Soutěžní řád

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD KORESPONDENČNÍCH SOUTĚŽÍ ČSHAK

 

Tento soutěžní řád stanoví podmínky a náležitosti pro přípravu, organizaci a pořádání autorských, řešitelských a autorsko-řešitelských korespondenčních soutěží v oblasti křížovek, hádanek a logických úloh, jejichž uskutečnění zajišťuje Český svaz hádankářů a křížovkářů (dále jen „svaz“), nebo se uskutečňují ve spolupráci s ním či s jeho souhlasem. Korespondenční soutěže jsou vypisovány na webových stránkách svazu (dále jen „web“), na stránkách svazového tisku nebo v jiných publikacích s pověřením svazu.

 

1. Kategorie a formy korespondenčních soutěží

Korespondenční soutěže vypisuje svaz a jiné subjekty ve spolupráci se svazem (dále jen „vypisovatelé“). Uskutečňují se v těchto kategoriích:

1. soutěže křížovkářské;

2. soutěže hádankářské;

3. soutěže v kategorii logických úloh;

4. soutěže vypisované pro více kategorií.

 

Soutěže mohou být vypisovány jako:

1. autorské;

2. řešitelské;

3. autorsko-řešitelské.

 

Dále se tyto soutěže dělí na:

1. soutěže jednotlivců;

2. soutěže kroužků (družstev).

 

Podmínky a náležitosti vypisované soutěže se řídí jejími propozicemi neboli soutěžními podmínkami (dále jen „propozice“), které musejí být v souladu s tímto soutěžním řádem.

 

1.1 Autorské soutěže

1.1.1 Autorské soutěže na křížovky

Svaz vypisuje každoročně z podnětu Odborné křížovkářské komise (dále jen „OKK“) zpravidla čtyři až šest soutěží, z nichž nejméně jedna je vypisována jako kvalifikační, tj. s omezením nebo vyloučením účasti nositelů vyšších kvalifikačních tříd v kategorii autorů křížovek. OKK určuje charakteristiky křížovek v jednotlivých soutěžích, tj. druh, typ, formu či odrůdu křížovky, případně jejich kombinaci, rozsah křížovky, eventuálně téma či jiné náležitosti. Soutěže jsou vypisovány na stránkách časopisu Křížovka a hádanka (dále jen „KaH“) a mohou být souběžně vypsány i na webu svazu.

 

1.1.2 Autorské soutěže na hádanky

1.1.2.1 Soutěže jednotlivců

Svaz vypisuje každoročně z podnětu Odborné hádankářské komise (dále jen „OHK“) zpravidla devět až jedenáct soutěží, z nichž nejméně jedna je soutěží kvalifikační. Pravidelně (každý rok) jsou vypisovány soutěže na hádanky pro řešitelské soutěže Bystřina (soutěž na miniatury a soutěž na textové a kreslené hádanky pro Bystřinu), Louskárna (memoriál Jiřího Havlína)Lázeňské oříšky; soutěž na kreslené hádanky (Drůžičkův memoriál), pětiboj nebo trojboj (soutěž na pět nebo tři hádanky s podáním v jednom tematicky zaměřeném textu), na koníčky a královské procházky, jedna tematická soutěž pro všechny autory a jedna soutěž na vybraný druh hádanky jako kvalifikační soutěž. Jako kvalifikační soutěž, tj. s omezením či vyloučením účasti autorů s vyšší kvalifikační třídou v kategorii autorů hádanek je vypisována i soutěž na hádanky pro Louskárnu (memoriál Jiřího Havlína). Všechny soutěže jsou vypisovány v časopisu KaH a mohou být souběžně vypsány i na webu svazu..

 

1.1.2.2 Soutěže kroužků (družstev)

Svaz vypisuje každoročně z podnětu OHK Mezikroužkovou autorskou soutěž (dále jen „MAS“), ve které jsou účastníky nejvýše pětičlenná družstva kroužků (složená z členů kroužku a případně přizvaných hostů). Úkolem jednotlivých autorů je vytvořit šest různých hádanek v souladu s vypsáním daného ročníku soutěže, ve kterém OHK specifikuje druhy, odrůdy či varianty hádanek, (případně jejich okruh, z kterého autor může vybírat), které se mají tvořit. MAS probíhá ve třech kolech v rámci školního roku. V každém kole tvoří autor dvě hádanky. Soutěží se jednak o pořadí družstev, jednak v jednotlivcích o celkové pořadí a kvalifikační body za jednotlivé hádanky. Hádanky vytvořené v MAS slouží jako soutěžní práce ve vnitřních kroužkových řešitelských soutěžích, část hádanek je zveřejňována na stránkách KaH. MAS je vypisována na stránkách KaH a může být souběžně vypsána i na webu svazu.

