Protestní řád

 

PROTESTNÍ ŘÁD SČHAK

2016

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Protestní řád SČHAK (dále jen „Protestní řád“) stanoví postup pro podávání a řešení protestů a odvolání v  přeborových řešitelských a korespondenčních řešitelských, řešitelsko-autorských a autorských soutěžích SČHAK.

1.2 Kterýkoli účastník soutěže, který nesouhlasí s  hodnocením řešení, s posouzením autorské práce nebo se stanoveným pořadím, má právo podat protest; v případě autorské práce je možno podat protest pouze proti vyřazení nebo naopak nevyřazení soutěžní práce z hodnocení.

1.3 Je-li protest zcela zamítnut, může podat protestující účastník odvolání proti rozhodnutí o protestu. Je-li protestu zcela vyhověno, mohou podat odvolání proti rozhodnutí o protestu ostatní účastníci soutěže. Je-li protestu vyhověno zčásti (zčásti byl protest zamítnut), mohou podat odvolání proti rozhodnutí o protestu všichni účastníci soutěže.

1.4 O odvolání rozhoduje odvolací komise, která musí mít lichý počet členů a musí být nejméně trojčlenná; komise rozhoduje prostou většinou hlasů.

1.5 Rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze proti němu uplatnit žádný opravný prostředek.

1.6 Protest nebo odvolání je třeba uplatnit ve stanovených lhůtách a u stanovených osob (na stanovených adresách). Na protesty či odvolání podané po lhůtě nebo nesprávné osobě nebude brán zřetel.

1.7 V protestu nebo odvolání musí účastník soutěže racionálně vysvětlit důvody svých námitek a v případě korespondenčních soutěží musí své argumenty řádně doložit.

1.8 Vede-li rozhodnutí o protestu nebo odvolání ke změně hodnocení řešení či autorské práce, popřípadě též ke změně pořadí, je třeba toto rozhodnutí aplikovat i u těch řešení a autorských prací, jichž se věcně týká, a to i tehdy, kdy dotyční řešitelé či autoři protest nebo odvolání neuplatnili.

1.9 Pro posuzování dodržení lhůt v korespondenčních soutěžích se u zveřejnění v časopise považuje za rozhodující datum vydání uvedené v tiráži, u zásilek je rozhodující datum na poštovním razítku nebo datum prokazatelného odeslání e-mailu.

 

2. Protesty a odvolání na přeborech

2.1 Účastník uplatňuje protest u osoby (skupiny osob), která konkrétní soutěž na daném přeboru řídí či řídila (dále jen „vedoucí přeborové soutěže“), a to bezprostředně po seznámení se s hodnocením řešení nebo po vyhlášení výsledků (případně předběžných výsledků, pokud jsou vyhlašovány). Je-li v soutěžních podmínkách nebo v průběhu přeboru stanovena nejzazší lhůta pro uplatnění protestu, je třeba ji respektovat.

2.2 O protestu rozhoduje vedoucí přeborové soutěže, který své rozhodnutí veřejně vyhlásí.

2.3 Odvolání proti rozhodnutí o protestu lze podat bezprostředně po jeho vyhlášení rovněž u vedoucího přeborové soutěže.

2.4 Odvolací komisi jmenuje vedoucí přeborové soutěže, a to pokud možno z osob, které nejsou věcně na rozhodnutí odvolací komise bezprostředně zainteresováni. Rozhodnutí odvolací komise musí být veřejně oznámeno.

2.5 Nepostupuje-li vedoucí přeborové soutěže v souladu s Protestním řádem, může se protestující nebo odvolávající se účastník obrátit o pomoc a zjednání nápravy na přítomného komisaře přeboru.

2.6 Výsledky vyhlášené na přeboru jako konečné (v případě podaného protestu nebo odvolání výsledky upravené podle rozhodnutí o protestu či odvolání) nelze po skončení přeboru  měnit, a to ani tehdy, zjistí-li se na místě nebo následně porušení Přeborového řádu, Protestního řádu nebo jiného schváleného svazového dokumentu.

 

3. Protesty a odvolání v korespondenčních soutěžích

3.1 Protesty a odvolání se v korespondenčních soutěžích uplatňují písemnou formou prostřednictvím běžné nebo elektronické pošty.

3.2. Protesty se podávají

a) v řešitelských a individuálních autorských soutěžích na adrese uvedené v zadání (vypsání) soutěže, tj. na adrese, na kterou se zasílají řešení nebo autorské práce;

b) v řešitelsko-autorských soutěžích a v autorských soutěžích kroužků (družstev) na adrese vedoucího skupiny (vedoucího soutěže, je-li jen jedna skupina).

3.3 O protestu rozhoduje příslušný vedoucí soutěže nebo vedoucí skupiny; výjimku tvoří protesty proti hodnocení autorské práce nezávislou porotou, které příslušný vedoucí předává k rozhodnutí tajemníkovi dané poroty. Zveřejnění či rozeslání rozhodnutí o protestu a případné změny pořadí zajišťuje příslušný vedoucí.

3.4 Pro podání protestu a pro vydání rozhodnutí o protestu platí shodná lhůta 21 kalendářních dní, která se počítá pro podání protestu od data zveřejnění či odeslání výsledků (nikoli předběžných výsledků) a pro rozhodnutí o protestu od data odeslání protestu. Při vícekolových soutěžích mohou protestující účastník i vedoucí soutěže využít, pokud je to možné a je to časově výhodnější, prodloužené lhůty a podat protest v termínu zaslání řešení nebo autorských prací dalšího (nejbližšího) kola nebo zveřejnit rozhodnutí o protestu s výsledky dalšího (nejbližšího) kola či se závěrečnými výsledky,

3.5 Odvolání se podávají na adrese příslušného předsedy odborné komise (Odborné křížovkářské komise – OKK, Odborné hádankářské komise – OHK a Odborné komise pro logické úlohy – OKL) ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne zveřejnění či odeslání rozhodnutí o protestu. Kopii odvolání zasílá odvolávající se účastník příslušnému vedoucímu soutěže nebo skupiny, který poskytne odvolací komisi nezbytné podklady.

3.6 Předseda příslušné odborné komise stanoví předsedu odvolací komise, nebo se této funkce ujme sám; předseda odvolací komise sestaví odvolací komisi z osob, které nejsou na rozhodnutí o daném protestu věcně zainteresovány. Odvolací komise rozhodne o odvolání a zveřejní nebo rozešle své rozhodnutí odvolávajícímu se účastníkovi i příslušnému vedoucímu do 28 kalendářních dní ode dne podání odvolání. Příslušný vedoucí soutěže nebo skupiny zajistí případné změny v pořadí a zveřejnění či rozeslání opravených výsledků. 

3.7 Stížnosti na nedodržení Protestního řádu v korespondenčních soutěžích řeší předsednictvo SČHAK. Pokud nebylo o protestu nebo odvolání rozhodnuto, zajistí předsednictvo SČHAKnápravu a není-li to možné, rozhodne věcně samo; takové rozhodnutí je i v případě rozhodování o protestu konečné.

 

Tento Protestní řád byl schválen výborem SČHAK dne 26. 11. 2016 a nabývá účinnosti okamžitě. Současně tento Protestní řád nahrazuje Zásady pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK, které se k tomuto datu ruší.