Grand Prix

 

Výsledky Grand prix 2024 po třetím letošním přeboru - GP Olomouce 9. března 2024.

 

Konečné výsledky Grand prix 2023 po posledním přeboru - Mistrovství republiky jednotlivců v Praze 25. listopadu 2023.

Celkové prvenství v kategoriích řešení křížovek a řešení hádanek obhájil Petr Vejchoda, v kategorii řešení logických úloh tentokrát získala celkové prvenství Jana Vodičková. Srdečně gratulujeme.

 

Celkové výsledky Grand prix 2022

Celkové výsledky Grand prix 2021

Celkové výsledky Grand prix 2016 - 2020

Celkové výsledky Grand prix 2011 - 2015

Celkové výsledky Grand prix 2006 - 2010

 

GRAND PRIX

GP je celoroční řešitelská soutěž vyhlášená výborem SČHAK, do které jsou výborem SČHAK pro daný kalendářní rok zařazovány vybrané pře­bory měst a regionů a MČRJ. GP probíhá ve třech kategoriích, a to v řešení křížovek, řešení hádanek a řešení logických úloh. Každá kategorie je vy­hodnocována jako samostatná soutěž.

Účastníkem GP se stává každý člen SČHAK, který se umístí v některém přeboru zařazeném do GP do desátého místa včetně. Za toto umístění mu jsou přiděleny body následně:                               

1. místo - 15 bodů,   2. místo - 12 bodů,   3. místo - 10 bodů,   4. místo - 8 bodů,   5. místo - 6 bodů, 6. místo - 5 bodů,   7. místo - 4 body,   8. místo - 3 body,   9. místo -  2 body,   10. místo - 1 bod.

Za umístění na MČRJ jsou přidělovány dvojnásobné počty bodů.

Nečlenům SČHAK se body nepřidělují, pořadí ostatních se však nemění. Při dělení umístění se přidělují všem, kteří se dělí o umístění, body za nejlepší dělené místo;

Konečné pořadí příslušného ročníku GP se stanovuje podle těchto krité­rií:

1) vyšší součet bodů získaných v nejvýše m přeborech zařazených do GP (započítává se 1 až m nejlepších výsledků; m je nejbližší celé číslo vyšší než polovina přeborů zařazených v příslušném roce do GP),

2) vyšší součet bodů získaných ve všech přeborech zařazených v přísluš­ném roce do GP,

3) nižší počet přeborů započítaných podle bodu 1),

4) vyšší počet vyšších bodových zisků (postupuje se od nejvyššího bodo­vého zisku za jeden přebor; je-li shodný a je-li i počet těchto nejvyšších zisků shodný, pokračuje se druhým nejvyšším ziskem atd.),

5) vyšší počet lepších umístění (postupuje se obdobně jako v bodě 4); nerozlišuje se mezi MČRJ a přebory měst a regionů);

Evidenci soutěžících GP vede a vyhotovení průběžných i konečných po­řadí zajišťuje komise pro činnost kroužků SČHAK.

Konečné pořadí GP se vyhlašuje při vhodné příležitosti (MČRJ, MČRK nebo valná hromada) a zveřejňuje se ve svazovém tisku.