Přeborový řád

 

PŘEBOROVÝ ŘÁD

2011 – novelizace 2016

 

Tento přeborový řád stanoví podmínky a náležitosti pro přípravu, organizaci a pořádání řešitelských soutěží v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku, které mají formu přeboru a označení mistrovství nebo přebor (dále jen „přebor“) a jejichž uskutečnění je zajištěno Svazem českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „SČHAK“), ve spolupráci s ním nebo s jeho souhlasem. Přeborů SČHAK se může zúčastnit každý člen SČHAK. O podmínkách účasti nečlenů SČHAK rozhoduje pořadatel a podmínky sděluje v pozvánce na přebor. Pokud v dalších kapitolách nejsou uváděny zvlášť logické úlohy a sudoku, platí pro sudoku stejná ustanovení jako pro logické úlohy.

 

I. Typy přeborů, jejich věcná náplň a podmínky účasti

A. SOUTĚŽE DRUŽSTEV

1. Mistrovství České republiky kroužků (dále jen „MČRK“; do roku 2008 pořádány pod názvem „Celostátní přebory kroužků“)

a) MČRK v řešení křížovek řeší se 3-4 křížovky zpravidla různého druhu, typu či formy s doporučeným časem pro řešení 90 minut. V hlavní kategorii se zpravidla řeší dokreslovky, ve vedlejší kategorii polodokreslovky.

b) MČRK v řešení hádanek řeší se 30 textových a kreslených hádanek se zastoupením různých typů, podtypů a druhů hádanek s doporučeným časem pro řešení 90 minut. V hlavní kategorii se řeší hádanky zpravidla bez vyčíslení námětu, ve vedlejší kategorii jsou vyčísleny zpravidla všechny hádanky.

c) MČRK v řešení logických úloh – řeší se rozličné úlohy se zaměřením na logiku, matematiku, kombinační schopnosti, všeobecné znalosti a dovednosti, a to ve vyváženém zastoupení. Čas pro řešení se volí s ohledem na možnosti akce, nesmí být kratší než 60 minut a neměl by být delší než 150 minut. Pokud je čas řešení plánován delší než 150 minut, podléhá tato skutečnost schválení výborem nebo předsednictvem SČHAK.

d) MČRK v řešení sudoku – řeší se různé typy sudoku ve vyváženém zastoupení. Čas pro řešení se volí s ohledem na možnosti akce, nesmí být kratší než 60 minut a neměl by být delší než 180 minut. Pokud je čas řešení plánován delší než 180 minut, podléhá tato skutečnost schválení výborem nebo předsednictvem SČHAK.

Jednotlivé kroužky mohou postavit libovolný počet družstev, a v kterékoli vyhlášené kategorii (hlavní i vedlejší soutěž). Nestanoví-li výbor SČHAK jinak, jsou družstva pro řešení křížovek a hádanek maximálně šestičlenná a družstva pro řešení logických úloh a sudoku maximálně čtyřčlenná. Při tvorbě týmů se upřednostňuje zásada preference kroužků. V družstvu kroužku mohou soutěžit pod jeho názvem vedle členů tohoto kroužku i členové jiných kroužků, popř. účastníci bez kroužkové příslušnosti; počet členů vlastního kroužku však musí činit nejméně polovinu skutečného počtu členů družstva. Nelze-li vytvořit uvedeným způsobem družstva na kroužkové bázi, mohou startovat i jinak kombinovaná družstva. MČRK v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku jsou samostatnými soutěžemi; složení družstev se může pro jednotlivé soutěže lišit, a to i tehdy, probíhají-li tyto soutěže na stejném místě a ve stejný den; rovněž je přípustné v jednom přeboru soutěžit v hlavní kategorii a v druhém přeboru ve vedlejší kategorii (např. křížovky řešit ve vedlejší a hádanky v hlavní).

2. Přebory regionů a měst

Řeší se 1-3 křížovky (zpravidla dokreslovky různého druhu, typu či formy, jsou-li alespoň dvě) a maximálně 20 hádanek se zastoupením různých druhů hádanek. Doporučený čas řešení je 60 minut pro každou část přeboru.

Není-li individuálně stanoveno jinak, soutěží maximálně šestičlenná družstva kroužků a pro hostování v družstvech kroužků a pro účast kombinovaných družstev platí stejná pravidla jako pro MČRK (roli řídící komise MČRK zde plní zástupce SČHAK pověřený řízením přeboru).

3. Ostatní soutěže družstev

Mají svá zvláštní pravidla. Věcná náplň je zpravidla obdobná jako u přeborů regionů a měst; může být doplněna o soutěže jiného charakteru. Družstva jsou obvykle tvořena na jiném než kroužkovém principu a počet členů družstva zpravidla není větší než čtyři.

 

B. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ

1. Mistrovství České republiky jednotlivců (dále jen „MČRJ“; do roku 2008 pořádány pod názvem „Celostátní přebory jednotlivců“ se zavedenou zkratkou „CPJ“)

a) MČRJ v řešení křížovek - řeší se 3-4 křížovky, zpravidla dokreslovky různého druhu, typu či formy s doporučeným časem pro řešení 90 minut;

b) MČRJ v řešení hádanek - řeší se 40 textových a kreslených hádanek se zastoupením různých typů, podtypů a druhů hádanek a s doporučeným časem pro řešení do 120 minut;

c) MČRJ v řešení logických úloh - řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů. Čas pro řešení se volí s ohledem na možnosti akce, nesmí být kratší než 60 minut a neměl by být delší než 90 minut. Pokud je čas řešení plánován delší než 90 minut, podléhá tato skutečnost schválení výborem nebo předsednictvem SČHAK.

d) MČRJ v řešení sudoku – řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů. Čas pro řešení se volí s ohledem na možnosti akce, nesmí být kratší než 60 minut a neměl by být delší než 120 minut. Pokud je čas řešení plánován delší než 120 minut, podléhá tato skutečnost schválení výborem nebo předsednictvem SČHAK, pokud je předpokládán delší než 150 minut.

V případě potřeby lze z organizačních důvodů (kapacita sálu, množství soutěžních materiálů apod.) omezit počet účastníků přeboru a podmínit účast na MČRJ splněním kvalifikačních kritérií. Vyhlášení a podmínky kvalifikace schvaluje výbor SČHAK, případně předsednictvo.

