Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

EVROPSKÉ METROPOLE – 3. KOLO: ŘÍM

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 3. kola) zasílejte na adresu: Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo na mailovou adresu mikusm@seznam.cz, nejpozději do 22. května 2013.

 

V tomto kole se přesouváme do Itálie. Řím, kterému se také říká (1), díky bohaté historii a velkému množství architektonických památek patří mezi turisty nejnavštěvovanější destinace. Ve starověku se Řím rozkládal  na sedmi pahorcích. Nejznámějšími jsou (2), dřívější sakrální centrum, a (3), jenž byl sídlem zbožňovaných císařů. Právě na něm je (4) s četnými zbytky antických staveb. Nedaleko je k vidění slavné (5), aréna pro 40-50 000 diváků. U Tibery nechal postavit císař (6) původně jako hrobku (7). Významnými památkami jsou samozřejmě také četné lázně, (8), fontány a kašny, velké množství kostelů, ale i třeba z pozdějšího období (9). V západní části města se rozkládá sídlo papežů - (10), jehož součástí je mimo jiné monumentální (11). Jednou z nejvýznamnějších a nejzachovalejších antických staveb je (12). Boční pohled na tuto rozsáhlou stavbu původně zasvěcenou všem bohům tvoří obrazec křížovky.

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 střídavé polomozaikové dokreslovky, z nichž jedna je nesouměrná, 1 písmenná a 1 shluková dokreslovka

Použité typy políček:

12. tajenka (8) je skrytá ve shlukové křížovce.  

VODOROVNĚ: A. Obojetnost. – B. Téměř; sportovní úbor; citoslovce pobídky; opovážlivě; německá řeka. – C. Plavecký styl; letitě; zhotovovat jehlou a nití; nátěrová hmota; římskými číslicemi 54; jedna z obloukovitých kostí; kytice. – D. Viz 1/1; mladé zelené obilí; koření; dlouhoocasý papoušek; rohypnol; zpěvavý pták; viz 1/2. – E. Druh karabáče; kulatá čepička kardinálů; níže než; byliny s bílými květy; velké nádrže na kapaliny. – F. Viz 3; viz 8; viz 2. – G. Tekutina údajně rozpouštějící všechny látky (v alchymistických spisech); blamáž; aksamitová stuha; soudní přísedící. – H. Dveřní závěs; značka tuku na pečení; pyrotechnická slož umožňující sledovat dráhu střely ; patřící muži jistého jména; pager. – I. Udávat; sídlo v Gruzii; cizokrajná žába; viz 5; viz 4/1; viz 9/2. – J. Druh bankovního účtu; velký příval; příslovce uvádějící cizí přímou řeč; právě ušité kalhoty; kanadská spojová družice; značka gramodesek; alimenty; slovensky „tisk“; lesní bylina. – K. Citoslovce upozornění; obchodní název textilního materiálu; způsob chůze; dřívější španělské platidlo; norská jednotka hmotnosti; zdobit kovem; muž vyhnaný z ráje; počítačová nápověda. – L. Lékárny; olejná; viz 4/2; dýmka (nazvaná podle německého města). – M. Kód Rumunska; předložka; čínské platidlo; troubel (u dýmky); viz 10; dar obětovaný bohu; viz 6. – N. Bebizační slabika; značka fosforu; dětský pozdrav; hlupák; nanášeti omítku; jarní studentská slavnost; mužské postavy podpírající části staveb. – O. Výzva k tichu; dětské citoslovce (o něčem škaredém); zkratka pro violu; úkolová práce; táhnout (čísla); bubeník; malý fejeton. – P.  Okresní výbor (zkratka); značka tuny; SPZ vozidel okresu Teplice; potají; svazek slámy; ložisko užitkového nerostu; rychlý běh; egyptský bůh slunce; snímky. – Q. Značka astatu; označení pravého úhlu; značka aktinia; polarizační hranol;  průhledná kapalina; domácky Ida; viz 9/1; vozovny; pytlák. – R. Čínský druh citery; předložka; celní kód Irska; symbol zbožnosti; derivát amoniaku; viz 11/2 ; odspodu; viz 7/2; okruh uplatnění. – S. Zkratka bývalé slovenské měnové jednotky; předložka; značka jednotky jasu (nit); smrčina; základní metrický útvar indické hudby; domácky Korina; soupeř Goliáše; společenská hra; terpenický keton. – T. Neobydlitelný; netečný; několikrát trknout; s láskou hlazení. 

