Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

Milí přátelé,

před Vámi je 3. kolo Mezikroužkové luštitelské soutěže kroužků 2015. Jeho autorem je zkušený kozák (máme-li se držet houbařské terminologie) Standa Bulín, a proto není radno cokoli podcenit. Míst na „chycení“ je v křížovce několik, ale v polovině soutěže je již třeba počítat i s nějakou tou obtížnější pasáží. Držíme zásadu, že velikost křížovky nic neřeší, a tak počet výrazů snad pro Vás bude přijatelný.

Svá řešení třetího kola zašlete nejpozději do 15. června 2015 na adresu Zdeněk Chromý, Popelákova 21, 628 00 Brno, nebo mailem (nakreslené, čitelně naskenované či nafotografované řešení) na adresu chromyz@seznam.cz. Nezapomeňte svá řešení opatřit názvem kroužku a kontaktní adresou.

Hodně zdaru Vám za Kabrňáky přeje

Zdeněk Chromý

 

O HOUBÁCH

3. KOLO

Byly popsány desítky tisíc druhů hub, z nichž přibližně ... (1) tvoří houby mikroskopické, žijící v půdě, ve vodě, na rostlinách i na živočiších. Všechny houby mají vegetativní tělo – ... (2) neboli ... (3), v němž jsou tenká ... (4), nazývaná hyfy. Na myceliu se utvářejí ... (5) s ... (6), sloužícími k rozmnožování. Nejznámějším z množství tvarů plodnic velkých hub (tzv. makromycetů) je ... (7) na třeni. Plodnice chorošů na stromech zase připomínají ... (8), jiné plodnice zase mořské korály, pohárky, ... (9) atd. Kuriózní tvar hvězdy mají plodnice hvězdovek, blízkých příbuzných pýchavek. Mnohé houby během svého života mění svůj tvar a představují se nám v různé podobě. Tento jev se nazývá polymorfóza (polymorfismus) a s jeho nejvýraznějšími příklady se setkáváme u mikroskopických parazitických hub.

Použitá políčka:

V základních políčkách je jeden vpisovaný znak. V mozaikových políčkách je jeden vpisovaný znak v políčkách, jejichž plocha je menší než polovina základního políčka, a dva vpisované znaky v políčkách, jejichž plocha je rovna polovině základního políčka. V políčkách, jejichž plocha je větší než polovina základního políčka, jsou tři vpisované znaky.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Středověká forma tanečního rytmu. – 2. Finský bůh lovu; hudební nástroj. – 3. Předpisem nařídit; neumět divadelní roli. – 4. Osvědčení; tetování; světová velmoc; silné rány; vietnamská tisková agentura. – 5. Turecké sídlo; devátá tajenka; pavoukovitý živočich; předložka; jeden ze zakladatelů lotyšské národní hudby. – 6. Americký hudebník; bahenní sopka; hajdy; vyvažování letadla za letu; súdánské sídlo; značka nanofaradu. – 7. Britský lehký atlet; italský romanopisec; kmen východní ugrofinské větve; jinak; anglicky „odstíny“; velké kopce. – 8. Faunův syn; mezopotamská bohyně vegetace; sídlo v Konžské demokratické republice; domácké mužské jméno; supění. – 9. Dánská politická strana; tichnout; bezkmenné dřeviny; pravoslavný obraz svatých. – 10. Způsobovat nedostatek světla; hudební nástroje; stávat se divokým; ukazovací zájmeno. – 11. Ženské jméno; vydávat táhlý skučivý zvuk; španělský šlechtic; lavice. – 12. Lví; americký filozof; španělská délková jednotka; český zoolog a parazitolog. – 13. Státní zemědělské nakladatelství (zkratka); německý prozaik a lyrik; kanadský filmový tvůrce; domácké mužské jméno. – 14. Všeněmecký politik v Čechách; přívěsky na konci těla hmyzu; starý hudební nástroj; druhá tajenka; nezhoubný nádor; textilní materiál. – 15. Název hlásky „r“; pustoryl věncový; anglicky „růžek“; prvotřídní; poněkud uvadat; tisková agentura Surinamu; značka litru; kůže z mladých indických buvolů. – 16. Iniciály Buriana; prsty; jméno Claptona; pes; náš regionální historik (nar. 1885); strom, působící nemoc svým stínem; lysiny; chemická značka prvku. – 17. Vládce Izraelského království; jezdecké meče; pojmenování; sídlo v Číně; sedmá tajenka; soustava rovnoběžných čar; celní kód Guiney; slovinský divadelní režisér. – 18. Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku (anglická zkratka); druhý díl hesla; snížený tón; cévnatá rostlina; půdní typ; druhý díl čtvrté tajenky. – 19. Domácké ženské jméno; sladkovodní ryba; vypouštěcí zařízení rybníka; nepřetržitý; citoslovce; složka vitaminu. – 20. Americký filmový herec; západosemitský bůh; francouzský novinář a politik; zhoubný; počítací stroj; ohromovati. – 21. Anglický filmový zvukař; jednoduché smýkadlo; německý archeolog; jihoamerický stromový savec. – 22. Hudba amerických černochů; mužská halena; první díl hesla. – 23. Řasa; prašivina; trubač. – 24. Centifolie; služné. – 25. Mužský hlas; zmatek. – 26. Nautické přístroje.

ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 22. Sovětský klavírista. – 23. Pátá tajenka; bouchačka. – 24. Stiskací knoflíky; rámovité upevnění. – 25. Dialekt albánštiny; nástroje na kapání; textilní materiál. – 26. Lyasa; mužské jméno; planetka; uchazeč. – 27. Značka drachmu; rozvláčná divadelní hra; sídlo v Itálii; jazyk austroasijské jazykové rodiny; o něco výše. – 28. Rusky „kosočtverec“; menší asijský jelen; slon; omželá; jméno tónu. – 29. Americký kytarista; náhončí; český historik; šestá tajenka; maďarské mužské jméno. – 30. Tenké praménky; skvrnité; vzdávat se; souostroví v Polynésii. – 31. Osmá tajenka; obránce; vybroušenost; první díl čtvrté tajenky. – 32. Ruská řeka; noční motýli; otáčet dolů; celní kód Vanuatu; řízený křemíkový usměrňovač; část Brna. – 33. Prozkoumati; dole; zdobený vysoký čepec; maloasijský vládce; slovensky „jistota“. – 34. Cizí platidlo; vietnamské jméno; třetí tajenka; cvik nižší jezdecké školy; aplaudovat. – 35. Učitel mravouky; rod mořských mlžů; produkce kalu (zkratka); půda; obyvatel starověké Itálie; kmen Nágů; osyp. – 36. Slovenská řeka; nedávno; chloritické břidlice; citoslovce; japonský literát; pocházející ze země mezi Vogézami a Rýnem; střední míra. – 37. Odbor technické kontroly (zkratka); stará česká dutá míra; česká souhláska; nepojmout; valením obalovat; chirurgický nástroj. – 38. Pozvané neplatící obecenstvo; druh plachetnice; několik jednotlivin stejného druhu; pozitivní papír pro zvětšování; kráter na Měsíci; švédská objemová jednotka. – 39. Dusíkatá organická sloučenina; sídlo v Německu; slovenský hudebník; opatřit tenkou vrstvou niklu; bojovník proti rasismu. – 40. Filmový představitel Marcuse; první tajenka; detektivky; maličká částečka hmoty. – 41. Čtvrť ve starověkých Athénách; schopnost erekce; citoslovce. – 42. Německý dramatik a spisovatel; svinouti. – 43. Zánět červovitého přívěsku slepého střeva.

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

V polovině soutěže pokračuje všech 19 kroužků, které MLSK zahájily. S křížovkou Standy Bulína, v níž autor již musel trochu přitvrdit, si bez ztráty bodů poradilo 13 kroužků. Čelo průběžného pořadí však neprořídlo a tak na něm zůstalo i nadále 11 soutěžících účastníků. Chybovalo se zejména v těchto výrazech a pasážích: 20. CACHIN (Kočí; ve francouzštině tvoří CH dvě písmena, což potvrzuje i řazení v překladových slovnících, autor si pak může vybrat mezi českým a cizím zápisem) x 26. CAIA (CJC1) x 27. ARCHI (CJC2); 17. ŠEST (Velký Otto 4/273); 39. KARVAŠ (Matzner 4/260); 8. SOPOT (SSJČ). Kompletní řešení přikládáme v podobě, jak je vypracovali Ostraváci.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

0 ztr.b.: Bôbari, Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Tatranec, Torysek, Valaši. – 5: Šohaji. – 9: Přemyslovci. – 10: Pašáci, Rychtáři. – 11: Ječmínek. – 99: Hutníček.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 3. KOLE

0 ztr. b.: Gorali, Hradečtí Votroci, Jarabáček, Kokos, Macejko, Ostraváci, Pašeráci, Permoníci, Staré hnízdo, Torysek, Valaši. – 1: Bôbari, Tatranec. – 8: Šohaji. – 12: Ječmínek. – 14: Pašáci, Rychtáři. – 109: Přemyslovci. – 127: Hutníček.