Grand Prix

 

Konečné výsledky Grand prix 2023 po posledním přeboru - Mistrovství republiky jednotlivců v Praze 25. listopadu 2023.

Celkové prvenství v kategoriích řešení křížovek a řešení hádanek obhájil Petr Vejchoda, v kategorii řešení logických úloh tentokrát získala celkové prvenství Jana Vodičková. Srdečně gratulujeme.

 

Celkové výsledky Grand prix 2022

Celkové výsledky Grand prix 2021

Celkové výsledky Grand prix 2020

Celkové výsledky Grand prix 2019

Celkové výsledky Grand prix 2018

Celkové výsledky Grand prix 2017

Celkové výsledky Grand prix 2016

Celkové výsledky Grand prix 2015 

Celkové výsledky Grand prix 2014

Celkové výsledky Grand prix 2013

Celkové výsledky Grand prix 2012

Celkové výsledky Grand prix 2011

Celkové výsledky Grand prix 2010

Celkové výsledky Grand prix 2009 

Celkové výsledky Grand prix 2008

Celkové výsledky Grand prix 2007

Celkové výsledky Grand prix 2006

 

GRAND PRIX

GP je celoroční řešitelská soutěž vyhlášená výborem SČHAK, do které jsou výborem SČHAK pro daný kalendářní rok zařazovány vybrané pře­bory měst a regionů a MČRJ. GP probíhá ve třech kategoriích, a to v řešení křížovek, řešení hádanek a řešení logických úloh. Každá kategorie je vy­hodnocována jako samostatná soutěž.

Účastníkem GP se stává každý člen SČHAK, který se umístí v některém přeboru zařazeném do GP do desátého místa včetně. Za toto umístění mu jsou přiděleny body následně:                               

1. místo - 15 bodů,   2. místo - 12 bodů,   3. místo - 10 bodů,   4. místo - 8 bodů,   5. místo - 6 bodů, 6. místo - 5 bodů,   7. místo - 4 body,   8. místo - 3 body,   9. místo -  2 body,   10. místo - 1 bod.

Za umístění na MČRJ jsou přidělovány dvojnásobné počty bodů.

Nečlenům SČHAK se body nepřidělují, pořadí ostatních se však nemění. Při dělení umístění se přidělují všem, kteří se dělí o umístění, body za nejlepší dělené místo;

Konečné pořadí příslušného ročníku GP se stanovuje podle těchto krité­rií:

1) vyšší součet bodů získaných v nejvýše m přeborech zařazených do GP (započítává se 1 až m nejlepších výsledků; m je nejbližší celé číslo vyšší než polovina přeborů zařazených v příslušném roce do GP),

2) vyšší součet bodů získaných ve všech přeborech zařazených v přísluš­ném roce do GP,

3) nižší počet přeborů započítaných podle bodu 1),

4) vyšší počet vyšších bodových zisků (postupuje se od nejvyššího bodo­vého zisku za jeden přebor; je-li shodný a je-li i počet těchto nejvyšších zisků shodný, pokračuje se druhým nejvyšším ziskem atd.),

5) vyšší počet lepších umístění (postupuje se obdobně jako v bodě 4); nerozlišuje se mezi MČRJ a přebory měst a regionů);

Evidenci soutěžících GP vede a vyhotovení průběžných i konečných po­řadí zajišťuje komise pro činnost kroužků SČHAK.

Konečné pořadí GP se vyhlašuje při vhodné příležitosti (MČRJ, MČRK nebo valná hromada) a zveřejňuje se ve svazovém tisku.