2. Přebory regionů a měst

a) hlavní přebory

aa) přebory v řešení křížovek - řeší se 2 křížovky, zpravidla dokreslovky různého druhu, typu či formy s doporučeným časem pro řešení 60 minut;

ab) přebory v řešení hádanek - řeší se obvykle 15-25 zpravidla textových hádanek se zastoupením různých druhů hádanek a s doporučeným časem pro řešení do 60 minut; je-li přebor zařazen do Grand Prix řešitelů (dále jen „GP“), řeší se 30 hádanek, z nichž je zpravidla 24 textových a 6 kreslených nebo polokreslených, se zastoupením různých typů, podtypů a druhů hádanek a s doporučeným časem pro řešení do 90 minut;

ac) přebory v řešení logických úloh - řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů. Čas pro řešení se volí s ohledem na časové možnosti akce v doporučeném rozpětí 60 – 120 minut, a je schvalován výborem nebo předsednictvem SČHAK, pokud je předpokládán delší než 120 minut;

ad) přebory v řešení sudoku – řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů. Čas pro řešení se volí s ohledem na časové možnosti akce v doporučeném rozpětí 60 – 150 minut, a je schvalován výborem nebo předsednictvem SČHAK, pokud je předpokládán delší než 150 minut.

b) vedlejší přebory

ba) přebory v řešení křížovek - řeší se 2 křížovky, zpravidla dokreslovky nebo polodokreslovky různého druhu, typu či formy, s doporučeným časem pro řešení 60 minut,

bb) přebory v řešení hádanek - řeší se zpravidla 12-15 obvykle textových hádanek se zastoupením různých druhů hádanek a s doporučeným časem pro řešení do 60 minut,

bc) přebory v řešení logických úloh – řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů, s doporučeným časem pro řešení 90 minut.

bd) přebory v řešení sudoku – řeší se úlohy s vyváženým zastoupením různých typů; čas pro řešení by neměl přesáhnout 120 minut.

Vedlejší přebory ve všech kategoriích mohou být pořádány tak, že účastníci vedlejšího přeboru soutěží společně s účastníky hlavních přeborů (řeší stejné úlohy a za stejných podmínek), ale jejich pořadí je vyhlašováno samostatně. Pokud se v takovém případě umístí účastník vedlejšího přeboru na takovém místě, že by mu náležely kvalifikační body za umístění v hlavním i vedlejším přeboru, započítává se mu do kvalifikace jen jedno umístění, a to umístění pro něj výhodnější.

3. Ostatní přebory jednotlivců (zpravidla příležitostné, místní a vnitrokroužkové soutěže)

Zahrnují většinou řešení 1-2 křížovek, 12-15 hádanek a případně též logických úloh a úloh jiného typu. Čas doporučený pro řešení je závislý na počtu a obtížnosti jednotlivých úkolů.

MČRJ, hlavních přeborů regionů a měst a ostatních přeborů jednotlivců se může zúčastnit, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, kterýkoli člen nebo nečlen SČHAK. Vedlejšího přeboru s nárokem na zisk kvalifikačních bodů se mohou zúčastnit pouze řešitelé, kteří v příslušné kategorii (řešení křížovek, hádanek, logických úloh) dosud nejsou nositeli II., I. nebo mistrovské kvalifikační třídy, nevyhráli ani jednou MČRJ, CPJ nebo některý z hlavních přeborů regionů a měst a vyhráli méně než pět vedlejších přeborů; toto omezení neplatí pro řešitele starší 70 let, kteří se po dosažení této věkové hranice mohou účastnit vedlejších přeborů bez ohledu na dosaženou kvalifikaci a dosažený počet vítězství v přeborech. Za nositele II., I. nebo mistrovské třídy jsou z hlediska posuzování oprávněnosti startu ve vedlejším přeboru považováni i řešitelé, u nichž je některá z těchto tříd pouze evidována a kteří se nestali nositeli kvalifikační třídy pouze proto, že nejsou či nebyli členy SČHAK. Bez nároku na zisk kvalifikačních bodů (ale s nárokem na případnou cenu či odměnu) se mohou vedlejšího přeboru zúčastnit nositelé II. kvalifikační třídy do 70 let věku včetně a nositelé I. nebo mistrovské kvalifikační třídy starší 65 let, kteří dosud nepřekročili hranici 70 let. Pro přidělení kvalifikačních bodů bude používáno redukované pořadí, tj. pořadí sestavené pouze z účastníků, kteří soutěžili s nárokem na kvalifikační body.

V rámci téhož přeboru je možné soutěžit v jedné kategorii v hlavním přeboru a v jiné kategorii ve vedlejším přeboru (např. v řešení křížovek v hlavním a v řešení hádanek ve vedlejším přeboru).

 

II. Organizační a autorské zajištění přeborů

Na organizačním a autorském zajištění přeborů se podílejí: garanti, autoři, konzultanti, řídící komise, popř. osoba nebo osoby pověřené řízením přeboru (+ další pomocné komise), členové komise pro činnost kroužků (komisaři), pořadatelé (zpravidla pořádající kroužek), výbor a předsednictvo SČHAK.

POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZÚČASTNĚNÝCH OSOB

1. Garant zajišťuje soutěžní materiály včetně jejich množení. Pro MČRK, MČRJ a hlavní soutěže přeborů zařazených do GP je garant určen předsednictvem SČHAK, pro ostatní soutěže je garantem pořádající kroužek, zpravidla reprezentovaný svým předsedou.

2. Autoři zasílají nebo předávají s dostatečným předstihem, po domluvě s garantem, konzultantovi nebo garantovi své původní, dosud nepublikované práce určené k řešení na přeboru a provádějí opravy a doplnění soutěžních prací podle dispozic konzultanta nebo garanta, pokud ten neprovede opravy a doplnění sám, nebo se na jejich provedení nedohodne s pořadateli. Výjimečně může použít garant i práce z autorských soutěží (popř. výběr starších prací vybraného autora). Obtížnost soutěžních prací by měla odpovídat předpokládané úrovni řešitelů a obecně doporučenému času pro řešení.

Autory pro MČRK a MČRJ schvaluje na návrh předsednictva nebo příslušné odborné komise výbor SČHAK. Autory pro "hlavní" soutěže přeborů zařazených do GP určuje předsednictvo SČHAK nebo jím stanovený garant. Pro ostatní soutěže zajišťuje autory pořádající kroužek.

3. Konzultanti ověřují, zda jsou autory zaslané nebo předané práce v souladu s příslušnými směrnicemi pro tvorbu, popř. u logických úloh, zda požadované řešení odpovídá zadání; zajišťují ve spolupráci s autory (popř. sami nebo ve spolupráci s pořadateli) případné opravy a doplnění soutěžních materiálů tak, aby práce určené k řešení byly bez vad, aby řešení byla, pokud možno, jednoznačná a aby čas potřebný k řešení se blížil obecně doporučenému času. Konzultanti stanovují konkrétní doporučený čas k řešení (u křížovek, logických úloh a hádanek řešených z listu nebo blokovým způsobem).

Konzultant předá zkonzultované soutěžní práce garantovi, případně pořadateli nejpozději do 10 dnů před zahájením příslušného přeboru.

Neobdrží-li konzultant od autora soutěžní práce nejpozději tři týdny před konáním přeboru (a není dohodnut na jiném termínu), oznámí tuto skutečnost neprodleně pořadateli, popř. též předsednictvu SČHAK. Nemůže-li určený konzultant provést kontrolu soutěžních materiálů, požádá pořádající kroužek o pomoc předsednictvo SČHAK.

Roli konzultantů plní u soutěžních prací pro MČRK, MČRJ a hlavní soutěže přeborů zařazených do GP příslušní garanti nebo jimi pověření členové SČHAK; v případě, že garant je současně autorem soutěžních prací, musí ověřit jeho autorské práce jiná osoba určená předsednictvem SČHAK, zpravidla některý z dalších autorů. Konzultanty pro ostatní přebory stanoví příslušné odborné komise. Pokud pořádající kroužek výjimečně zajišťuje činnost konzultanta odlišným způsobem (zpravidla vzájemnou konzultací dvou nebo několika autorů), sdělí tuto skutečnost konzultantovi stanovenému příslušnou odbornou komisí; takový způsob provedení konzultace je považován z hlediska dodržení podmínek uvedených v kvalifikačním řádu SČHAK za konzultaci provedenou stanoveným konzultantem.