 

1.1.3 Autorské soutěže na logické úlohy

Svaz vypisuje z podnětu Odborné komise pro logické úlohy (OKL) nebo z podnětu vedoucích soutěží Logika a Luštitelská olympiáda mladých (LOM) nepravidelně soutěž na vybrané typy logických úloh, použitelných v uvedených řešitelských soutěžích. Soutěž je vypisována na stránkách časopisu KaH a může být souběžně vypsána i na webu svazu.

 

1.2 Řešitelské soutěže

V následujících přehledech jsou u jednotlivých soutěží uvedeny v závorce údaje o vypisovateli soutěže a umístění vypsání dané soutěže.

 

1.2.1 Křížovkářské soutěže

1.2.1.1 Soutěže jednotlivců

1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) – vícekolová, zpravidla pětikolová, soutěž vysoké obtížnosti o kvalifikační body (svaz, web);

2. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) – vícekolová, zpravidla šestikolová, soutěž střední obtížnosti o kvalifikační body (svaz, KaH, web);

3. Křížovkářský desetiboj (KD) – desetikolová soutěž nižší obtížnosti o kvalifikační body pro nejširší veřejnost (svaz, KaH);

4. Jemelíkova luštitelská akademie – křížovky (JLA K) – pětikolová soutěž s vysokou řešitelskou náročností (svaz, web);

5. Lázeňské oříšky – křížovky (LO K) – čtyřkolová soutěž střední obtížnosti o kvalifikační body (svaz, web).

 

1.2.1.2 Kroužkové soutěže

Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) – pětikolová soutěž vysoké obtížnosti pro registrované kroužky (svaz, web, individuálně rozesílaná).

 

1.2.2 Hádankářské soutěže

1.2.2.1 Soutěže jednotlivců

1. Bystřina – třináctikolová soutěž vysoké obtížnosti o kvalifikační body pro všechny zájemce (svaz, KaH);

2. Louskárna – třináctikolová soutěž o kvalifikační body pro nejširší veřejnost (svaz, KaH);

3. Překvapka – třináctikolová soutěž v řešení přesmyček o kvalifikační body pro všechny zájemce (svaz, KaH);

4. Jemelíkova luštitelská akademie – hádanky (JLA H) – pětikolová soutěž s vysokou řešitelskou náročností (svaz, web);

5. Lázeňské oříšky – hádanky (LO H) – čtyřkolová soutěž střední obtížnosti o kvalifikační body (svaz, web).

 

1.2.2.2 Kroužkové soutěže

Mezikroužková luštitelská soutěž (MLS) – šestikolová soutěž vysoké obtížnosti pro registrované kroužky (svaz, KaH).

 

1.2.3 Soutěže v kategorii logických úloh

1.2.3.1 Soutěže jednotlivců

1. Soutěž Logika – šestikolová soutěž o kvalifikační body pro nejširší veřejnost (svaz, KaH);

2. Jemelíkova luštitelská akademie – logické úlohy (JLA L) – pětikolová soutěž s vysokou řešitelskou náročností (svaz, web);

3. Lázeňské oříšky – logika (LO L) – čtyřkolová soutěž střední obtížnosti o kvalifikační body (svaz, web).

 

1.2.4 Soutěže vypisované pro více kategorií

1. Jemelíkova luštitelská akademie (JLA) – dlouhodobá soutěž o ceny a specifické tituly v kategoriích křížovky, hádanky a logické úlohy. V jednotlivých ročnících soutěž o kvalifikační body;

2. Lázeňské oříšky (LO) – soutěž probíhající od začátku června do konce dubna v kategoriích křížovky, hádanky a logické úlohy.

 

1.3 Autorsko-řešitelské soutěže

1.3.1 Křížovkářské soutěže

1.3.1.1 Soutěže jednotlivců

Česká křížovkářská liga (ČKL) – úkolem účastníků je vytvořit jednu křížovku a vyřešit křížovky ostatních účastníků zařazených do téže skupiny. Soutěž probíhá v rámci školního roku. Po skončení ročníku obdrží úspěšní účastníci kvalifikační body v kategoriích autor křížovek a řešitel křížovek. V případě větší účasti mohou být účastníci rozděleni do více skupin s možností postupu do vyšší skupiny či sestupu do nižší skupiny v případě účasti v dalším ročníku.

