Křížovkářská kvalifikační soutěž 2011
PROPOZICE KKS 2011

PROPOZICE KKS 2011

 

1.
Křížovkářská kvalifikační soutěž
(KKS) je celoroční šestikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 1,
5, 9, 13, 19 a 23), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se
řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2009).

 

2.
Křížovky budou podány jako figurální
dokreslovky s obtížnějším stupněm legendy. Stylistické hodnocení výrazů
(zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

 

3.
Řešení musí obsahovat vyplněný
obrazec
a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci
zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí
obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží.
V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK
a dosaženou kvalifikační třídu.

 

4. style='font-family:Arial'> Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro
hodnocení křížovek v soutěžích
SČHAK (2009).

 

5. style='font-family:Arial'> Jako kvalifikační je soutěž určena pouze pro
členy SČHAK s 1., 2. nebo 3. výkonnostní třídou (VT) v řešení
křížovek a pro ty, kteří dosud žádnou výkonnostní třídu nemají
. Vítězové
libovolného kola s 2. a 3. VT a bez VT obdrží 1 kvalifikační bod za
toto kolo, maximálně však 5 bodů za celou soutěž. Celkovým vítězům
těchto VT bude přiznáno jedno 1. místo do kvalifikace. Řešitelé
s 1. VT získají 1 bod za každá dvě vítězství v jednotlivých
kolech, maximálně tedy 3 body za celou soutěž. Účastníkům se budou do
celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Celkovým vítězem
(vítězi) KKS se stane (stanou) soutěžící s celkově nejmenším počtem
ztrátových bodů. Soutěžící, kteří nejsou členy SČHAK, kvalifikační body
neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim
body započteny, a to i zpětně.

 

6. style='font-family:Arial'> Podávání protestů se řídí platnými Zásadami
pro podávání a řešení protestů
. Správnost řešení lze dokládat všemi
prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a
příloh.

 

7.
Zasílání řešení:
řešení jednotlivých
kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné
opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava
nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu
nebude brán zřetel.