Schválení soutěžních prací konzultantem je podmínkou pro uznání soutěže za regulérní.

4. (Hlavní) vedoucí přeboru zahajuje a řídí přebor nebo jeho část, organizuje činnost pořadatelů, dbá na regulérnost soutěže a dodržování přeborového řádu, spolupracuje s komisařem a hodnotitelskou komisí, seznamuje účastníky s autorským řešením jednotlivých křížovek, hádanek a logických úloh, vyhlašuje ve spolupráci s pořadateli výsledky, reaguje na případné dotazy a námitky řešitelů, připomínkuje Protokol o přeboru a případně se též účastní předávání cen a vypracování Zprávy o přeboru. Hlavní vedoucí přeboru může jmenovat vedoucí dílčích (vedlejších) přeborů.

Při MČRK v řešení křížovek a hádanek jsou vybírány z řad účastníků přeboru hodnotitelské komise, které podle pokynů řídící komise a případně též autora nebo autorů hodnotí správnost řešení. Při MČRJ a MČRK v řešení logických úloh a sudoku se postupuje stejně, popř. se vedle hodnotitelské komise zřizuje ještě ověřovací komise, která ověřuje správnost hodnocených řešení.

V případě potřeby jmenuje komisař nebo (hlavní) vedoucí přeboru z řad účastníků přeboru odvolací komisi, která rozhoduje o odvoláních účastníků. Při MČRK plní roli odvolací komise řídící komise, a to ve spolupráci s příslušnou hodnotitelskou nebo ověřovací komisí, popř. též s autorem. Zásadou je, že člen hodnotitelské, ověřovací nebo odvolací komise nehodnotí ani neověřuje své řešení nebo řešení svého kroužku a nezúčastňuje se odvolacího řízení, týkajícího se jeho kroužku. Vedoucí (hlavní vedoucí) přeboru musí mít při soutěži k dispozici příslušné platné dokumenty SČHAK (Přeborový řád, Zásady pro řešení protestů a odvolání, Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek, Metodika hodnocení správnosti řešení hádanek).

Řídící komisi pro MČRK jmenuje výbor SČHAK; MČRJ a hlavní soutěže přeborů zařazených do GP řídí osoba nebo osoby z pověření předsednictva SČHAK; ostatní přebory řídí osoba nebo osoby pověřené pořadatelem, pokud se pořádající kroužek nedohodne s předsednictvem SČHAK jinak.

Pro všechny komise je stanoven jako minimální počet tří členů; komise o vyšším počtu členů se vytvářejí jen v případě nezbytné potřeby.

5. Komise pro přebory a činnost kroužků

- sestavuje na základě návrhů kroužků, klubů a členů SČHAK návrh kalendáře přeborů na příští kalendářní rok a předkládá jej ve spolupráci s předsednictvem ke schválení výboru SČHAK před valnou hromadou SČHAK;

- podle schváleného kalendáře deleguje na jednotlivé přebory své zástupce – komisaře.

6. Komisaři

- dohlížejí na dodržování přeborového řádu (pro tyto účely mj. pořizují a aktualizují ve spolupráci s Kvalifikační komisí seznam řešitelů, kteří nesmějí řešit ve vedlejších přeborech nebo jejichž účast ve vedlejších přeborech je omezena, a přehled vítězů vedlejších přeborů);

- ve spolupráci s pořadateli pořizují Protokol o přeboru a zajišťují jeho dodání předsednictvu SČHAK. Protokol musí obsahovat počty řešených prací, jména jejich autorů (konkrétně kolik úloh jednotliví autoři vytvořili), stručné zhodnocení úrovně přeboru, obtížnosti soutěžních prací a regulérnosti prostředí, případně další informace (např. o nedodržení Přeborového řádu, o nevyřešených odvoláních apod.).

Komisař musí mít při soutěži k dispozici příslušné platné dokumenty SČHAK (Přeborový řád, Zásady pro řešení protestů a odvolání, Metodika hodnocení správnosti řešení křížovek, Metodika hodnocení správnosti řešení hádanek).

7. Pořádající kroužek, klub nebo člen SČHAK navrhuje výboru SČHAK v termínu vždy nejpozději do konce října prostřednictvím Komise pro přebory a činnost kroužků zařazení přeboru do kalendáře přeborů na následující kalendářní rok; ve svém návrhu uvádí předpokládané místo a datum konání, přehled jednotlivých soutěží (program) přeboru a podmínky, za nichž je schopen přebor uspořádat (případné finanční požadavky, požadavky na autorské zajištění apod.);

- zajišťuje v rámci svých možností finanční krytí přeboru, popř. věcné ceny pro úspěšné účastníky; v případě potřeby včas žádá předsednictvo SČHAK o proplacení nájmu za sál, finanční odměny pro úspěšné řešitele nebo jinou formu finanční či věcné podpory;

- zasílá redakci Křížovky a hádanky nejpozději osm týdnů před konáním přeboru pozvánku na přebor s uvedením místa, data a hodiny konání, popř. s rozpisem programu i předpokládanou dobou ukončení přeboru, s uvedením způsobu řešení křížovek, hádanek a logických úloh a s případnými dalšími informacemi (např. o ubytování a stravování, spojení na osoby, u nichž lze ubytování zajistit);

- zajišťuje vhodné místnosti pro konání přeboru, v rámci možností levné ubytování pro účastníky, případně i občerstvení; dbá na vhodné stanovení časového rozvrhu soutěží (v návaznosti na dopravní možnosti účastníků přeboru) a na včasné zahájení přeboru a jednotlivých soutěží (ne později, než 20 minut po stanovené hodině);

- vhodným uspořádáním místností pro jednotlivé soutěže zajišťuje regulérní prostředí (s případným využitím zástěn nebo jiných pomůcek);

- plní úlohu garanta (mimo MČRJ, MČRK a přebory zařazené do GP)

- zajišťuje řešitelské archy (pokud se nedohodne s předsednictvem SČHAK nebo osobou pověřenou řízením přeboru či autorem dopředu jinak) pro soutěže družstev, křížovkářské soutěže jednotlivců, pro řešení hádanek jednotlivci z listu a pro soutěže jednotlivců v řešení logických úloh; pro řešení křížovek se používají čtverečkované papíry s políčky o velikosti nejméně 8x8 mm (pro písmenné křížovky lze použít i papíry s menšími čtverečky, nejméně však 7x7 mm);

- pověřuje osoby, zpravidla členy svého kroužku, řízením přeboru nebo části přeboru v případech, kdy je k tomu podle přeborového řádu oprávněn, popř. tehdy, nedostaví-li se osoba pověřená předsednictvem SČHAK a přebor lze přesto uskutečnit;

- zajišťuje pořadatele, kteří musejí znát hlavní zásady řešitelských soutěží a kteří rozdávají soutěžní materiály, sbírají řešení od soutěžících a předávají je řídícímu soutěže, sledují, zda soutěžící neporušují soutěžní podmínky, hlásí průběžně jména řešitelů odevzdávajících řešení a sledují jejich pořadí;

- dbá na dodržování zákazu kouření v místnostech, kde účastníci řeší;

- potvrzuje písemně přijetí finančních prostředků od SČHAK, pokud byly poskytnuty;

- vyhotovuje Zprávu o přeboru s kompletními výsledky pro otištění v KaH a pro zveřejnění na webové stránce SČHAK (nedohodne-li se s osobou pověřenou řízením přeboru, že Zprávu vyhotoví a odešle ona);

- zasílá po jednom exempláři soutěžních materiálů s autorským řešením redakci Křížovky a hádanky (s výjimkou soutěžních prací zajištěných garantem z řad členů této redakce).