 

1.3.2 Hádankářské soutěže

1.3.2.1 Soutěže jednotlivců

Česká hádankářská liga (ČHL) - úkolem účastníka je vytvořit soubor hádanek a vyřešit soubory hádanek ostatních účastníků. Soutěž probíhá v rámci školního roku. Po skončení ročníku obdrží úspěšní účastníci kvalifikační body v kategoriích autor hádanek a řešitel hádanek. V případě větší účasti mohou být účastníci rozděleni do více skupin s možností postupu do vyšší skupiny či sestupu do nižší skupiny v případě účasti v dalším ročníku.

 

1.3.2.2 Kroužkové soutěže

Hádankářská liga kroužků (HLK) - úkolem kroužku (družstva) je sestavit soubor hádanek a vyřešit soubory hádanek ostatních účastnících se kroužků. Soutěž probíhá v rámci školního roku. Po skončení ročníku obdrží autoři nejlepších hádanek kvalifikační body v kategorii autor hádanek. V případě větší účasti mohou být kroužky rozděleny do více skupin s možností postupu do vyšší skupiny či sestupu do nižší skupiny v případě účasti v dalším ročníku.

 

2. Průběh soutěže

2.1 Autorské soutěže

2.1.1 Vypsání soutěže

Autorské soutěže se řídí schválenými Všeobecnými pokyny k autorským soutěžím, které jsou pravidelně na začátku kalendářního roku publikovány v KaH. Vícekolové soutěže se kromě toho řídí také propozicemi dané soutěže.

Soutěž vypisuje vhodnou formou vypisovatel zveřejněním ve svazových materiálech, respektive v publikaci určené pro příslušnou soutěž. Vypsání soutěže musí obsahovat základní charakteristiku soutěže, cílové skupiny soutěžících, kontaktní adresu a další údaje, které vypisovatel považuje za nezbytné.

U jednorázových soutěží musí vypsání soutěže obsahovat též formu a maximální počet soutěžních prací a termín zaslání autorských prací.

 

2.1.2 Přípravná fáze soutěže

Tato fáze se týká jen vícekolových soutěží. Zahrnuje přihlášky účastníků, případné rozdělení účastníků do skupin a může být doplněno dalšími pokyny a informacemi vedoucího soutěže nebo vedoucího příslušné skupiny účastníků; pokyny a informace se mohou týkat celé soutěže nebo jen prvního kola, takže mohou být doplněny a zpřesněny i před dalšími koly.

 

2.1.3 Tvorba a zaslání soutěžních prací

Účastníci tvoří v souladu s vypsáním soutěže soutěžní práce, které mohou mít charakter jednotlivé úlohy nebo souboru úloh; soutěžní práce zasílají v požadované formě a termínu na adresu uvedenou ve vypsání soutěže, popřípadě na adresu sdělenou vedoucím soutěže či skupiny. Účastníci přitom dbají na to, aby soutěžní práce mohly být posuzovány anonymně; proto údaje o autorovi nebo autorském kroužku či družstvu uvádějí na samostatném listu a soutěžní práci, pokud je to požadováno, opatřují soutěžní značkou, která musí být jedinečná a nesmí napovídat ani řešení, ani autora.

 

2.1.4 Hodnocení soutěžních prací

Ze soutěže jsou vyřazeny všechny práce, které nedodržely příslušné směrnice, propozice nebo vypsané podmínky, a práce, které nebyly zaslány v termínu (rozhoduje datum poštovního razítka nebo datum odeslání mailu). Z hodnocení mohou být vyřazeny též soutěžní práce obsahující vulgárnosti, nebo takové, které by mohly vyvolat soudní spor (např. pro pomluvu).

Hodnocení se provádí podle platných směrnic, kritérií kvality a metodik hodnocení. Pokud takové směrnice, kritéria či metodiky neexistují, posuzují se práce zejména podle originality, jednoznačnosti a elegantnosti řešení s využitím zkušeností porotců.

