Soutěžní řád

 
SOUTĚŽNÍ ŘÁD KORESPONDENČNÍCH SOUTĚŽÍ SČHAK
Novelizace 2016
 
Tento soutěžní řád stanoví podmínky a náležitosti pro přípravu, organizaci a pořádání autorských, autorsko-řešitelských a řešitelských korespondenčních soutěží v oblasti křížovek, hádanek a logických úloh, jejichž uskutečnění zajišťuje Svaz českých hádankářů a křížovkářů (dále jen svaz), ve spolupráci s ním nebo s jeho souhlasem. Korespondenční soutěže jsou vypisovány na webových stránkách svazu (dále jen web), na stránkách svazového tisku nebo v jiných publikacích s pověřením svazu.
 
1. Kategorie a formy korespondenčních soutěží
Korespondenční soutěže vypisuje svaz a jiné subjekty ve spolupráci se svazem (dále jen „vypisovatelé“). Uskutečňují se v těchto kategoriích:
1. soutěže křížovkářské;
2. soutěže hádankářské;
3. soutěže v kategorii logických úloh;
4. soutěže kombinované.
 
Soutěže mohou být vypisovány jako:
1. autorské;
2. řešitelské;
3. autorsko-řešitelské.
 
Dále se tyto soutěže dělí na:
1. soutěže jednotlivců;
2. soutěže družstev.
 
Podmínky a náležitosti vypisované soutěže se řídí jejími soutěžními podmínkami (propozicemi), které musejí být v souladu s tímto Soutěžním řádem.
 
1.1  Autorské soutěže
Mezi autorské soutěže patří zejména:
1. Autorské soutěže na křížovky (svaz, KaH);
2. Autorské soutěže na hádanky (svaz, KaH);
3. Autorské soutěže na logické úlohy (svaz, KaH);
Témata autorských soutěží doporučuje příslušná odborná komise (OKK, OHK, OKL).
 
1.2  Řešitelské soutěže
 
1.2.1  Křížovkářské soutěže
Vypisovanými křížovkářskými soutěžemi jsou zejména:
1. Křížovkářská kvalifikační soutěž – KKS (svaz, KaH, web) – vícekolová (zpravidla šestikolová) soutěž jednotlivců střední obtížnosti o kvalifikační body;
2. Nolčova křížovkářská maturita – NKM (svaz, web) – vícekolová (zpravidla pětikolová) soutěž jednotlivců vysoké obtížnosti o kvalifikační body;
3. Křížovkářský desetiboj (svaz, KaH) – desetikolová soutěž jednotlivců nižší obtížnosti o kvalifikační body pro nejširší veřejnost;
4. Lázeňské oříšky – křížovky (svaz, web) – čtyřkolová soutěž jednotlivců střední obtížnosti o kvalifikační body;
5. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů – MLSK (svaz, web, individuálně rozesílaná) – pětikolová soutěž vysoké obtížnosti pro registrované kroužky.
6. Mezikroužková autorská soutěž  – MAS (svaz, indiviálně zasílaná) – autorská soutěž v tvorbě hádanekv tvorbě hádanek)
 
 
1.2.2  Hádankářské soutěže
Vypisovanými hádankářskými soutěžemi jsou zejména:
1. Louskárna (svaz, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců o kvalifikační body pro nejširší veřejnost;
2. Bystřina (svaz, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců vysoké obtížnosti o kvalifikační body pro všechny zájemce;
3. Překvapka (svaz, KaH) – třináctikolová soutěž jednotlivců o kvalifikační body pro všechny zájemce;
4. Lázeňské oříšky – hádanky (svaz, web) – čtyřkolová soutěž jednotlivců střední obtížnosti o kvalifikační body;
5. Mezikroužková luštitelská soutěž – MLS (svaz, KaH) – šestikolová soutěž pro registrované kroužky.
 
1.2.3  Soutěže v kategorii logických úloh
Pravidelně vypisovanými soutěžemi v kategorii logických úloh jsou zejména:
1. Soutěž Logika (svaz, KaH) – šestikolová soutěž jednotlivců o kvalifikační body pro nejširší veřejnost;
2. Lázeňské oříšky – logika (svaz, web) – čtyřkolová soutěž jednotlivců střední obtížnosti o kvalifikační body.
 
1.2.4  Kombinované soutěže
Soutěže vzniklé kombinacemi výše uvedených typů soutěží.
1. Jemelíkova luštitelská akademie – JLA (svaz, KaH, web) – dlouhodobá soutěž vysoké obtížnosti o ceny, v jednotlivých ročnících soutěž o kvalifikační body v kategoriích řešitel křížovek, řešitel hádanek a řešitel logických úloh.
 
