Nolčova křížovkářská maturita 2014

JAPONSKÁ ZBROJ

5. KOLO – STŘELNÉ ZBRANĚ

 

... (1. tajenka) je obecný termín pro japonské ... (2. tajenka). V počátcích svého vývoje byly ... (2. tajenka) považovány za zákeřné a ... (3. tajenka) se vůbec neslučovalo s jejich použitím. První střelné zbraně se v Japonsku objevily až v polovině 16. století zásluhou Portugalců, ale spíše než ve ... (4. tajenka) se uplatnily v ... (5. tajenka) a při sportu. Až do 19. století se udržel zámek doutnákový, pak ho vystřídal perkusní zámek. Japonští puškaři dovedli mechanismus doutnákového zámku k dokonalosti. Vyráběli jej z různých kovů a připevňovali na dřevěnou pažbu. ... (6. tajenka) svědčila o vysoké kvalitě japonské metalurgie. Stejně jako zbraně chladné byly i střelné zbraně často bohatě zdobeny ve vzájemném souladu jednotlivých částí. Dřevěná ... (7. tajenka) u nich bývala dosti krátká a celková délka zbraní činila 90 až 150 centimetrů. Dochovaná japonská děla a ... (8. tajenka) jsou dobré kvality a poněkud menších rozměrů než děla evropská. Japonské pistole byly vlastně zmenšené pušky. Prvními vzory pro ně byly pistole evropské, jak naznačují i jejich první názvy ... (9. tajenka) (jméno ostrova, na němž měli první evropští obchodníci svou stanici) a pistoru (odvozenina mezinárodního názvu). Japonci se svou schopností vstřebávat cizí vzory užívali pistole i jako nefunkční kostýmní doplňky ... (10. tajenka). V druhé polovině 19. století se Japonsko otevřelo západnímu světu a začaly se vyrábět ... (11. tajenka). Byly to nejenom napodobeniny evropských zbraní, ale i zbraně velmi kuriózní.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK: 4 nesouměrné a 1 souměrná střídavá polomozaikovka

 

Jsou použita pouze tato políčka:    

 

 

V základních políčkách je jeden vpisovaný znak, v mozaikových políčkách je jeden vpisovaný znak v políčkách, jejichž plocha je menší než polovina základního políčka, a dva vpisované znaky v políčkách, jejichž plocha je rovna polovině základního políčka. V políčkách, jejichž plocha je větší než polovina základního políčka, jsou minimálně tři vpisované znaky.

Skryt je 1. díl 3. tajenky (10) a 9. tajenka (10).

 

 

