Zápisy z valných hromad

 

Valná hromada ČSHAK je dle Stanov ČSHAK nejvyšším orgánem svazu. Řádná valná hromada se koná alespoň jednou ročně, zpravidla u příležitosti konání Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, na žádost členů může být svolána i valná hromada mimořádná. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách svazu, jako jsou stanovy a jejich změny, zásady hospodaření, rozpočet svazu, výše členských příspěvků, složení výboru a revizní komise svazu a o připomínkách a návrzích jeho členů. Pro přehled o tom, co se na valné hromadě v jednotlivých letech projednávalo, jsou na této stránce zveřejňovány zápisy z valných hromad od volebního období výboru zvoleného v prosinci roku 2010, tj. od roku 2011.

 

Z Á P I S
z valné hromady Českého svazu hádankářů a křížovkářů
v Praze dne 25. listopadu 2023

Program:
1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2023
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2024
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a o účetní závěrce za rok 2022
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
7. Zpráva mandátové komise
8. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rámcového rozpočtu na rok 2024
9. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání
10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
11. Různé
12. Usnesení valné hromady
13. Závěr

ad 1) Schůzi zahájil a vedl předseda svazu Vladimír Jemelík. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna potřebná polovina členů svazu, po 15 minutách vyhlásil v souladu se stanovami svazu schůzi náhradní. Uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

Následně přistoupil k volbě mandátové a návrhové komise. Do mandátové komise byli navrženi př. Kvíčala a Hlavatý, do návrhové př. Karpíšek, Kousal a Kubíček. Oba návrhy byly jednomyslně schváleny.

ad 2) Zprávu předsednictva o činnosti svazu s neobvyklým a zajímavým úvodem, jehož všechna slova začínala na písmeno „p“, přednesl místopředseda svazu př. Vokatý.

ad 3 a 4) Zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2023 a návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2024 přednesl předseda svazu př. Jemelík.

ad 5) Zprávu revizní komise o hospodaření svazu v době od 19. 10. 2021 do 27. 3. 2023 a o účetní závěrce za rok 2022 přednesl předseda komise př. Kolín. Za uvedené období nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

ad 6) K předloženým zprávám a návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Předseda svazu upřesnil informaci o zakládání Přehledu o majetku a závazcích do Sbírky listin.

ad 7) Zprávu mandátové komise přednesl př. Kvíčala, který konstatoval, že je přítomno 51 členů svazu z 19 kroužků.

ad 8) Všichni přítomní jednomyslně schválili rámcový návrh rozpočtu na rok 2024 i účetní závěrku za rok 2022.

ad 9) Př. Karkuš vyhlásil držitele zlatých, stříbrných a bronzových otazníků, čestných uznání pro jednotlivce i kroužky a pamětního listu za rok 2023. Ocenění předali př. Jemelík a Vokatý. Seznam oceněných je uveden v příloze k tomuto zápisu. Př. Adamčík obdržel kromě pamětního listu u příležitosti 85. narozenin i věcný dar.

ad 10) Př. Vokatý vyhlásil nové nositele mistrovských a prvních kvalifikačních tříd. Mistrovskou třídu v řešení logických úloh získala př. Dedková, první třídy v autorství hádanek i křížovek př. Kučavová. Diplomy předal př. Jemelík. Do Klubu všestranných nepřibyl žádný nový člen.

ad 11)

a) V rámci různého vystoupil př. Vokatý s informací o zlepšujícím se zdravotním stavu př. Kovářové, která se po delší dobu pro závažné onemocnění nemůže zúčastňovat akcí svazu.

b) Předseda svazu seznámil přítomné s Kalendářem přeborů na r. 2024. Zdůraznil, že od příštího roku budou všechny přebory už v rámci Grand Prix, nově je to Přebor Českomoravské vrchoviny. Většina termínů byla již potvrzena.

ad 12) Návrh usnesení přednesl př. Kubíček. Po drobných stylistických úpravách bylo usnesení jednomyslně valnou hromadou schváleno.

ad 13) Předsedající poté schůzi valné hromady ukončil, poděkoval všem za aktivní účast, pozval přítomné na následné Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a popřál všem pěkné Vánoce a mnoho zdaru v příštím roce.

Zapsala: Alena Kolínová

 

Usnesení

valné hromady ČSHAK, konané dne 25. listopadu 2023 v Praze

 

Valná hromada

 

I. projednala

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období

- zprávu o plnění rozpočtu svazu k 31. 10. 2023

- zprávu revizní komise o hospodaření za období od 19. 10. 2021 do 27. 3. 2023

 

II. schválila

- rámcový rozpočet ČSHAK na rok 2024

- účetní závěrku za rok 2022

 

III. vzala na vědomí

- rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení otazníků a dalších ocenění svazu, a to

 

- zlatý otazník: RNDr. Pavel Kalhous (Staré hnízdo), Jaroslav Valkus (Hutníček), Štefan Varšaník (Šíravan), Karel Wiedermann (Ječmínek)

 

- stříbrný otazník: Ing. Břetislav Basta (Ostraváci), Ing. Iveta Dedková (Hanáci), Břetislav Sebera         

 

- bronzový otazník: Štěpán Bonaventura (Rychtáři), Ing. Ivana Durdilová (Staré hnízdo), Mgr. Jan Hučín (Podskaláci), Petr Žebrok (Hutníček)

 

- čestné uznání pro jednotlivce: Miroslav Radouš (Doubravák), Ing. Petr Šimek (Podskaláci), Jiří Zvolánek (Ostraváci)

 

- čestné uznání pro kroužky: Torysek (Prešov) - 50 let činnosti, Podskaláci (Praha) - 70 let činnosti

 

- pamětní list: Jiří Adamčík (Severáci)

 

IV. ukládá

- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Návrhová komise:

Ing. Bohdan Kousal, v. r.

JUDr. Přemysl Kubíček, v. r.

Ing. Jaroslav Karpíšek, v. r.


Z Á P I S
z valné hromady Českého svazu hádankářů a křížovkářů
v Praze dne 26. listopadu 2022

 

Valná hromada ČSHAK měla být zahájena v 11.15 hodin, ale protože nebyla přítomna nadpoloviční většina členů svazu, byl začátek o 15 minut odložen a začala s počtem 57 členů z 19 kroužků (dle mandátové komise ve složení př. Hlavatý, př. Kupka a př. Kvíčala) v 11.30 hod.

 

Valnou hromadu zahájil a řídil př. Jemelík.

 

Zprávu o činnosti svazu za rok 2022 připravil a přednesl př. Vokatý. Vycházel ze zpráv 17 kroužků, které o své činnosti informovaly, a ze zpráv jednotlivých komisí.

 

Informace o průběžném plnění rozpočtu za období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 a rámcový návrh rozpočtu na rok 2023 přednesl podle podkladů hospodářky př. Teichmanové př. Jemelík. Valná hromada schválila překročení výdajů rozpočtu v položkách Svazový tisk a Hospodářsko-správní výdaje z titulu růstu cen, a to zejména poštovného. K deficitnímu rozpočtu se vyjádřil i předseda revizní komise př. Kolín.

 

Návrh na svazová vyznamenání v roce 2022 vypracoval př. Kousal, doplnilo jej předsednictvo svazu a schválil jej výbor svazu, vyznamenání vyhlásil př. Karkuš a předávali je př. Jemelík a př. Vokatý, nositele výkonnostních tříd a nového člena Klubu všestranných vyhlásil př. Vokatý a předávali je př. Jemelík a př. Karkuš. Většinou se vyznamenaní dostavili osobně, v několika případech stanovili zástupce, kteří je převzali za ně, př. Plachému bude zasláno poštou nebo mu bude předáno u příležitosti konání MČR kroužků v Kolíně. Konkrétní ocenění jsou uvedena ve zprávě návrhové komise, která ji vypracovala ve složení př. Karpíšek, př. Kousal a př. Kubíček.

 

Posledně jmenovaný přečetl návrh usnesení, které valná hromada schválila. Měl připomínku, že v zadní části sálu nebyly některé části zprávy slyšet (nebyl mikrofon a stárnoucí členská základna už neslyší jako dříve). Valná hromada v něm uložila účastníkům informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Valnou hromadu ukončil př. Jemelík a pozval přítomné na MČRJ v řešení křížovek a hádanek, které následovalo po skončení valné hromady. Zápis z valné hromady a její usnesení budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2023.            