1.3  Autorsko-řešitelské soutěže
Vypisovanými autorsko-řešitelskými soutěžemi jsou zejména:
1. Česká křížovkářská liga (ČKL);
2. Česká hádankářská liga (ČHL);
3. Hádankářská liga kroužků (HLK).
 
2. Vypsání soutěže
Soutěž vypisuje vhodnou formou vypisovatel zveřejněním ve svazových materiálech, resp. v publikaci určené pro příslušnou soutěž. Vypsání soutěže musí obsahovat základní charakteristiku soutěže, cílové skupiny soutěžících, kontaktní adresu a další údaje, které vypisovatel považuje za nezbytné.
 
3. Zadání soutěže
 
3.1  Zadání autorských soutěží
Autorské soutěže se řídí schválenými Všeobecnými pokyny k autorským soutěžím, které jsou pravidelně publikovány, a speciálními požadavky publikovanými v zadání soutěže.
Zadání autorské soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku a vymezení úkolu, nejvyšší přípustný počet soutěžních prací od jednoho autora, kontaktní adresu a termín pro odeslání soutěžních prací.
 
3.2  Zadání řešitelských soutěží
Zadání řešitelských soutěží se zveřejňuje při vypsání soutěže a obsahuje zpravidla:
1. propozice;
2. výčet použitých pramenů;
3. podmínky pro zasílání řešení;
4. další pokyny.
 
3.2.1  Propozice
Propozice jsou nejdůležitější součástí zadání soutěže a tvoří závazný rámec příslušné soutěže. Dodržují následující schéma:
1. základní charakteristika soutěže s uvedením počtu kol, způsobu publikace a s informací o tom, pro koho je soutěž určena;
2. charakteristika předkládaných úloh;
3. způsob zasílání řešení;
4. způsob hodnocení řešení s případným odvoláním na příslušné dokumenty svazu;
5. údaje o vyhodnocení pořadí a o získání kvalifikační bodů a prvních míst;
6. poučení o podávání protestů.
 
3.2.2  Výčet použitých pramenů
Výčet použitých pramenů se uvádí zpravidla jen u křížovkářských soutěží, kde platí oficiální materiál svazu Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (v aktuálním znění).
 
3.2.3  Podmínky pro zasílání řešení
Podmínky pro zasílání řešení obsahují termíny, adresu vedoucího soutěže či tajemníka poroty. U vícekolových soutěží mohou být tyto podmínky opakovaně uváděny či aktualizovány.
 
3.2.4  Další pokyny
Dalšími pokyny se rozumí údaje, které vypisovatel soutěže považuje za potřebné. Jsou to např. údaje o cenách, o počtech vylosovaných řešitelů atd.
 
3.3  Zadání autorsko-řešitelských soutěží
Autorsko-řešitelské soutěže se řídí příslušnými propozicemi.
 
4. Průběh soutěže
Korespondenční soutěže probíhají zpravidla podle tohoto schématu:
1. vypsání soutěže;
2. zadání soutěže;
3. zasílání soutěžních prací a řešení soutěžícími;
4. hodnocení soutěžních prací a jednotlivých řešení;
5. publikace výsledků soutěže;
6. případné vyřizování protestů a odvolání;
7. případné publikování opravených oficiálních výsledků;
8. přidělení kvalifikačních bodů a prvních míst;
9. udělení vypsaných odměn.
 
Bod (2) může být spojen s bodem (1). Body (3) až (7) se týkají nejen celé soutěže, ale i jednotlivých kol, je-li soutěž vícekolová. Bod (9) se může týkat jak jednotlivých kol, tak celé soutěže.
 
5. Vyhodnocení soutěží
 
5.1  Vyhodnocení autorských soutěží
U autorských soutěží se hodnocení provádí podle platných směrnic, kritérií kvality a metodik hodnocení. Pokud takové směrnice, kritéria či metodiky neexistují, posuzují se práce zejména podle originality, jednoznačnosti a elegantnosti řešení s využitím zkušeností porotců.
Ze soutěže jsou vyřazeny všechny práce, které nedodržely soutěžní podmínky, a práce, které nebyly zaslány v termínu (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání mailu).
Práce se zasílají pod zvolenou značkou na adresu tajemníka poroty, který soutěžní práce eviduje a uspořádá pro potřeby poroty.
Autorské práce hodnotí minimálně tříčlenná porota. Po vyhodnocení prací vynese porota konečný výrok, v němž rozdělí práce na:
1. práce s uvedením pořadí;
2. práce bez rozlišení pořadí;
3. práce vyloučené ze soutěže.
Porota má právo některá pořadí neudělit s ohledem na úroveň soutěžních prací.
 
