Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

PROPOZICE KKS 2015

1. Křížovkářská kvalifikační soutěž (KKS) je ce­loroční šestikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 1, 5, 9, 13, 19 a 23), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se řídí Soutěžním řádem ko­respondenčních soutěží SČHAK (2013) a dokumentem Prameny v korespondenčních soutěžích SČHAK (2014).

2. Křížovky budou podány jako figurální polodokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy. Sty­listické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny, nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adre­su, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v soutěžích SČHAK (2009).

5. Jako kvalifikační je soutěž určena pouze pro členy SČHAK s 1., 2. nebo 3. výkonnostní třídou (VT) v řešení křížovek a pro ty, kteří dosud žádnou výkonnostní třídu nemají. Vítězové libovolného kola s 2. VT, 3. VT a bez VT obdrží 1 kvalifikační bod za toto kolo, maximálně však 5 bodů za celou soutěž. Celkovým vítě­zům těchto VT bude přiznáno jedno 1. místo do kva­lifikace. Řešitelé s 1. VT získají 1 kvalifikační bod za každá dvě vítězství v jednotlivých kolech, maximálně tedy 3 body za celou soutěž. Účastníkům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Celkovým vítězem (vítězi) KKS se stane (stanou) soutěžící s celkově nejmenším počtem ztrátových bodů. Soutěžící, kteří nejsou členy SČHAK, kvalifi­kační body neobdrží. Pokud se však jimi v průběhu soutěže rozhodnou stát, budou jim body započteny, a to i zpětně.

6. Podávání protestů se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrni­cím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních soutěžích SČHAK (2014).

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasí­lají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do ter­mínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.