ŠIKMO ZLEVA VPRAVO DOLŮ: 1. Týkající se plochých výstelkových buněk. – 2. Trojice; sídlo ve Španělsku. – 3. Rod pavouků; přídavky do nápojů pro dobytek; německy „kajuta“. – 4. Maska japonské zbroje; estonská jednotka hmotnosti; křesťanské svátky. – 5. Sídlo v Angole; povýšeně; starořecký pěvec. – 6. Lososovitá ryba; zkratka pro intrauterinní pesar; látka ukládající se v buňkách dřeva při jejich stárnutí. – 7. Ruská řeka; africký kmen. – 8. Artyčoky; klovat. – 9. Francouzský chirurg; lámavě. – 10. Obyvatelka obce na Litoměřicku; posilující (slovensky). – 11. Plevel v obilí; zajatec; cévnatá rostlina. – 12. Sídlo v Německu; kraj v Německu; spáč. – 13. Křivka vytvořená jednotlivými okamžitými polohami centrálních os volně se pohybujícího tělesa; placení; anglický skladatel a varhaník. – 14. Domácké ženské jméno; 2. díl 2. tajenky; estonský dramatik. – 15. Houba; luxusní čtyřkolový kočár; bezpeněžní směnný obchod. – 16. Vázat; etnika u dolního Amuru; rozvaliny. – 17. Menší vrata; porost jistých stromů; mořská ryba. – 18. Kopřivová vlákna; kdo dojídá po jiném; druh jízdenky; středověký všeobecný slovník s překladem; předložka. – 19. Uřícené; zkropiti; houba; chudinka. – 20. Francouzské platidlo; malinová limonáda; jídelní příbor; hodinky. – 21. Poukázka na jídlo; letmé pohledy; nerost. – 22. Sportovní potřeba; anglicky „maceška“; lehký povoz (zdrobněle). – 23. Značka švédských aut; literární útvary; 5. tajenka; malé balíky. – 24. Chemická značka prvku; hubička; nanynka; vybraný; listový útvar; rostlina. – 25. Značka jednotky expozice + stromový hlodavec; sáním načerpati; výtvarná technika; silné rány. – 26. Členy soudu; obchody s partiovým zbožím; platidlo antického Řecka; hudební nástroje. – 27. 8. tajenka; dlouhé splývavé šaty; jihoamerická palma; český buditel a spisovatel. – 28. Rušivé prvky; tkaním vytvořit; domácí zvíře; čuvašský spisovatel. – 29. Francouzský literární kritik; hostina; promítací přístroj; pletací stroj. – 30. Vyhledat ptaním; vyrobený v severské zemi; hloubky; sudokopytník. – 31. Planetka; oblekové tkaniny; americký lékař; 1. tajenka. – 32. Druh brambor; jednotka hmotnosti užívaná římskými legiemi na Dunaji; hudební nástroj; sodomský král. – 33. Německý anatom; přípravek na parfémování WC; provaznický materiál; kopec v Cerové vrchovině. – 34. Po žádné cestě; filuta; neporušená část ložiska; uchování. – 35. Dudlíky; obraz muže v ženině nevědomí; nesprávná aplikace léků. – 36. Keltská bohyně; krmivo pro dobytek; kacíři. – 37. Britská objemová jednotka; odstín; indiánský kmen. – 38. Paša; nerost; natáčet. – 39. Římská bohyně; komická postava francouzské komedie; lehce stavěné přístřeší. – 40. Žena; lotyšské sídlo; hudební díla. – 41. Náš plachtař; narkotikum; poštovní kód Kentucky; britské sídlo. – 42. Africký kmen; ryba; nenasycený uhlovodík. – 43. Citoslovce; obevlát. – 44. Nerost. – 45. 7. tajenka. – 46. Česká souhláska.

