Zásady hodnocení kvality

 

ZÁSADY  HODNOCENÍ  KVALITY  HÁDANEK  V SOUTĚŽÍCH SČHAK

Posuzování kvality hádanek

Pro posuzování kvality hádanek je důležitý účel, pro který byly vytvo­řeny. Při bodovém hodnocení hádanek v soutěžích se vychází ze stan­dardu české slovní hádanky. Postup při hodnocení kvality hádanek je popsán níže. Hádanky posuzují poroty v autorských soutěžích, konzultanti, vedoucí řešitelských soutěží, redaktoři hádankářských rubrik i řešitelé v příslušných soutěžích. V autorských soutěžích se autoři řídí Všeobecnými pokyny k autorským soutěžím, uveřejněnými v časopise Křížovka a hádanka.

České slovní hádanky jsou nejenom hříčky se slovy, ale jsou též malým literárním útvarem. Posuzování kvality hádanek podobně jako u obdob­ných výtvorů je záležitostí převážně subjektivní. Správně vytvořená há­danka by měla mít smysluplný, přirozený a původní námět s využitím běžných českých slov, přiměřený počet druhových změn a délku. Text podání by měl být přirozený, souvislý, odpovídající délce námětu; měl by být zpracován zpravidla jako veršovaný útvar využívající běžných čes­kých slov správně z hlediska rytmů i rýmů. Kreslená hádanka se autorem zpravidla podává jako návrh kresby nebo kreseb.

Prvním krokem při hodnocení kvality hádanek je posouzení, zda předložená práce splňuje příslušné články a paragrafy 1. a 2. části hádankářských směrnic a zda je tedy hádankou vhodnou pro další použití. Zároveň se posuzuje, zda hádanka splňuje vy­psané soutěžní podmínky a publikační kritéria. Pokud nesplňuje, dále se již nehodnotí.

Postup při hodnocení kvality hádanek

Hodnocení kvality hádanek v soutěžích se provádí v autorských a autor­sko-řešitelských soutěžích. Toto hodnocení autorů provádí v autorských soutěžích jmenovaní porotci, v autorsko-řešitelských soutěžích pak zpra­vidla jejich účastníci. Hodnocení probíhá ve dvou etapách. V první etapě jsou z hodnocení vyřazeny  soutěžní práce, které jsou vadné, nevyhovu­jící nebo nevhodné. V druhé etapě se hodnotí zbylé soutěžní práce podle výše stanovených hledisek (kritérií). Z hodnocení se vyřazují soutěžní práce:

V1 – jejichž námět a (nebo) podání je z věcného nebo jazykového hle­diska nesmyslné či nesprávné, odporující duchu českého jazyka;

V2 – jejichž námět nesplňuje předepsanou druhovou operaci, využívá ne­správného způsobu a formy tvorby, nebo obsahuje jiný zjevný prohřešek proti stanoveným pravidlům pro jednotlivé typy, podtypy, druhy, odrůdy a varianty hádanek;

V3 – hádanka je z různých důvodů nevhodná k zveřejnění nebo neodpo­vídá vypsaným soutěžním podmínkám (např. se jedná o jiný typ či druh hádanky, nedodržení tématu či rozměru, neodpovídající řešitelskou obtíž­nost).

Základní hlediska (kritéria), podle nichž se hodnotí hádanky:

K1 - smysl námětu, námětová ucelenost a jazyková stránka námětu

Předností (kladem) je přirozený, pěkně rozvinutý námět, zejména pak já­dro, v přirozeném slovosledu. Námět jako celek nebo jednotlivé části by měly být smysluplným pojmem nebo sdělením. Odchylky od logiky věci, možnosti či pravděpodobnosti námětu (nebo i jen částí námětu) jsou zá­porem, stejně tak jako nesprávný či násilný slovosled v rozporu s mluvnicí češtiny. Kladem je z hádankářského hlediska originální, dosud nepoužité jádro, náznak či jednotlivé části námětu.

K2 - slovník námětu

Kvalitu námětu zvyšují slova libozvučná, některá slova nová (aktuální) či slova běžná, avšak v hádankách dosud sporadicky použitá. Z hlediska vý­běru slov snižují více či méně kvalitu hádanek slova ve slovnících hodno­cená z hlediska stáří (slova zastaralá), nářečí, četnosti (slova řídká), slangu (odborného i obecného) apod. Rovněž tak snižuje kvalitu nad­měrné použití málo známých odborných výrazů, zeměpisných výrazů (zejména pak těch, které mají odpovídající výraz v českém jazyce) a málo známá jména či příjmení osob. Záporem jsou i slova a spojení slov vy­volávající nelibé představy, stejně tak nelibě znějící hláskové shluky.

