvové   39, 43

křižování výrazů   37

křížovka   1

křížovka atomizovaná   110/3

křížovka číselná   110/2

křížovka číselně kódovaná   110/2

křížovka číslicová   36

křížovka figurální   22

křížovka hlavní   103

křížovka chybná   71

křížovka jednosměrná   109/5

křížovka kódovaná   110/2

křížovka kombinovaná buňková   111/3

křížovka kruhová   47

křížovka kvizová   P9

křížovka lubelská   109/9

křížovka mozaiková   18

křížovka normální   18

křížovka pentaminová   111/4

křížovka písmenná   36

křížovka polomozaiková   18

křížovka přesmyčková   104/1

křížovka ráčková   109/7

křížovka s cizojazyčnou legendou   P9

křížovka s částečně hádankovou legendou   P9

křížovka s částečně sdruženou legendou   P9

křížovka s číselně lokalizovanou legendou   P9

křížovka s hádankovou legendou   P9

křížovka s kvizovou legendou   P9

křížovka s legendou v souvislém textu   P9

křížovka s obrázkovou legendou   P9

křížovka s tajenkou v lištách   111/5

křížovka s tajenkou v mřížce   111/6

křížovka s ucelenými částmi   24

křížovka se sdruženou legendou   P9

křížovka se skrývačkovou legendou   P9

křížovka se souvislou legendou   P9

křížovka se zpřeházenou legendou   P9

křížovka shluková   36

křížovka shodná   105/2

křížovka skládací   111/4

křížovka slabiková   36

křížovka sloučenková   104/1

křížovka slovní   36

křížovka standardní   3, 47

křížovka střídavá   36

křížovka šikmá   47

křížovka šířenková   104/2

křížovka trojrozměrná   109/13

křížovka třísměrná   109/12

křížovka úženková   104/3

křížovka vícesměrná   47

křížovka vsuvková   104/1

křížovka výpustková   104/4

křížovka výrazová   36

křížovkářský slang   P8

křížovková soustava   26

křížovkový celek   25

křížovky hádankové   104

křížovky kombinované   111

křížovky šikmé shodné   P2

kvadratické obepisy   P8

kvizová křížovka   P9

kvizová legenda   P9

lavinovka   104/2

legenda   48

legenda cizojazyčná   P9

legenda cizojazyčných výrazů   222

legenda číselně lokalizovaná   57

legenda číselně lokalizovaná   P9

legenda hádanková   P9

legenda kvizová   P9

legenda obrácená   P8

legenda obrázková   58

legenda sdružená   55, P9

legenda skrývačková   P9

legenda v souvislém textu   P9

legenda zjednodušená   P8

legenda zpřeházená   56, P9

legenda zvláštní povahy   50, P9

legendový výraz   49

limity počtu pramenů v soutěžích   P5

linky propojovací   20

linky rozdělovací   20

malá a velká písmena   215

meandrovka   102/9

mezera mezislovní   27, 32

minusovka   104/4

morfematický šev   P3

mozaika převrácená   P6

mozaika základní   P6

mozaikovka   18

nadřazený prostor   P6, P7

nálevka   104/3

název   12

název křížovky   66, 228

oběhovka   109/6

obepisy kvadratické   P8

obepisy vpisovaných výrazů   P8

obrácená legenda   P8

obrazec   13

obrázková legenda   P9

obrys vnější   14

obrys vnitřní   14

obrysovka   103

obtékání výrazu   P7

obtížnější stupeň legendy   P8

obvodovka   109/8

oddělené významové úrovně   P8

odrazovka   109/11

odrůda   4, 101

odstředovka   107/3

odstředovka úhlopříčná   107/3

odsuvník   28

odtržené přívlastky   207

odvozování   204, 205, 206

opsané chyby   209

ornamentovka   111/1

osovka   107/4

osovka úhlopříčná   107/4

označení koridorů   51

označení směrů vpisování   52

párovka   102/15

páry zrcadlové   P2

písemný znak   28

písmena malá a velká   125

písmenný znak   28

písmeno   28

ploška uzlová   41

podání legendy   P8

podání tajenky   63

políčka rozdělovací   20

políčka uzlová   20

políčko   17

políčko izolované   17

políčko mozaikové   17

políčko násobné   17

políčko násobné mozaikové   17