 

Usnesení

valné hromady ČSHAK, konané dne 26. listopadu 2022 v Praze

 

Valná hromada

 

I. projednala a schválila

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období

- zprávu revizní komise

 

II. schválila

- rámcový rozpočet ČSHAK na rok 2023

- průběžné plnění rozpočtu za období od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 s překročením výdajů u položek svazové tisky a hospodářsko-správní výdaje

 

III. vzala na vědomí

- rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení vyznamenání svazu

 

- zlatý otazník:

- Ing. Josef Hlavatý, Ing. Jaroslav Karpíšek, Ivona Kovářová, Milan Kožušník

 

- stříbrný otazník:

- MUDr. Bohuslav Plachý, Dagmar Rusá, Petr Štefek

 

- bronzový otazník:

- Ing. Jaroslav Prošek

 

- čestné uznání pro jednotlivce:

- Vladimír Klos, Jiří Chudoba

 

- čestné uznání pro kroužky:

- Pijaristé ze z Plzně - 120 let trvání kroužku

- Ostraváci - 100 let trvání kroužku

- Pašeráci - 70 let trvání kroužku

- Valaši - 60 let trvání kroužku      

- Přemyslovci - 50 let trvání kroužku

 

- pamětní list:

- Drahotín Lančarič

 

- pamětní plaketa:

- Ing. František Luskač, Mgr. Alena Kolínová, Jindřich Kupka

 

IV. ukládá

- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech

 

Návrhová komise:    Karpíšek v. r.

                                 Kousal v. r.

                                 Kubíček v. r.


Z Á P I S
z valné hromady Českého svazu hádankářů a křížovkářů
v Praze dne 27. listopadu 2021

Program:
1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2021
4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2022
5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
7. Zpráva mandátové komise
8. Schválení zpráv a rozpočtu na rok 2022
9. Volby členů výboru a revizní komise svazu
10. Vyhlášení nositelů otazníků a dalších vyznamenání
11. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
12. Různé
13. Zpráva volební komise o výsledcích voleb
14. Usnesení valné hromady a závěr

ad 1) Schůzi zahájil a vedl místopředseda svazu Dušan Karkuš. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna potřebná polovina členů svazu, po 15 minutách vyhlásil v souladu se stanovami svazu schůzi náhradní. Uvítal všechny přítomné jménem předsedy svazu Vladimíra Jemelíka, který se pro nemoc nemohl zúčastnit, poděkoval jim za účast v dnešní nelehké době a za aktivní práci v našem hnutí. Rovněž tlumočil poděkování výboru svazu a jeho revizní komisi, jejichž mandát k dnešnímu dni končí. Nechal též schválit program valné hromady, který byl jednomyslně přijat.

Poté požádal přítomné o minutu ticha za všechny členy, kteří nás v uplynulých dvou letech navždy opustili, mezi jinými např. přátelé Sýkora, Kujal a Widla, ale i další, jejichž aktivní přístup k práci ve svazu budeme citelně postrádat.

Následně přistoupil k volbě mandátové, návrhové a volební komise. Do mandátové komise byli navrženi př. Kupka a Durdilová, do návrhové př. Kousal a Kubíček, do volební př. Marková jako její předsedkyně a př. Tučka a Jiří Pešta jako členové. Všechny návrhy byly postupně jednomyslně schváleny.

ad 2) Zprávu předsednictva o činnosti svazu přednesl jeho místopředseda Vokatý.

ad 3) – 5) Zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2021, návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2022 a zprávu revizní komise o hospodaření svazu v letech 2020 a 2021 přednesl její předseda Kolín.

ad 6) K předloženým zprávám a návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

ad 7) Zprávu mandátové komise přednesla př. Durdilová, která konstatovala, že je přítomno 48 členů svazu.

ad 8) Všichni přítomní jednomyslně schválili všechny předložené zprávy a návrhy včetně účetní závěrky za rok 2020.

ad 9) Volební komise rozdala přítomným hlasovací lístky pro volby členů výboru a revizní komise, které poté byly vhozeny do volební urny.

ad 10) Př. Vokatý vyhlásil držitele zlatých, stříbrných a bronzových otazníků, čestných uznání, pamětních listů a pamětních plaket za rok 2020 a 2021. Ocenění předal př. Karkuš. Seznam oceněných je uveden v příloze k tomuto zápisu.

ad 11) Př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd a členů Klubu všestranných. Diplomy předal př. Karkuš.

ad 12) Př. Kubíček, který ze zdravotních důvodů již nekandidoval do výboru ani do volební komise, poděkoval členům výboru a kolegům z revizní komise za dlouholetou výbornou spolupráci.

ad 13) Předsedkyně volební komise vyhlásila výsledky voleb – všechny hlasovací lístky byly odevzdány a všichni navržení členové výboru i revizní komise byli jednomyslně zvoleni.

ad 14) Návrh usnesení přednesl př. Kubíček. Po drobných stylistických úpravách bylo usnesení jednomyslně valnou hromadou schváleno.

Předsedající poté schůzi valné hromady ukončil, poděkoval všem za aktivní účast a pozval přítomné na následné Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek.

Zapsala: Alena Kolínová

 

Usnesení

 valné hromady ČSHAK, konané dne 27. listopadu 2021 v Praze

 

Valná hromada

 

I. projednala a schválila

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období

- zprávu o plnění rozpočtu svazu k 31. 10. 2021

- zprávu revizní komise o hospodaření za roky 2020 a 2021

 

II. schválila

- rámcový rozpočet ČSHAK na rok 2022

- účetní závěrku za rok 2020

 

III. vzala na vědomí

rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu

 

- zlatý otazník:

- 2020 – Mgr. Marian Mikuš

- 2021 – MUDr. Petr Haman, Mgr. Zdeněk Vodička, Ing. Ivan Růžička, Ing. Jiří Sýkora in memoriam

 

- stříbrný otazník:

- 2020 – Jaromír Nohavica, Petr Olyšar, Ing. Jaroslav Porš, Pavel Rybář

- 2021 – Petr Mikšík, Maří Magdalena Motyčková, Ing. Ondřej Strejček

 

- bronzový otazník:

- 2020 – Ing. Peter Paďour

- 2021 – Lucián Gonda, Václav Ota

 

- čestné uznání pro jednotlivce:

- 2020 – Pavel Blažek, Jiří Klusáček, Mgr. Věra Kučavová

- 2021 – Jaroslav Budík, Rostislav Jalůvka, Mgr. Jaroslav Kolín

 

- čestné uznání pro kolektivy

- 2021 – Nakladatelství Novum

 

- pamětní list:

- 2020 – Ing. Karel Salavec

 

- pamětní plaketa:

- 2021 – Ing. Jiří Strejček, Ing. Bohdan Kousal

 

IV. vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru ČSHAK

 

V. zvolíla

- výbor ČSHAK: Ing. Iveta Dedková, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, Ing. Bohdan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Daniel Marek, Mgr. Marian Mikuš, Dagmar Rusá, Ing. Stanislava Teichmanová, Mgr. Petr Vejchoda, Ing. František Vokatý.

 

- revizní komisi ČSHAK: Mgr. Jaroslav Kolín, Ing. Jaromír Kvíčala, Ing. Ondřej Strejček

 

VI. ukládá

- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Návrhová komise:

Ing. Bohdan Kousal, v.r.

JUDr. Přemysl Kubíček, v. r.

 


Z Á P I S

z valné hromady Českého svazu hádankářů a křížovkářů,

konané dne 23. listopadu 2019 v Praze

 

Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na webových stránkách svazu na 23. listopad 2019 na 11.15 hodin do budovy MUSIC ART v Praze 12, Písková 126.

Vzhledem k tomu, že se ve stanovený čas nesešel požadovaný počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 11.30 hodin náhradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program a průběh valné hromady byl následující:

 

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program byl jednomyslně schválen.

K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny tyto komise:

mandátová komise ve složení př. Hlavatý, př. Kvíčala a př. Marková;

návrhová komise ve složení př. Karpíšek, př. Kousal a př. Kula.

 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu obsahující přehled činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uplynulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji 2020 a na svazových webových stránkách.

 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2019

Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík.

 

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2020

Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu, předložil účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.

 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu a účetní závěrce

Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2018.

 

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu

Př. Kolín navázal na zprávu př. Vokatého o činnosti svazu a upozornil na neustále se snižující počet účastníků autorských hádankářských soutěží. Apeloval na přítomné, aby se těchto soutěží více zúčastňovali.

