Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

Křížovkářská kvalifikační soutěž 2012

NAŠE SPISOVATELKY - 4. KOLO: TERÉZA NOVÁKOVÁ

Ve 4. kole si zaluštíte práci Kabrňáka Stanislava Bulína. Její řešení (kompletně vyplněný obrazec s vyznačenou a vypsanou skrytou tajenkou) zašlete nejpozději do 18. července 2012 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem na adresu chromyz@seznam.cz. Hodně zdaru při luštění!

Teréza Nováková, rozená Lanhausová (1853 Praha – 1912) byla česká spisovatelka s regionálním zaměřením na okolí Litomyšle a Proseče, představitelka realismu a tzv. venkovské prózy. Byla aktivní členkou ženského emancipačního hnutí. Stále se zajímala o dobové dění, o kulturu, umění a politiku, a pokud mohla, vyjadřovala své názory veřejně. Zabývala se prací v ženských spolcích a bojem za ...(1). Byla též sběratelkou krojů, výšivek a keramiky. Při studiu se Teréza Nováková seznámila se svým budoucím manželem, gymnaziálním profesorem Janem Novákem, se kterým odešla po sňatku v roce 1876 do Litomyšle. Zde se zajímala o národopisné studium východočeského lidu. Po dvaceti letech se rodina vrátila do Prahy. Měli ...(2), ale jen literární ...(3) a historik Arne Novák matku přežil. Autorce nějakou dobu trvalo, než se s krajem sžila, ale později si ho zamilovala a i po manželově opětovném přeložení do Prahy se na známá místa stále vracela. Učarovala jí ...(4), kde se usadila po manželově smrti a napsala zde svá nejlepší díla. Prožila zde poslední léta svého bolestného života. Zemřelo jí totiž několik dětí a aby se s jejich ztrátou vyrovnala, vrhla se do ...(5). Teréza Nováková zemřela v Praze u svého syna Arna Nováka. Jejím vzorem byla ...(6). Hlavním tématem jejích děl je duchovní vývoj východočeského venkova. Její hrdinové jsou ušlechtilí, bojují za společný pokrok společnosti jako celku – tento pokrok pro ni znamená socialismus a z toho samozřejmě plyne její zájem o dělnictvo a ty nejchudší. Napsala romány ...(7), ...(8), ...(9), Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě (1907) a Děti čistého živého (1909). Z drobnějších próz jsou nejznámější ...(10), Karolina Světlá, její život a její spisy ...(11), Kroj lidový a národní vyšívání na Litomyšlsku,  Z nejvýchodnějších Čech, Ženský klub český v Praze, ...(12), O českém kroji, ...(13), Slavín žen českých, Moderní pohádky.

 

NESOUMĚRNÝ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
tvořený 3 souměrnými křížovkami (2 střídavými polomozaikovkami a 1 shlukovou křížovkou)

 

Pro tajenky 4. kola: posloužil zejména elektronický pramen Wikipedie – Teréza Nováková (http://cs.wikipedia.org/wiki/Teréza_Nováková). 9. tajenka je skryta (3,5) a je třeba ji vypsat a vyznačit v obrazci.

 