ŠIKMO ZPRAVA VLEVO DOLŮ: 13. Měření částí těla k lékařským účelům. – 14. Splatný dodatečně. – 15. Dokonalost. – 16. 11. tajenka. – 17. Domnělý autor díla Zápas lásky ve snu; mořské ryby; sídlo poblíž Šumperka. – 18. Poskytovatel; francouzský matematik; křoví (zdrobněle); poškozený. – 19. Máloostná ryba; fotochemické rozmnožování plánů; režisérka Malinového koktejlu; herbicid. – 20. Rostlina řádu Bryales; máloostná ryba; pokulhávat; slovenské domácké ženské jméno; druh asfaltu. – 21. Lůžko z prken; nárt boty; dopisnice; sídlo ve středních Čechách; nepálené cihly. – 22. 1. díl 2. tajenky; štípat; český skladatel; indiánský kmen; podřád pravých pěvců. – 23. Ukrajinský lidový tanec; škodolibost; vesta; původem jihoslovanské mužské jméno. – 24. Druh pěveckého cvičení; sacharid; nižší úředník v Anglii. – 25. Chemická značka prvku; bíti; týkající se voru; přehledová stať; turecké mužské i ženské jméno. – 26. Italský orientalista; planetka; 4. tajenka; prehistorická opevnění. – 27. Cestovatel po Kamerunu; exotický pták; továrna na děla; přenášeč (v textilním průmyslu). – 28. Rostlina; španělsky „ono“; pouze; krátké lyrické árie písňového rázu. – 29. Učiniti; herečka pro mladistvé dívčí úlohy; ruský slavista; záporná elektroda. – 30. Přívaly (slovensky); pracoviště v nemocnici; drobná kapradina; africký kmen. – 31. Zamračeně; přisvědčování; planetka; turecká řeka; citoslovce. – 32. Hověziny indického původu; přezdíti; ozubená kolečka s malým počtem zubů; spojka. – 33. Americký elektrotechnik; pera v ocase tetřevů; ničemnost; kouřit. – 34. Americká družice; osobní povozy tažené koňmi; polypropylen; domácké ženské jméno. – 35. Obyvatel slovenského města; rychle míjet; sídlo v Belgii; zařízení na ručních stavech. – 36. Tažný hák; chvíle pohody; katolický duchovní; planetka. – 37. 10. tajenka; pocházející z afrického státu; 6. tajenka; sídlo ve středních Čechách. – 38. Vonné masti na vlasy; pachová žláza na oháňce lišky; shluk lidí (zdrobněle); hrnce. – 39. Maďarský rocker; násilné připojení území k jinému státu; jemně vyloučený uhlík; jedová kaše. – 40. Rostlinný glykosid; sportovní hra; silně; hudební nástroj. – 41. Africký kmen; byzantská drobná mince; báseň složená z veršů různých básníků; statečný bojovník. – 42. Někdejší vojenský trest; dekorační architektonický prvek; velmi mnoho; národnost v Rusku. – 43. Domácké ženské jméno; týkající se piana; bahenní pták; řecká bohyně podzimu. – 44. Vlámský dřevorytec; britský entomolog; indiánský kmen; hájení. – 45. Chemická značka fosforu; částice v cizích šlechtických jménech, odpovídající našemu „z“; jméno literáta Kärnera; sovětský biochemik; zařízení k nahazování paliva. – 46. Sídlo na Moravě; africký jazyk; rod virů. – 47. Žalostně; 2. díl 3. tajenky. – 48. Jednopólové zástrčky; český malíř. – 49. Švýcarský malíř; část rukojeti kordu. – 50. Domácké ženské jméno. – 51. Peníze vyplácené ve starém Římě.

Pomůcka: kyr.

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

Uznal jsem protest přítele Vašinky proti udělení ztrátového bodu za výraz Labuán ve 4. kole. Přítel Vašinka doložil, že tento tvar je uveden u některých hesel OSN (nikoliv u hesla Labuan). Proto ve 4. kole mají př. Vašinka, Járová a Švub o 1 ztrátový bod méně, než je uvedeno ve zprávě o 4. kole.

V pátém kole odpadl jeden řešitel, tudíž soutěž dokončil (genderově korektně a orthodoxně gramaticky správně řečeno) 21 řešící. Na řešitele jsem nastavil pár, dle přítele Mikuše, "pěkně vymyšlených čuňačinek" a nejničivější z nich se ukazuje NITŘAN (35/1 zprava). Autorské řešení poslalo jen 5 řešitelů, všichni ostatní uváděli NITRANa. Tento tvar nebyl doložen, a pokud nebude doložen  ani dodatečně, nemůže být uznán. Za další bodové ztráty může chyták AERA (40/3 zleva, OSN, heslo AES). Nemůže se řešit AESY, protože pak by se v křížovkářském celku dvakrát vyskytoval výraz (BRUNA - 36/4 zprava a 50/1 zprava). Své oběti měl i chytáček SUCHOLEC (12/3 zleva, Botanický slovník, str. 51, h. Desmanthus). OSPALEC nevyhovuje - pokud totiž místo MOCHOVÉ (22/4 zprava) budou HUPOVÉ, nepůjde dohledat HURLEY místo správného MORLEY (13/3 zleva). Správné řešení nerostu NOLANIT (44/1 zleva) nedělalo většině řešitelů obtíže. Křižující výraz NO je v knize Vějíř a meč na str. 41. Naopak pro mne nečekaně udělal třem řešitelům problém výraz FRANKY (SSJČ, 1/520), který  řešili FRANKA.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

0 ztr. b.: Friese, Hájiček, Páč, Samuraj, Vašinka. – 1: Drápala, Gašparín, Jaroš, Mikuš, Nack, Pavelka, Struňák, Vojník. – 2: Elbe, Podzemský. – 6: Sebera. – 7: Turek. – 15: Kopřiva. – 17: Dymáček. – 19: Járová, Švub.

