Metodika porotování

 

METODIKA HODNOCENÍ HÁDANEK

Metodika je prováděcím pokynem Směrnic pro české slovní hádanky (dále jen „směrnic“), části čtvrté, která se zabývá kvalitou hádanek.

I. HODNOCENÍ

1) Postup při hodnocení hádanek

Kvalita hádanky se zpravidla stanoví hodnocením, především bodováním. Hodnotitel (porotce) boduje hádanku v rozpětí 0 – 30 bodů podle směrnic. Kvalita hádanky se vyjadřuje počtem bodů, který je výsledkem kladných a záporných odchylek od standardu - základního počtu 21 bodů. Standardem se rozumí hádanka dobrá, která splňuje všechny požadavky kvalitního taje.

V základní  známce je obsaženo 11 bodů za standardní námět a 10 bodů za standardní podání.

a) Před vlastním hodnocením hodnotitel přezkoumá, že jde ve smyslu směrnic o hádanku, a to podle kritérií V1, V2 a V3. Nejde-li o takové práce, z hodnocení je s odůvodněním vyřadí.

b) Poté přezkoumá nebo nechá přezkoumat v databázi námětu hádanek, zda námět nebo část námětu nebyly již použity, pokud ano, tak v jaké míře či četnosti. Použitým námětem se rozumí každý námět otištěný (uvedený) v tisku, ve veřejných sdělovacích prostředcích, ve svazových publikacích a v autorských nebo řešitelských soutěžích.

2) Symbolika hodnocení

Základní hlediska, podle nichž se posuzují (resp. hodnotí) hádanky, jsou ve směrnicích uvedena kritérii K1 – K13.

S ohledem na letitou porotenskou praxi, kdy zápory byly označovány písmenem C a klady písmenem D, uvádíme převodní tabulky mezi oběma způsoby hodnocení:

a) Zápory C odpovídají následujícím kritériím

C1 – K5 (délka námětu)

C2 – K2 (slovník námětu, jazyková stránka námětu)

C3 – K1 (smysl námětu, námětová ucelenost)

C4 – K11 (otřelý nebo použitý námět)

C5 – K1 a K2 (nepřirozený slovosled, nehezká slova a spojení)

C6 – K3, K4 (přerušená vazba, slovní přílepky)

C7 – K4 (hutnost druhové operace)

C8 – K4 (změna slovního základu)

C9 – K4 (nespecifická proměna)

C10 – jiné zdůvodněné zápory

C11 – K6 (nevýstižné uvedení námětu)

C12 – K6, K7 (toporné uvedení námětu)

C13 – K6, K7 (přímé uvedení námětu)

C14 –K7 (nízká kvalita podání)

C15 - K7 (chybná poetika)

C16 – K7 (nesouvislé podání)

C17 – K7 (rozvláčné podání)

C18 – K13 (přípustné opravy)

b) Klady D odpovídají následujícím kritériím

D1 – K5 (délka námětu)

D2 – K4 (dodržení kvantity samohlásek)

D3 – K3 (vazba mezi náznakem a jádrem)

D4 – K4 (hutnost druhové operace; tajenka nebo heslo)

D5 – K4 (specifické klady proměny)

D6 – K1, K2, K11 (originální námět)

D7 – K1, K2, K3, K4, K7 (hezká slova a slovní spojení, vtipný námět, delší řetězení, harmonie mezi prvky námětu)

D8 – K1 (vtipný námět)

D9 -  K6 (originalita podání)

D10 – K7 (básnická kvalita podání)

D11 – K6 (vtipné podání)

D12 – K6 (hutnost podání)

c) Kritéria K odpovídají následujícím záporům a kladům:

K1 = smysl (C3, 5a, D7d, 8);

K2 = slovník (C2, 5b,c, D6);

K3 = vazba náznaku na jádro (C6c, D3, 7a,b);

K4 = proměna náznaku v jádro (C6a,b, 7,8,9,D2,4,5, 7c);                                            

K5 = délka (C1, D1);

K6 = podání (C 11, 12, 13, D9, 11, 12);

K7 = poetika (C 14, 15, 16, 17, D10);

K8 = kresebnost (jen u kreslených hádanek)

K9 =  estetika obrazců u šifer mřížkových

K10 = souvislost u hádankářských vícebojů

K11 = otřelost (C4, D6);

K12 = vhodnost pro vypsanou soutěž

K 13 = opravy (C 18);                                                  

Bodová hodnota kritéria může být kladná i záporná, za +1, -1, ale i více bodů.