Autorské práce hodnotí minimálně tříčlenná porota. Pořadí hodnocených prací (jednotlivých úloh) určí porota u křížovek a logických úloh zpravidla na základě dosaženého součtu pořadí od všech porotců (čím nižší součet, tím lepší pořadí), u hádanek zpravidla podle součtu redukovaných bodů, nebo v případě shody součtu redukovaných bodů podle součtu bodů od všech porotců (čím vyšší součet, tím lepší pořadí); redukované body jsou body po škrtnutí nejlepšího a nejhoršího hodnocení.

Je-li v autorské hádankářské soutěži určováno pořadí nejen jednotlivých úloh (MAS), postupuje se při určení dalších pořadí podle propozic dané soutěže; je-li pořadí určováno nikoli podle pořadí jednotlivých úloh (miniatury, víceboj), stanovuje se pořadí u miniatur podle součtu redukovaných bodů tří nejlépe hodnocených hádanek (při shodě součtu redukovaných bodů tří hádanek následují další kritéria: součet celkových bodů tří nejlepších hádanek, součet redukovaných bodů všech hádanek, součet celkových bodů všech hádanek), u vícebojů podle součtu redukovaných bodů všech hádanek a hodnocení souvislosti všech hádanek, přičemž standardem pro hodnocení souvislosti je 21 bodů.

U vícekolových soutěží (MAS) se soutěžní práce hodnotí vždy po jednotlivých kolech a v rámci těchto kol každá dílčí soutěž zvlášť.

Pořadí stanovené porotou je východiskem pro přidělení kvalifikačních bodů nejúspěšnějším autorům.

Porota má právo v případě nižší úrovně soutěžních prací některá pořadí neudělit; naopak, v případě velmi dobré úrovně všech nebo části soutěžních prací může porota navrhnout kvalifikační komisi přidělení kvalifikačních bodů nad stanovený rámec.

 

2.2 Řešitelské soutěže

2.2.1 Vypsání soutěže

Vypsání soutěže je obvykle součástí zadání 1. kola a obsahuje zejména propozice soutěže; u křížovkářských soutěží se ještě obvykle uvádí výčet použitých pramenů, který musí respektovat Prameny v křížovkářských korespondenčních soutěžích (což je příloha Směrnic pro tvorbu a řešení křížovek).

 

Propozice mají tento jednotný obsah:

1. základní charakteristika soutěže s uvedením počtu kol, způsobu publikace informací o tom, pro koho je soutěž určena;

2. charakteristika předkládaných úloh;

3. způsob zasílání řešení;

4. způsob hodnocení řešení s případným odvoláním na příslušné dokumenty svazu;

5. údaje o vyhodnocení pořadí a o získání kvalifikačních bodů a prvních míst;

6. poučení o podávání protestů.

Součástí propozic nebo zadání 1. kola mohou být i další informace (např. o cenách a počtech vylosovaných řešitelů).

 

2.2.2 Jednotlivá kola soutěže

V jednotlivých kolech jsou předkládány úlohy k řešení, jejichž správnost byla předem posouzena odborným konzultantem {1}. U křížovkářských soutěží se jedná obvykle o jednu úlohu, u hádankářských a logických soutěží je to zpravidla více úloh.

Pro každé kolo je určen termín nejzazšího odeslání řešení a adresa, na kterou se řešení zasílá; ta je obvykle shodná po celou dobu soutěže.

Součástí kola bývají informace o řešení úloh předchozího kola a průběžné či závěrečné pořadí řešitelů; u soutěží, jejichž kola následují po sobě v intervalu zpravidla kratším než měsíc, je uváděna informace o řešení úloh a pořadí řešitelů se zpožděním dvou kol. U pravidelně se opakujících soutěží se mohou informace o řešení úloh a pořadí řešitelů týkat předposledního či posledního kola předchozího ročníku dané soutěže.

 

{1} Konzultant ověřuje, zda jsou autorem zaslané nebo předané práce v souladu s příslušnými směrnicemi pro tvorbu, popř. u logických úloh, zda požadované řešení odpovídá zadání; zajišťuje ve spolupráci s autorem (popř. sám nebo ve spolupráci s pořadateli) případné opravy a doplnění soutěžních materiálů tak, aby práce určené k řešení byly bez vad a aby řešení byla pokud možno jednoznačná.

 

2.2.3 Hodnocení řešení

Ze soutěže jsou vyřazena všechna řešení, která jsou v rozporu s propozicemi nebo byla zaslána po stanoveném termínu.

Řešení hodnotí vedoucí soutěže nebo autoři pověření zajištěním soutěže.

