Nolčova křížovkářská maturita 2014

PROPOZICE NKM 2014

 

1. Nolčova křížovkářská maturita (NKM) je celoroční pětikolová řešitelská soutěž jednotlivců (KaH č. 4, 8, 12, 22 a 26), které se může zúčastnit každý zájemce. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2013, viz www.schak.cz).

2. Křížovky budou podány jako figurální dokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.

4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích SČHAK (2009, viz www.schak.cz).

5. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem NKM se stane řešitel (řešitelé) s nejnižším počtem ztrátových bodů. Nejlepším řešitelům budou přiděleny kvalifikační body podle Kvalifikačního řádu SČHAK (2013, viz www.schak.cz).

6. Podávání protestů se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů SČHAK (2003, viz www.schak.cz). Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh (aktuální znění viz www.schak.cz).

7. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.