3) Hodnocení koníčků a královských procházek

Některé zápory a klady podání proměnových hádanek se hodnotí u koníčků a královských procházek v námětu, což vyplývá ze specifického charakteru těchto hádanek. Mezi vady těchto hádanek patří nesouměrná (neukončená) síťka, nesouměrný obrazec nebo nefunkční figurální obrazec. Součet bodů se upravuje tak, aby se hodnocení těchto hádanek pohybovalo v rozmezí 0 až 30 bodů.

C2 – K2 (u převzatého textu se nehodnotí)

C3 – K1 (u hádanek s převzatým textem se hodnotí nevhodný výběr textu z hlediska obsahu (nahodilé a nic neříkající úryvky básní apod.))

C4 – K11 (otřelé prvky námětu nebo použití uveřejněné části námětu – mnohokrát použitá tematika)

C6 – K4 (přílepky k textu, kvůli dodržení síťky)

C7 – K1, K2 (krátké heslo; malá vydatnost zapředení hesla; u koníčka totožnost koncovek ve vazbě textu na heslo)

C12 – K 9 (nevzhledný obrazec; 2 slepá políčka v obrazci figurálně nezdůvodněná; neesteticky umístěné heslo)

C14 – K7 (u převzatého textu se nehodnotí)

C15 – K7 (u hádanek s převzatým textem se hodnotí nevhodný výběr textu z hlediska poetiky (např. volný verš bez pravidelného rytmu a rýmu, má-li nepříznivý vliv na řešitelnost hádanky)).

C16 – K7 (u převzatého textu se nehodnotí).

C17 – K7 (příliš dlouhý text vzhledem k obsahu zpracovaného tématu; u převzatého textu se nehodnotí)

D4 – K4 (dlouhé heslo – standardní délka hesla je 5% z celkového počtu polí; přitom vícenásobná pole se započítávají tolikrát, kolika základními poli jsou tvořena; heslo umístěné ve vícenásobných políčkách)

D7 – K7 (líbivost a libozvučnost rýmů, krása slov námětu, u převzatých textů vhodnost volby textu; výjimečná harmonie mezi textem a heslem, případně mezi textem a figurálním obrazcem)

D8 – K8 (uplatnění různých vtipných nápadů; nehodnotí se u převzatého textu)

D9 – K5, K8 (hodnotí se použití originálního nebo figurálního tvaru obrazce, figurálně umístěné heslo apod.)

D10 – K9 (estetika obrazce)

D11 – K6 (vtipné nápady v podání, např. utajení (nevypsání písmen) hesla, pokud je to funkční a vtipné apod.)

D12 – K7 (mimořádně výstižné a hutné vyjádření tématu)

4) Hodnocení kreslených hádanek

C11 – K8 (špatná kresebnost nebo rozpoznatelnost, nepromyšlenost a nedbalost kompozičního návrhu, v námětu kresba málo známých rostlin, zvířat, předmětů apod.)

C12 – K8 (návrh na nepřirozenou kompozici, nelogické složení prvků námětu, rozdílnost rozměrů vyobrazených objektů a jejich nereálná společná přítomnost, vnitřní výtvarná a vizuální nesoudržnost a roztříštěnost kompozice a její nereálnost)

C13 – K8 (kresby předmětů s nápisy, jejich význam přechází do znění námětu, nápis nebo jeho část v rámci kresby přímo uvádějící náznak)

C17 – K7, K8 (průvodní text delší než 2 řádky, resp. 20 slabik, složité kompozice s mnoha prvky ve srovnání s malou délkou námětu, nadměrná potřeba pomocných složek kresby, vytečkování celku pro pochopení detailu apod.)

D9 – K8 (nezvyklé formy zobrazení, koláže, fotografie, zobrazení dynamických jevů, situací a scén)

D10 – K8 (výtvarně působivý celek, jednotná scenérie (krajina, zátiší), monotematická kresba zejména v ST)

D11 – K8 (netradiční znázornění známého prvku, utajení části námětu v nenápadné složce kompozice)

D12 – K8 (uvedení jádra v obrázku bez průvodního textu nebo jiná úspornost kresby)

 

II. POROTY

1) Sestavení poroty

Hodnocení soutěžních prací provádějí poroty, které jsou orgánem SČHAK. Musí být určeny nejpozději při vyhlášení hodnocené soutěže. Schválení porot pro jednotlivé autorské soutěže provádí na návrh OHK předsednictvo SČHAK.  Každá porota je sestavena z porotců a tajemníka poroty. Tajemník poroty může rovněž porotovat, pouze však při zajištění anonymity soutěžních prací. Poroty jsou 4 až 5 členné. Porotci bývají zpravidla členové SČHAK, jmenovaní (nebo doporučení) OHK.