8. Výbor SČHAK schvaluje na návrh Komise pro přebory a činnost kroužků a předsednictva SČHAK kalendář přeborů a zařazení přeborů do GP, schvaluje na návrh příslušné odborné komise a předsednictva SČHAK autory pro MČRK a řídící komisi pro MČRK v řešení křížovek a hádanek, popř. též řídící komisi pro MČRK a MČRJ v řešení logických úloh a sudoku. Při sestavování kalendáře přeborů přihlíží výbor SČHAK ke zkušenostem se zajištěním podmínek a dodržováním přeborového řádu ze strany pořádajícího kroužku v předchozích letech a ke konkrétním podmínkám, které pro chystaný přebor pořádající kroužek nabízí.

9. Předsednictvo SČHAK zajišťuje uveřejnění kalendáře přeborů, oznámení o konání jednotlivých přeborů, zpráv o přeborech s výsledky a vybraných řešených prací v časopise Křížovka a hádanka a na webových stránkách SČHAK;

- pověřuje osoby, zpravidla členy předsednictva nebo výboru SČHAK, řízením MČRJ, přeborů zařazených do GP, popř. dalších přeborů;

- zajišťuje dodání soutěžních materiálů a jejich řešení pro MČRK, MČRJ, přebory zařazené do GP (a v případě domluvy s pořadatelem i pro další přebory), řešitelských archů pro MČRK a MČRJ, medailí pro nejlepší řešitele a stanovených, popř. domluvených finančních odměn a dalších finančních prostředků do místa konání přeboru;

- řeší případné protesty, odvolání a připomínky, které nebylo možné vyřešit na místě;

- informuje autory a konzultanty o vadách v soutěžních pracích a přijímá případná další opatření, pokud byly vady zvlášť závažného charakteru nebo se u dotyčných autorů či konzultantů objevují vady opakovaně.

- schvaluje Protokoly o přeborech, publikuje v nich svá stanoviska a doporučení k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, a zajišťuje rozeslání jejich konečné verze prostřednictvím předsedy Komise pro přebory a činnost kroužků zúčastněným osobám (pořadatel, autoři, konzultanti apod.).

10. Delegát Svazu – zajišťuje nebo zprostředkovává dopravu soutěžních materiálů (v případě požadavku pořadatelů), medailí a odměn (pokud je SČHAK poskytuje); zahajuje přebory a představuje příslušné zúčastněné osoby (řídícího soutěže, autory, konzultanty, komisaře ap.); po dohodě s pořadateli může řídit přebory GP; dohlíží na organizaci a průběh přeboru, spolupracuje s komisařem, předává medaile a odměny; dohlíží na včasné zpracování podkladů z přeboru (protokol, výsledky, zprávy), případně informuje o přeboru osobně předsednictvo.

 

III. Průběh přeborů

Při zahájení přeboru seznámí zástupce pořadatele všechny soutěžící s osobami podílejícími se na řízení přeboru; jsou to zejména řídící komise, popř. osoba nebo osoby pověřené řízením přeboru nebo jeho částí a komisař.

V případě větší obměny účastníků mezi jednotlivými soutěžemi přeboru je vhodné tuto informaci zopakovat.

A. REGULÉRNOST SOUTĚŽÍ

1. Rozmístění soutěžících, pohyb účastníků přeboru

Každý soutěžící (kroužek nebo jednotlivec) musí sedět u samostatného stolu dostatečně vzdáleného od ostatních. Není-li to při soutěžích jednotlivců možné, je nutné zajistit regulérnost jiným způsobem, např. oddělením soutěžících u téhož stolu zástěnami; zástěn nebo jiného oddělení není třeba při řešení hádanek na jednoho řešitele. Sedí-li při soutěžích jednotlivců více řešitelů u jednoho stolu, nesmějí být ze stejného kroužku; rozmístění řešitelů u jednotlivých stolů by mělo být rovnoměrné.

Probíhá-li současně více soutěží (např. přebor zařazený do GP a vedlejší přebor), je třeba rozmístit řešitele a organizovat soutěže tak, aby se řešitelé navzájem nerušili; v případě, že se řeší v hlavním i vedlejším přeboru tytéž soutěžní práce, je nutné zajistit, aby řešitelé v hlavním přeboru nemohli využít nápovědy nebo ulehčení řešení použitých pro vedlejší přebor.

Pohyb účastníků přeboru musí být v průběhu řešení omezen na nezbytné minimum. Řešitelé po ukončení a odevzdání řešení opouštějí sál (neplatí v průběhu řešení hádanek předkládaných jednotlivě nebo v blocích, při řešení logických úloh s přidělováním prémiových bodů za prvních několik řešení apod.), nebo zůstávají tiše na místě.

2. Stejné podmínky pro řešitele

Soutěžní materiály a případně též řešitelské archy se rozdávají tak, aby všichni řešitelé začínali řešit až na znamení a ve stejnou dobu (v uzavřených obálkách, textem dolů, pod neprůhlednou podložku apod.); u křížovkářských soutěží musejí mít všichni řešitelé stejnou šanci upravit (doplnit) svůj řešitelský arch (řešitelské archy) na základě sdělených informací o rozsahu (rozměrech) křížovky nebo křížovek.

Případná nápověda nebo opravy a doplnění zadání musejí být sdělovány hlasitě a srozumitelně, aby je slyšeli všichni řešitelé.

Odevzdaná řešení všech řešitelů musejí být posuzována podle stejných zásad a se stejnou přísností.

3. Autorské tajemství

Všichni, kdo přijdou v rámci přípravy přeboru nebo v jeho průběhu do styku se soutěžními materiály, jsou povinni zachovat autorské tajemství a nemohou se zúčastnit řešení. Zúčastní-li se přeboru autor části soutěžních prací, je vyloučen z řešení svých výtvorů.

4. Právo řešitele na dotazy a odvolání

Řešitel má v případě pochybností o správnosti přidělení ztrátových nebo dobrých bodů za své řešení nebo řešení jiného účastníka, popř. o oprávněnosti neuznání svého řešení za správné, právo vznést neprodleně dotaz nebo protest u (hlavního) vedoucího přeboru (řídící komisi při MČRK). Nesouhlasí-li po zodpovězení dotazu se stanoviskem (hlavního) vedoucího přeboru resp. řídící komise, může požádat o ustavení odvolací komise. Nemůže-li odvolací komise na místě rozhodnout, rozhoduje o odvolání dodatečně předsednictvo SČHAK.

