Křížovkářská kvalifikační soutěž 2015

Milí přátelé,

vítáme vás u posledního kola letošní Křížovkářské kvalifikační soutěže. Tajenky si tentokrát můžete ověřit na https://cs.wikipedia.org/wiki/Golem. Svá řešení (kompletně vyplněný obrazec) zasílejte nejpozději do 2. prosince 2015 na adresu: Radovan Juráň, 763 12  Bratřejov 266 nebo na mailovou adresu: rad.juran@gmail.com.

 

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE

6. KOLO

 

... (1) je v židovské mystice člověkem ... (2). Podle pověsti se po oživení na jeho čele objevilo slovo ... (3), neboli ... (4). Pro znehybnění pak stačilo ... (5) z tohoto slova, čímž vzniklo slovo ... (6), jehož význam je ... (7). Jedním z nejslavnějších je pak ten, kterého údajně koncem 16. století stvořil rabín Jehuda Löw ben Becalel. K jeho oživení sloužil ... (8), kterým byl zpravidla ... (9), na kterém byla napsána ... (10). Účelem jeho stvoření měla být ... (11) před útočnými křesťany. V roztržitosti jednou rabín zapomněl ... (8) vytáhnout. Hliněný služebník oživl, a protože neměl určenou žádnou užitečnou práci, začal ... (12), sochy a veškeré vybavení rabínova domu. Vyděšená služebná běžela do synagogy a prosila, aby rabín učinil přítrž běsnění. Ten na něj vykřikl, aby se zastavil, a vyňal mu ... (8) z úst. A protože k vyjmutí došlo v průběhu židovského svátku, ... (1) se rozpadl v prach. Podle legendy z 18. století byla místem jeho odpočinku ... (13). Jeho první zobrazení pravděpodobně ztvárnil ... (14). No a touto postavou, u nás známou především z filmového zpracování, končíme putování světem podivuhodných bytostí. 