Př. Podzemský vznesl výhrady k té části nových křížovkářských směrnic, která se týká České křížovkářské ligy. Podle jeho názoru tam nejsou stanoveny stejné podmínky pro skupinu A a skupiny B, pokud jde o používání pramenů – skupina A jich má povoleno více, což lze považovat za diskriminaci. Tento názor podpořil i př. Bulín. Př. Chromý, předseda Odborné křížovkářské komise přislíbil, že komise tento podnět projedná a závěr zveřejní po zasedání komise počátkem příštího roku.

Př. Bulín upozornil na mnoho postupně zveřejňovaných oprav v zadání křížovek Nolčovy křížovkářské maturity i v některých dalších soutěžích, což je podle něj způsobeno nedostatečnou kontrolou autorské práce. Př. Chromý sdělil, že tento problém byl způsoben tím, že zvažovaný konzultant se nemohl kontrole věnovat z důvodu nemoci a od nového ročníku bude už vše v pořádku.

 

7. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 56 členů svazu.

 

8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu na rok 2020

Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2020 a účetní závěrka za rok 2018 byly jednomyslně schváleny.

 

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu př. Karkuš a oceněným je předal př. Jemelík. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

 

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Diplomy novým nositelům předal př. Jemelík. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2020. Do Klubu všestranných v letošním roce nepřibyl nikdo.

 

11. Různé

Př. Jemelík informoval přítomné o připravované Pomůcce, která bude obsahovat domácká ženská jména a o publikaci Balíček křížovek od vydavatelství Sagax, které budou rozdávány členům spolu s Členským zpravodajem v roce 2020.

Př. Vokatý vyzval k hojné účasti při řešení křížovek na následujícím Mistrovství ČR jednotlivců, pro které připravil několik mimořádných cen.

 

12. Usnesení valné hromady a závěr

a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi př. Kula – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen. 

 

b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně všem poděkoval také za aktivní účast v našem hnutí, popřál hezké vánoční svátky a šťastný a úspěšný rok 2020.

 

Z pověření předsednictva svazu zapsala dne 23. listopadu 2019 Alena Kolínová v. r.

 

Ověřil a souhlasí předsedající valné hromady a předseda svazu Vladimír Jemelík v. r.

 

Příloha: usnesení valné hromady

 

 

 

Usnesení

valné hromady ČSHAK, konané dne 23. listopadu 2019 v Praze

 

Valná hromada:

I. Projednala a schválila:

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období;

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2019;

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu

 

II. Schválila:

- rámcový rozpočet svazu na rok 2020;

- účetní závěrku svazu za rok 2018.

 

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru ČSHAK, týkající se udělení otazníků a dalších ocenění svazu, a to:

 

- zlatý otazník: Mgr. Karel Henc;

- stříbrný otazník: MUDr. Igor Platzner, Eduard Pláňava, Mgr. Daniel Marek, Anna Moskalová, František Kašpar;

- bronzový otazník: RNDr. Karel Formánek, Zdeňka Hrachovcová, Radovan Juráň, Ing. Oldřich Kmoščák, Anna Průšová;

- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Stanislav Bulín, Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.;

- pamětní list: Jan Cenek;

- pamětní plakety: Ing. Stanislava Teichmanová, RNDr. Zdeněk Chromý a Ing. František Vokatý;

- čestné uznání pro kroužky: Dunajci, Příbramáci, Žilinci a Šíravan u příležitosti významných výročí jejich založení.

 

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Za návrhovou komisi:

Ing. Jaroslav Karpíšek, Ing. Bohdan Kousal a Ing. Jaroslav Kula v. r.

 


 

Z Á P I S

z valné hromady ČSHAK, konané dne 24. listopadu 2018 v Praze

 

Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na webových stránkách svazu na 24. listopad 2018 na 11.15 hodin do budovy MUSIC ART v Praze 12, Písková 126.

Vzhledem k tomu, že se ve stanovený čas nesešel požadovaný počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 11.30 hodin náhradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program a průběh valné hromady byl následující:

 

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program byl jednomyslně schválen.

K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny tyto komise:

- mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Kupka;

- návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek.

 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu obsahující přehled o činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uplynulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji 2019 a na svazových webových stránkách.

 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2018

Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík.

 

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2019

Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.

 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu

Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2017.

 

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu

K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2 až 5 programu nebyla vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz. Předseda svazu pouze doplnil k položce „svazový tisk“ informaci, že v rámci této položky budou pro členy svazu zakoupeny publikace nakladatelství Sagax s názvem Sudoku pro radost, které budou předány na Mistrovství ČR kroužků a klubů v řešení hádanek a křížovek 2019 členům spolu s výročním tiskem a Členským zpravodajem.

 

7. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 58 členů svazu z 22 kroužků.

 

8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu na rok 2019

Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2019 a účetní závěrka za rok 2017 byly jednomyslně schváleny.

 

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu Karkuš a oceněným je předali př. Jemelík a př. Vokatý. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu. Dodatečně bylo předáno i čestné uznání př. Salavcovi, který se loňské valné hromady nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit.

 

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2019. Do Klubu všestranných v letošním roce nepřibyl nikdo.

 

11. Různé

Př. Malčík, který patří k zakládajícím členům svazu, poděkoval všem účastníkům valné hromady za to, že se dosud aktivně věnují našemu koníčku.

Př. Dedková navrhla, aby v časopise Křížovka a hádanka byla zveřejňována informace o tom, kdy na svazovém webu bude zahájeno další kolo těch svazových soutěží, které nejsou zveřejňovány v KaH; redakce KaH návrh akceptovala.

Př. Jemelík podrobněji informoval přítomné o spolupráci s vydavatelstvím Burda. Vydavatelství poskytlo svazu sto věcných cen, které budou využity pro přebory. Za to bude na přeborech počínaje dnešním Mistrovstvím ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek vystaven reklamní roll up Burdy. Zástupkyně vydavatelství se zúčastní lednového Přeboru Prahy a Starého hnízda.

 

12. Usnesení valné hromady a závěr

a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.

 

b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně všem poděkoval také za aktivní účast v našem hnutí, popřál hezké vánoční svátky a hodně zdraví a radosti z našeho koníčka v roce 2019.

 

Z pověření předsednictva svazu zapsala dne 24. listopadu 2018 Alena Kolínová v. r.

 

Ověřil a souhlasí předsedající valné hromady a předseda svazu Vladimír Jemelík v. r.

Příloha: usnesení valné hromady

 

Usnesení

valné hromady ČSHAK, konané dne 24. listopadu 2018 v Praze

 

Valná hromada:

 

I. Projednala a schválila:

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období;

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2018;

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.

 

II. Schválila:

- rámcový rozpočet na rok 2019;

- účetní závěrku za rok 2017.

 

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:

 • zlatý otazník: Bohumil Korčák;
 • stříbrný otazník: Josef Nerodil;
 • bronzový otazník: Martin Kokeš, Ivan Roemer, Miloš Špáta;
 • čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Břetislav Basta, Rudolf Widla a Miroslav Radouš, všichni za dlouholetou aktivní práci v rámci hádankářského a křížovkářského hnutí a za činnost ve prospěch mateřských kroužků u příležitosti životního jubilea;
 • pamětní plaketa: Jiří Adamčík za zásluhy o rozvoj české hádanky u příležitosti životního jubilea.

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Za návrhovou komisi:

JUDr. Přemysl Kubíček v. r.


Z Á P I S

z valné hromady ČSHAK, konané dne 25. listopadu 2017 v Praze

Valnou hromadu Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na webových stránkách svazu na 25. listopadu 2017 na 11.45 hodin do budovy MUSIC ART v Praze 12, Písková 126.

Vzhledem k tomu, že se ve stanovený čas nesešel požadovaný počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 12.00 hodin náhradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program a průběh valné hromady byl následující:

 

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program byl jednomyslně schválen.

K zajištění průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny tyto komise:

mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Tučka;

návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Kula.

 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu obsahující přehled činnosti svazu, jeho orgánů a kroužků za uplynulý rok přednesl př. Vokatý. Zpráva dále obsahovala seznámení s organizačními změnami s ohledem na občanský zákoník, informaci o využití finančních prostředků ve prospěch členské základny a upozornění na některé problémy, jež je třeba řešit v nejbližší době. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji 2018 a na svazových webových stránkách.