SVISLE: 1. Nikoli. – 2. Postava z filmu Marečku podejte mi pero; nikoli. – 3. Úloha herce; neprojezdit naši vlast. – 4. Nemocniční oddělení; citoslovce radosti; MPZ vozidel Belgie. – 5. Viz 11/1. – 6. Biografy; odtržené kusy ledu; římská číslice. – 7. Zastaralé vztažné zájmeno; poklepem vyšetřovat nemocného člověka. – 8. Asijské stromy; mohutnost. – 9. Americký herec (*1940, film Serpico); paže; holandské ženské jméno (Irma). – 10. Německý filozof (1724-1804); kamenná dlažba; linka (autobusová); Mayovo jméno. – 11. Citoslovce smíchu; řeka na Kjúšú; stupeň svrchního triasu; tamten. – 12. Pestrobarevně; viz 7/1. – 13. Bah; odrůda pšenice; dávati  souhlas. – 14. Šachta; zaúpění; starověký stát při dolním Tigridu; pohovka. – 15. Poučka; tak mnoho; setba; kamenné sedadlo pro duchovenstvo. – 16. Malé krky; direkt; ukonejšit; SPZ vozidel okresu Opava; prezent. – 17. Spojované kroucením (o přízích); hlupáci; dávka (zpravidla léku); pramen vlasů na konci stočený; dědiny; lovecký pes. – 18. Cvičná sportovní loď; americký biochemik; ptáci (zoologicky); ovanout; americký kosmonaut. – 19. Uzavřené prostranství u domu; rozdírání; chráněné území v Českém krasu; ostrý přízvuk; Evropané; tok (myslivecky). – 20. Vstupní otvor do místnosti; planý druh růže; jihoafrická antilopa; silnice; iniciály prozaika Agnona; mazlavá hmota. – 21. Část souše obklopená ze všech stran vodou; lenoška; klenutá místnost; Korejská strana práce (zkratka); jestliže. – 22. Tropická ovíjivá rostlina; korálový útes obklopující lagunu; prudce jedovatá bylina; ztrácet listí. – 23. Staroasijský kočovník; morová; pletená svrchní součást oděvu. – 24. Velký papoušek; domácky Ivana; indigovník barvířský; kopretina bílá pravá. – 25. Odraz světla; čas; anglicky „nápěv“; air traffic card (zkratka); domácky Adina. – 26. Hluboké rokle; moderní hebrejština; fešanda; značka doutníků; řada; doušek. – 27. Při vyšívání část nitě mezi dvěma vpichy jehly; savec s pruhovanou srstí; kokakoly; výzva; světelný oblouk na obloze; cyklický alkohol. – 28. Uleknutí; rohlík; žíla (anatomicky); sídlo v Uzbekistánu; ruční nářadí k přemísťování sypkých hmot. – 29. Za letu; dosna; kdo orá půdu pluhem; římskými číslicemi 2550; osobní zájmeno; španělsky „dva“. – 30. Uzavřená společenská skupina; kypění; slovensky „tento les“; létající talíř; piké. – 31. Tonda; nepatrná částečka; náležející Evě; poníženost. – 32. Tmel; v zemi vyhrabaná skrýš zvěře; hořekovat; normál. – 33. Iniciály Lipského; sedadlo panovníků; šíření paniky.

Pomůcka: Alat; Cipa; onka.