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 2 střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 1. tajenka (5) je skrytá, vypište ji a vyznačte v obrazci.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Sunout. – 2. Česká hráčka handbalu. – 3. Téct tenkým pramínkem; zdlouhavost. – 4. Určiti; hornina. – 5. Kloubové onemocnění; římská číslice (50); ztratit listí; italská jednotka objemu. – 6. Klavír; hornina; hláška v tarokách; chyba. – 7. Odrůda jablek; společenská hra; falešně (v hudbě); který. – 8. Umělecký styl; odvážně (v hudbě); řecký a krétský bůh války; šustivý zvuk; obec v okrese Praha-východ. – 9. Véna; zařízení svádějící blesky do země; italský cyklista; MPZ Portugalska; ?13/2?. – 10. Lék zužující zornici; malé umělecké dílo; lhostejnost (k povinnostem); finský atlet (OH 1948); zařízení k odvodu vody z potrubí. – 11. Ouha; odít; obyvatelé Moravy; sídlo v Senegalu; indický chinin; od počátku. – 12. Temný; odhad výše majetku; získat určitou sumu peněz; zasadit si rány (při rvačce); prasátka; druh tvrdého klobouku; sídlo v okrese Tachov. – 13. Vězení; samovazba; odrůda pšenice; elektronka; rodák; babička; dole. – 14. Řeka v Rusku; skoba; vesnice; palubní přístroj udávající rychlost stoupání nebo klesání letadla; snížení ceny; přesný; uzel; tak četný; rýha v kůži. – 15. Bulharský literární kritik; nůžky; churavět; závodní automobil pro autokros; šatník; papírová příze; plochý výstupek ve zdi. – 16. Plodová větvička stromu; domácky Kateřina; ?4?; kanadské město; dvojmocné alkoholy terpenické řady; pták; stínítko lampy; neskrývané uznání. – 17. Zápalná střela; gepard; bochníky; širokoúhlý objektiv; tyč na měření rozchodu kol; ?9?; ozdobná spona. – 18. Rybářská síť; starořímské obydlí; plastická hmota; krátkovlákná bavlna; fotografický papír; lůžko (v starořeckém domě); vytřeštit (oči); schválně. – 19. Hobo; krysa; zařízení k blokování kola vozidla; jedno z písmen hebrejské abecedy; muž zabývající se frazeologií; belgický gymnasta (OH 1920). – 20. ?12?; postava z Verdiho opery Nabucco; zdarma; puklina. – 21. Strasti; hudební nástroje; v hotovosti; žáruvzdorná hmota; vilnit; někdejší akademická hodnost. – 22. Přibližné určení; žihadlo; Kornek; vada; glykosid; zařízení počítače k převádění technických výkresů do elektronické podoby; kytice. – 23. Validita; forma zjevení boha Órmazda; období tří měsíců; vitamin P; stratigrafický stupeň spodní křídy; jezero v Indii; česká souhláska (neznělá). – 24. Měsíc mayského kalendáře; sdružení podniků; citoslovce troubení; dřívější název Volgogradu; uhelný prach. – 25. Šotek; koloidní roztok; bijáky; kartáčky; utahovák; uctívání svatých a andělů. – 26. Parazit; ořechy; horko; poustevník; potemnět; jemné kapičky vody vzniklé sražením vodní páry; kniha o zvířatech. – 27. Efra; hostiti; prostředek masové informace (zkratka); umělé plnivo pro izolační a konstrukční beton; nahé modely našince. – 28. ?11?. – 29. Chamtivá cizinka; hedvábná látka; ušpinění; jízdní vojín. – 30. Lama; stupnice ponoru; kaspická stepní ovce; pták; oharek. – 31. Červenohnědý biotit (částečně rozložený); statečnost; umění napravovat zmrzačené údy. – 32. Překonávání propastí přecházením po připravených lanech.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 32. Část těla tlustokožce. – 33. Asijský dvoukolový vůz; pesticid k hubení roztočů; havíř. – 34. Skupina bohů; pás ke kimonu; částice protoplazmy; tarasit; popel z mořských řas; druh obratu v jachtingu; ryba. – 35. Irská bohyně; churavý člověk; jedovatý had; britský šermíř (OH 1908); strana v účetní knize; tělocvičný prvek. – 36. Učitelka domácích nauk; šlágvort; bronzová sekyrka; cyklista; český básník. – 37. Anglická cestovní kancelář (anglická zkratka); jedna ze tří bohyň půvabu a veselí; zasévat; švédská hora; hornina; kníry pod nosem. – 38. Dědek; hráči Sparty Prahy; pohoda; smotek; hlaďák; sídlo v Japonsku; dřevák. – 39. Velké množství; téměř; popruh, za nějž táhne tažné zvíře; bioherma; oddavky; značka elektronvoltu; severoarabský bůh jezdců. – 40. Mnoho; platidlo Macaa; ?14?; těsně; kupecká lžíce; karetní hra; ?7?. – 41. Stálý nespokojenec; hnědá minerální barva; druh hry v karty; moc; zkouška. – 42. Africký kmen; kniha Starého zákona; Ata; platidlo Macaa; hora v Jičínské pahorkatině; hora v Podunajské pahorkatině; fafrňák. – 43. Skvrna; jíl; káfirský bůh stvořitel; řečniště v bazilice; starověká nádoba v podobě zvířecího rohu; zasunout silou; britský atlet (OH 1936); Finsko. – 44. Tisková agentura Belgie; planetka; Mezinárodní sdružení pro družicové spoje (anglická zkratka); kostry hlav; slovensky domácky Ita; indický náhrobek; ?10/1?; ?10/2?. – 45. Zastavení pohybu; klepání; rakouské videotexty mezinárodních služeb zákazníkům (anglická zkratka); část rostliny; Lixa; bifloun; sídlo v Senegalu; citoslovce plesknutí; řeka ve Skotsku; šoupátko (u pecí). – 46. Značka avivážního přípravku; šátek; drtit; příkaz k přípravě řetězcové proměnné na stanovenou délku zarovnáním zprava (anglická zkratka); odrůda řepky; houpačka; řeka v Belgii; zbrojnoš; nováček; element chůze. – 47. Stromořadí; slovenské citoslovce překvapení; planetka; arabské ženské jméno; čtverhranná rouška, jíž se zahalují židé; nákladní tuna (německá zkratka); karetní hra; horký; uhlovodík; sídlo v Portugalsku; medvěd tibetský; savec příbuzný žirafě. – 48. Součást migmatitu; odhad; alifatická aminokyselina; hora v Táborské pahorkatině; zázračná miska s krví ukřižovaného Krista; židovský kmen; malátně; nevěstka v Jerichu; ohleduplnost; ostrov v Řecku; ochrana zboží; nedoplatek. – 49. Rostlina s modrými květy pěstovaná jako zelenina; důstojník štábu (zkratka); kalhotky; ?5?; jugoslávský gymnasta (OH 1924). – 50. Šátek na chování dětí; bručoun; ?3?; sídlo v Rusku; vietnamské platidlo; Lotův syn; papoušek; organická sloučenina; československý atlet (OH 1948); opojný nápoj; součást k upevnění lana. – 51. Odřad; bývalý kladenský fotbalista; mýdlová opera; povrchní obdivovatel; japonské ženské jméno; druh lešticího prášku; šikmo; hromadná střelba; marihuana; citoslovce tišení. – 52. Nepoužívání násilí (v sanskrtu); ?8?; spojník s vnějším závitem; stávková klička; podšívková tkanina; veslař sedící nejblíže kormidlu; anglické ženské jméno; sídlo v USA; chladit; arabské mužské jméno. – 53. ?6?; ruské ženské jméno; ledovcové koryto; sídlo ve Francii; jméno chemika Gadolina; růže; Turek; přivolati shora dolů; pokojová rostlina. – 54. Vozatajstvo; sportovní soutěž; ubytovna; seknouti; ukazovací zájmeno; hrát neútočně; pouliční prodavač novin. – 55. Platidlo Velké Británie; konec lana; sídlo v Číně; řecká nymfa; hloupě udivený člověk; vádí v Súdánu; ?13/1?. – 56. Řadovka; domácky Tomáš; svalky; seznam nejlepších osob v určitém oboru. – 57. Učinit úplným; baklažán; chátrati; neohrabanec; sídlo v Belgii. – 58. Český herec; zápor; obec v okrese Mladá Boleslav; posel bohů. – 59. ?2?; káfirský bůh. – 60. Africký voják ve službách koloniální armády; staré ozdobné zbraně. – 61. Ozdobná schránka na amulety. – 62. Šatit. – 63. Ovšem.

