Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů 2015

PROPOZICE MLSK 2015

 

1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Rozesílání jednotlivých kol proběhne k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce roku 2015. První kolo bude rozesláno mailem všem aktivním kroužkům, další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního kola. Souběžně bude soutěž zveřejňována v příslušných termínech na internetových stránkách www.schak.cz.

2. Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2013), Směrnicemi pro tvorbu křížovek s Přílohami, Opravami a doplňky, a dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích SČHAK (2014).

3. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky nebo polodokreslovky s možným obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nemusí být v legendě uváděno.

4. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku.

5. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad hodnocení správnosti řešení křížovek v soutěžích SČHAK (2009), viz www.schak.cz.

6. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.

7. Podávání protestů se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů v soutěžích SČHAK. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně oprav, dodatků a příloh a dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích SČHAK (2014). Rovněž je třeba přihlédnout k závazným výkladům publikovaným na webových stránkách SČHAK.

8. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravy řešení odeslané po termínu nebude brán zřetel.