Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

KŘÍŽOVKÁŘSKÁ KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ A KŘÍŽOVKÁŘSKÁ LUŠTITELSKÁ LIGA 2012

 

Milí přátelé!

Vítáme vás na startu dalšího ročníku Křížovkářské kvalifikační soutěže (KKS), kterou bychom chtěli letos pokusně oživit propojením s novou formou soutěže – s Křížovkářskou luštitelskou ligou (KLL). Jak víte, v českém prostředí existuje již hezkou řádku let Česká křížovkářská liga (ČKL), která je kombinovanou autorsko-řešitelskou soutěží, v níž se bojuje v malých skupinách podle výkonnosti křížovkářů. Mnozí řešitelé by rádi v lize soutěžili, ale neví si rady s vytvořením křížovky. Pro ně by mohla být určena právě Křížovkářská luštitelská liga, kde tvorba křížovek odpadá.

Princip KLL spočívá ve využití výsledků KKS a v jejich evidenci dvojím způsobem. Šlo by o soutěž „2 in 1“ (dva v jednom). Šestikolová KKS by v tomto uspořádání byla hodnocena běžným způsobem jako dosud: její princip se na jedné straně osvědčil, na druhé straně ve druhé polovině soutěže zpravidla dochází k odlivu chybujících řešitelů, kteří ztrácejí motivaci umístit se v celkovém pořadí. To by mohla změnit právě KLL. Zatímco KKS by v půlce soutěže pokračovala dál svou cestou, vlastní KLL by začala od 4. kola KKS, přičemž první tři kola KKS by vlastně rozhodovaly o rozmístění účastníků stejné nebo podobné luštitelské výkonnosti do menších skupin. Každý soutěžící by pak vedle tradičního soupeření se všemi účastníky v KKS bojoval ještě o vítězství v maximálně desetičlenné skupině vytvořené na základě výkonu v prvních třech kolech. Lepší řešitelé by se potkali s lepšími soupeři, chybující luštitelé by byli ve skupinách s podobně chybujícími soupeři. Tato evidence by byla vedena současně s celkovou evidencí KKS. Zatímco v KKS by se pokračovalo běžným způsobem připisováním ztrátových bodů, v KLL by se hodnotilo „od nuly“ za každé ze tří kol podle průměrného pořadí (podobně jako v ČKL). Tento způsob hodnocení vnáší do soutěže více motivace, nekumulují se ztrátové body a šanci mají dokonce i řešitelé, kteří jedno kolo KLL vynechají. Vítěz(ové) každé skupiny KLL by získal(i) další kvalifikační bod.

V letošním ročníku KKS si tento nový systém vyzkoušíme a počkáme si na vaše ohlasy na konci roku. Z řešitelského hlediska se nemění prakticky nic, hlavní zátěž bude spočívat na vedoucím soutěže, který tak bude muset vést dvojí evidenci: výsledky KKS a paralelně od 4. kola výsledky KLL. Uvidíme, co tato novinka přinese.

Letošní KKS/KLL je zaměřena na naše slavné ženy – spisovatelky. Křížovky budou sice předkládány ve formě dokreslovek, ale obrazce budou jednoduché a vždy budou obsahovat v nějaké podobě (obrys, rozdělovací značky) iniciály příslušné spisovatelky. V soutěži se nebudou vyskytovat „tvrďáky“ a „hledáky“ na úrovni NKM, MLSK či JLA, nicméně s nějakými chytáčky je třeba počítat. Hlavním problémem řešitelů je však jejich pozornost, či vlastně nepozornost. Proto si každý vpisovaný výraz (i ten nejobyčejnější) ověřujte „černé na bílém“.

Že ještě nejste členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů a stojíte o kvalifikační body a udělení výkonnostních tříd? Nevadí, vše lze napravit. Stačí, když se přihlásíte buď písemně na adrese našeho vydavatelství: Vydavatelství NOVUM, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10, nebo mailem na adrese matrikářky SČHAK Stanislavy Teichmanové: steichmanova@seznam.cz.

 

PROPOZICE KKS 2012

1. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) je celoroční šestikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 1, 5, 9, 13, 19 a 23), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2009).

2. Křížovky budou podány jako figurální dokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny, nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v soutěžích SČHAK (2009).

5. Jako kvalifikační je soutěž určena pouze pro členy SČHAK s 1., 2. nebo 3. výkonnostní třídou (VT) v řešení křížovek a pro ty, kteří dosud žádnou výkonnostní třídu nemají. Vítězové libovolného kola s 2. VT, 3. VT a bez VT obdrží 1 kvalifikační bod za toto kolo, maximálně však 5 bodů. Celkovým vítězům těchto VT bude přiznáno jedno 1. místo do kvalifikace. Řešitelé s 1. VT obdrží 1 kvalifikační bod za každá dvě vítězství v jednotlivých kolech, maximálně tedy 3 kvalifikační body. Účastníkům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Celkovým vítězem (vítězi) KKS se stane (stanou) soutěžící s celkově nejmenším počtem ztrátových bodů. Soutěžící, kteří nejsou členy SČHAK, kvalifikační body neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim body započteny, a to i zpětně.

6. Podávání protestů se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

 

PROPOZICE KLL 2012

1. V KLL se řeší stejné křížovky jako v KKS. Všichni účastníci KLL jsou současně evidováni jako účastníci KKS. Po 3. kole KKS se řešitelé uspořádají podle ztrátových bodů a rozdělí do nejvýše desetičlenných skupin KLL podle ztrátových bodů. Pokud má stejný počet ztrátových bodů víc řešitelů než je počet členů skupiny KLL, jsou členové skupiny k sobě nalosováni.

2. V rámci KLL se v každém kole (od 4. kola KKS) stanoví průměrné pořadí jednotlivých soutěžících v každé skupině. Průměrné pořadí je pořadí získané jako součet dělených míst dělený dvěma. Má-li např. prvních šest řešitelů skupiny v příslušném kole KLL 0 ztrátových bodů a další čtyři řešitelé 1 ztrátový bod, pak těchto 6 řešitelů bude mít průměrné pořadí (1+6)/2 = 3,5 a zbývající 4 řešitelé (7+10)/2 = 8,5.

3. Pro účely KLL se vede evidence oddělené od paralelně probíhající KKS.

4. Vítězem příslušné skupiny KLL se stává řešitel, který má nejmenší součet průměrných pořadí za 3 kola KLL. Tento vítěz získává současně 1 kvalifikační bod (bez ohledu na získanou VT). Pokud je vítězů více, získávají všichni na děleném prvním místě 1 kvalifikační bod.