Pomůcka: Aethomys, Kanušev, Kasalová, Kloz, Oplany, Vrátno.

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

Řešení šestého kola Křížovkářské kvalifikační soutěže zaslalo 47 řešitelů, a přestože bylo docela obtížné, 16 z nich řešilo bez chyby. I když to nebyl vůbec úmysl, ale jen „zpestření“ legendy, byli obyvatelé řeky Moravy KAPR A PARMA jednoznačně nejtěžším výrazem křížovky. Hodně se chybovalo i ve výrazu KLOPET (ČSVaS, heslo 1757.3). Další chyby byly ve výrazech KAUVIŠ (Rystonová, str. 435), KLEMP (PSJČ), ŠPURŠTANGLA (Hubáček), KLAJDRKOSTN (SNČ), ANAPLASTIKA (PSJČ) a TARZANING (NEO 2). Naprosto nepochopitelné upsání dvou řešitelů z vedoucí skupiny nakonec snížilo počet bezchybných řešitelů na pět. Oproti předchozím ročníkům je to značný pokles, ale není každý den posvícení. Závěrem děkujeme všem řešitelům, kteří se do soutěže zapojili, a zvláště děkujeme za pochvalné komentáře. A slovo autora na závěr: „Děkuji všem, kteří mi během celé soutěže pomáhali dobrými radami, ale hlavně dokonalou kontrolou. Bez nich bych nikdy takto kvalitní a hlavně bezchybné dílo nevytvořil.“

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

0 ztr. b.: Bezděk, Čenovský, ELLY, Hájiček, Hroz, Ivánek, Járová, Kopřiva, Kučavová, Prošek, Rybář, Sedláček, Struňák, Šebesta, Valeš, Vašinka. – 1: Borkovský, Haralík, Kobr, ŠEK, Vychovalý ml. – 2: Gášek, Pláňava. – 3: MARTÍNEK, Sklenka, Starý, Svoboda, Šotolová, Vojtěch. – 4: Auterský, Dedera, Judas, Kolář, Lajksnerová, Marsová, Švub. – 6: Ryška. – 8: LIBRA, Rosová. – 9: Matoušek. – 10: Láník. – 11: Dostál Š. – 12: Platzner. – 14: Juroszek. – 18: Juřík. – 28: Nováková. – 52: Marhoul.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY KKS 2015

