Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2012

Město v proměnách času – 3. kolo

Vážení přátelé, je tady 3. kolo MLSKu. Je poněkud rozsáhlejší než kola minulá, ale doufáme, že ho opět bez velkých obtíží zvládnete.

K již uvedeným pramenům si doplňte:

Oddíl PZ -  Směrnice pro tvorbu křížovek – SČHAK 1994 včetně Oprav a dodatků Směrnic 2006, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.

Oddíl PD -  pol. 15, SCS zaměnit za VSCS – Šaling a kol. – SAMO 2003.     

Řešení 3. kola zašlete v termínu nejpozději do 15. června 2012 na adresu:  Karel Sedláček, Sousedská 637, 735 14  Orlová-Lutyně, nebo mailem sedlacek.karel10@seznam.cz.

Všechny Vás zdraví za kolektiv „O“ Permoníci Karel Sedláček

 

V roce 1908 byla Orlová povýšena na ...(1). Vybudováno bylo několik škol, české i polské gymnázium. Městu vévodí ...(2), postavený v gotickém slohu. Koncem 19. století zde otřásly krajem ...(3), které vedl poslanec Petr Cingr. Vyvrcholením byl ...(4), svolaný na 4. duben 1925 na orlovské náměstí, při kterém padly výstřely a čtyři lidské životy. V roce 1926 byla v Orlové uspořádána Průmyslová, živnostenská, obchodní a ...(5) Těšínska a Ostravska, kterou navštívilo 100 tisíc lidí. Město navštívil T.G. Masaryk, spisovatel ...(6) a další významné osobnosti. Z bohatého kulturního a sportovního života na Orlovsku vyjímáme založení hudební školy, Dělnické akademie a tělovýchovné organizace ...(7). Vzniklo...(8), byla zřízena ...(9),  (10) a další. Orlová se stala nejen hornickým, ale i kulturním střediskem  také ...(11).

 

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

 

Motto:  Pokročili jsme zas dále,

            šanci vyhrát máte stále.

            Třikrát „sláva!“ patří tomu,

            kdo to zvládne ...(12).

 

Tajenkový výraz (12) – 5,6 – je skryt.

Použitá políčka:

Pro jednoznačnost:

Křížovka má tentokrát i samostatný (téměř – až na dva obloučky – symetrický) vnitřní obrys. Mozaiková políčka jsou opět jen při obou obrysech, s výjimkou jednoho druhu, který se vícenásobně nachází i uvnitř křížovky. Políčko N/38 má stejný tvar jako políčko J/36 a O/36 jako M/33. Dále Q/38 jako G/53 a R/38 jako C/29.

