Zásady hodnocení správnosti řešení

 

ZÁSADY  HODNOCENÍ  SPRÁVNOSTI  ŘEŠENÍ  HÁDANEK

V SOUTĚŽÍCH SČHAK

Správnost řešení nalezeného řešitelem se ověřuje porovnáním s autor­ským řešením, tj. s řešením udaným autorem. Řešení hádanky se požaduje obvykle v písemné formě. Za správné se považuje takové řešení, které odpovídá autorskému řešení, nebo řešení odpovídající podání hádanky, předepsané druhové operaci i směrnicím pro tvorbu hádanek a lišící se od autorského řešení v nepod­statných rysech (např. použitím odlišného slovosledu, pravopisných dub­let, koncovkou zdrobnělin, jiného křestního jména apod.; u hláskovky a dělenky se za správné řešení považuje i uvedení jiného vlastního nebo zeměpisného jména než v autorském řešení).

Při vypisování řešení se požaduje, až na níže uvedené výjimky, uvedení celého námětu, tj. náznaku a jádra, popřípadě též hesla nebo tajenky, po­kud jsou v hádance skryty. Řešení se uvádí v pořadí: náznak, jádro, pří­padně též tajenka (heslo), pokud podání hádanky nevyžaduje jiné pořadí.

 

Zvláštnosti uvádění řešení některých hádanek:

1. Šifry mřížkové § 2 - 4

Uvádí se jen jádro (výsledný text) a případně též heslo (tajenka), je-li skryto.

 

2. Šifry textové

2a. Klíčovka § 6

V řešení se uvádí jádro  a klíč (princip, podle kterého byly vybrány prvky náznaku).

2b. Šotek § 7

V řešení se uvádí pouze jádro. To tvoří písmena, která opravují „chyby v původním textu náznaku.

 

3. Hádanky proměnové

3a.  Záměnka slovní § 45

Nevyžaduje-li podání hádanky jiné pořadí, uvádí se zaměňovaná slova (nahrazované i nahrazující) na konci nebo na začátku řešení.

3b. Zdvojenka § 46

Nemá-li náznak samostatný význam, uvádí se v řešení pouze jádro.

3c. Číselka, šaráda § 47

Náznak se uvádí pouze tehdy, pokud to z podání hádanky vyplývá (např. náznak spojený s jádrem, náznak samostatně podaný – obe­psaný, nakreslený apod.)

3d. Pádovka § 56

U kreslených hádanek se náznak uvádí buď v 1. pádě, nebo podle na­kreslených vzájemných vztahů (např. „u laně na kole s kalami osoba - slanisko lákalo soby“). U textových hádanek se předložky z obepsání po­užijí i pro vypsání řešení náznaku, pokud nemá řešení náznaku zcela od­lišnou jazykovou konstrukci.

Přeborovým řádem nebo podmínkami jednotlivých soutěží může být vy­pisování řešení a posuzování jeho správnosti upřesněno nebo pozměněno.