V tomto kole máte pro vlastní tvorbu připravený prostor K-L x 9-12. Jelikož je to prostor malý, zkuste jej autorsky dotvořit jako mozaikovku, případně jako střídavou nebo shlukovou nebo slabikovou křížovku. Tajenku si zvolte libovolnou. V podstatě můžete doplnit pouze jednu rozdělovací značku. Stále platí, že vaše tvorba není povinná ani hodnocená. Výrazy musí odpovídat Směrnicím pro tvorbu křížovek.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Návštěvu Říma i Pantheonu absolvovalo 126 řešitelů, tedy počet došlých řešení byl v podstatě stejný jako v kole předchozím. Přibyl i jeden nový řešitel. Ani tentokrát jsem vás příliš nepotrápil, 73 řešení totiž bylo bez chyby. Zadání  křížovky umožňovalo variantní řešení dvou sloupů (sloupce 3 a 7) s použitím mozaikových políček, nebo čtvercových s vpisováním dvoupísmenných shluků. Podobně tomu bylo i v kopuli (řádky C-F). Přirozeně byla obě řešení uznána jako správná. Byť méně jasný případ, ale nakonec akceptovaný, se týkal výrazů B/1 skůr x 19/1 dvůr (oba SSJČ), řada řešení totiž byla skor x dvor. Skor je rovněž v SSJČ, dvor je v kartotéce Národního lexikálního archivu, takže i tato verze byla uznaná. Horší zprávou již je, že na polovině přidělených ztrátových bodů se podílela jednoznačně nepozornost – chybějící rozdělovací značky, nevyznačená skrytá tajenka a některé „překlepy“. V několika řešeních chyběla čárka nad písmenem (I/1 praskat místo práskat) nebo naopak čárka přebývala (31/4 místo správného slova pokora byla řešena  pokorá). Nejvíce se chybovalo ve výrazech K/6 kovat (SSJČ, nesprávně kovit) x 24/3 anil (Průvodce lidovými názvy rostlin), dále O/6 škopkař (Slovník nespisovné češtiny) x 20/5 iniciála ŠJA (MČSE, Šmuel Josef Agnon) a D/6 ražka (CJC 1) x 28/2 rožek (SSJČ, heslo růžek).

Do nepovinné autorské části zaslalo své výtvory tentokrát 86 soutěžících, někteří jich zaslali i více, řada minikřížovek je velmi kvalitních. Těší mě, že vás to baví a snad i bude bavit až do konce ročníku. 

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

Bez ztr. bodů: Auterský, Bada, Bednarski, Bezděk, Borkovský, Čenda, Dedera, Dressler, Dymáček, Fouček, Gašparín, Gonda, Grossmann, Hájiček, Haralík, Havel, Heikenwälder, Houška, Hronek, Ivánek, Janošík, Járová, Judas, Juráň, Juroszek, JV, Kaipr, Kočí, Kokeš, Kolářová, Kovářová, Kučavová, Kučírek, Kudličková, Kurpaš, Láník, Lustyková, Macků, Mach, Malčík, Marsová, Melichárek, Michal, Milana, Mojžíšek, Motyčková, Neumann, Nitra, Pazdera M., Platzner, Podzemský, Přecechtěl, Růčka, Růžička A., Rybář, Ryška, Samec, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Šebesta, Šťastná, Švub, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vašinka, Vítková, Vojtěch, Vyskočil, Zedníček. – 1: Adamčík, Dedková, Dostál, Fojta, Gášek, Janek, Jeník, Kadlec, Kobr, Kolář, Kvěch, Landa, Malý, Marjenka, Měhýž, Navrátil, Novák, Nováková, Pavlík, Pláňava, Rosová, Říha, Stískal, Šplíchal, T.Jurek, Tydlačka, Werner, Wohlmuth, Zelený. – 2: Blanka, Hroz, Kudláček, Kunst, Malinka, Novotný, Sedlatý. – 3: Juřík, Lacko, Nejedlý, Pazdera S., Toman. – 4: Čermák, Marhoul, Ponča. – 5: Bača, Hendrych, Klimentová, Kopřiva, Růžička V., Vychovalý. –  7: Škrobák. – 9: Mareš.  