Řešení křížovek, hádanek a logických úloh (s výjimkou optimizérů) se hodnotí vždy na základě srovnání s příslušným autorským řešením; u křížovek v souladu se Zásadami hodnocení správnosti řešení křížovek. Optimizéry se hodnotí podle podmínek stanovených v zadání.

U křížovek a logických úloh se uznávají vedle autorského všechna správná řešení, která odpovídají zadání, u hádanek se uznávají vedle autorského všechna alternativní řešení dle hádankářských směrnic.

 

2.2.4 Stanovení pořadí řešitelů

Pořadí se v křížovkářských soutěžích určuje podle počtu ztrátových (trestných) bodů; čím menší počet bodů, tím lepší pořadí. Výjimkou je Křížovkářský desetiboj, kde se nehodnotí řešitelé podle ztrátových bodů, ale podle toho, zda vyřešili či nevyřešili křížovku kompletně správně.

V soutěžích v řešení hádanek a logických úloh se za správně vyřešenou hádanku či úlohu přiděluje předem daný počet bodů; součet těchto bodů určuje pořadí řešitelů (čím více bodů, tím lepší pořadí).

Počty bodů za jednotlivá kola se každému řešiteli sčítají a konečné pořadí řešitelů se určuje podle konečného stavu bodů.

V propozicích konkrétní soutěže mohou být stanovena další kritéria pro určení konečného pořadí, pokud řešitelé dosáhli shodného počtu bodů.

Konečné pořadí soutěže (kromě většiny kvalifikačních soutěží) je východiskem pro přidělení kvalifikačních bodů nejúspěšnějším řešitelům.

V propozicích kvalifikačních soutěží může být stanoveno, že pro zisk kvalifikačních bodů je rozhodující počet správně vyřešených úloh, určitý počet získaných bodů apod.; obdobná podmínka může být obsažena i v propozicích jiných soutěží, a to pro přidělení kvalifikačních bodů nad stanovený rámec.

 

2.3 Autorsko-řešitelské soutěže

2.3.1 Vypsání soutěže

Soutěž vypisuje vhodnou formou vypisovatel zveřejněním ve svazových materiálech, respektive v publikaci určené pro příslušnou soutěž. Vypsání soutěže musí obsahovat základní charakteristiku soutěžních prací, vymezení soutěžících, kontaktní adresu, termín pro zaslání přihlášky a soutěžní práce či soutěžního souboru a další údaje, které vypisovatel považuje za nezbytné.

Autorsko-řešitelské soutěže se řídí příslušnými propozicemi a v autorské části se na ně vztahují Všeobecné pokyny k autorským soutěžím.

 

2.3.2 Přípravná fáze soutěže

Účastníci tvoří v souladu s vypsáním soutěže soutěžní práce či soutěžní soubory a zasílají je nejpozději ve stanoveném termínu spolu s přihláškou do soutěže. Na základě účasti v předchozím ročníku, popřípadě též po přihlédnutí ke kvalitě a obtížnosti řešení soutěžní úlohy či souboru, jsou soutěžící rozděleni do skupin, pokud to nižší počet účastníků nevylučuje.

Vedoucí soutěže, případně vedoucí jednotlivých skupin mohou před zahájením soutěže rozeslat další pokyny či informace, např. upřesnění termínů jednotlivých kol. Pokyny a informace mohou příslušní vedoucí rozeslat i před dalšími koly.

 

2.3.3 Jednotlivá kola

Průběh jednotlivých kol je podrobně upraven v propozicích jednotlivých soutěží. V každém kole je řešena jedna či více křížovek (ČKL), nebo jeden či více souborů hádanek (ČHL a HLK); řešitelé posílají současně s řešením případně i připomínky k řešeným úlohám. Hodnocení řešení probíhá obdobně jako u řešitelských soutěží; hodnotiteli jsou autoři řešené úlohy (ČKL) nebo vedoucí skupiny, popř. hlavní vedoucí (ČHL a HLK).