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY NKM 2014

0 ztrátových bodů: Vítězslav Koudelka (Friese), Vladimír Páč. – 1: Vladimír Jemelík (Samuraj). – 14: Jaromír Drápala, Pavol Gašparín, Miroslav Hájiček, Marian Mikuš, Petr Nack. – 15: Ladislav Borkovský (Elbe), Jaroslav Jaroš, Pavel Podzemský, Dušan Vojník. – 16: Juraj Struňák. – 17: Lubomír Pavelka. – 19: Břetislav Sebera, Jan Vašinka. – 20: Miroslav Turek. – 30. Milan Dymáček. – 46: Stanislav Švub. – 52. Jana Járová. – 60: Jiří Kopřiva.

Soutěží prošli bez ztrátových bodů jen 2 řešitelé. V souladu s kvalifikačním řádem SČHAK jim bude započítáno 10 kvalifikačních bodů a jedno první místo. Ostatním řešitelům bude započítán počet bodů, odpovídající jejich umístění. Všem řešitelům, kteří vydrželi až do finiše, patří můj obdiv, Blahopřeji oběma vítězům, kteří zdolali veškeré nástrahy bez jediného zaváhání. Za zmínku stojí i fakt, že příteli Víťovi Koudelkovi se to podařilo již po šesté za sebou.

 

ŘEŠENÍ 5. KOLA

ZLEVA DOLŮ DOPRAVA: 1. Endotelový. 2. Trias; Linares. 3. Ero; omětky; Kabine. 4. Men; tonna; vánoc. 5. Atome; shora; aoidos. 6. Omul; IUP; inkrusta. 7. Sna; Pove. 8. Ostníky; dlobat. 9. Poncet; křehce. 10. Doksanka; silivé. 11. Zuna; pleník; belonie. 12. Erkner; Franky; sucholec. 13. Polodie; platba; Morley. 14. Cilka; zbraně; Liives. 15. Rovetka; karosa; barter. 16. Pandelit; Tazové; sutiny. 17. Vrátce; bukoví, morida. 18. Olona; obliza; furtka; katolikon; O. 19. Hříčné; políti; vosnatka; orma. 20. Plak; malinovka; kuvér; raky. 21. Papačenka; omrky; natrit. 22. Hokejka; pansy; kariolka. 23. Volvo; eseje; lovectví; páčky. 24. F; beak; enka; elitní; listen; anona. 25. R; zaguti; nasáti; pastel; šlupy. 26. Termíny; sekáče; pesson; brače. 27. Moždíře; taláry, moukeň; Sláma. 28. Pazvuky; vytkat; brávek; Uchsaj. 29. Lanson; trakta; diafon; rubák. 30. Poptat; finský; hlubně; sassa. 31. Kirsan; freska; Horton; teppó. 32. Modřák; siglus; kaston; Bera. 33. Rathke; Toalet; manila; Karanč. 34. Nikudy; fiškus; celina; úchova. 35. Cucáky; animus; misúzus. 36. Nemain; krmení; pikarti. 37. Pottle; nuance; Mahican. 38. Pasunk; uranin; navíjet. 39. Furina; pierot; kolna. 40. Mulier; Spare; opera. 41. Šilhan; opij; KY; Brae. 42. Dagaba; napo; nonen. 43. Jejku; ovlát. 44. Nolanit. 45. Pažba. 46. D.

Tajenky: 1. Teppó. – 2. Palné zbraně. – 3. Samurajské (skryté, v nejmenší křížovce vnitřní písmena v mozaikových polích) pojetí cti. – 4. Vojenství. – 5. Lovectví. – 6. Hlaveň. – 7. Pažba. – 8. Moždíře. – 9. Tanegašima (skryté, od 28/33 vodorovně po 37/42). – 10. Necuke. – 11. Perkusní pistole.