VODOROVNĚ:  A. Devět sudokopytníků. – B. Nesladit; maďarsky „šít“; bantuská národnost v Kongu. – C. Viz 10; cigarety marihuany; drobné úkrojky na bázi listu; přítok Torysy; operace. – D. Velebení; chvalozpěvy; planetka; anglicky „tónový“; viz 5/1. – E. Indonéská spojová družice; troška; balík plátna Borka; nádory ústředního nervstva; italské sídlo; průměr (slovensky); pádová otázka. – F. Adík; po kapkách protéct; zakalený nefelin; skupinový; americký herec (Džejár); vzácný nerost; hlas bukáčka. – G. Viz 4; sehraná dvojice; Ivanovova poéma; dcera krále Danaa; rozedraný. – H. Rudní peň; jitřenka; německý prozaik (*1946); průvodní listy; polsky „město“; zvláštní práva čerpání (anglická zkratka); delší studijní pobyty. – I. Marnost; český herec (*1929); lék proti žlučovým kaménkům; vlastní společenskému hmyzu; motýlci; Iva; tkanina z česané příze. – J. Švédská hudební skupina; ženské jméno (2.1.); oblékat; maďarské mužské jméno (11.10); věcička elipsovitého tvaru. – K. Český spisovatel (*1881); ringo; Kráca; viz 5/2; autor Vinnetoua. – L. Porozumění; nerost podobný serpentinu; sovětský zápasník; tkanina s prostým vzorkem; mučitelé; zkrátka. – M. Jitřenka; uměle upravená; značka jednotky hmotnosti; značka jednotky síly; babiččino plácnutí; potomci. – N. Solmizační slabika; břitkost; český spisovatel (1841-87); kanadský hokejista (Bobby); japonsky „ves“; ruská řeka; drávidská jazyková skupina. – O. No; planetka; snažit se; jízdní voják; exitus; rusky „ano“; český herec (1923- 2003); Havlova divadelní hra. – P. Chlupový porost; část obce Somotor; přítok Allery. – Q. V esperantu „dvůr“; pokropení; arabský bubínek; kokořík vonný; svévole. - R. Z oné strany; uvádět ve známost; elektronvolt (značka); čínský druh citery; strýcův synek (slovensky). – S. Sídlo v Mauritánii; kus suché větve; vymřelý pštrosovitý pták; zkratka Svazu sovětských spisovatelů; kárající. – T. Atanázka; sopečný výbuch; dlouhý nehet; uzel z ženských vlasů (slovensky); difrakce. – U. Citoslovce opovržení; básník; ukazovací zájmeno; citoslovce bolesti; mezinárodní kód letiště Porto. – V. Kalná voda; pohybová činnost; viz 8/1; Leitgebovo dílo. – W. Keňský bůh deště; druh blues; vůdce neapolského povstání r.1647; značka nanometru. – X. Muk; 52 římskými číslicemi; ovce se závitovými rohy (slovensky); velké množství; řešeta; imaginativní; Kafkovy iniciály. – Y. Trenér; šplíchat se; německý básník (1809-55); Klub angažovaných nestraníků (zkratka); chorvatský ostrov; ostrov v Středozemním moři; viz 1. – Z. Řecké jezero; viz 7; Ruttnerův film; dohromady; český pedagog (1870-1936); stromy z tropické Asie. – a. Zavařené ovoce; město v jižní Francii; těsně; záhada; světadíl; továrny na děla; český herec. – b. Planetka; noční motýl z čeledi Agrotidae; Melvillův román; domácky slovensky „Alžběta“; bájná pravlast Aztéků; vřes; španělská hora. – c. Tira; start a opuštění letiště; ruské pálkovací hry; německé mužské jméno; běh; negativní ocenění; ostrov v Kiribati; letní byt. – d. Přivlastňovací zájmeno; viz 9/1; hvězdář; Petra; neobsazený úřad; chlorid amonný; slovenský básník (1900-77); jež. – e. Španělsky „ten“; slovenský hudební kritik (1879-1957); odrůda křížovky; spor; bod v karate; enzym katalyzující štěpení oligosacharidů; později. – f. Vyrovnání rozdílů; srbochorvatské ženské jméno; básník; mety; antická válečná loď; nešetrně (slovensky); domácky slovensky „Gabriela“. – g. Dozorčí parku (zkratka); drobný peníz Erinka (na Slovensku); křivkoměry; plísnit naháče; německy „nejprvnější“; rod sladkovodních červů. – h. Druh levné výčepní kořalky; hloupý člověk; průvod; čejka; infračervený zářič; italské víno; slovenské ukazovací zájmeno. – i. Pseudonym ruského básníka Germanoviče; slovenský prozaik (*1948); obydlená část Země; polský básník (*1893); krystaly; iniciály herce Fialy; má; tropický strom; průvodce; závazná pravidla; v esperantu „těrka“; velké množství. – j. Islandská hora; francouzská dáma vyšších kruhů 17. století; alkaloid (Pseudocynchona); slovanský bůh plodnosti; znamení; prací přípravek; přidat; české kolové tance; metropole asijského státu. – k. Viz 11. 

