Křížovkářská kvalifikační soutěž 2013

EVROPSKÉ METROPOLE – 5. KOLO: BRATISLAVA

Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec 5. kola) zasílejte na adresu: Marian Mikuš, Haškova 941, 460 06 Liberec 6, nebo na mailovou adresu mikusm@seznam.cz, nejpozději do 9. října 2013.

 

V předposledním kole se při putování po evropských metropolích a jejich památkách zastavíme u našich slovenských přátel a budeme se věnovat Bratislavě. Většina památek se nachází v historickém jádru města. (1) je komplex budov ze 14.-15. století, nachází se na Hlavním náměstí a dnes je sídlem městského muzea. Jednou z nejstarších staveb ve městě je (2), jenž byla součástí středověkých městských opevnění a která se jako jediná ze čtyřech zachovala. V 15. století byla založena nejstarší univerzita na území Slovenska - (3). K architektonickým památkám patří také klasicistní (4) se sbírkou anglických gobelínů. Mezi významné sakrální stavby patří mimo jiné (5) a (6) františkánů, raně barokní (5) sv. Mikuláše, jezuitský (5) sv. Salvátora i (5) a (6) alžbětinek. Historická budova Slovenského národního divadla patří rovněž mezi architektonické skvosty, samozřejmě rozhodně stojí za návštěvu i divadelní představení, v tomto směru jistě návštěvník neopomene ani Divadlo (7). U soutoku Dunaje a Moravy se majestátně vypíná (8), vyhledávanou turistickou atrakcí zejména pro svoji polohu a překrásný výhled na celou Bratislavu je (9). Dalším cílem turistů je (10) spojující Staré město a sídliště (11). Jednoznačnou a nepřehlédnutelnou dominantou města je (12), viz obrazec křížovky. První stopy osídlení sahají do eneolitu (cca 2500 př.n.l.), archeologické výzkumy odkryly i stavební památky (13) a (14). Nejstarší písemné zmínky o této akropoli jsou z již roku 907. Přeji vám příjemnou procházku po tomto překrásném městě.       

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ PÍSMENNÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Políčka typu a) jsou v křížovce použita 3 krát na pozici J/3, A/20 a I/34; políčka typu b) jsou použita pouze 2 krát na pozici N/5 a M/32.

Protože se jedná o polomozaikovou písmennou křížovku, budou odchylky od autorského řešení vnějšího obrysu křížovky samozřejmě tolerovány.                                                                                  

VODOROVNĚ: A. Označení druhého členu v nějaké řadě. – B. Usrknutí (nápoje). – C. Stůl. – D. Držení pušky ve svislé poloze. – E. Čertovo lejno. – F. Správní středisko Tibetu. – G. Viz 8. – H. Evropanka; umělá výplň zubu; indické platidlo. – I. Obchodní název textilního materiálu; předložka s 3. pádem. – J. Značka poloměru; točená taneční figura; tříslová myš domácí; pobídka. – K. Označení buddhistického chrámového komplexu (v Thajsku); přitakání; slovensky „růže“; domácky Beáta; velké množství; ochotně. – L. Patro ve stodole; druh vrtáku; svazek slámy; fosfen; viz 5; modřidlo. – M. Doba; viz 7; iniciály pěvce Masáka; zpola; možná; zaniklá šachová figura; alkaloid (Glycosmis); zatopení. – N. Chlupáč; vyzkoušet; planetka; obec na Berounsku; prkenné stropy; praskati; příživník; oční maz. – O. Menší přežvýkavec; kdo prováděl středověké osídlování; pomáhač; podezřelé; den mayského dvacetidenního měsíce; cestovní deníky; viz 4/2; MPZ vozidel Mauritánie. – P.  Spoluzakladatel moderní detektivní prózy; viz 1/1; trombon; anglicky „činy“; kyčelníky; značka konzervačního přípravku; heslo; dělená kolínky v články (stébla). – Q. Představa; náš podnik zahraničního obchodu; polsky „jarmark“; římskými číslicemi 503; francouzský název afrického státu; citoslovce zvuku ledňáčka; střední stupeň kambria; na ono místo; sdružení podniků. – R. Sídlo na ostrově Karpathos; rekreační stavení; ázerbájdžánský spisovatel; Jacksonovo album; starověký stát při dolním Tigridu; hinduistická bohyně matka; SPZ vozidel okresu Rychnov nad Kněžnou; zoubky u krajky; vklad; předkřesťanský maďarský bůh stvořitel. – S. Nedokončená práce; syrský politik; dílčí literární druhová forma; monokrystal; sídlo na Luzonu; umývat; muslimský duchovní; Douglasovo jméno; práchnivění. – T. Mezopotamská bohyně; louh; obsah drahého kovu v minci; slovensky „jinovatka“; citoslovce rozpaků; nejmladší žena Muhammadova; trudovitost; motorové vozidlo. – U. Aerosolový slzotvorný rozprašovač; karetní hra; váhat; který; kód letiště La Romana; kočkovitá šelma (zdrobněle); počet veslařských záběrů za minutu; symbol zbožnosti. – V. Mužské jméno; poctivě; uzenina; anglická zkratka Mezinárodního svazu amatérských tanečníků; italská řeka; velmi; slovenská obec. – W. Mávat; berla muže jistého jména; posel bohů. – X. Americký malíř a kreslíř; podstupeň bádenu. – Y. Sportovní zkratka; očekávaní. – Z. Plavidlo; korejský buddhistický mnich. – a. Sešit. 