5. Zásady pro řešitele:

- neúčastním se neoprávněně vedlejšího přeboru;

- nesednu si při soutěži jednotlivců (s výjimkou rozhozu) ke stejnému stolu s příslušníkem svého kroužku, budu respektovat pokyny řídícího přeboru, komisaře nebo pořadatele k přesednutí si;

- zachovám klid v místnosti, kde se řeší, i v její blízkosti;

- nezačnu řešit před daným znamením;

- není-li v konkrétních případech stanoveno jinak, použiji pro řešení pouze zadání soutěžní práce, řešitelský arch a psací potřeby; žádné další pomůcky, s výjimkou osobních potřeb (např. brýlí), nejsou povoleny;

- nebudu spolupracovat při řešení s ostatními soutěžícími (s výjimkou spolupráce se členy vlastního družstva v soutěži kroužků nebo družstev), a to ani opisováním, ani nápovědou;

- bez svolení, popř. doprovodu řídícího soutěže nebo pořadatele se nebudu v průběhu řešení pohybovat po sále, ani sál neopustím;

- řešení píšu pokud možno po jedné straně řešitelského archu označeného mým jménem nebo značkou, popř. názvem kroužku nebo družstva;

- ukončím-li řešení před časovým limitem a hodlám řešení odevzdat, zvednu nejdříve ruku s řešením a teprve v tu chvíli oznámím hlasitě své příjmení nebo značku (název kroužku či družstva); po odevzdání řešení všech křížovek (nebo po každé křížovce, řeší-li se jednotlivě), všech logických úloh nebo jejich poslední části a hádanek řešených z listu, opustím sál nebo zůstanu tiše na místě;

- po skončení časového limitu okamžitě zvednu ruku s řešením (pokud hodlám řešení odevzdat);

- porušením výše uvedených zásad se vystavuji nebezpečí postihu, spočívajícího v částečném nebo úplném vyloučení z řešení dané soutěže nebo celého přeboru.

 

B. PRŮBĚH JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

1. Soutěže v řešení křížovek

a) způsoby řešení

- jednotlivě: jednotlivé křížovky začínají všichni soutěžící dané kategorie řešit současně;

- návazně: první křížovku začínají všichni soutěžící dané kategorie (všechna družstva) řešit současně, bezprostředně po odevzdání řešení první (druhé, třetí) křížovky obdrží řešitel (družstvo) zadání další křížovky a pokračuje v řešení až do vyřešení všech křížovek nebo ukončení soutěže pro vyčerpání času;

- současně: všichni soutěžící (všechna družstva) obdrží zadání všech křížovek najednou;

- kombinovaně: první křížovku začínají všichni řešitelé dané kategorie řešit současně, v průběhu řešení první křížovky jsou rozdána zadání druhé nebo dalších křížovek; přitom může být stanoven čas pro odevzdání první (druhé, třetí) křížovky dřívější, než celkově stanovený čas pro řešení;

b) potřeby a informace k řešení

- každý řešitel (každé družstvo) obdrží, v souladu se způsobem řešení, zadání jednotlivých křížovek a řešitelské archy (řešitelské archy zpravidla najednou pro všechny křížovky);

- před zahájením řešení musí být účastníkům sdělen počet řešených křížovek, způsob řešení a čas stanovený pro řešení. Čas musí být stanoven jako nepřekročitelný, nebo musejí být sděleny podmínky, za kterých může být čas prodloužen (zpravidla se čeká na řešení daného počtu řešitelů) a o kolik minut nejvýše. U dokreslovek se před zahájením řešení sděluje, pokud je to možné, rozsah (rozměry) křížovek, popř. též druh, typ a forma křížovek;

c) zahájení a ukončení řešení

- všichni řešitelé začínají řešit ve stejnou dobu, a to až po znamení daném osobou pověřenou řízením přeboru;

- řešení se odevzdávají na řešitelském archu označeném příjmením nebo značkou řešitele, popř. jménem kroužku nebo družstva;

- řešení se v soutěžích jednotlivců odevzdává za každou křížovku zvlášť, v soutěžích družstev se zpravidla odevzdává řešení všech křížovek najednou;

- při odevzdávání řešení před stanoveným časovým limitem zvedne řešitel řešení nad hlavu a hlasitě zavolá své příjmení, značku nebo název kroužku či družstva. Při kombinovaném způsobu řešení může osoba pověřená řízením přeboru určit místo na stole, kam řešitelé položí ukončené řešení první (druhé, třetí) křížovky, aniž by museli hlasitě volat; to však platí pouze pro první (až předposlední) křížovku;

- oznámí-li osoba pověřená řízením přeboru ukončení řešení, všichni řešitelé okamžitě přestanou řešit, a pokud chtějí svá řešení odevzdat, zdvihnou je nad hlavu a vyčkají, dokud pořadatelé řešení neposbírají;

- při MČRK se řešení odevzdaná v posledních pěti minutách stanoveného časového limitu považují za řešení odevzdaná až po uplynutí tohoto limitu;

- osoba pověřená řízením přeboru (sama nebo ve spolupráci s pořadateli) zaznamenává časy jednotlivých řešení odevzdaných před časovým limitem (u návazného a kombinovaného způsobu řešení jen čas odevzdání poslední řešené křížovky);

- čeká-li se v rámci prodloužení doby řešení na odevzdání určitého počtu řešení, počítají se jako odevzdaná řešení pouze ta, která jsou zcela (nebo v podstatě) dokončena;

d) hodnocení řešení a stanovení pořadí

- odevzdaná řešení jsou hodnocena v souladu s platnou Metodikou hodnocení správnosti řešení křížovek na mistrovských a přeborových soutěžích SČHAK (2009).

- pořadí řešitelů (družstev) se stanovuje podle kritérií v tomto pořadí:

1) počet ztrátových bodů (čím méně, tím lepší umístění) nebo počet dobrých bodů (čím více, tím lepší umístění),

2) celkový čas řešení za všechny křížovky (čím kratší čas, tím lepší umístění),

3) součet pořadí řešitelů za všechny řešené křížovky (za každou zvlášť se stanoví pořadí podle prvních dvou kritérií; v případě dělení pořadí se použije pořadí průměrné). Platí, že čím nižší součet pořadí, tím lepší umístění. - Toto kritérium platí pouze pro způsob řešení "jednotlivě";

- jsou-li odevzdaná řešení různých řešitelů podle všech použitých kritérií hodnocena shodně, pak se řešitelé o příslušné umístění dělí.