SVISLE: 28. Liknavá písařka na stroji; viz 2; rukověť rybářského prutu; rokoko. - 29. Španělsky „stádo mul“; slovensky „prapor“; geometrický obrazec tvořený třemi polokružnicemi; dvih; přijít na svět; pomocníci boha Mbomby; odborníci na životní prostředí; sídlo v Polabí na Pardubicku; krétský bůh války; kanadský genetik (1908-95). – 30. Ngbandský bůh stvořitel; houba řádu Pezizales; slovenské mužské jméno; Sarmaté; malá část básně; bludné balvany (slovensky); v džudu nadraz vnitřní; apostrof; dálka. – 31. Finské ženské jméno; v esperantu „Velikonoce“; ženský pohlavní hormon; čest; psota; tyč užívaná k útoku nebo obraně; jetel; Ústřední statistický úřad (anglická zkratka); řecký mys; společenský tanec; kovařík; míšek; úder. - 32. Řeka v Albánii; spisovatel z Anglie (autor dramatu Tanec seržanta Musgrava); anglicky „oděv“; železniční stanice (zkratka); ruské mužské jméno; zvlášť vynikající věc; adaptace; kmen v Súdánu; původní římský název města ve středním Španělsku; Evropský institut pro telekomunikační standardy (anglická zkratka); význam; africká palma; osobní koeficient šachisty. – 33. Ujíždějící; město na Malši; valením obalit; závaží; pregnanový derivát; úřední průkaz ženy jistého jména; maďarské sídlo; odvětví národního hospodářství. – 34. Anglické mužské  jméno; švýcarské sídlo; vlastní tureckému zápasníkovi; silná rýma; stupeň pliocénu; mezinárodní kód letiště Milton (Florida); okraj látky patřící ženě jistého jména; bahenní rostlina; hernie; město v řecké Makedonii; zkratka naší univerzity. – 35. Evropanka; Patricie s Etelou (domácky); slovácký spisovatel 19. století; francouzský spisovatel (1808-1855); hrad na Otavě; slovensky „holoubata“; kopřivnický závod; sídlo v Čadu. – 36. Spílat; obraz francouzského malíře (1826-1900); zkratka souhvězdí Eridanus; ruská řeka; viz 8/2; ryba (bezostní); viz 9/2; poštovné; sportovní náčiní. – 37. Přezdívka Řehoře z Chocemic; diopsid; italský lyžař (OH 1936); prosévat; kvákání; pst; jemný kartoun; pantofel určité barvy; Afričanka; zvrat; barmská princezna (1833-75); východoevropský čas (zkratka). – 38.  Části ruky; plemeno králíků; Andělovy iniciály; přístroje na měření výdeje vody z porostu rostlin; trojrozměrné útvary. – 39. Spojka a částice; hřmění. - 40. Sídlo v Nigérii; vtipy. - 41.  Bairdovo dílo; zařízení pro měření meteorologických prvků; polní plošná míra (slovensky); spolek českých techniků; španělsky „hybný“. – 42. Americký filmový herec (Frigo); kluzák; narozeniny; francouzský beletrista (*1824); okrajová část železniční trati; starověký čínský stát; pohádková bytost; samovolná tvořivost; bulharský fotbalista (OH 1956); nápoj z jogurtu a kardamomu; namítat; citoslovce údivu. – 43. Pádová otázka; viz 6; autor Zuzany Vojířové; ratel; chvostíky; hvězda v souhvězdí Havrana; úroda; ohrnek; citoslovce zvuku trubky; hřbitovní jehličnan. – 44. Kanadské sídlo; krátkozrací lidé; třetí pád (v esperantu); nizozemsky „kokodák“; poučka; eserům vlastní; symbol užívaný v e-mailech; islandský druh zápasu; sídlo v Uzbekistánu. – 45. Vyrobený z odpadového hedvábného vlákna; domácké ženské jméno; český fotbalista; pruh; Aja; středověká zbraň; druh nápoje (slovensky); kývat; značka argonu. – 46.  Smyčcový hudební nástroj; druhé manželství (slovensky); francouzský inženýr (1805-55); sudokopytník; povědomě; americký dětský psychiatr; francouzský fotbalista (*1979); plášť s dlouhým límcem. – 47. Italský mořeplavec (1432-1518); ječet; citoslovce; hvězdnicokvětá rostlina; součástky pluhu s rukověťmi (slovensky); dravec; Mac Dowellovo dílo; přípravek na namáčení; jedno z Millerových jmen; zhoršovat; trojice. – 48. Mužské jméno hebrejského původu; iniciály Veselovského; týkající se provazu se smyčkou; anglicky „rozhovor“; viz 3; japonská básnická forma; falus; námořník obsluhující plachtoví a lanoví; zlepšovat chuť; francouzský tenista (*1960). – 49. Pražský podnik (Řemeslnické potřeby);  hustě pokryté; zakročení; rada našeho televizního komentátora (*1926); kůň Przewalského; francouzský plavec (OH 1952); slovinský publicista (1896-1980). – 50. Vtékat; uzenice; dřívější osada dubrovnických kupců; polynéský ochranný bůh; polské mužské jméno; provensálský trubadúr 13. století; německý fyzik (1864-1941); Jao. – 51. Slídič (slovensky); předzvěst; odrůda hrachu; jiná žena jistého jména (slovensky); s mnoha oky; Evropan. – 52. Kopie; peprnka; utajená; svalnatec. – 53. Orebný; schránka; jméno Dána Egede(ho). – 54. Ušácký.

 

ZPRÁVA A VÝSLEDKY 3. KOLA

Přátelé, třetím kolem jsme se přehoupli do druhé části letošního klání. Přestože podle některých bylo toto kolo lehčí, ztrátové body se nasbíraly a po třech kolech se vedoucí skupina ztenčila na deset kroužků. Je pro nás těžké omlouvat se stále za některé drobné chyby v legendě. Velice nás to mrzí. Naštěstí se to dá elektronickou poštou rychle zachraňovat. Dáme si ještě většího bacha na poslední dvě kola. I tak je těžko odolat Vám – tolika přísným korektorům. Na některé dotazy proč to a proč ono, odpovíme až po skončení celé soutěže. Teď Vám už přejeme hezké prožití prázdnin a po nich se zase přihlásíme 15. září se čtvrtým kolem MLSKu.