 

TABULKA PO 3. KOLE

Bez ztr. bodů: Bednarski, Bezděk, Borkovský, Čenda, Dedera, Dressler, Dymáček, Fouček, Gašparín, Grossmann, Hájiček, Haralík, Heikenwälder, Hronek, Ivánek, Janošík, Járová, Judas, Juráň, Kočí, Kokeš, Kovářová, Kučírek, Kudličková, Kurpaš, Lustyková, Mach, Marsová, Melichárek, Motyčková, Neumann, Nitra, Pazdera M., Podzemský, Přecechtěl, Růčka, Růžička A., Rybář, Samec, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Šebesta, Švub, Vacek A., Vacek V., Vacková, Valeš, Vojtěch, Vyskočil, Zedníček. – 1: Bada, Fojta, Gonda, Jeník, JV, Macků, Michal, Mojžíšek, Milana, Měhýž, Novák, Pavlík, Pláňava, Platzner, Ryška, Říha, Stískal, Zelený. – 2: Dostál, Juroszek, Kobr, Kolář, Rosová. – 3: Gášek, Hroz, Kadlec, Kaipr, Kučavová, Lacko, Landa, Marjenka, Pazdera S., Šťastná, Toman, Vašinka, Vítková, Werner. – 4: Auterský, Kunst, Malčík, Tydlačka. – 5: Adamčík, Blanka, Dedková, Hendrych, T.Jurek, Juřík, Malinka, Navrátil, Novotný, Sedlatý, Šplíchal. –  6: Janek, Malý, Kopřiva, Nováková, Vychovalý. – 7: Čermák, Růžička V. – 8: Havel, Wohlmuth. – 9: Kolářová, Škrobák. – 10: Láník, Mareš, Marhoul. – 11: Kudláček, Kvěch. – 12: Ponča. – 13: Nejedlý. – 15: Houška.

V tabulce jsou uvedeni pouze soutěžící, kteří obeslali všechna tři kola. V čele je 53 řešitelů.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

VODOROVNĚ: A. Dvojakost. – B.  Skůr; dres; ala; drze; Ehle. – C. Kraul; staře; šít; lak; LIV; žebro; kytka. – D. Věčné; osení; kopr; ara; erko; ražka; město. – E. Důtky; solideo; pod; silenky; tanky. – F. Palatin; akvadukty; Kapitol. – G. Alkahest; ostuda; aksamitka; votant. – H. Pant; Hera; stopovka; Otovi; operátor. – I. Práskat; Cipa; onka; Koloseum; Forum; senátorů. – J. Loro; lavina; prý; nové gatě; Anik; Esta; aloše; tlač; oman. – K. Hle; Nelana; krok; peso; lodd; kovat; Adam; help. – L. Apatyky; olejová; Romanum; ulmovka. – M. RO; o; le; srska; Vatikán; obětina; Hadrián. – N. Ce; P; pá; tupan; omítati; majáles; atlanti. – O. St; e; va; akord; losovat; škopkař; sloupek. – P. OV; t; TP; tajně; otep; sloj; spurt; Aton; fota. – Q. At; r; Ac; nikol; voda; Idka; palác; depa; okař. – R. Če; s; IE; orans; amid; chrám; zdola; hrad; pole. – S. Sk; k; nt; smrek; tala; Rina; David; loto; iron. – T. Neobývatelný; inertní; zatrkat; laskaní.  

Tajenky: 1. Věčné město. – 2. Kapitol. – 3. Palatin. – 4. Forum Romanum. – 5. Koloseum. – 6. Hadrián. – 7. Andělský hrad. – 8. Akvadukty. – 9. Palác senátorů. – 10. Vatikán. – 11. Svatopetrský chrám. – 12. Pantheon.