Mezikroužková luštitelská soutěži křížovkářů 2013

PROPOZICE MLSK 2013

1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Rozeslání jednotlivých kol proběhne korespondenčně k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce 2013. První kolo bude rozesláno všem aktivním kroužkům podle aktuálního adresáře (přednostně mailem), další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního kola. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2009). Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách www.schak.cz.

2. Křížovky budou předkládány jako figurální dokreslovky se zmenšeným obrysem, s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku. Řešení lze posílat i mailem.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích SČHAK (2009, viz www.schak.cz).

5. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.

6. Reklamace a protesty lze podávat v souladu se Zásadami pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK (viz www.schak.cz). Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.