VODOROVNĚ: A. Gymnastické cviky; tkanina obsahující pryžové niti; nerost; dary římských císařů vojákům; týkající se kůry; okupovati; naše řeka; šlechtici; zásaditost. –B. Nivó; filmovací přístroj; africký kmen; skříň; 6. tajenka; děsiti; domácky Saskia; spirálovitá; hlodavec. – C. Film režiséra Tučka; citové rozpoložení; skupina austroasijských jazyků (Malajsie); zeměžluč okolíkatá; shromáždění svobodných islandských občanů; hornina; spojovací součásti; lesní plod; ženské jméno; grafické listy; plody kaštanovníku. – D. Nevěstka; dbalí cti. – E. Odlehlost; 11. tajenka; jihoslovanské mužské jméno; křestní kmotr; trhani. – F. Rovný zástřih vlasů; francouzský hudební skladatel; druh počítačového programu; výzva; zemědělství; eskymácký lovec v Grónsku; patro ve stodole; divadelní kus; černoši. – G. 4. tajenka; sklad tabáku; mělká místa v řece; krtčí pelech; vánek; ruská řeka; akvarijní rybka; matový; žal; směle (v hudbě). – H. Ozvěny; Ministerstvo zahraničního obchodu (zkratka); nos; 1. část 12. tajenky; fanega; výzva k tichu; obyvatelé Laosu; rolo. – I. Udíleti rady; úřad; domácky Oleg; bývalý československý politik; sídlo v Německu; obruba; družstvo; přestati. – J. Hrabající se v zemi; stáří; cestovní průkaz; plavidla; španělský spisovatel; varhanní rejstřík; elektricky nabitý atom; ta i ta; štorcka. – K. Hora v Himálaji; vysoká karta; 20 švédských knih; výtečník; zandský pavoučí bůh; severský pták; čínský hudební nástroj; saze; zkouška paměti komplementárním adresováním (zkratka). – L. Paže; televizní společnost Súdánu (zkratka); Adršpašské skály; tekutina; francouzský malíř; domácky Norman; žlutohnědá barva; egyptská bohyně; aramejský název Palmýry. – M. Prováděti; modelářský plast; foukat; dub; náš prozaik; sledy; dědina; jehličnan; nimra. – N. Odplynouti; souchotiny; novoluní; trojice; rostlinný glykosid; uzlíček v tkanině; domácky Alina; kulovitá bakterie; usedlí venkované. – O. Infekce; lepkavá hmota; osobní zájmeno; stupeň spodní křídy; německy "kachna"; vojenské střetnutí; stance s devátým veršem; řadová číslovka; káfirská říční bohyně. – P. Vánoční píseň; přibližně; severský paroháč; záporná částice; síť k chytání ptáků; americký vynálezce; vynikající sportovec; fermež. – Q. Zůstávati; stupeň neogénu; črta; kód letiště Stockholm; typ; italské město; kód letiště Rio de Janeiro; zbavovat slupky. – R. Přítěž; sídlo v Rusku; žatva; Evropan; druhý díl 12. tajenky; sídlo v Íránu; kampak; 3. tajenka. – S. Francouzský elektrotechnik; Evropan; výkřik Ježíše na kříži (v aramejštině); tranzistor s kovovou bází (zkratka); italský ostrov; slovensky "brka"; dezinfekční prostředek. – T. Obrážecí stroje; tisková agentura Čadu; uzbecká flétna; bicyklický terpen; porcelánová hlinka. – U. Tajné židovské učení; menší spona. – V. Nebílená bavlněná tkanina; krypta; zdlouhavá; výběr peněz; hromada; líbeznost; nemluvně; týkající se lípy; slovenské město; část lodi; albánský hudební nástroj. – W. Dřevo a uhlí; vole; ambulance; argentinská řeka; 5. tajenka; souostroví v Atlantiku; kdo kropí; tlachati; výrobci skla. – X. Druh kakostu; druh básně; italický jazyk; tanečník; těžní klec; klihovitá hmota; Sláv; nízko ležící krajina; hřeben střechy.

SVISLE: 1. Italské město; bylina; porážka; indické mužské jméno; úrodná; český sochař; destička; středozemský keř. – 2. Domluva; obor činnosti; zpříjemniti; 1. díl 13. tajenky; finský národní epos; žádost; domácky Lidmila. – 3. Hudebnost; dělník ve stáčírně; sytící; náměsíčníci; přislíbiti; 2. díl 13. tajenky; natírati lakem. – 4. Číhaná; trošička. – 5. Destička; kus ledu; lem. – 6. Ulice; otrok; moučka z plodů rotlery. – 7. Vytržení mysli; ženské jméno; ohrada na drůbež. – 8. Americký stát; obchodní ulice arabských měst; starší anglická jednotka délky; metropole Filipín. – 9. Tropická tráva (slovensky); vodní hlodavec; travičský jed; mlází; zašívati. – 10. Evropanky; africký slon; 10. tajenka; mamba zelená. – 11. Majitelé domů; jihoamerické horstvo; mírnost; vnější vrstva oplodí; třezalkokvětá rostlina. – 12. Vyprávění; piskoř; znoj; onemocnění krys. – 13. Vydávati zvuk jako hodiny; cizopasné houby; divadelní dekorace. – 14. Malajský krámek; ukazovací zájmeno; výsada. – 15. Pastevecká bouda; zběhovec; žánr středověkého divadla. – 16. Jméno Reagana; slovensky "lornět". – 17. Vysvitnutí; 1. tajenka; stipendia. – 18. Obětavý; jméno Toscaniniho; záměna dlouhé slabiky za krátkou; pohyb organismu z místa na místo; výrobna drátu; nepříjemnost; pokrytí bahnem; tanec; klamné vidiny. – 19. Roztrhané knihy; ostatně; sudokopytník; netaktnosti; koloidní částice. – 20. Nutnost volby mezi dvěma možnostmi; pohlížeti; literární hnutí černých studentů; celovati. – 21. Africký kmen; parcha léčivá; komunikační zařízení; potupa. – 22. Osina; ozdobnost; nižší úředníci; smyšlenka. – 23. Maniok; sytě červená; řádkovací sázecí stroj; pokrývka. – 24. Cizí mužské jméno (Vasil); literární figura; svízel vonný; nenasycený uhlovodík. – 25. Druh televizní obrazovky; složitost; stojan pouliční svítilny; značka laku na vlasy; slučovací. – 26. Části motorů; dřením poškodit; nerovný; alkaloid; kolem dokola osekati; výkres; středoamerický stát; dvoukolový vozík; podkmen mořských měkkýšů. – 27. Hubiti; 8. tajenka; bulharské ženské jméno. – 28. Besidky; barvení látek pomocí vosku. – 29. Finančně lukrativní zápasy; 7. tajenka; obnožka; želva; africký kmen; krajkovina; scvrkle. – 30. Fotbalový obránce; hydrid cínu; nedouk; 2. tajenka; učinit nákup; ostrov z pásu atolu; jízdní vojáci. – 31. Zničení najetím; zapalovati; totálničiti; tvrdý klobouk s vlasem; závodění; odborník ve statice; domácky Inka; šedozelená bylina.