SVISLE: 1. Charakteristika kamenáče. – 2. Zařízení na přívod vody; název fotografického objektivu. – 3. Viz 1/2; předložka; viz 10. – 4. Povyk; lotyšská tisková agentura; přirozená povaha. – 5. Označení tvaru některých hutnických výrobků; lipnice; viz 2/1. – 6. Barvivo žluté až hnědé barvy; tropický strom; počáteční část produkce při destilaci zkvašených tekutin. – 7. Citoslovce křiku některých ptáků; domácky Sotira; světelný kruh kolem Měsíce. – 8. Egyptská bohyně nebe; komponista. – 9. Zkratka Ostravského symfonického orchestru; viz 11. – 10. Infekční činitel; otázka; maďarský básník a publicista. – 11. Čerpat; značka hořčice; sídlo v Minnesotě. – 12. Vybídnutí k tichu; alkoholický nápoj míchaný se sodou nebo minerálkou. – 13. Droga; viz 3/1. – 14. Trojice; mladí býci; venkov. – 15. Hranice dřeva; ustrojiti; jistě. – 16. Hudební nástroj; sovětský fyziolog. – 17. Viz 3/2. – 18. Uměle vysušené mořské dno; nést se; pošetilec; uchopení. – 19. Svážení; pár hnízdících klecních ptáků; kaluž; peníze; domácky Abigail. – 20. Viz 2/2; první spisovatelka německého jazyka známá jménem; darebáci. – 21. Ohnutí; tulení kožišina; dělávat kotouly. – 22. Domácké ženské jméno; viz 12. – 23. Název pro spodní ordovik v Severní Americe; bodlák; římskými číslicemi 2505. – 24. Styl hudby; viz 4/1. – 25. Uježděná část cesty; zámezí; pádová otázka; Šmihlova role. – 26. Značka jednotky jasu; primáti; taková; volný prostor. – 27. Jonesovo jméno; elektrody; obec na Kysuci. – 28. Planetka; historické území na Slovensku; kus přischlého bláta na srsti zvířat. – 29. Náčiní k vymačkávání; terpenický keton; chemický prvek; SPZ vozidel okresu Uherské Hradiště. – 30. Uzlíček v tkanině; Alička; vhodná k orbě; setrvat. – 31. Africký jazyk; viz 14; viz 13. – 32. Předložka; veletok v Africe; jsoucnost; moment. – 33. Území; člověk malého vzrůstu; hudební nástroj; elixír mládí. – 34. Viz 6; zkratka Canadian Association of University Teachers; břečťan popínavý; arménský bůh války. – 35. Lomením se oddělit; chůva; silný provaz. – 36. Viz 9.    

Pomůcka: CAUT, LRM.

Doplnění pramenu: Pro toto a šesté kolo si doplňte pramen Svět zvířat (1-12), Albatros 1997-2001.

