Databáze hádanek

 

Pod jednotlivými písmeny je uložen seznam druhů českých hádanek. Kliknutím na název konkrétní hádanky se vám v tabulce ukáže soupis dosud vytvořených hádanek daného typu: 

• A          • B          • C          • Č          • D          • H          • CH               

• K          • L          • M          • O          • P          • R          • Ř

• S          • Š          • T           • Ú          • V          • Y          • Z

Databáze hádanek obsahuje všechny náměty od roku 1949, které byly publikovány, i když některé neodpovídají platným směrnicím pro tvorbu českých slovních hádanek.

Pseudonymy v databázi hádanek (stav k 7.12.2013). Výzva: pokud někdo někoho z těch neidentifikovaných autorů znáte, prosím ozvěte se, případně potvrďte nebo upřesněte autory s otazníky na mail Adamcik.jirka@seznam.cz

 

KLASIFIKACE HÁDANEK

Hádanky se člení do šesti základních typů:

A. šifry – k nim patří lištovka, královská procházka a koníček, kterými se v návodech zabývat nebudeme, dále pak klíčovka a šotek.

B. hádanky s křížovou  vazbou, což jsou vlastně jednoduché křížovky  k nim patří čtvercovka, roháček a rámcovka.

C. hádanky mutační, ve kterých dochází k nějaké změně nebo obměně – k nim patří shodovka, záměnka, darvinka, čárkovka, kroužkovka, měk­čenka, háčkovka,  ypsilonovka, souzvučka, záhadný nápis, pří­suvka, ob­ložka, vsuvka, šířenka, pří­davka, odsuvka, obnažka, vý­pustka, úženka, výlučka, skrývačka, posunka, ob­měnka a vokálovka.

D. hádanky permutační, ve kterých dochází k nějakému přeskupení -  k nim patří přesunka, výměnka, obratka, ráček, přesmyčka,  permu­tovka, vsuvka slovní, vý­pustka slovní, pronikačka,  polovsuvka, vybí­račka, zá­měnka slovní, zdvojenka, hláskovka, číselka, dělenka, ša­ráda, lavinovka, pyramidka, vlnovka, řetězovka a chybovka.

E. hádanky tvaroslovné, které jsou založeny na změně mluvnického vý­znamu nebo na odvozeninách - k nim patří pádovka, časovačka, pře­chod­níček, rozkazka, trpěnka, tvaroslovka; rodovka, pravěkovka, zrůdka, shlukovka, slovesovka, přídav­něnka, příslovka a stupínek.

F. hádanky kompoziční, ve kterých se náznaky slučují nebo se k nim  přidávají pomocné výrazy - k nim patří sloučenka, spojenka, střídavka, rovnice, rébus pís­menný; citoslovka, tónovka, prvkovka, přípojka, ča­sovka, místenka, směrovka, opětovačka, pochybovka, souhlaska, záporka, dotazka, pořadovka, zájmenovka, věnovánka, přísvojka, barvínek, tva­rovka; rozměrka, zdrobnělka, menšenka, mno­ženka, druhovka a moc­něnka.