POMŮCKA: Gaite.

 

ZPRÁVA O 4. KOLE KKS

Do čtvrtého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo svá řešení celkem 107 soutěžících, avšak jen 21 z nich vyřešilo křížovku Stanislava Bulína zcela správně. Nejčastější chyby: A. PALAIT (CJC2) x PANAMA x SEMANG (skupina jazyků, Malajsie; SEDANG je jednotlivý jazyk ve Vietnamu – ASCS/832; NASCS/877); R. SAS x SAMBA (nešlo RUS x RUMBA pro dvojí výskyt výrazu RUS – řádek K); X. SLOVEN (SSJČ) a PROPEN (PROPAN není nenasycený uhlovodík). Vedle autorského řešení pasáže C. VELENA (Knappová) x KASAVE (NASCS) x VASILE (Knappová) jsme uznávali jako alternativní řešení i KASAVA x VALINA x VASILI).

 

STAV KKS PO 4. KOLE

Bez ztrátových bodů prozatím absolvovalo čtyři kola Křížovkářské kvalifikační soutěže 11 soutěžících. Ztráty ostatních však nejsou velké, bojujte dál. Ve hře jsou ještě kvalifikační body za zbývající kola KKS a body za umístění ve skupinách KLL.

0 ztr. b.: ALBERT, Bezděk, Gašparín, Hájiček, Ivánek, Kovářová, MIWA, MUF, Nepimach, Struňák, Svoboda. – 1: Borkovský, Dedková, Gášek, Kopřiva, Novák R., Pazdera M., Pláňava, PROKOP, Rybář, Starý, TURISTA, Valeš, Vyskočil. – 2: Auterský, Bednarski, Dedera, Grossmann, Korčák, Makovník st., Melichárek, Podzemský, Vacek A., VJ, Zedníček. – 3: Hronek, Kvěch, Malý R., Neumann, Platzner, Růžička A., Šebesta. – 4: Bada, Heikenwälder, Hroz, Judas, Kočí, Lacko, Malinka, Měhýž, Říha, Švub. – 5: ČENDA, Kolář J., Kudličková, Mojžíšek, Navrátil J. (Brno), Vacek V. – 6: Fojta, Haralík, Láník, Přecechtěl, Růčka, Ryška, Sebera, Vacková, Vašinka, Zelený. – 7: Dostál, Járová, Kobr, Kokeš, Kučavová, Mach J., Mareš, Marsová, Motyčková, Nitra, Toman, Vychovalý. – 9: Navrátil J. (Olomouc), Rosová, Šplíchal. – 10: Adamčík Josef, YETTI. – 11: Janošík, Lustyková, Wohlmuth. – 12: Michal. – 14: Juroszek, Nejedlý, Novotný J. – 15: Kaipr, Landa, Macků, Slabý. – 19: Sedlatý. – 20: Kunst. – 22: Vítková. – 23: Nováková. – 63: Marhoul. – 101: Makovník jr. – 102: Gonda, ŠIVA. – 104: Hořejší, Kučírek. – 106: Pazdera S. – 109: Kadlec. – 113: Čížek. – 116: DĚDA MRÁZ. – 205: Juráň. – 232: Ponča.

 