 

2. Soutěže v řešení hádanek

a) způsoby řešení, jejich průběh a stanovení pořadí

- řešení jednotlivě:

- řešena je vždy jen jedna hádanka, a to do vyřešení stanoveným počtem řešitelů nebo do vypršení časového limitu 5 minut. Není-li hádanka vyřešena žádným řešitelem do 2 minut, přerušuje se řešení, hádanka je vyčíslena (jsou uvedeny počty a délka slov řešení) a poté se řeší dále, nejvýše však do vypršení časového limitu 5 minut (doba přerušení se do limitu nepočítá). Vyčíslovat hádanky je možné i jindy než po dvou minutách, tato skutečnost však musí být vyhlášena předem. Těžší hádanky mohou být zčásti nebo zcela vyčísleny ještě před zahájením řešení;

- řeší se zpravidla na prvního řešitele (kdo první odevzdá správné řešení, získává bod a řešení dané hádanky končí) nebo první tři řešitele (první řešitel získává 3 body, druhý 2 body a třetí 1 bod a řešení končí). Odevzdá-li řešení najednou dva nebo více řešitelů a nelze stanovit pořadí odevzdání jejich řešení, pak obdrží bod (body) oba nebo všichni; v případě řešení na první tři řešitele se v takovém případě neudělí příslušný počet nižších umístění (např. dva řešitelé obdrží po 3 bodech, případný další řešitel již obdrží jen 1 bod). Není-li hádanka ve stanoveném časovém limitu vyřešena, nezískává bod (body) nikdo. Je-li při řešení na tři první řešitele vyřešena jen jedním řešitelem (dvěma řešiteli), přidělí se body jen tomuto řešiteli (těmto řešitelům);

- podání jednotlivých hádanek je řešitelům rozdáváno na samostatných lístcích (popř. je pro všechny řešitele promítáno na vhodnou plochu). Hádanky jsou pořadově číslovány. Je-li omylem některému řešiteli (některým řešitelům) rozdána jiná hádanka, pak se právě řešená hádanka stornuje; je-li omylem rozdanou hádankou dosud neřešená hádanka, pak se stornuje i tato hádanka;

- řešit začínají všichni až po pokynu osoby pověřené řízením přeboru;

- pro odevzdávání řešení slouží řešitelské lístky označené příjmením nebo značkou řešitele (lístky si připravuje a zajišťuje řešitel sám). Řešitel ohlašuje vyřešení hádanky zvednutím ruky s napsaným řešením a hlasitým oznámením svého příjmení nebo značky;

- správnost řešení se zjišťuje porovnáním s autorským řešením při respektování směrnic pro tvorbu a řešení hádanek. Není-li těmito směrnicemi nebo osobou pověřenou řízením přeboru stanoveno jinak, musí řešení obsahovat celý, čitelně rukou napsaný námět (celý náznak a celé jádro). Za správné řešení je považováno řešení do písmene shodné s autorským řešením nebo řešení alternativní. Při posuzování řešení se toleruje nedodržení délky samohlásek, avšak jen tehdy, není-li shodnost nebo odlišnost délky samohlásek požadována definicí příslušné druhové operace. Toleruje se rovněž nedodržení správného psaní malých a velkých písmen. Řešení může být na řešitelském lístku umístěno libovolně, ale musí být dodrženo správné pořadí slov řešení. Případné připsané alternativy musejí být uvedeny v závorkách. Nadbytečná slova nebo písmena, nejsou-li v závorce nebo přeškrtnuta, jsou považována za chybu;

- osoba (osoby) pověřená (-é) řízením přeboru zaznamenává (-vají) v časovém sledu příjmení, popř. značky hlásících se řešitelů a v tomto pořadí kontroluje (-í) správnost řešení. Není-li v odevzdaném řešení správně ani náznak, ani jádro, oznamuje se (např.) "XY nesprávné". Je-li správně jen náznak, nebo jen jádro, oznamuje se (např.) "XY neúplné". Nečitelné řešení se ohlašuje (např.) "XY nečitelné". Nesprávná, neúplná a nečitelná řešení se řešiteli nevracejí; slouží jako doklad pro případné dotazy a reklamace. Přijetí správného řešení se oznamuje (např.) "správně řešil XY za x sekund" nebo, v případě řešení na první tři řešitele, "tři body (dva body, jeden bod) XY". Po ukončení řešení dané hádanky přečte osoba pověřená řízením přeboru správné řešení a případně zopakuje, kdo a za jaký čas řešil, nebo kdo kolik bodů získal;

- řešitel může odevzdat libovolný počet řešení téže hádanky;

- po ukončení řešení všech hádanek je stanoveno pořadí řešitelů, a to podle těchto kritérií:

= při řešení na prvního řešitele rozhoduje počet vyřešených hádanek. Při stejném počtu hádanek větším než jedna rozhoduje rozhoz (viz dále). O pořadí řešitelů s jednou hádankou rozhoduje čas řešení (čím delší čas, tím lepší umístění); je-li čas shodný a jedná se o místo s nárokem na kvalifikační body nebo body do GP, rozhoduje rovněž rozhoz;

= při řešení na první tři řešitele rozhoduje počet získaných bodů. Při stejném počtu bodů získá lepší pořadí řešitel s větším počtem hádanek řešených za tři body; je-li i tento počet shodný, pak rozhoduje větší počet hádanek řešených za dva body. Pokud je shoda úplná a jedná se o pořadí s nárokem na kvalifikační body nebo body do GP, rozhoduje rozhoz (viz dále);

= při kombinovaném způsobu řešení na prvního i první tři řešitele rozhoduje počet hádanek řešených za tři body. Je-li počet shodný (i nulový) je dalším kritériem počet hádanek řešených za dva body a při shodě v tomto kritériu počet hádanek řešených za jeden bod. Je-li shoda úplná a jedná se o pořadí s nárokem na kvalifikační body nebo body do GP, rozhoduje rozhoz (viz dále);

- rozhoz: řeší se jedna hádanka. Řešení se účastní jen řešitelé, u nichž je třeba stanovit konečné pořadí, a to tak, že řešitelé řeší po skupinách. Jednu skupinu řešitelů tvoří vždy jen řešitelé se shodným výsledkem po základní části. O pořadí rozhoduje dřívější odevzdání správného řešení. Řešení může trvat i déle než obvyklých pět minut, nejvýše však deset minut. Nevyřeší-li někteří (nebo všichni) řešitelé danou hádanku, pak pokračují (již jen tito neúspěšní řešitelé) v rozhozu další hádankou;

- rozhoz o první místo při MČRJ: vítěz MČRJ musí při rozhozu vyřešit jako první dvě rozhozové hádanky. Při rozhozu dvou řešitelů se řeší dvě nebo tři hádanky na prvního řešitele a výsledné skóre je 2:0 nebo 2:1. Je-li řešitelů více než dva, řeší se první hádanka pouze na prvního řešitele. Druhá hádanka se řeší jako při obvyklém rozhozu (tj. čeká se pokud možno na vyřešení hádanky všemi řešiteli). Vyřešil-li obě hádanky jako první jeden řešitel, je vítězem; pořadí ostatních je dáno pořadím odevzdání správného řešení druhé hádanky. Pokud vyřešili první dvě hádanky jako první různí řešitelé, pokračují v rozhozu o první místo třetí hádankou již jen tito dva. Třetí hádanka se použije případně i pro určení pořadí těch, kterým se nepodařilo vyřešit druhou hádanku;

- řešení z listu: - řešitelé obdrží všechny hádanky najednou a mají na jejich řešení stanovený nepřekročitelný čas. Rovněž řešení hádanek se odevzdává najednou. Nejsou-li v soutěžích jednotlivců a v soutěžích družstev mimo MČRK některé hádanky do určité (předem stanovené) doby vyřešeny žádným řešitelem, může osoba pověřená řízením přeboru přerušit řešení, vyčíslit dosud neřešené hádanky a poté dát pokyn k pokračování v řešení až do stanoveného časového limitu;