K3 - vazba a souvislost mezi náznakem a jádrem

Kladem může být částečně i úplně spojená tvorba, pokud jí není dosaženo za cenu různých přílepků nebo na úkor ostatních hodnocených hledisek. Vzájemná harmonie mezi slovy náznaku a jádrem i mezi náznaky je kla­dem hádanky. Velice časté (zpravidla krátké) dílčí vazby náznaku na já­dro jsou menším nebo větším záporem.

K4 - proměna náznaku v jádro

Větším nebo menším záporem jsou odpovídající si slova náznaku a jádra, která mají v současném jazyce stejný slovní základ a významově se více či méně neliší. Větším či menším záporem je i totožnost slov, která sama o sobě význam nemají (předložky, spojky a částice), rovněž tak změna předložek v předpony a naopak. Podle druhu hádanky je větší počet dru­hových změn menším či větším kladem hádanky. Naopak - jen minimální počet druhových změn může být podle druhu hádanky záporem. Záporem pak je stejná funkce větných členů či stejné koncovky slov v náznaku i jádru. Větším či menším záporem je operace (přidání, ubrání, přesun) s celým slovem (netýká se slovních variant). Tajenka, zejména je-li spo­jena s jádrem nebo námětově souvisí s náznakem či jádrem, bývá hodno­cena jako klad. Nepravidelně přerušená (tržená) vazba mezi odpovídají­cími si slovy námětu a náznaku (předěl slov v náznaku i jádře je na stej­ném místě) je zpravidla záporem, stejně tak různé slovní doplňky z důvodu dodržení druhové změny, či hraniční, velmi slabá vazba mezi náznakem a jádrem. Kladem je naopak vydatnější vzájemný přesah slov náznaku i jádra (řetězová vazba). Dodržení délky samohlásek v celém rozsahu námětu je zpravidla kladem, rovněž tak estetika proměny, jako je převod do stejných slovních tvarů u hádanek tvaroslovných, stejné či sy­metricky umístěné pomocné výrazy u hádanek kompozičních, stejno­směrné operace se všemi náznaky apod.

K5 - délka námětu

Délka námětu se posuzuje z hlediska druhu hádanky i z hlediska druhové změny. Z obecného pohledu jsou kratší náměty menším či větším zápo­rem, delší  náměty pak menším či větším kladem. S ohledem na vydatnost druhové změny se za výchozí délku jádra bere 16 až 20 písmen. Prů­měrná délka náznaků ve sdružovací tvorbě by měla být aspoň 4 písmena. Delší námět sám o sobě nemusí být kladem, pokud délky je dosaženo na úkor ostatních hodnocených hledisek.

K6 - věcná správnost podání

Prvky námětu by měly být uvedeny (obepsány) odpovídajícími synonymy nebo synonymickým vyjádřením, definicemi či množinou prvků pokud možno nejblíže nadřazenou nebo podřazenou. Věta či slovní spojení mo­hou být uvedeny větou či slovním spojením se stejným významem. Jaké­koliv odchylky od přesnosti jsou větším či menším záporem, stejně tak toporné dosazování definic, vět či slovních spojení.

Záporem mohou být i další či méně známá synonyma, pokud nejsou vhodně zapojena do textu. Posuzuje se i vhodnost případného naznačení jádra v průvodním textu; jako zápor se hodnotí (zpravidla kromě předlo­žek) slova, která jsou přímo uvedena (nejsou obepsána), pokud nejde o překvapení pro řešitele. Kladem je jakékoliv nevšední, vtipné, nové či nečekané podání, stejně tak případ, kdy celé (téměř celé) podání je obepi­sem námětu.

K7 - jazyková stránka podání - poetika

Podání hádanky se hodnotí jako jednoduchá báseň (zpravidla daktyl nebo trochej) s vhodným výběrem gramaticky správných slov, se správným rytmem verše, stavbou strofy a správnými rýmy. Nesouvislý nebo zby­tečně dlouhý text podání je zpravidla záporem. Kladem zpracování je básnicky kvalitní text, použití vnitřních rýmů, dynamičnost a výstižnost textu.

K8 - u návrhů kreslených hádanek se posuzuje vhodnost námětu pro tento způsob podání. Protože autor zpravidla vlastní kresbu nepředkládá, hodnotí se jeho navržená představa zobrazení náznaků či jádra. Posuzuje se především krása a reálnost navržené kompozice (včetně souměřitel­nosti jednotlivých prvků), vzájemné umístění a orientace prvků námětu i jejich rozpoznatelnost. Záporem jsou složité kresby využívající nápisů, různých pomůcek či detailů, které nejsou součástí námětu. U kreslených hádanek se posuzuje i kvalita pomocného textu. Kladem je přirozené zná­zornění náznaku i jádra v jednom obrázku.