Část úvodního textu byla čerpaná z české i slovenské Wikipedie na http://cs.wikipedia.org/wiki/ a http://sk.wikipedia.org/wiki/.

I v tomto kole máte možnost si zkusit vlastní tvorbu, tentokrát navíc nemáte úplně přesně vymezený prostor, ten si musíte sami vytvořit návazně na část vnějšího obrysu předložené křížovky. Tento základ si po vyluštění dotvořte dvěma silnými linkami mezi sloupci 10 a 11 i sloupci 20 a 21 a spojte silnou linkou mezi řádky Y a Z. Nicméně v konečném důsledku ponechávám na vaší fantazii a vůli i vymezení prostoru pro tvorbu. Volba tajenky stejně jako typu křížovky je i tentokrát na vás. A stejně jako dosud platí i to, že vaše tvorba není povinná ani hodnocená. Výrazy musí odpovídat Směrnicím pro tvorbu křížovek.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Bratislavský hrad vyluštilo a zaslalo 107 řešitelů, 43 došlých řešení bylo bez chyby. Největší podíl na ztrátových bodech mají výrazy T/2 lúha (Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin) x 6/3 úkap (SSJČ) a N/7 misoliz (SSJČ). Řada řešitelů také přehlédla jeden legendový výraz, nepoužila mozaikování a nepropracovala se tak ke správným výrazům R/3 Rza (MČSE) a R/4 Bad (UNI 10, heslo Jackson Michael) x 10/3 Bálint (MČSE) a 11/3 Anoka (CJC 2). Pozlobili vás i 20/3 otrapové a dacani x V/4 zkratka ICAD (Slovník zkratek). Vcelku překvapivě hodně zabodoval francouzský název Čadu Tchad, nikoli chybně Thad (překladové slovníky, encyklopedie) x 18/4 správně chmat (SSJČ) místo hmat x R/6 bohyně Amba (Encyklopedie bohů, h. Párvatí) x 19/5 Abika (Knappová). Posledním složitějším místem byl úsek s bylinou modra (Rystonová), 34/4 bůh Araj (Encyklopedie bohů) a mnich Irjon (MČSE). Jak jsem avizoval v zadání křížovky, za odlišnosti proti autorskému řešení vnějšího obrysu nebyly přidělované ztrátové body.

Do nepovinné autorské části zaslalo své výtvory tentokrát 31 soutěžících, možná to způsobila vyšší obtížnost předložené křížovky a tím i méně času na tvorbu, možná to bylo i tím, že jsem nezadal přesný obrys. Nicméně stejně jako v předchozích kolech jsou některé křížovky velmi kvalitní, v několika případech byla dokonce autorsky dopracována celá spodní část, tedy budovy v popředí. Zápasím s nedostatkem času, proto zpracování vašich výtvorů a vyvěšení některých z nich na svazový web jsem zatím musel odložit. V posledním kole jsem vaší autorské fantazii ponechal vstupní část do řešené stavby.  

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

Bez ztr. bodů: Bezděk, Borkovský, Čenda, Dedková, Gašparín, Hájiček, Hroz, Ivánek, Járová, Jeník, Judas, Juráň, Juroszek, JV, Kočí, Kopřiva, Kovářová, Kučavová, Kvěch, Lacko, Lustyková, Mach, Marsová, Melichárek, Michal, Milana, Neumann, Pazdera M., Podzemský, Přecechtěl, Růžička, Rybář, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Tydlačka, Vacek V., Vacková, Valeš, Vojtěch, Vyskočil. – 1: Bada, Bednarski, Dressler, Dymáček, Gášek, Heikenwälder, Janošík, Kaipr, Kolář, Kurpaš, Láník, Malý, Měhýž, Mojžíšek, Pláňava, Samec, Šebesta, Švub, T.Jurek, Toman, Zedníček. – 2: Adamčík, Grossmann, Havel, Korčák, Kudláček, Kudličková, Rosová, Ryška, Vacek A., Zelený. – 4: Dostál, Haralík, Kolářová, Macků, Wohlmuth. –  5: Novák, Sedlatý, Stískal, Šplíchal, Vašinka. – 6: Malčík, Platzner, Říha. – 7: Fojta, Hronek, Kunst, Pazdera S. – 8: Kučírek.  – 9: Marjenka, Nováková, Vítková. – 10: Dedera, Navrátil. – 11: Auterský, Kokeš, Motyčková. – 12: Vychovalý. – 14: Landa, Nejedlý, Škrobák. – 15: Šťastná. – 18: Kadlec. – 19: Novotný.