5.2  Vyhodnocení řešitelských soutěží
Řešení křížovek, hádanek a logických úloh se hodnotí vždy na základě srovnání s příslušným autorským řešením zpravidla podle existujících platných zásad pro hodnocení správnosti řešení.
U křížovek a logických úloh se uznávají vedle autorského všechna správná řešení, která odpovídají zadání, u hádanek se uznávají vedle autorského všechna alternativní řešení dle hádankářských směrnic.
Ze soutěže jsou vyřazena všechna řešení, u kterých soutěžící nedodržel(a) soutěžní podmínky, a řešení, která nebyla zaslána vedoucímu soutěže v předepsaném termínu (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání mailu).
 
5.3  Vyhodnocení autorsko-řešitelských soutěží
Každá část soutěže se hodnotí zvlášť. Celkový výsledek soutěže je dán výsledky v jednotlivých částech. Postupuje se podle příslušných propozic.
 
6. Povinnosti vypisovatele soutěže
Vypisovatel soutěže je povinen:
1. řádně zadat soutěž se všemi náležitostmi a dbát propozic soutěže a příslušných dokumentů svazu;
2. u křížovkářských soutěží uvést použité prameny;
3. zabezpečit řádnou evidenci všech autorských prací resp. řešení a všech soutěžících;
4. u autorských soutěží ustanovit nejméně tříčlennou porotu, která bude posuzovat došlé práce či opravovat řešení a stanovovat pořadí;
5. evidovat a včas publikovat výsledky a pořadí soutěžících, u vícekolových soutěží také průběžné pořadí;
6. včas zveřejňovat správné řešení úloh u řešitelských soutěží;
7. řešit případné protesty v souladu s platným Protestním řádem a na jejich základě opravovat a zveřejňovat změněné výsledky (u vícekolových soutěží výsledky jednotlivých kol i celkové výsledky);
8. předat konečné výsledky k publikaci ve svazovém tisku a na webu;
9. předat konečné kompletní výsledky kvalifikační komisi svazu;
10. archivovat autorské práce a řešení tři měsíce od publikování oficiálních výsledků soutěže;
11. zajistit předání odměn;
12. odpovědět na dotaz soutěžícího, pokud soutěžící zašle ofrankovanou obálku, nebo pokud je komunikace možná elektronicky; v případě obecnějšího problému odpovědět v komentáři k příslušnému kolu soutěže.
 
7. Povinnosti a práva autorů soutěžních prací
 
7.1  Požadavky na soutěžní práce
Autor soutěžních prací je povinen předkládat pouze práce originální, nemodifikované a dříve nepublikované.
 
7.2  Právo k užití díla
Autor původní soutěžní práce dává zasláním práce do soutěže právo k užití díla ve prospěch vypisovatele soutěže formou publikování ve svazovém tisku nebo v jiných periodikách; tím není dotčeno právo autora k dílu. Právo k užití díla ve prospěch vypisovatele soutěže je vypisovateli omezeno dobou tří let od vyhlášení výsledků soutěže, po tuto dobu se jedná o právo výhradní. Autor má v případě publikování své práce nárok na honorář.
 
7.3  Autor jako řešitel
Autor se může zúčastnit i jako řešitel korespondenční soutěže, avšak s vědomím toho, že za své vlastní úlohy neobdrží příslušné body, není-li u dané soutěže uvedeno jinak. Toto ustanovení se neuplatňuje u korespondenčních hádankářských soutěží.
 
8. Sankce
 
8.1 Všichni účastníci korespondenčních soutěží jsou povinni dodržovat pravidla obsažená v dokumentech a propozicích svazu, a rovněž zásady slušného jednání a fair-play.
 
8.2 Za porušení těchto pravidel a zásad mají možnost orgány svazu (organizátoři, vedoucí soutěže, odborné komise, předsednictvo svazu a výbor svazu) udělit sankce.
 
8.3 Vedoucí soutěže může za nečestné nebo nevhodné jednání či vyjadřování (např. vulgarity, osočování, vyhrožování, ovlivňování rozhodčích orgánů, falzifikace výsledků apod.) udělit soutěžícímu napomenutí, v němž na toto jednání upozorní a poučí soutěžící o možnosti vyššího trestu.
 
8.4  Pokud v nevhodném jednání nebo vyjadřování soutěžící nadále pokračuje, může vedoucí soutěže tuto skutečnost oznámit příslušné odborné komisi. Ta může, podle závažnosti takového jednání nebo vyjadřování, rozhodnout o vyloučení soutěžícího z příslušného kola či ročníku korespondenční soutěže, nebo např. o bodovém zatížení soutěžícího. Odborná komise může na základě prověřeného podnětu rozhodnout o sankcích jakéhokoli dalšího účastníka soutěže.
 
9. Závěrečná ustanovení
Změny v tomto soutěžním řádu může schválit pouze výbor svazu. Změny musejí být zveřejněny formou dodatků nebo formou novelizovaného dokumentu na webu a ve svazovém tisku.

 

Schváleno výborem svazu dne 26. listopadu 2016 s okamžitou platností.