- pro odevzdání řešení slouží řešitelské archy, zpravidla linkované, zajištěné pořadatelem. Na řešitelském archu, označeném příjmením, značkou nebo názvem kroužku či družstva, se zapisují řešení hádanek do předem očíslovaných řádků (shodně s čísly hádanek). K jedné hádance je možné uvést více řešení. Správnost řešení se posuzuje stejně jako při řešení jednotlivých hádanek;

- řešení je možné odevzdat před časovým limitem, a to bez ohledu na počet vyřešených hádanek. Při MČRK se řešení odevzdaná v posledních pěti minutách stanoveného časového limitu považují za řešení odevzdaná až po uplynutí tohoto limitu;

- řešení před časovým limitem se odevzdává tak, že řešitel zdvihne ruku s řešením a hlasitě zavolá své příjmení, značku nebo název kroužku či družstva. Po oznámení konce řešení v důsledku uplynutí stanoveného času, ukončí všichni okamžitě řešení, zdvihnou ruku s řešením a vyčkají příchodu pořadatelů, kteří řešení sbírají;

- pořadí řešitelů se (není-li u konkrétní soutěže stanoveno jinak) určuje podle těchto kritérií:

1) počet řešených hádanek (čím více, tím lépe),

2) čas odevzdání řešení (čím dříve, tím lépe),

3) počet bodů přidělených podle obtížnosti vyřešených hádanek. Obtížnost jednotlivých hádanek je ohodnocena buď číslem odpovídajícím počtu úspěšných řešitelů této hádanky, nebo doplňkem do čísla n+1 při počtu n řešitelů (vyřeší-li hádanku všichni, je za ni 1 bod; vyřeší-li někdo hádanku sólově, je za ni n bodů). Každému řešiteli (kroužku, družstvu) se přidělují body pouze za hádanky, které vyřešil. Sčítají-li se počty úspěšných řešitelů, pak čím nižší součet, tím lepší umístění; sčítají-li se doplňky do n+1, pak čím vyšší součet, tím lepší umístění,

4) a) větší počet obtížnějších hádanek (postupuje se od nejobtížnější hádanky; pokud ta nerozhodne, pokračuje se dále až po hádanku nejlehčí) - toto kritérium se používá zpravidla jen u soutěží družstev (zejména při MČRK),

b) rozhoz - tento postup se volí zpravidla u vedlejších přeborů, je-li nutno rozhodnout o pořadí s nárokem na kvalifikační body nebo na věcnou cenu či finanční odměnu;

- po skončení řešení seznámí osoba pověřená řízením přeboru řešitele s autorským řešením;

- z listu na více řešitelů každé jednotlivé hádanky: řešitelé obdrží hádanky jako při řešení z listu, ale odevzdávají řešení jako při řešení jednotlivém. Řešení musí obsahovat kromě obvyklých náležitostí i číslo hádanky. Za úspěšné vyřešení hádanky se přidělují body několika prvním nebo všem řešitelům; způsob bodování je stanoven předem. Vyřešení jednotlivých hádanek prvním řešitelem, několika prvními řešiteli nebo stanoveným počtem řešitelů se zpravidla oznamuje. Pro psaní a odevzdávání řešení a pro posuzování správnosti řešení platí přiměřeně ustanovení uvedená u způsobu řešení jednotlivě. Pořadí se stanoví podle počtu bodů; při shodě bodů rozhoduje čas odevzdání posledního řešení. Tento způsob řešení se používá zpravidla jen při vnitrokroužkových soutěžích;

- z listu v blocích: řeší se postupně několik skupin (bloků) hádanek (zpravidla po třech až šesti hádankách); vždy v předem stanoveném čase. Osoba pověřená řízením přeboru může, pokud je to dopředu stanoveno, usnadnit řešení vyčíslením nebo jinou nápovědou. Pro psaní a odevzdávání řešení a pro posuzování správnosti řešení platí přiměřeně ustanovení uvedená u způsobů řešení jednotlivě a z listu. Pořadí se stanoví buď podle počtu vyřešených hádanek a celkového času odevzdání řešení, nebo podle počtu přidělených bodů a celkového času odevzdání řešení (způsob bodování musí být znám předem).

 

3. Soutěže v řešení logických úloh

a) způsoby řešení

- z listu: řešitelé obdrží zadání všech úloh najednou. Na řešení je stanoven čas, který je nepřekročitelný. Řešení úloh se odevzdává najednou, odevzdání před časovým limitem je možné; jestliže je to předem vyhlášeno, posuzuje se řešení odevzdané v posledních pěti minutách stanoveného času jako řešení odevzdané až po uplynutí času. U jednotlivých úloh je uvedeno, kolik bodů řešitel získá za správné řešení úlohy nebo její části, popř. je uveden způsob výpočtu bodů, který bude pro hodnocení řešení dané úlohy použit. Body obdrží všichni řešitelé, kteří úspěšně vyřešili příslušnou úlohu nebo její část, a to v souladu se zadáním úlohy. Za nevyřešenou nebo nesprávně vyřešenou úlohu nelze řešiteli přidělit záporné body; nejnižším „ziskem“ za jednu úlohu je tedy 0 (nula) bodů;

- z listu v blocích: úlohy jsou řešeny po skupinách (blocích) a také řešení je odevzdáváno vždy za skupiny (bloky) úloh. Ostatní podmínky jsou shodné s řešením z listu, kromě bodů za úspěšné řešení jednotlivých úloh však mohou být přiděleny prvním několika řešitelům navíc bonifikační body za rychlost řešení;

- o prémiové body: řeší se jednotlivé úlohy nebo bloky úloh; za úspěšné řešení jsou přidělovány body jen několika prvním řešitelům. Po vyřešení úlohy či bloku úloh stanoveným počtem řešitelů nebo uplynutím stanoveného času řešení dané úlohy či daného bloku úloh končí. Počet řešitelů, kterým budou prémiové body za danou úlohu nebo blok úloh přiděleny, a počty přidělovaných bodů se oznamují před zahájením řešení. (Prémiové body mohou být přidělovány i při řešení z listu nebo v blocích, vždy však za předem stanovených podmínek; např. za sólové řešení úlohy);

- vylučovacím způsobem: u soutěží se základní částí, z níž se kvalifikují nejlepší řešitelé do finále. Finalisté spolu soutěží zpravidla v několika kolech, z nichž vítězové postupují do dalších bojů až do konečného finále, nebo přímo ve finále, z něhož vzejde vítěz. Konkrétní soutěžní podmínky může modifikovat pořadatel, musí však s nimi vždy seznámit všechny účastníky před začátkem soutěže.

b) potřeby a informace k řešení

- každý řešitel (každé družstvo) obdrží, v souladu se způsobem řešení, zadání logických úloh a řešitelský arch (řešitelské archy);

- před zahájením řešení musí být účastníkům sdělen celkový rozsah úloh, uplatněné způsoby řešení a celkový stanovený čas. Řeší-li se v blocích nebo o prémiové body, je před každým blokem úloh nebo před každou jednotlivou úlohou sdělen čas pro daný blok nebo úlohu a též počet bo­dovaných míst a počty přidělovaných bonifikačních a prémiových bodů;

c) zahájení a odevzdání řešení

- řešení zahajují všichni ve stejnou dobu až po daném znamení;