Výsledky 3. kola:

0 ztr. b.: Bôbari, Doubravák, Hradečtí Votroci, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1 ztr. b.: Jarabáček, Pašáci, Staré hnízdo. – 3 ztr. b.: Gorali. – 4 ztr. b.: Přemyslovci. – 5 ztr. b.: Tatranec. – 7 ztr. b.: Ježci. – 8 ztr. b.: Ječmínek, Žiaran. – 9 ztr. b.: Hanáci. – 10 ztr. b.: Šohaji. – 100 ztr. b.: Hutníček, Ruža, Trosky a pak ostatní.

 

STAV PO 3. KOLE

0 ztr.b.: Bôbari, Doubravák, Kabrňáci, Krušnohor, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Šíravan, Torysek, Valaši. – 1 ztr. b.: Pašáci, Staré hnízdo. – 2 ztr. b.: Hradečtí Votroci. – 3 ztr. b.: Gorali. – 6 ztr. b.: Přemyslovci. – 8 ztr. b.: Ječmínek. – 9 ztr. b.: Tatranec. – 11 ztr. b.: Hanáci. – 12 ztr. b.: Ježci. – 13 ztr. b.: Jarabáček, Šohaji. – 17 ztr. b.: Žiaran. – 101 ztr. b.: Trosky. – 111 ztr. b.: Hutníček. – 201 ztr. b.: Ruža. – 300 ztr. b.: Ostatní.

 

ŘEŠENÍ 3. KOLA

Vyplněný obrazec s řešením 3. kola je ZDE.

VODOROVNĚ: A. Osm antilop a kamzík. – B. Nesehrát; varrni; Bateke. – C. Muzeum; brkoka; palisty; řeka Olšavica; úkon. – D. Oslava; paiany; Totanus; tonal; hospodářská. - E. Palapa; hrstka; véba Dala; gliomy; Asola; diameter; čeho. – F. Áda; prokapat; eleolit; sériový; Hagman; osmit; vurrr. – G. Tábor lidu; tandem; Narspi; Danaovna; porvaný. – H. Pipe; denice; Kroetz; glejty; miasto; SDR; stáže. – I. Mar; Ornest; ovogal; vosí; moli; Ivonka; lastink. – J. ABBA; Karin; odívat; András; oválek. – K. Merhout; lokva; Panek; výstava; May. – L. Sluch; alofit; Kotkas; droget; katané; inu. – M. Eos; aranžovaná; t; p; babin plk; děti. – N. La; říznost; Miltner; Orr; son; tok Reut; Maler. – O. Mna; Isora; nelenit; kavalerist; ex; da; Lubor Tokoš; Audience. – P. Srst; Véč; Ise. – Q. Korto; asperze; darabukka; áron větší; kapric. – R. Odonad; lancírovat; eV; če; bratranček. – S. Kiffa; ščakel; moa; SSP; kárné. – T. Atka; erupce; dráp; kont; ohyb. – U. Tse; bard; to; áá; OPO. – V. Okalek; sport; mnoho; U řeky. – W. Ilat; holler; Annese; nm. – X. Cek; LII; kornúta; kůpa; toky; obrazná; IK. – Y. Kouč; kácat se; Lebret; KAN; Ist; Korsika; městys. Z. Ýliké; Sokol; Emmepis; celkem; Kádner; upasy. – a. Kompot; Avignon; knop; taj; Evropa; kanonky; Kemr. – b. Ogawa; osenice; Taipi; Erža; Aztlan; erika; Perea. – c. Sota; odlet; lapty; Lothar; chod; anticena; Canton; somr. – d. Tvé; městská; astronom; Nela; vakát; salmiak; Borin; ana. – e. El; Haluzický; osovka; pře; ippon; glukosidáza; pak. – f. Nivelace; Slavna; poet; cíle; triera; netaktne; Eluša. – g. DPa; cent Erna; kartometry; kárat adama; allererst; Nais. – h. Šedá; íkváč; doprovod; kníhavka; solux; Bonora; táto. – i. Tan; Balco; ekumena; Karski; hlatě; RF; moje; cykas; satelit; normy; stompo; les. – j. Ok; Cornuel; mayumbin; Veles; merk; Trimin; přibalit; trakaře; Kábul. – k. Pro polské občany ze širokého okolí.

Tajenky:  1. Městys. – 2. Římskokatolický kostel. – 3. Dělnické bouře. – 4. Tábor lidu. – 5. Hospodářská výstava. – 6. Alois Jirásek. – 7. Sokol. – 8. Mnoho spolků. – 9. Městská knihovna. – 10. Muzeum. – 11. Pro polské občany ze širokého okolí. – 12. Kolem stromu (skryto).