 

TABULKA PO 5. KOLE

Bez ztr. bodů: Bezděk, Borkovský, Čenda, Gašparín, Hájiček, Ivánek, Járová, Judas, Juráň, Kočí, Kovářová, Lustyková, Mach, Melichárek, Neumann, Pazdera M., Podzemský, Přecechtěl, Růžička, Rybář, Sebera, Sedláček, Starý, Struňák, Svoboda, Vacek V., Vacková, Valeš, Vyskočil. – 1: Dressler, Dymáček, Jeník, JV, Kurpaš, Marsová, Michal, Milana, Samec, Šebesta, Švub, Vojtěch, Zedníček. – 2: Bada, Bednarski, Juroszek, Korčák, Kudličková, Mojžíšek, Pláňava, Vacek A. – 3: Grossmann, Hroz, Kolář, Kučavová, Lacko, Měhýž. – 4: Haralík, Heikenwälder, Janošík, Macků, Ryška, Tydlačka, Zelený. – 5: Gášek, Kaipr, Toman. –  6: Dedková, Rosová. – 7: Dostál, Kopřiva, Platzner, Říha, Stískal, T.Jurek. – 8: Adamčík, Malý, Vašinka. – 9:. Hronek. – 10: Fojta, Novák, Šplíchal. – 11: Dedera, Kokeš, Kučírek, Kunst, Láník, Motyčková, Pazdera S., Kvěch. – 12: Malčík, Marjenka, Wohlmuth. – 13: Vítková. – 14: Sedlatý. – 15: Kolářová. – 16: Auterský, Kudláček, Nováková. – 17: Navrátil. – 19: Landa, Šťastná, Vychovalý. – 20: Havel. – 23: Kadlec. – 25: Škrobák. – 26: Novotný. – 28: Nejedlý.

V tabulce jsou uvedeni pouze soutěžící, kteří obeslali všech pět kol. V čele je 29 řešitelů.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

 

VODOROVNĚ: A. B. – B.  Srk. – C. Vál. – D. Ponos. – E. Ozant. – F. Lhasa. – G. Devín. – H. Irka; plomb; lac. – I. Slotera; K. – J. R; tour; tan; alo. – K. Vat; tja; ruža; Áta; sta; rád. – L. Odr; spirál; otep; vid; kostel; ešl. – M. Dny; Nová scéna; JOM; polo; asi; pao; arborinin; zátop. – N. Poilu; pokusit se; Alauda; Osov; tla; rupati; misoliz; lema. – O. Ovce; lokátor; spomocník; levé; kan; itineráře; palác; RIM. – P. Poe; Stará; musketon; acts; ilea; Ovo; moto; kolínkatá. – Q. Idea; Omnipol; targ; DIII; Tchad; tss; akad; onam; trust. – R. Spoa; chata; Rza; Bad; Elam; Amba; RKE; coky; vnos; Isten. – S. Rest; Asad; žánr; mono; Naic; mýt; imám; Kirk; tlení. – T. Antu; lúha; aloi; inovatka; ehm; Áiša; akné; auťák. – U. Kasr; skat; liknat; an; LRM; lvík; šlák; orans. – V. Arne; kale; knak; ICAD; Naro; tuze; Kajal. – W. Plápolat; Edvínova hůl; Amala. – X. Nast; morav. – Y. TS; ždaní. – Z. Ak; Irjon. – a. Téka.       

Tajenky: 1. Stará radnice. – 2. Michalská brána. – 3. Academia Istropolitana. – 4. Primaciální palác. – 5. Kostel. – 6. Klášter. – 7. Nová scéna. – 8. Devín. – 9. Památník Slavín. – 10. Most SNP. – 11. Petržalka. – 12. Bratislavský hrad. – 13. Keltské. – 14. Římské.