0 ztr. b.: ELLY (Žačok), Hájiček, Kučavová, Sedláček, Šebesta. – 1: Borkovský, Prošek, ŠEK (Vlášek), Valeš. – 2: Ivánek, Kopřiva, Rybář, Vychovalý ml. – 3: Struňák. – 4: Bezděk, Vašinka. – 6: Járová. – 7: MARTÍNEK (Drdel), Pláňava. – 10: Čenovský, Sklenka. – 12: Starý, Šotolová. – 13: Lajksnerová. – 15: Kobr. – 16: Gášek, Platzner. – 18: Judas. – 20: Kolář, LIBRA (Houšková). – 22: Dedera. – 25: Auterský, Švub. – 27: Ryška. – 28: Vojtěch. – 30: Haralík, Láník. – 33: Rosová. – 35: Marsová. – 47: Dostál Š. – 52: Juroszek. – 71: Juřík. – 84: Nováková. Jsou uvedeni jen ti řešitelé, kteří obeslali všech 6 kol. Je započteno zatoulané řešení př. Kobra, př. Houšková má za 5. kolo 5 ztrátových bodů za nevyznačenou tajenku.

J. Sýkora

 

ŘEŠENÍ 6. KOLA

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Strkat. – 2. Kasalová. – 3. Crkat; pomalost. – 4. Stanoviti; arenit. – 5. Regma; L; opadat; amola. – 6. Piano; droba; trulka; krpa. – 7. Okabena; halma; stonato; an. – 8. Baroko; animoso; Paean; svist; Oplany. – 9. Vašík; hromosvody; Olmo; P; synagoga. – 10. Miotikum; aktíček; laxnost; Rautio; samotrat. – 11. Pr; ošolnit; kapr a parma; Tiel; gulancha; de novo. – 12. Tmavý; census; skásnout; nabít si; kauviš; kastor; Potín. – 13. Arest; ajnclík; Reliance; oktoda; zemek; kráska; spod. – 14. Arbi; klamr; obec; variometr; sleva; akorátní; ranec; tolký; vráska. – 15. Kanušev; šera; stonat; bugina; klajdrkostn; textilit; lisena. – 16. Mačinka; Kátla; pravda; Markham; terpiny; bobolink; ampule; odiv. – 17. Karkaš; čita; láblíky; širouš; špurštangla; pergamen; brož. – 18. Čerkal; domus; perlon; zagora; šamoa; talamos; napoulit; natruc. – 19. Vágus; Aethomys; kolobotka; daleth; frazeolog; Logiest. – 20. Rozbíjet nábytek; Fenena; gratis; rozprask. – 21. Bolesti; brač a klarinet; keš; silika; smilnit; mistr. – 22. Odhad; pigáro; Nel; kaz; abobiosid; tablet; pukéta. – 23. Platnost; Aša; trimestr; citrin; barem; Tansa; š. – 24. Keh; trasty; trá; Stalingrad; šmont. – 25. Diblík; sol; bia; krasovlásek; pok; dulie. – 26. Cizopas; akaju; rok; eremita; setmět; rosička; brehm. – 27. Aimek; traktírovati; PMI; agloporit; akty Čecha. – 28. Ochrana židovského ghetta. – 29. Hrabivá Ruska; aksamit; umatlaní; rejtar. – 30. Pako; amink; archar; sedmihlásek; dopalek. – 31. Rubelan; udatost; anaplastika. – 32. Tarzaning.

Tajenky: 1. Golem. – 2. Oživená socha. – 3. Emet. – 4. Pravda. – 5. Smazat první písmeno. – 6. Met. – 7. Mrtvý. – 8. Šém. – 9. Pergamen. – 10. Magická slova. – 11. Ochrana židovského ghetta. – 12. Rozbíjet nábytek. – 13. Staronová synagoga. – 14. Mikoláš Aleš.