Výkonnostní třídy

 

KVALIFIKAČNÍ TŘÍDY

Na základě přidělených kvalifikačních bodů získávají autoři a řešitelé nárok na udělení pří­slušné kvalifikační třídy.

Příslušná kvalifikační třída je udělena členům SČHAK v kategoriích autorů a řeši­telů křížovek a logických úloh a v kategorii řešitelů hádanek, pokud získali níže uvedené počty bodů a prvních míst. Dvojnásobná čísla uvedená v závorce platí pro udělování kvalifikačních tříd v kategorii autorů hádanek.

III. třída:        nejméně 3 (6) body, u AH i 5 bodů + 1 první místo

II. třída:         nejméně 15 (30) bodů + 1 (2) první místo nebo 30 (60) bodů

I. třída:          nejméně 30 (60) bodů + 2 (4) první místa nebo 50 (100) bodů

Mistrovská třída:        nejméně 50 (100) bodů + 4 (8) první místa nebo 100 (200) bodů

Výbor SČHAK může na návrh odborných komisí SČHAK udělit mistrovskou třídu těm autorům a řešitelům, kteří dosahovali nebo dosahují významných úspěchů mimo autorské a řešitelské soutěže, popř. může přiznat některou z kvalifikačních tříd i tehdy, nejsou-li splněny stanovené počty bodů a prvních míst. V takových případech se příslušnému autorovi nebo řešiteli přidělí takový počet bodů a prvních míst, aby dosáhl minima nezbytného k získání nároku na přidělení kvalifikační třídy.

Noví nositelé kvalifikačních tříd se vyhlašují každoročně na celostátním přeboru kroužků v řešení křížovek a hádanek, popř. též na celostátním přeboru v řešení lo­gických úloh, a jejich jména se zveřejňují v některém ze svazových tisků popř. pro­střednictvím Internetu. Každý nositel kvalifikační třídy obdrží příslušný diplom a odznak.

Teprve vyhlášením nebo zveřejněním nových nositelů kvalifikačních tříd se stává autor nebo řešitel nositelem této třídy. Do té doby se na něj při organizování soutěží nahlíží jako na nositele nižší kvalifikační třídy nebo autora či řešitele bez kvalifi­kační třídy.