Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

PROPOZICE MLSK 2012

 

  1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Rozesílání jednotlivých kol proběhne k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce roku 2012. První kolo bude rozesláno mailem i poštou všem aktivním kroužkům podle aktuálního adresáře. Poštou dostanete jeden exemplář Almanachu vzpomínek Permoníků, který je uveden v pramenech ostatních. Zadání dalších kol dostanou jen ty kroužky, které pošlou řešení prvního kola. Soutěž bude zveřejňována v příslušných termínech na internetových stránkách svazu www.schak.cz.
  2. Křížovky budou předkládány v souladu s platnými Směrnicemi Přílohami, Opravami a doplňky, a to jako dokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků.
  3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku.
  4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích SČHAK (2009), které jsou uveřejněny např. na internetových stránkách www.schak.cz.
  5. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.
  6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po zveřejnění oficiálních výsledků na adresu uvedenou v úvodu. Postup a forma při podávání protestu se řídí Zásadami pro podávání protestů v soutěžích SČHAK (viz www.schak.cz). Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.
  7. Zasílání řešení: Svá řešení jednotlivých kol posílejte poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou u zadání a v daných termínech. Rozhoduje datum poštovního razítka, případně datum odeslání e-mailu. Termín zaslání řešení a adresa budou uvedeny ještě jednou u zadání každého kola. Zasílání jedné opravy je přípustné písemnou formou nebo e-mailem, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.