ŘEŠENÍ 4. KOLA KKS

VODOROVNĚ: A. Veletoče; lastex; palait; donativa; korový; obsaditi; Oskava; baroni; alkalita. – B. Rovina; kamera; Tanala; almara; Karolina Světlá; lekati; Sasina; točitá; sabera. – C. Natali; nálada; semang; kyřice; ting; baldit; nýty; malina; Velena; rytiny; marony. – D. Loreta; čestní. – E. Cizost; Kresby a črty; Rajko; kum; dranti. – F. Kartáč; Ravel; úkolník; pozev; orba; inuk; odr; hra; ašanti. – G. Proseč; abalda; brody; krtina; van; Tura; akara; mat; bol; ardito. – H. Ohlasy; MZO; nak; Rosné; tipo; pst; Lao; roleta. – I. Raditi; amt; Olin; Ingr; Senst; lem; tým; ustati. – J. Kutivý; věk; pas; lodi; Gaite; tiro; ion; obě; kantka. – K. Makalu; eso; ris; kos; Tule; kajka; kin; rus; MASEST. – L. Ramena; STS; Ádr; mok; Degas; Norm; okr; Bat; Tadmor. – M. Plniti; kit; vát; cer; Rais; stíhy; ves; tis; maděra. – N. Odtéci; mze; nov; tré; fytin; nopa; Ali; kok; tatíci. – O. Nákaza; lep; ona; apt; Ente; válka; nona; stý; Lunang. – P. Koleda; asi; sob; non; tiras; Land; star; pokost. – Q. Trvati; dak; tah; STO; typa; Gaeta; RIO; loupat. – R. Balast; Ima; žně; Sas; perly; Láli; kam; kritik. – S. Deprez; Nor; elí; MBT; Elba; brká; ajatin. – T. Štosky; ATP; nai; karan; kaolin. – U. Kabala; sponka. – V. Kaliko; hrobka; pomalá; inkaso; kupa; milost; mimi; lípový; Poprad; paluba; lahuta. – W. Paliva; struma; sanita; Salado; literární práce; Bahamy; kropič; plkati; skláři. – X. Ranatika; balada; latina; bakusant; kletka; želatina; Sloven; nížina; kalenice.

Tajenky: 1. Rovnoprávnost žen. – 2. Sedm dětí. – 3. Kritik. – 4. Proseč. – 5. Literární práce. – 6. Karolina Světlá. – 7. Drašar. – 8. Maloměstský román. – 9. Jan Jílek (skryta v základních políčkách šikmé části písmena N). – 10. Z měst i ze samot. – 11. Kresby a črty. – 12. Rosné perly. – 13. Kamenité stezky.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA KLL

Čtvrté kolo Křížovkářské kvalifikační soutěže bylo současně prvním kolem zkušebního ročníku Křížovkářské luštitelské ligy. I ti, kteří již v prvních kolech KKS nabrali nějaké ty ztrátové bodíky, tak mají možnost usilovat o co nejlepší výsledek uvnitř skupiny výkonnostně podobných řešitelů. Číslo v závorce značí průměrné pořadí (viz propozice v KaH 1/2012) soutěžícího v prvním kole KLL. V tomto systému hodnocení se nesčítají ztrátové body. Soutěžící, kteří se kvalifikovali do ligy zasláním prvních tří kol KKS, ale čtvrté kolo nezaslali, jsou vedeni v pořadí skupiny v závorkách, což znamená, že stále ještě mohou v soutěži úspěšně pokračovat.

Skupina A: Bezděk, Gašparín, Kovářová, MUF, Struňák (pořadí 3); TURISTA (6); Auterský, Bednarski, Vacek A., VJ (8,5).

Skupina B: ALBERT, Hájiček, Nepimach (2); Pazdera, Pláňava, Vyskočil (5); Dedera, Podzemský (7,5); Růžička A. (9); Járová (10).

Skupina C: Ivánek, MIWA, Svoboda M. (2); Dedková, Gášek, Rybář, Valeš (5,5); Hronek (8); Švub (9); (Makovník jr. – 10).

Skupina D: Borkovský, Kopřiva, Starý (2); Korčák, Melichárek (4,5); Kvěch, Malý R. (6,5); Bada, Měhýž (8,5); ČENDA (10).

Skupina E: Novák R., PROKOP (1,5); Makovník st. (3); Neumann, Platzner, Šebesta (5); Hroz (7); Kudličková (8); Dostál (9).

Skupina F: Grossmann, Zedníček (1,5); Heikenwälder, Judas, Kočí S., Říha (4,5); Navrátil J. – Brno (7); Láník, Růčka, Sebera (9).

Skupina G: Lacko (1); Vacek V. (2); Kolář J., Přecechtěl (3,5); Marsová, Nitra, Ryška, Zelený (6,5); Kučavová, Vychovalý (9,5).

Skupina H: Malinka (1); Fojta, Haralík (2,5); Mach J., Mareš, Vašinka (5); Toman (7); Adamčík Josef (8); (Hořejší, Kučírek – 9,5).

Skupina I: Mojžíšek (1); Kokeš, Motyčková (2,5); Vacková (4); Kobr (5); Janošík, Lustyková, Šplíchal, YETTI (7,5); Rosová (10).

Skupina J: Michal, Navrátil J. – Olomouc, Wohlmuth (2); Nejedlý (4); Juroszek, Landa (5,5); Sedlatý (7); Kunst (8); (Kadlec – 9).

Skupina K: Nováková, Slabý (1,5); Kaipr, Macků, Novotný (4); Vítková (6); Marhoul (7); (DĚDA MRÁZ – 8).