 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2017 a návrh na jeho úpravu

Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Jemelík. Upozornil na dvě neplánované položky, které se vyskytly v průběhu roku. Jednalo se o zakoupení 450 ks publikací Pytel plný křížovek a hlavolamů, kterou ve spolupráci se svazem vydalo nakladatelství FONI book a o zakoupení dvojdesek s papíry a tužkami k 50. výročí založení svazu, obojí pro všechny členy svazu. Obě položky předběžně schválil výbor na svém zasedání v květnu 2017. Protože po uhrazení obou položek budou výdaje na rok 2017 překročeny o více než 10 %, než bylo plánováno, předložil valné hromadě návrh na schválení upraveného rozpočtu na rok 2017 ve dvou položkách, a to u položek „výdaje na svazový tisk“ a „hospodářsko-správní výdaje“, u každé na zvýšení o 30 tis. Kč. Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2017 se tak zvýší na 163 tis. Kč, příjmy zůstanou v původní výši 103 tis. Kč.

 

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2018

Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu, který je v podstatě shodný s návrhem na letošní rok, předložil účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.

 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu

Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2016.

 

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu

K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2 až 5 programu nebyla vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz.

 

7. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 49 členů svazu z 21 kroužků.

 

8. Schválení zpráv, upraveného rozpočtu na rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018

Všechny zprávy, úprava rozpočtu na rok 2017, rámcový rozpočet na r. 2018 a účetní závěrka za rok 2016 byly jednomyslně schváleny.

 

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu Karkuš a oceněným je předali př. Jemelík a př. Vokatý. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

 

10. Vyhlášení nových členů Klubu všestranných a nositelů kvalifikačních tříd

Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil 9 nových členů Klubu všestranných a 22 nových nositelů kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek, hádanek a logických úloh. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2018.

 

11. Různé

Př. Jemelík informoval přítomné o spolupráci se dvěma novými vydavatelstvími, která budou kromě otiskování svazových křížovek ve svých časopisech i propagovat náš svaz.

Př. Chromý nabídl zájemcům prameny vhodné pro řešitele křížovek.

 

12. Usnesení valné hromady a závěr

a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen. 

b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2018.

Z pověření předsednictva svazu zapsala dne 25. listopadu 2017 Alena Kolínová v. r.

Ověřil a souhlasí předsedající valné hromady a předseda svazu Vladimír Jemelík v. r.

Příloha: usnesení valné hromady

 

Usnesení

valné hromady ČSHAK, konané dne 25. listopadu 2017 v Praze

 

Valná hromada:

I. Projednala a schválila:

- zprávu předsednictva ČSHAK o činnosti svazu za uplynulé období;

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2017;

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu

II. Schválila:

- upravený rozpočet na rok 2017 tak, že se výdaje u položek „výdaje na svazový tisk“ a „hospodářsko-správní výdaje“ zvýší u každé o 30 tis. Kč, celkové výdaje v rozpočtu na rok 2017 se tak zvýší na 163 tis. Kč, příjmy zůstanou v původní výši 103 tis. Kč;

- rámcový rozpočet na rok 2018;

- účetní závěrku za rok 2016.

III. Bere na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:

- zlatý otazník: Vladimír Klos, JUDr. Přemysl Kubíček,

- stříbrný otazník: Ing. Jaroslav Pisk, Peter Samec, Miroslava Schmidová, Ing. Juraj Struňák,

- bronzový otazník: Ing. Stanislav Drdel, Dr. Jaroslav Jaroš, Věra Jemelíková, Jiří Pešta, Dagmar Rusá,

- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Karel Bezděk, Mgr. Alena Kolínová, Ivona Kovářová, Milan Kožušník, Jindřich Kupka, Ing. František Luskač, Ing. Antonín Malčík, Antonín Říha, Ing. Karel Salavec, Karel Šudřich.

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat své členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

Za návrhovou komisi:

JUDr. Přemysl Kubíček v. r.


Z Á P I S

z valné hromady SČHAK, konané dne 26. listopadu 2016 v Praze

Valnou hromadu Svazu českých hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) svolalo v souladu se stanovami svazu jeho předsednictvo oznámením na webových stránkách svazu na 12.00 hodin do budovy MUSIC ART v Praze 12, Písková 126.

Vzhledem k tomu, že se ve stanovenou hodinu nesešel požadovaný počet členů svazu, konala se v souladu se stanovami svazu v 12.15 hodin náhradní valná hromada, které předsedal předseda svazu př. Jemelík. Program a průběh valné hromady byl následující:

 

1. Zahájení a volba mandátové, návrhové komise a volební komise

Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, který seznámil přítomné s programem jednání. Navržený program byl jednomyslně schválen.

K zajištění hladkého průběhu jednání byly navrženy a následně jednomyslně zvoleny tyto komise:

mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Tučka;

návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek,

volební komise ve složení př. Karkuš, př. Kučavová a př. Kula.

 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu obsahující přehled činnosti svazu za uplynulý rok a stručné shrnutí činnosti za celé uplynulé volební období výboru svazu přednesl př. Vokatý. Zpráva bude v úplném znění zveřejněna v Členském zpravodaji 2017 a na svazových webových stránkách.

 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2016

Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl s komentářem př. Jemelík.

 

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2017

Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.

 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu

Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2015.

 

6. Návrh stanov svazu

K návrhu nových stanov, které byly v jednacím sále k nahlédnutí v několika výtiscích, přednesl úvodní slovo předseda svazu př. Jemelík. Seznámil přítomné s nejdůležitějšími změnami a jejich zdůvodněním.

Hlavním důvodem změny stanov je skutečnost, že do konce letošního roku je povinností přizpůsobit se novému občanskému zákoníku, podle kterého mj. již nejsme občanským sdružením, ale zapsaným spolkem, což je třeba promítnout i v názvu svazu. Při této příležitosti se rovněž navrhuje upravit název svazu na Český svaz hádankářů a křížovkářů podobně, jako je tomu u partnerského slovenského svazu. Lépe to odpovídá skutečnosti, protože nemáme jen české členy svazu, ale i slovenské a jsme otevřeni každému bez ohledu na státní příslušnost.

V souladu s občanským zákoníkem se doplnila ustanovení o vedení seznamu členů, rozšířilo se volební období výboru a revizní komise na pět let a pro zjednodušení vystupování svazu navenek se navrhuje jediným statutárním zástupcem stanovit předsedu svazu. Jeho případné zastupování a pověřování jiných členů svazu k některým úkonům je ve stanovách nově podrobněji upraveno.

Drobnější změny se týkají skutečnosti, že již nejsme členy Mezinárodní hádankářské federace, takže bylo třeba upravit příslušná ustanovení. Rovněž bylo třeba doplnit financování svazových webových stránek, které se pomalu, ale jistě stávají hlavním zdrojem informací našich členů o svazovém dění a zohlednit skutečnost, že hlavním zdrojem financování svazu jsou v poslední době prostředky získané na základě darovacích smluv.

Většina těchto změn se odrazila i v přílohách stanov, jednacím řádu, zásadách hospodaření a samozřejmě i na svazovém logu, není však nutné je zde podrobně rozebírat.

 

7. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu

K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2 až 6 programu nebyla vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz.

 

8. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že náhradní valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 47 členů svazu.

 

9. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu

Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2017, účetní závěrka za rok 2015 i návrh nových stanov byly jednomyslně schváleny.

 

10. Volby členů výboru a revizní komise svazu

Předseda svazu poděkoval dosavadním členům obou orgánů za práci, kterou v ukončeném volebním období odváděli ve prospěch svazu. Jmenovitě poděkoval př. Lančaričovi, který pro zhoršený zdravotní stav do nového výboru již nekandidoval. Za dosavadní práci byl oceněn nejvyšším svazovým vyznamenáním – stává se doživotním čestným členem výboru. Představil i dva nově navrhované členy výboru, kteří výrazně přispějí k omlazení tohoto orgánu.

Předseda volební komise př. Karkuš poté seznámil přítomné se způsobem volby a předložil návrh na zvýšení počtu členů výboru na 17, návrh byl jednomyslně schválen.

 

11. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

V úvodu k tomuto bodu jednání připomněl předseda svazu, že dosavadní nositelé zlatého otazníku, kteří obdrželi vyznamenání v podobě odznaku, mohli, resp. ještě mohou požádat do konce tohoto kalendářního roku o předání jeho nové formy v podobě medaile. Pro některé ze zbývajících 12 kandidátů, kteří již o vydání požádali, ale nebyli na valné hromadě přítomni, poté medaile převzali pověření členové svazu, kteří jim je oficiálně předají.

Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu Karkuš a oceněným je předali př. Jemelík a př. Chromý. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

 

12. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil 15 nových nositelů kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek a hádanek a v řešení logických úloh. Jejich jmenovitý seznam bude zveřejněn na svazových webových stránkách a v Členském zpravodaji 2017.

 

13. Různé

Př. Jemelík informoval přítomné o záměru věnovat každému členu k 50. výročí založení svazu spisovku s linkovanými a čtverečkovanými papíry, tužkami, gumou apod.

 

14. Zpráva volební komise o výsledcích voleb

S výsledky tajné volby výboru a revizní komise seznámil přítomné předseda volební komise př. Karkuš. Do urny bylo vloženo všech 47 hlasovacích platných lístků, na jejichž základě byli jednomyslně zvoleni všichni navržení členové výboru i revizní komise. Předseda svazu vyzval nově zvolené funkcionáře, aby se bezprostředně po skončení valné hromady na místě sešli na své ustavující schůzi.

Jmenovitý seznam zvolených členů výboru a revizní komise je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

 

15. Usnesení valné hromady a závěr

a) Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen. 

b) Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2017.

Z pověření předsednictva svazu zapsala dne 26. listopadu 2016 Alena Kolínová v. r.

Čistopis zápisu byl vyhotoven dne 29. listopadu 2016.

Ověřil a souhlasí předsedající valné hromady a předseda svazu Vladimír Jemelík

Příloha: usnesení valné hromady

 

USNESENÍ

valné hromady SČHAK, konané dne 26. listopadu 2016 v Praze

 

Valná hromada:

I. Projednala a schválila:

- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období;

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2016;

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu,

- znění novelizovaných stanov svazu.

 

II. Schválila:

- rámcový rozpočet na rok 2017;

- účetní závěrku za rok 2015;

- zvýšení počtu členů výboru svazu na 17.

 

III. Bere na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu a dalších svazových ocenění, a to:

- zlatý otazník: Luděk Haupt, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Mgr. Miloš Sedlák;

- stříbrný otazník: Jiří Autrata, MUDr. Benjamin Baťalík, CSc., Jaroslav Budík, Ing. František Dedera, Jana Jadlovská, František Křivánek, Ing. Jan Pavelka, Pavel Tučka, Vladimír Vacek, Dana Vagaiová, Dušan Vojník;

- bronzový otazník: manželé Iva a Zdeněk Böhmovi, Ing. Iveta Dedková;

- čestné uznání pro jednotlivce: Jan Hošek, Ing. Bohdan Kousal, Drahotín Lančarič, Ing. Ivan Růžička;

- čestné uznání pro kolektiv: nakladatelství NOVUM za 25 let spolupráce se svazem;

- pamětní list: Václav Fládr, Pavel Kalhous st.;

- pamětní plaketa: Ing. Dušan Karkuš, Mgr. Jaroslav Kolín;

- věcný dar: Zbyněk Grossmann;

- čestné členství ve výboru SČHAK: Drahotín Lančarič.

 

IV. Vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru a revizní komisi SČHAK.

 

V. Ukládá účastníkům valné hromady informovat své členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

 

VI. Volí:

- výbor SČHAK ve složení Ing. Zbyněk Grossmann, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, Ing. Bohdan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Daniel Marek, Mgr. Marian Mikuš, Ing. Ondřej Strejček, Ing. Stanislava Teichmanová, Mgr. Petr Vejchoda, Ing František Vokatý;

- revizní komisi SČHAK ve složení Mgr. Jaroslav Kolín, JUDr. Přemysl Kubíček, Ing. Jaromír Kvíčala.

 

VII. Zmocňuje předsednictvo SČHAK k drobným formálním úpravám stanov, jako jsou stylistické úpravy bez vlivu na věcnou stránku stanov, jazykové prohřešky, překlepy nebo prohřešky proti grafické úpravě. Rovněž zmocňuje předsednictvo k úpravám a doplňkům, které vyplynou z případných požadavků, připomínek a doporučení rejstříkového soudu.

 

Za návrhovou komisi:

Dr. Přemysl Kubíček v. r.


Z Á P I S

z valné hromady SČHAK, konané dne 28. listopadu 2015 v Praze

 

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

Z pověření výboru svazu zahájil valnou hromadu předseda svazu př. Jemelík, navržený program byl jednomyslně schválen.

Byly zvoleny:

mandátová komise ve složení př. Kvíčala, př. Hlavatý a př. Marková;

návrhová komise ve složení př. Kubíček, př. Kousal a př. Karpíšek.

 

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu přednesl př. Vokatý.

 

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2015

Zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl s komentářem př. Jemelík.

 

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2016

Návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady předseda svazu př. Jemelík.

 

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu

Zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2014.

 

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu

K předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2. až 5. programu nebyla vznesena žádná připomínka ani žádný dotaz.

 

7. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 49 členů svazu zastupujících 24 kroužků.

 

8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu

Všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2016 i účetní závěrka za rok 2014 byly jednomyslně schváleny.

 

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

Nové nositele svazových ocenění vyhlásil místopředseda svazu Vokatýa oceněným je předali př. Jemelík a Karkuš. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

 

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd

Místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd v autorství a řešení křížovek a hádanek a v řešení logických úloh.

 

11. Předání certifikátů členům Klubu všestranných

Podle informace předsedy kvalifikační komise se od minulé valné hromady řady členů Klubu všestranných nerozšířily, ale je poměrně velké množství čekatelů, kterým chybějí potřebné body jen v jedné kategorii.

 

12. Různé

a) Předseda svazu přečetl seznam 40 žijících držitelů zlatých otazníků, kterým byla tato vyznamenání udělena v dřívější době, a vyzval ty z nich, kteří jsou přítomni a mají zájem o nově vyrobené medaile se zlatým otazníkem, aby předstoupili před předsednický stůl. Přítomným 16 držitelům zlatých otazníků z dřívější doby poté předal nově vyrobené medaile. Účastníky valné hromady vyzval, aby zbylých 24 držitelů otazníků z dřívější doby, pokud jsou s nimi v kontaktu, informovali o možnosti požádat svaz o předání nových medailí. Další předávání se uskuteční u příležitosti MČR kroužků a družstev v řešení křížovek a hádanek v Kolíně v květnu 2016.

b) Předseda svazu informoval, že sněm SZHaK neschválil reciproční snížení členského příspěvku členům obou svazů na polovinu. Valná hromada SČHAK toto snížení schválila v roce 2013. Vzhledem k tomu navrhl, aby toto snížení bylo zrušeno i v rámci SČHAK. O návrhu nechal hlasovat. Většinou 44 hlasů (tři byli proti, dva se zdrželi) byl tento návrh valnou hromadou schválen.

c) Př. Kubíček poděkoval redakci Křížovky a hádanky a nakladatelství NOVUM za 25 let úspěšné spolupráce se svazem – výročí bude v příštím roce. Navrhl, aby tato spolupráce byla oceněna čestným uznáním pro nakladatelství. Současně poděkoval redakci za materiály, které mu poskytla pro cyklus přednášek o historii křížovek pro důchodce v Českých Budějovicích.

 

13. Usnesení valné hromady

Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi její předseda př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.

 

14. Závěr

Valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady. Současně všem popřál hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2016.

Zapsala: Kolínová

Příloha: usnesení z valné hromady

 

USNESENÍ

valné hromady SČHAK, konané dne 28. listopadu 2015 v Praze

 

Valná hromada:

I. Projednala a schválila:

- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období;

- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2015;

- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.

 

II. Schválila:

- rámcový rozpočet na rok 2016;

- účetní závěrku za rok 2014;

- zrušení snížení členského příspěvku těch členů SČHAK, kteří jsou zároveň členy SZHaK, na polovinu s účinností od roku 2016.

 

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:

- zlatý otazník: Václav Čech, Ing. Zbyněk Grossmann, Mgr. Věra Kučavová;

- stříbrný otazník: Ing. Roman Čejka, RNDr. Pavlína Horáčková, Ing. Ivo Husar, Václav Vavrein, Štefan Varšaník;

- bronzový otazník: Ján Čižmár, Karel Dočkal, Mgr. Vladimír Jandl, Jarmila Mlsová, Mgr. Jiří Navrátil, Ing. Pavel Rosa, Jiří Štohanzl, Jana Zvolánková;

- čestné uznání pro jednotlivce: Pavel Blažek za dlouholetou činnost v oblasti tvorby a hodnocení křížovek;

- čestná uznání pro kroužky: kroužek Hanáci u příležitosti 60 let od založení kroužku, kroužek Lázeňáci u příležitosti 40 let od založení kroužku.