 

2.3.4 Autorské hodnocení a stanovení konečného pořadí autorské i řešitelské části a celkového pořadí

Po skončení řešení všech soutěžních prací a stanovení předběžného pořadí v řešitelské části probíhá autorské hodnocení. V ČHL a ČKL jednotliví účastníci stanoví pořadí soutěžních prací ostatních účastníků soutěže (v rámci dané skupiny) a z těchto dílčích hodnocení sestaví vedoucí skupiny, popř. hlavní vedoucí pořadí v autorské části soutěže. Ve vybraných skupinách ČKL může vedoucí skupiny v souladu s Propozicemi ČKL stanovit porotu, která určí pořadí v autorské části místo účastníků. V HLK provádí autorské hodnocení odborná porota, která postupuje obdobně jako u autorských soutěží, avšak v souladu s Propozicemi HLK. Vedoucí skupiny, popř. hlavní vedoucí na základě autorského hodnocení buď potvrdí předběžné pořadí v řešitelské části jako konečné, nebo provede nezbytné změny a vyhlásí nové (konečné) pořadí řešitelů; podle součtu pořadí v autorské a řešitelské části stanoví celkové pořadí.

Pro případné přidělení kvalifikačních bodů je rozhodující pořadí v jednotlivých částech soutěže, nikoli celkové pořadí.

 

3. Závěrečná fáze soutěží

Účastníci soutěže mohou po skončení soutěže (v případě vícekolové soutěže i po jednotlivých kolech) podat v souladu s Protestním řádem protest proti hodnocení řešení nebo proti autorskému hodnocení, případně podat odvolání po zamítnutí protestu. Po případném vypořádání protestů a odvolání je považováno celkové (popř. i dílčí) pořadí za konečné.

Vedoucí soutěže seznámí účastníky s konečným pořadím, předá výsledky soutěže ke zveřejnění v KaH a/nebo na webu a předá Kvalifikační komisi podklady k přidělení kvalifikačních bodů.

 

4. Další povinnosti a práva autorů soutěžních prací

4.1 Požadavky na soutěžní práce a autorovu mlčenlivost

Autor soutěžních prací je povinen předkládat pouze práce originální, nemodifikované a dříve nepublikované. Je-li soutěžní práce předkládána k řešení v rámci řešitelské soutěže, má autor povinnost zachovávat mlčenlivost a nesdělovat řešení řešitelům, ani jim jakkoli napovídat a pomáhat s řešením.

 

4.2 Právo k užití díla

Autor původní soutěžní práce dává zasláním práce do soutěže právo k užití díla ve prospěch vypisovatele soutěže formou publikování ve svazovém tisku nebo v jiných periodikách nebo na svazovém webu; tím není dotčeno právo autora k dílu. Právo k užití díla ve prospěch vypisovatele soutěže je vypisovateli omezeno dobou pěti let od vyhlášení výsledků soutěže, po tuto dobu se jedná o právo výhradní.

 

4.3 Autor jako řešitel

Autor se může zúčastnit i jako řešitel korespondenční soutěže, avšak s vědomím toho, že za své vlastní úlohy neobdrží příslušné body, není-li u dané soutěže uvedeno jinak. Toto ustanovení se neuplatňuje u korespondenčních hádankářských soutěží.

 

5. Sankce

5.1 Všichni účastníci korespondenčních soutěží jsou povinni dodržovat pravidla obsažená v dokumentech a propozicích svazu, a rovněž zásady slušného jednání a fair-play.

 

5.2 Za porušení těchto pravidel a zásad mají možnost orgány svazu (organizátoři, vedoucí soutěže, odborné komise, předsednictvo svazu a výbor svazu) udělit sankce.

 

5.3 Vedoucí soutěže může za nečestné nebo nevhodné jednání či vyjadřování (např. vulgarity, osočování, vyhrožování, ovlivňování rozhodčích orgánů, falzifikace výsledků) udělit soutěžícímu napomenutí, v němž na toto jednání upozorní a poučí soutěžícího o možnosti vyššího trestu.

 

5.4 Pokud v nevhodném jednání nebo vyjadřování soutěžící nadále pokračuje, může vedoucí soutěže tuto skutečnost oznámit příslušné odborné komisi. Ta může, podle závažnosti takového jednání nebo vyjadřování, rozhodnout o vyloučení soutěžícího z příslušného kola či ročníku korespondenční soutěže, nebo např. o bodovém zatížení soutěžícího. Odborná komise může na základě prověřeného podnětu rozhodnout o sankcích jakéhokoli dalšího účastníka soutěže.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Změny v tomto soutěžním řádu může schválit pouze výbor svazu. Změny musejí být zveřejněny formou dodatků nebo formou novelizovaného dokumentu na webu a ve svazovém tisku.

 

6.2 Soutěžní řád korespondenčních soutěží schválený výborem svazu dne 26. listopadu 2016 se ruší.

 

Schváleno výborem svazu dne 15. 12. 2023 s okamžitou platností.