K9 - estetika obrazce, síťky u šifer mřížkových či nápisového podání

Kladem či záporem je takové zobrazení, které se esteticky odchyluje od zobrazení běžného (obvyklého) na tu či onu stranu.

K10 souvislost vícebojů

Hodnotí se u  hádankářských celků (více hádanek) v souvislém podání, tzv. vícebojů, posuzuje se celková kvalita a souvislost textu (děje), sou­vislost námětů jednotlivých hádanek a jednolitost podání.

Při bodovém hodnocení, se hodnotí ještě tato hlediska:

K11 - otřelost či originalita námětu

Pokud je námět prokazatelně shodný či lišící se nepodstatně od již pou­žitého, provede se srážka 10 až 11 bodů za námět a hodnotí se pouze po­dání. Pokud je shodné i podání, provede se srážka 10 bodů za podání. Je-li námět celý nebo téměř celý složený ze dvou nebo několika známých námětů, provede se srážka 5 až 9 bodů za námět.

K12 - vhodnost námětu z hlediska jeho určení

Příliš snadná řešitelnost či naopak neřešitelnost se posuzuje s ohledem na poslání a účel soutěže. V případě, že předložené soutěžní práce nesplňují dobře poslání soutěže (a nejedná se o V3), mohou být postiženy srážkou v rámci tohoto kritéria.

K13 - přípustné opravy

Drobné opravy podání námětu nebo autorského řešení lze za cenu záporu opravit, ale jen v případě, že se očividně nejedná o vadnou práci nebo ne­vhodnou hádanku podle V1 až V3.

Kvalita hádanek se hodnotí v rozsahu 0 až 30 bodů. Při hodnocení se vy­chází od tzv. standardu české slovní hádanky, tj. od dobré, kvalitní há­danky s přiměřeně dlouhým námětem a solidním podáním, která se však nevyznačuje žádnými klady ani zápory. Za standardní hádanku se přidě­luje 21 bodů, a to 11 bodů za námět a 10 bodů za jeho podání. Při posu­zování jednotlivých rysů hádanky lze k těmto 21 bodům přičítat body za zjištěné klady nebo odečítat body za zjištěné zápory. Výše ocenění (při­rážky bodů) nebo postihu (srážky bodů) pro jednotlivé posuzované rysy hádanky je omezena pouze celkovým bodovým rozsahem hodnocení há­danky (0 až 30 bodů) a podílu námětu (11 bodů) a podání (10 bodů) na hodnocení standardní hádanky (21 bodů). To znamená, že jednotlivá kri­téria K1 až K5, K11 a K12 za hodnocení námětu se mohou pohybovat v rozmezí minus 11 až plus 9 bodů a kritéria K6 až K9 a K 13 za hodno­cení podání mohou být v  rozmezí minus 10 až plus 9 bodů. Současně však platí, že součet srážek za kritéria K1 až K5 + K11+K12 nepřekročí 11 bodů, součet srážek za kritéria K6 až K9 + K13 nepřekročí 10 bodů a součet přirážek za kritéria K1 až K9 + K11 až K13 nepřekročí 9 bodů.

Z uvedeného přehledu posuzovaných rysů hádanek se pro hádanky v textovém či nápisovém podání používají kritéria K1 až K7; pro kreslené hádanky a pro šifry mřížkové se používají kritéria K1 až 7 přiměřeně a navíc K8 pro kreslené a K9 pro šifry. Při hodnocení kvality hádankář­ských celků (více hádanek) v souvislém podání (zpravidla tzv. trojboj nebo pětiboj) se kromě hodnocení kvality jednotlivých hádanek používá ještě kritérium K10 (v rozsahu 0 až 30 bodů).

Hodnocení se provádí v souladu se Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK. Poroty pro hodnocení hádanek jsou zpravidla čtyř až pětičlenné.

a) Poroty a jejich tajemníky jmenuje odpovědný orgán SČHAK z řad zkušených autorů a porotců. Pokud je zajištěna anonymita soutěže, může porotovat i tajemník poroty.

b) Porota zpravidla hodnotí soutěžní práce kolektivně na společné schůzi.

c) Zprávu o výsledcích hodnocení hádanek zpracovává tajemník poroty, který případně odpovídá i na dotazy autorů. Zprávu tajemník zasílá hlav­nímu vedoucímu soutěže, který  archivuje soutěžní práce a výsledky hod­nocení a vybrané soutěžní práce předává k uveřejnění. Nemá-li soutěž hlavního vedoucího, uvedené činnosti zajišťuje tajemník poroty.

d) V případě nesrovnalostí či nedostatků v práci poroty se její činností zabývá Odborná hádankářská komise a navrhuje opatření předsednictvu SČHAK či výboru SČHAK.

e) O školení, instruktáže a výchovu porotců i autorů se stará Odborná há­dankářská komise.