Porotci, tajemnící porot, ale i soutěžící v autorsko-řešitelských soutěžích se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží a propozicemi příslušné soutěže. Ve vybraných autorských soutěžích může porota u hádanek, jejichž námět je v souladu se směrnicemi, ale podání jim neodpovídá, hodnotit pouze námět (např. v MAS).

2) Práva a povinnosti porotců a tajemníků porot

a) Tajemník poroty je povinen:

- předat hádanky porotcům k ohodnocení;

- svolat schůzku poroty;

- zajistit kontrolu původnosti námětů v databázi SČHAK;

- zachovat anonymitu autorů hádanek;

- podat autorům zpětnou informaci dle propozic nebo soutěžních podmínek příslušné soutěže;

- sestavit zprávu o výsledku soutěže a předat ji redakci a OHK (u autorských soutěží), případně vedoucímu soutěže (u MAS a HLK);

- odevzdat jeden stejnopis hádanky do redakce, pokud není stanoveno jinak.

b) Porotce je povinen:

- porotovat svědomitě a čestně, hodnotit soutěžní práce objektivně a důsledně ve smyslu platných směrnic;

- účastnit se schůzí poroty nebo vhodným způsobem předat tajemníkovi poroty své hodnocení;

- při pochybnostech v hodnocení hádanky hodnotit ve prospěch autora (VPA).

c) Porota má právo:

- opravit u hodnocené hádanky zřejmá nedopatření (překlepy), přehlédnutí při vyznačení náznaku i jádra, chyby v diakritických znaménkách, chyby v označení druhů hádanky a chyby ve vypsání řešení;

- u sporných problémů si vyžádat vyjádření OHK, v některých soutěžích také soutěžní komise SČHAK;

- při velkém množství hádanek, nebo při hodnocení soutěží se speciálním posláním omezit hodnocení pouze na práce, které splňují obsahové podmínky a vyhovují účelu soutěže;

- při nestandardní úrovni hádanek neobsadit některá nebo všechna bodovaná místa a neudělit vypsané ceny.

d) Porotce má právo a povinnost opravit své původní připravené hodnocení hádanek na schůzi poroty, jestliže v průběhu jednání zjistí, že si nevšiml některých objektivních rysů hádanky, nebo že si zjištěná fakta vyložil v některé části hodnocení nesprávně a v rozporu se směrnicemi, normativními jazykovými příručkami, slovníky atd.; za nepřítomného porotce provádí takovéto nutné opravy jeho jménem tajemník poroty nebo některý z porotců.

e) Porotci se musí na základně vzájemné komunikace snažit hodnotit soutěžní práce tak, aby rozdíly v jejich hodnocení nebyly příliš velké.

f) Porota má povinnost vyřizovat protesty v souladu s pravidly příslušné soutěže.

g) Tajemník poroty provádí souhrnné zpracování výsledků zápisem hodnocení všech porotců. Způsob zápisu volí podle stanoveného systému porotování. Cílem je dosáhnout jednoznačného výsledku na prvních pěti až deseti místech.

3) Porotování hádanek

a) Porotování bodováním hádanek:

1) 5 porotců – nejvyšší a nejnižší počet bodů se škrtá. O pořadí soutěžních prací rozhoduje hodnota hádanky vyjádřená součtem hodnocení 3 zbývajících porotců. Je-li tento součet u dvou nebo více hádanek shodný, rozhoduje o pořadí součet bodů všech porotců. Vyšší počet bodů znamená vyšší ocenění hádanky a lepší pořadí.

2) 4 porotci – zásady jsou stejné jako u 1), ale o pořadí rozhoduje bodový součet dvou porotců, jejichž známka se neškrtá.

3) v korespondenčních autorsko-řešitelských soutěžích je pořadí stanoveno podle propozic či soutěžních podmínek těchto soutěží.

b) Porotování součtem pořadí

Ve vybraných autorských soutěžích lze hádanky hodnotit bez bodů jen podle pořadí. Zpravidla 3 porotci stanoví pořadí soutěžních prací. Umístění hádanky je určeno součtem umístění všech porotců. Nižší součet umístění znamená vyšší ocenění hádanky a lepší pořadí.

4) Práva předsednictva SČHAK

V případě, že porota nepostupovala podle ustanovení těchto směrnic, může předsednictvo SČHAK z vlastního nebo cizího podnětu zrušit výsledek porotování celé soutěže. K tomu si vyžádá vyjádření vedoucího poroty, porotců a OHK. V případě zrušení hodnocení prověří přehodnocením soutěže jinou porotu.

Schváleno OHK dne 15. října 2008