- řešení se odevzdává, v souladu s daným způsobem řešení, na řešitel­ském archu opatřeném příjmením nebo značkou, popř. názvem kroužku či družstva;

- před časovým limitem odevzdává řešitel řešení tak, že zdvihne ruku s řešením a hlasitě zavolá své příjmení nebo značku (název kroužku či družstva). Před časovým limitem lze odevzdat i neúplné řešení;

- pořadí a čas odevzdání řešení se zaznamenávají. Při řešení o prémiové body se zaznamenává pouze pořadí řešitelů;

- oznámí-li osoba pověřená řízením přeboru ukončení řešení příslušné úlohy, bloku úloh nebo všech úloh, okamžitě všichni přestanou řešit a kdo chce řešení odevzdat, zdvihne ruku s řešením a vyčká příchodu pořa­datelů, kteří řešení sbírají;

d) hodnocení řešení a stanovení pořadí

- za správná jsou považována všechna řešení, která odpovídají zadání;

- pořadí řešitelů se stanovuje podle těchto kritérií:

1) součet bodů přidělených za správná řešení jednotlivých úloh, včetně bodů bonifikačních a prémiových (čím více bodů, tím lépe);

2) čas odevzdání řešení, popř. součet časů za jednotlivé bloky úloh; nezapočítává se čas za úlohy nebo bloky úloh, za které jsou přidělovány pouze prémiové body (čím kratší čas, tím lépe);

- pořadí družstev při MČRK se stanovuje jen za úlohy řešené v družstvech pouze v případě, že je MČRK vyhlášeno a pořádáno jako samostatná soutěž. Je-li MČRK pořádáno společně s MČRJ, mohou se započítávat do hodnocení družstev i body získané předem stanoveným počtem členů družstva v MČRJ; složení družstev musí být v takovém případě stanoveno ještě před zahájením MČRJ;

- s autorskými řešeními jednotlivých úloh jsou řešitelé seznámeni zpravidla až po skončení řešení všech úloh.

 

4. Kombinované soutěže družstev

Je-li přebor družstev složen z dílčích soutěží v řešení křížovek, hádanek a případně též logických úloh nebo úloh jiného typu, stanoví se pořadí družstev podle součtu pořadí dosažených jednotlivými družstvy v dílčích soutěžích. Při shodě součtu pořadí rozhoduje celkový čas odevzdání řešení (součet časů odevzdání řešení dílčích soutěží).

 

IV. Vyhlášení výsledků a jejich promítnutí do kvalifikace řešitelů a GP řešitelů

A. VÝSLEDKY

- se vyhlašují zpravidla po skončení všech dílčích soutěží (přeborů). Výsledky MČRK se vyhlašují jako předběžné a poté běží lhůta (zpravidla dvě minuty) pro případné dotazy a odvolání. Teprve po ukončení této lhůty a po zodpovězení dotazů a vyřešení odvolání se výsledky vyhlašují jako definitivní, případně se potvrzují původní předběžné výsledky. U ostatních soutěží se vyhlašuje jen konečné pořadí; právo řešitelů na dotazy a odvolání tím však není dotčeno;

- jsou-li hlavní a vedlejší přebor pořádány společně, sestavuje se kromě pořadí v hlavním přeboru také pořadí řešitelů ve vedlejším přeboru, a to tak, že se sestaví pořadí řešitelů, kteří jsou oprávněni soutěžit ve vedlejším přeboru (tzn. že nejlepší z řešitelů oprávněných soutěžit ve vedlejším přeboru je první, další druhý atd.); řešitelům, kteří získají nárok na přidělení kvalifikačních bodů v hlavním i vedlejším přeboru, se přidělí body a případné vítězství pouze za výsledek jednoho přeboru, a to za výsledek pro řešitele z hlediska kvalifikace výhodnější.

B. KVALIFIKACE

Řešitelům, kterým vznikl nárok na přidělení kvalifikačních bodů, jsou tyto body přiděleny kvalifikační komisí SČHAK v souladu s kvalifikačním řádem SČHAK.

C. GRAND PRIX

- GP je celoroční řešitelská soutěž vyhlášená výborem SČHAK, do které jsou výborem SČHAK pro daný kalendářní rok zařazovány vybrané přebory měst a regionů a MČRJ. GP probíhá ve čtyřech kategoriích, a to v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku. Každá kategorie je vyhodnocována samostatně.

- účastníkem GP se stává každý člen SČHAK, který se umístí v některém přeboru zařazeném do GP do desátého místa včetně. Za toto umístění mu jsou přiděleny body podle následné tabulky:

1. místo - 15 bodů,

2. místo - 12 bodů,

3. místo - 10 bodů,

4. místo -   8 bodů,

5. místo -   6 bodů,

6. místo -   5 bodů,

7. místo -   4 body,

8. místo -   3 body,

9. místo -   2 body,

10. místo - 1 bod;

(za umístění na MČRJ jsou přidělovány dvojnásobné počty bodů);

- nečlenům SČHAK se body nepřidělují, pořadí ostatních se však nemění. Při dělení umístění se přidělují všem, kteří se dělí o umístění, body za nejlepší dělené místo;

- konečné pořadí příslušného ročníku GP se stanovuje podle těchto kritérií:

1) vyšší součet bodů získaných v nejvýše m přeborech zařazených do GP příslušné kategorie (započítává se 1 až m nejlepších výsledků; m je celé číslo, které se rovná dvěma třetinám nebo je nejblíže vyšší než dvě třetiny přeborů zařazených v příslušném roce do GP příslušné kategorie),

2) vyšší součet bodů získaných ve všech přeborech zařazených v příslušném roce do GP,

3) nižší počet přeborů započítaných podle bodu 1),

4) vyšší počet vyšších bodových zisků (postupuje se od nejvyššího bodového zisku za jeden přebor; je-li shodný a je-li i počet těchto nejvyšších zisků shodný, pokračuje se druhým nejvyšším ziskem atd.),

5) vyšší počet lepších umístění (postupuje se obdobně jako v bodě 4); nerozlišuje se mezi MČRJ a přebory měst a regionů);

- evidenci soutěžících GP vede a vyhotovení průběžných i konečných pořadí zajišťuje Komise pro přebory a činnost kroužků SČHAK;

- konečné pořadí GP příslušné kategorie se zveřejňuje.

 

V. Závěrečná ustanovení

Výbor SČHAK může při schvalování kalendáře přeborů stanovit, že budou kromě přeborů v řešení křížovek, hádanek, logických úloh a sudoku pořádány další přebory, které budou specializovány pouze na některé typy úloh. V takovém případě výbor rovněž stanoví, zda a jakým způsobem budou přebory zařazeny do GP řešitelů, případně též zda a jak budou využity pro sestavení reprezentace. Výbor může výše uvedené záležitosti stanovit na návrh jiného orgánu SČHAK nebo na základě vlastního rozhodnutí.

 

Schváleno výborem SČHAK dne 6. prosince 2008; dodatky a opravy schváleny výborem dne 21. 5. 2011 s okamžitou platností. Novelizace byla schválena výborem dne 26. 11. 2016 s okamžitou platností.