políčko středové   107/1

políčko uzlové   41

políčko základní   17

polodarvinovka   106/4

polodokreslovka   67

polomeandrovka   102/10

polomozaikovka   18

polořetězovka   106/2

polovýplňka   59

popisná vazba   P8

posloupnost koridorů   P7

postupovka   106/3

povinná specifikace   220

prameny   P5

prameny doporučené   P5

prameny elektronické   P5

prameny nepovolené   P5

prameny ostatní   P5

prameny starší   202, P5

prameny tištěné   P5

prameny základní   P5

pravidlo virtuální šipky   P6

pravopis spřežkový   P4

pravopisné dublety   P8

prázdný znak   27, 32

prolínačka   102/18

přemisťovačka   102/16

přenosovka   102/16

přepis běžný   208

přesmyčková výpustka   104/4

přesunovačka   102/17

přívlastky odtržené   207

publikace cizojazyčné   P5

pyramidka   104/3

ráčkovka   109/7

rámcovka   102/6

rébusový způsob vpisování   33

reprint   202

roháček   105/2, 105/4

roháčky spojené   105/5

rozdělovací značky   20, 218

rozeta   102/3

růžice   102/3

řazení legendových výrazů   50, 221

řešení křížovky   69

řetězovka   106/1

římská čísla    P1

římské číslice   P1

sdružená legenda   P9

shluk   27, 29

shoda znaků   37

síťka   15

síťka základní   15

síťovka   109/1

síťovka cylindrická   109/1

síťovka vícepatrová   109/1

skrytá tajenka   64, 226

skrývačková legenda   P9

slabika   27, 30, 211, P3

slabika grafická   30, P3

slabikovka   36

slang křížovkářský   P8

sloupcovka   110/1

slovníky překladové   P5

slovo   7

směr vpisování znaků   34, 216

součásti křížovky   2

souměrnost obrazce   21, 217

soustava křížovková   26

specifická synonyma   P8

specifikace legendového výrazu   49

specifikace povinná   220

specifikace v legendě   220

specifikace v legendě   P8

spojené hřebenovky   102/5

spojení mluvnické   207

spojení přiřazovací   207

spojení těsné   207

spojení volné   207

spojení výrazů   11, 207

spojnice   19

spojnice celé   19

spojnice dílčí   19

spojnice polouzlové   19

spojnice uzlové   19

spojnice volné   19

spřežky   P4

střídání znaků   213

stupňovka   109/3

synonyma   P8

synonyma dialektická   P8

synonyma specifická   P8

synonyma těsná   P8

synonyma volná   P8

synonymická vazba   P8

šipka virtuální směrová   P6

tajenka   60

tajenka skrytá   64, 226

tečka   214

terčovka   109/8

těsnost synonym   P8

tiret   28

tři tečky   214

typ křížovky   66

ucelené části křížovky   219

uzlová ploška   41

uzlové políčko   41

užití vpisovaných výrazů   210

varianty křížovek   4

vazba hádanková   39, 45, 104

vazba horizontální   P8

vazba křížová   39, 40

vazba vertikální   P8

vertikální vazba (v podání legendy)   P8

virtuální posuvná kolmice   P7

virtuální směrová šipka   P6

vlnkovka   109/2

volná synonyma   P8

vpisování znaků   35, 214

výplňka   59

výraz dílčí   11, 31, 207

výraz jednopolíčkový   210

výraz legendový   5                      

výraz tajenkový   5

výraz vpisovaný   5, 6

výrazy dříve psané   P8

výstižnost legendy   50, P8

významová symetrie   P8

ypsilonka   102/7

zadání křížovky   66

základní políčko   17

základní tvar   7

závaznost zadání   227

zjednodušená legenda   P8

zkratka   10

zkratky iniciálové   206

zkumavka   68, 229

značka   10

značky pomocné   20

značky rozdělovací   20, 218

znak   27

znak grafický   28

znak písemný   27, 28

znak písmenný   28

znak prázdný   27, 32

znak slovní   31, 212

znak vícepísmenný   28

znak výrazový   27, 31, 212

znaménko interpunkční (členicí)   28

znaménko plus v legendě   P7

zobecnění (v podání legendy)   P8

zobrazeni   28

zpřeházená legenda   P9

zrcadlové páry   P2

zrcadlovka   105/1