 

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

Návrhová komise: JUDr. Přemysl Kubíček v. r.
               Ing. Bohdan Kousal v. r.
               Ing. Jaroslav Karpíšek v. r.

Z Á P I S
z valné hromady SČHAK, konané dne 29. listopadu 2014 v Praze

1. Zahájení a volba předsedajícího schůze, jejího zapisovatele, mandátové a návrhové valnou hromadu zahájil místopředseda svazu př. Vokatý, navržený program byl jednomyslně schválen,
a) na návrh výboru byl zvolen předsedajícím schůze místopředseda svazu př. Karkuš a zapisovatelkou jednatelka př. Kolínová,
b) dále byly zvoleny:
mandátová komise:př. Kvíčala, př. Hlavatý, př. Čenovský,
návrhová komise:př. Kubíček, př. Kousal, př. Karpíšek.

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
- zprávu přednesl př. Vokatý.

3. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2014
- zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl př. Karkuš.

4. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2015
- návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady místopředseda svazu př. Karkuš.

5. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
- zprávu přednesl předseda revizní komise př. Kolín, který přítomné rovněž seznámil s účetní závěrkou za rok 2013.

6. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
- k předloženým zprávám a návrhům podle bodů 2. až 5. programu nebyla vznesena žádná závažná připomínka;
- př. Kodym pouze upozornil, že ve zprávě o činnosti svazu a ve svazovém tisku postrádá informace o hře scrabble, která s naším koníčkem úzce souvisí. Jejím prostřednictvím by bylo možné získat více členů z řad mládeže. Př. Karkuš k tomu sdělil, že scrabble má svou vlastní organizaci a nepatří mezi naše soutěžní kategorie, proto není zmíněn ve zprávě o činnosti. V časopise Křížovka a hádanka o něm sice informace jsou, ale samozřejmě je možné do budoucna je více rozšířit.

7. Zpráva mandátové komise
- předseda mandátové komise př. Kvíčala informoval přítomné, že valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 52 členů svazu zastupujících 22 kroužků.

8. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
- všechny zprávy, rámcový rozpočet na r. 2015 i účetní závěrka za rok 2013 byly jednomyslně schváleny.

9. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
- nové nositele svazových ocenění vyhlásila jednatelka svazu a oceněným je předali místopředsedové svazu př. Karkuš a Vokatý. Přehled vyznamenaných jednotlivců a kroužků je uveden v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

10. Vyhlášení nositelů kvalifikačních tříd
- místopředseda svazu a předseda kvalifikační komise př. Vokatý vyhlásil nové nositele kvalifikačních tříd a nositelům mistrovských a třetích tříd předal diplomy.

11 Předání certifikátů členům Klubu všestranných
- držitele certifikátů Klubu všestranných vyhlásila jednatelka svazu, certifikáty jim předali místopředsedové Karkuš a Vokatý.

12. Různé
- v rámci různého přečetla jednatelka svazu pozdravný dopis př. Bokůvky, který obdržel zlatý otazník, avšak valné hromady se pro nedobrý zdravotní stav nemohl zúčastnit.

13. Usnesení valné hromady
- návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi př. Kubíček – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.

14. Závěr
- valnou hromadu ukončil předsedající schůze, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady.

Zapsala: Kolínová

Příloha: usnesení z valné hromady

 

USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 29. listopadu 2014 v Praze

Valná hromada:

I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období,
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2014,
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.

II. Schválila:
- rámcový rozpočet na rok 2015,
- účetní závěrku za rok 2013.

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:
- zlatý otazník: Ing.Miloslav Bokůvka, CSc. (Pijaristé), Zdeněk Dočekal (Kabrňáci), Ing. Jaroslav Kula (Ostraváci),Antonín Říha (Krušnohor);
- stříbrný otazník: Gustav Ambrož (Permoníci), Jan Cenek (Kabrňáci), Ing. Ivan Filadelfi (Bobari), Václav Fládr (Kabrňáci), Alois Heikenwalder (Bečváci), Zdeněk Jenerál (Kozáci), RNDr. Milan Práger (Staré hnízdo), Ivan Rias (Martónci), Marie Staňková (Pijaristé), Ing. Marie Švarcová (Ječmínek), Mgr. Petr Vejchoda (Kabrňáci), Evžen Zedníček (Permoníci),
- bronzový otazník: Mgr. Jiří Čenovský (Staré hnézdo), Vilém Elefant (Kabrňáci), Ing. Jan Hes (Ostraváci), František Kašpar (Lázeňáci), Rudolf Malúšek (Lázeňáci), Petr Olyšar (Pašeráci), Alois Růžička (Kabrňáci); Ing Ondřej Strejček (Příbramáci),
- čestné uznání pro jednotlivce: Ing. Jaromír Drápala, CSc. za dlouholeté vedení České křížovkářské ligy a přínost v oblasti tvorby a hodnocení křížovek;
- čestná uznání pro kroužky: kroužek Kabrňáci u příležitosti 90 let od založení kroužku, kroužek Hutníček u příležitosti 40 let od založení kroužku.

IV. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

Návrhová komise:  Přemysl Kubíček
                             Bohdan Kousal v.r.
                             Ing. Jaroslav Karpíšek v.r.


Z Á P I S
z valné hromady SČHAK, konané dne 7. prosince 2013 v Praze

1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
a) valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu ing. Vladimír Jemelík, navržený program byl jednomyslně schválen,
b) na návrh výboru byly zvoleny:
mandátová komise: ing. Kvíčala, ing. Hlavatý a J. Kupka
návrhová komise: Mgr. Kolín, ing. Kousal, ing. Karpíšek
volební komise: ing. Karkuš, Mgr. Kučavová, ing. Kula.

2. Informace k volbám členů výboru a revizní komise svazu
- ing. Karkuš podal informaci o volbách, které proběhnou tajným hlasováním; návrh, aby výbor svazu měl 16 členů a revizní komise tři členy, byl jednomyslně schválen.

3. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
- zprávu přednesl ing. Vokatý.

4. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2013
- zprávu, kterou vypracovala hospodářka svazu, přednesl předseda svazu.

5. Návrh rámcového rozpočtu svazu na rok 2014
- návrh rámcového rozpočtu vypracovaný hospodářkou svazu předložil účastníkům valné hromady předseda svazu.

6. Zpráva revizní komise o hospodaření svazu
- zprávu přednesl předseda revizní komise Mgr. Kolín, který současně upozornil, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem bude třeba mj. upravit i ustanovení stanov o nakládání s finančními prostředky svazu.

7. Diskuse k předloženým zprávám a návrhu rozpočtu
- k předloženým zprávám podle bodů 3., 4. a 6. programu a k návrhu rámcového rozpočtu na rok 2014 nebyla vznesena žádná připomínka;
- Ing. Jemelík informoval přítomné o tom, že vzhledem k současnému dobrému stavu finančních prostředků svazu budou kromě výročních tisků, vydávaných jednou za dva roky, vydávány v mezidobí další publikace, zejména pomůcky pro autory a řešitele křížovek; v příštím roce kromě publikace Pomůcky pro autory a řešitele křížovek 2014 obdrží každý člen i publikaci Dětské křížovky a doplňovačky, vydané nakladatelstvím Albatros Media ve spolupráci se svazem.

8. Zpráva mandátové komise
- předseda mandátové komise informoval přítomné, že valná hromada je usnášeníschopná, v daném okamžiku je v prezenční listině zapsáno 63 členů svazu zastupujících 24 kroužky.

9. Schválení zpráv a návrhu rozpočtu
- zprávy podle bodů 3., 4. a 6. programu byly schváleny 62 hlasy, jeden účastník valné hromady se zdržel hlasování;
- návrh rámcového rozpočtu na rok 2014 byl schválen rovněž 62 hlasy, přičemž jeden účastník se hlasování zdržel.

10. Volby členů výboru a revizní komise svazu
- předseda svazu poděkoval za práci dosavadním členům obou orgánů svazu;
- členové volební komise rozdali přítomným kandidátky výboru a revizní komise, účastníci valné hromady je po prostudování a případné úpravě vhodili do připravené urny; poté volební komise zahájila sčítání hlasů.

11. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
- nové nositele svazových ocenění vyhlásil ing. Vokatý a oceněným je předal předseda svazu ing. Jemelík:
a) zlaté otazníky za dlouholetou aktivní činnost ve prospěch svazu obdrželi Ing. Stanislav Bulín (Kabrňáci), Miroslava Marková (Staré hnízdo), Miroslav Radouš (Doubravák), Ing. Petr Šimek (Podskaláci) a Ing. Miroslav Turek (Hanáci);
b) stříbrné otazníky za dlouholetou činnost pro svaz a autorskou a propagační činnost ve prospěch kroužků získali Vladislav Charouz (Pijaristé), Ing. Jaroslav Karpíšek (Hr. Votroci), František Konečný (Přemyslovci), Milan Kožušník (Ostraváci), Ladislav Kvěch (Příbramáci), JUDr. Pavel Průša (Doubravák), Rudolf Widla (Ostraváci) a Karel Wiedermann (Ječmínek);
c) bronzové otazníky za aktivní činnost autorskou a řešitelskou a za práci pro kroužek obdrželi ing. Břetislav Basta (Ostraváci), Pavel Bobek (Třebíčáci), Milan Tomsa (Hutníček) a Josef Zeyval (Příbramáci);
d) čestné uznání bylo uděleno Ing. Ladislavu Majerovi za dlouholeté vedení HLK a práce na křížovkářských databázích;
e) plaketu obdržel Ing. Zbyněk Grossmann za přínos v oblasti financování SČHAK.

8. Různé
- předseda svazu informoval přítomné členy svazu o denních soutěžích na svazových webových stránkách a vyzval je k účasti v nich; v současné době jsou to soutěže v řešení českých křížovek, slovenských hádanek a sudoku, od 1. ledna 2014 přibude i soutěž v řešení českých slovních hádanek.

9. Výsledky voleb
- informaci o průběhu a výsledcích voleb přednesl předseda volební komise ing. Karkuš, voleb se zúčastnilo celkem 61 voličů, všichni navržení kandidáti do výboru i revizní komise svazu byli zvoleni naprostou většinou,
- předseda svazu popřál nově zvoleným funkcionářům mnoho zdaru v jejich práci a vyzval je, aby se bezprostředně po skončení valné hromady dostavili na ustavující schůze výboru a revizní komise.

10. Návrh usnesení valné hromady
- přednesl za návrhovou komisi Mgr. Kolín – návrh (viz příloha) byl jednomyslně schválen.

11. Závěr
- valnou hromadu ukončil dosavadní předseda svazu, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, které bude následovat po skončení valné hromady.

Zapsala: Kolínová

 

Usnesení
valné hromady SČHAK, konané dne 7. prosince 2013 v Praze

Valná hromada:
I. Projednala a schválila:
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období,
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu svazu v roce 2013,
- zprávu revizní komise o kontrole hospodaření svazu.

II. Schválila rámcový rozpočet na rok 2014.

III. Vzala na vědomí rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:
- zlatý otazník: Ing. Stanislav Bulín, Miroslava Marková, Miroslav Radouš, Ing. Petr Šimek, Ing. Miroslav Turek;
- stříbrný otazník: Vladislav Charouz, Ing. Jaroslav Karpíšek, František Konečný, Milan Kožušník, Ladislav Kvěch, JUDr. Pavel Průša, Rudolf Widla, Karel Wiedermann;
- bronzový otazník: Ing. Břetislav Basta, Pavel Bobek, Milan Tomsa, Josef Zeyval;
- čestná uznání pro jednotlivce: Ing. Ladislav Majer za dlouholeté vedení HLK a práce na křížovkářských databázích;
- plaketa: Ing. Zbyněk Grossmann za přínos v oblasti financování SČHAK.

IV. Vyslovuje poděkování odstupujícímu výboru SČHAK.

V. Ukládá účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech.

VI. Volí:
- výbor SČHAK ve složení Ing. Zbyněk Grossmann, MUDr. Petr Haman, Ing. Ivo Husar, RNDr. Zdeněk Chromý, Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Ing. Dušan Karkuš, Ing. Jaroslav Karpíšek, Mgr. Alena Kolínová, Ing. Bohdan Kousal, Mgr. Věra Kučavová, Ing. Jaroslav Kula, Drahotín Lančarič, Mgr. Marian Mikuš, Ing. Stanislava Teichmanová, Mgr. Petr Vejchoda, Ing. František Vokatý;
- revizní komisi SČHAK ve složení Mgr. Jaroslav Kolín, JUDr. Přemysl Kubíček, Ing. Jaromír Kvíčala.

Návrhová komise: Ing. Bohdan Kousal v.r.
                                Mgr. Jaroslav Kolín v.r.
                                Ing. Jaroslav Karpíšek v.r
.


ZÁPIS

z valné hromady SČHAK, konané dne 1. prosince 2012 v Praze

1. Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

a) Valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu ing. Jemelík – navržený program byl jednomyslně schválen.
b) Na návrh výboru byly zvoleny:
mandátová komise ve složení ing. Kvíčala, ing. Hlavatý a J. Kupka
návrhová komise ve složení dr. Kubíček, ing. Kousal, ing. Karpíšek.

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu

Zprávu o činnosti přednesl ing. Vokatý, připomínky k ní nebyly vzneseny. Ing. Jemelík ji doplnil o některé nové věci, které nás čekají v roce 2013. Pro aktivní účastníky přeborů je tu dobrá zpráva – byl znovuobnoven přebor v Hranicích, uskuteční se o dva přebory v řešení logických úloh více a MČR v řešení logických úloh jednotlivců i kolektivů bude svaz pořádat společně s asociací HALAS. Pro ty, co řeší převážně doma, přibude nová soutěž o kvalifikační body – Lázeňské oříšky ve třech kategoriích. Ani ti, kdo si řeší jen pro radost a nesoutěží, nebudou ošizeni, od r. 2014 bude svaz co dva roky vydávat pomůcky pro řešitele a autory.

3. Rámcový rozpočet na rok 2013

Ing. Jemelík nejprve přednesl zprávu o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012 a informoval o příznivém finančním stavu svazu. Poté přednesl hospodářkou zpracovaný návrh rámcového rozpočtu na rok 2013. Rovněž informoval o předpokládané změně banky pro vedení běžného účtu, popř. do budoucna i účtu spořicího, o zvýšení příspěvku na ceny a nájemné na sály na přebory. Navrhl, aby nový účet byl zřízen u Fio banky, kam by se zasílaly i členské příspěvky, protože jsou u ní nižší poplatky než u České spořitelny, kde má SČHAK otevřen stávající běžný účet. K návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky. Na dotaz, zda zasílání členských příspěvků na účet je povinné, odpověděl ing. Jemelík, že se to samozřejmě týká jen těch, kdo neplatí příspěvky v hotovosti hospodářce svazu. Zpráva o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2013 včetně založení nového účtu u Fio banky a zasílání členských příspěvků na něj byly poté jednomyslně schváleny.

4. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání

Nositele svazových ocenění vyhlásil ing. Vokatý a předal je předseda svazu ing. Jemelík. Jmenovitě jsou noví nositelé svazových ocenění uvedeni v usnesení valné hromady, které je přílohou tohoto zápisu.

5. Různé

a) Ing. Vokatý doplnil informaci k Lázeňským oříškům. Soutěž je určena široké veřejnosti, bude vypisována v KaH a podrobnosti budou zveřejněny na svazovém webu i na webových stránkách Lázeňáků. K tomu dodal ing. Jemelík, že na webových stránkách SČHAK se navíc budeme snažit v novém roce zahájit soutěže Křížovka na každý den a Hádanka na každý den.

b) Ing. Jemelík informoval, že př. Grossmann má k nahlédnutí pro zájemce vzory diplomů pro medailisty přeborů, které by případným zájemcům zajišťoval.

c) Př. Kolín upozornil, že ne všichni naši členové mají přístup na internet, proto ty nejdůležitější informace budou zveřejňovány i v Členském zpravodaji, který bude s největší pravděpodobností distribuován na MČR kroužků v Kolíně v květnu příštího roku.

d) Př. Kula tlumočil poděkování př. Borkovského za udělení Zlatého otazníku, kterého si velmi považuje, bohužel pro současný zdravotní stav se pro jeho převzetí nemohl dostavit osobně.

e) Mgr. Kolín upozornil, že v rámci zprávy o činnosti byla sice zahrnuta i zpráva revizní komise o provedené revizi svazu, ale podle stanov musí být tato zpráva projednána a schválena valnou hromadou samostatně. Proto znovu zopakoval, že revizní komise neshledala v hospodaření svazu žádné závady. K tomuto vyjádření nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, čímž lze zprávu považovat za schválenou.

6. Zpráva mandátové komise

Valné hromady se zúčastnilo celkem 51 členů SČHAK z 22 kroužků, podle sdělení předsedy mandátové komise ing. Kvíčaly je schůze usnášeníschopná.

7. Návrh usnesení valné hromady

Návrh usnesení přednesl za komisi dr. Kubíček – návrh byl jednomyslně schválen. Usnesení je přiloženo k tomuto zápisu.

8. Závěr

Valnou hromadu ukončil předseda svazu, poděkoval přítomným za účast, vyzval je k účasti na navazujícím Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek a popřál všem krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2013.

Zapsala: Kolínová

Přílohy: usnesení z valné hromady
             zpráva o průběžném plnění rozpočtu v roce 2012
             rámcový rozpočet na rok 2013

 

USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 1. prosince 2012 v Praze

Valná hromada

projednala a schválila
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období,
- zprávu revizní komise,

schválila
- zprávu o průběžném plnění rozpočtu SČHAK v roce 2012,
- rámcový rozpočet SČHAK na rok 2013,
- zřízení běžného účtu u Fio banky a postupný převod finančních prostředků na nově zřízený účet a možnost zasílání členských příspěvků na tento účet,

vzala na vědomí
rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu, a to:

zlatý otazník: Ing. Karel Bezděk (Pijaristé), Ladislav Borkovský, (Permoníci), Ing. František Luskač (Ostraváci), Ing. Rudolf Malý (Příbramáci),
stříbrný otazník: Milan Fišbach (Třebíčáci), Jaroslav Flaišhanz (Pijaristé), Ing. Josef Hlavatý (Staré hnízdo), Ivona Kovářová (Valaši),
bronzový otazník: Jiří Hrdina (Pašáci), Jaroslav Kodym (Podskaláci), Jana Marešková (Kladeňáci), Dana Sodomková (Rychtáři), Vladimír Vacek (Třebíčáci), Ing. Jiří Vlášek,
čestné uznání pro jednotlivce: za dlouholeté vedení České křížovkářské ligy a přínos v oblasti tvorby a hodnocení křížovek Pavel Blažek, za zásluhy o rozvoj našeho hnutí a zajištění prostředků na svazovou činnost Ing. Zbyněk Grossmann, za zásluhy o rozvoj našeho hnutí u příležitosti životního jubilea Jindřich Kupka, Drahotín Lančarič a Josef Tadrala, za dlouholetou práci pro svaz u příležitosti 60 let činnosti kroužku Pašeráci Ing. Karel Salavec,
čestné uznání pro kroužky a kolektivy: Kroužek Pijaristé za zásluhy o rozvoj našeho hnutí u příležitosti 110 let od jeho založení,

ukládá
- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech,
- předsednictvu SČHAK založit běžný účet u Fio banky a zveřejnit jeho číslo ve svazovém tisku a na webových stránkách SČHAK.

Návrhová komise:
JUDr. Přemysl Kubíček v.r.
Ing. Bohdan Kousal v.r.
Ing. Jaroslav Karpíšek v.r.                                                  Za správnost: Mgr. Alena Kolínová  v. r.

 


ZÁPIS
z valné hromady SČHAK, konané dne 3. prosince 2011 v Praze

1. Zahájení a volba mandátové, návrhové a volební komise
a) Valnou hromadu zahájil a řídil předseda svazu ing. Jemelík – navržený program byl jednomyslně schválen.
b) Na návrh výboru byly zvoleny:
mandátová komise ve složení ing. Kvíčala, ing. Hlavatý a J. Kupka
návrhová komise ve složení dr. Kubíček, ing. Kousal a ing. Karpíšek.

2. Zpráva předsednictva o činnosti svazu
- Zprávu o činnosti přednesl ing. Vokatý, připomínky k ní nebyly vzneseny.

3. Rámcový rozpočet na rok 2012
- Ing. Karkuš přednesl hospodářkou zpracovaný a výborem posouzený návrh na rámcový rozpočet roku 2012 a informoval o zůstatku finančních prostředků ke dni konání VH ve výši cca 500 tis. Kč. K návrhu byly z pléna vzneseny dva dotazy, jeden na banku, u které máme vedený účet a druhý na způsob zhodnocování volných finančních prostředků, předseda svazu odpověděl, že dlouhodobě máme vedený účet u České spořitelny, a. s. a od počátku letošního roku máme zhodnocovány prostředky ve výši 390 tis. Kč na akciovém prémiovém vkladu v současné době s výnosem 1,8 % p. a., po zodpovězení otázek byl rámcový rozpočet jednomyslně schválen.

4. Vyhlášení nových nositelů otazníků a čestných uznání
- Nové nositele otazníků a čestných uznání vyhlásil ing. Karkuš, svazová ocenění předal předseda svazu ing. Jemelík.
a) Zlaté otazníky - Jan Hošek (Ostraváci), ing. Jaromír Kvíčala (Staré hnízdo), Robert Novák (Přemyslovci), Jiří Strejček (Příbramáci).
b) Stříbrné otazníkyPavel Auterský (Pašáci), MUDr. Petr Haman (Pijaristé), Rostislav Jalůvka (Přemyslovci), Josef Malý (Kabrňáci), Anna Morawková (Koumáci), ing. Ivan Růžička (Podskaláci), Kristina Smigová (Hutníček), Marie Štefková (Bečváci), Naďa Vavreinová (Argentum).
c) Bronzové otazníky - Jiří Bednarski (Bečváci), Mgr. Martina Hanžlová (Kabrňáci), Petr Mikšík (Ostraváci), ing. Jan Pavelka (Ostraváci), Mirko Skácel (Ostraváci), ing. Petr Štefek (Valaši), Boleslav Valkus (Hutníček).
d) Čestná uznání
- pro jednotlivce - Mgr. Tomáš Hanžl a ing. Jan Novotný za vzornou reprezentaci na MS v sudoku 2011, Jaroslav Budík u příležitosti životního jubilea,
- pro kroužky a kolektivykroužek Krušnohor u příležitosti 40. výročí založení kroužku, stříbrný A tým ČR na Mistrovství světa v sudoku 2011 ve složení Jana Břízová, ing. Jan Novotný, Jakub Ondroušek, Klára Vytisková, nehrající kapitán dr. Vítězslav Koudelka.

5. Změny stanov
- Dr. Kubíček přednesl podrobně změny Stanov a jejich příloh včetně nového Jednacího, volebního a hlasovacího řádu SČHAK. Oba dokumenty byly jednomyslně schváleny. Nová podoba stanov a jejich příloh bude zaslána ke schválení na Ministerstvo vnitra do 15 dnů.

6. Různé
a) VH schválila většinou hlasů kooptaci př. Mgr. Petra Vejchody do výboru SČHAK, proti nebyl nikdo, jeden člen se zdržel hlasování. Současně schválila jednomyslně za řádného člena výboru př. Dušana Lančariče.
b) Většinou přítomných bylo schváleno snížení výše příspěvků na polovinu pro ty slovenské členy SČHAK, kteří jsou zároveň členy Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, tři členové byli proti, jeden se zdržel hlasování.

7. Zpráva mandátové komise
- Valné hromady se zúčastnilo celkem 62 členů SČHAK z 25 kroužků, podle sdělení předsedy mandátové komise ing. Kvíčaly je schůze usnášeníschopná.

8. Návrh usnesení valné hromady
- Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi ing. Kousal – návrh byl jednomyslně schválen. Usnesení je přiloženo k tomuto zápisu.

9. Závěr
- Valnou hromadu ukončil předseda svazu, poděkoval přítomným za účast a vyzval je k účasti na Mistrovství ČR jednotlivců v řešení křížovek a hádanek, při kterém jim popřál hodně zdaru.

                                                                                                                      Zapsal: Dr. Chromý
Příloha: usnesení valné hromady

 

USNESENÍ
valné hromady SČHAK, konané dne 3. prosince 2011 v Praze

 

Valná hromada SČHAK
I. projednala a schválila
- zprávu předsednictva SČHAK o činnosti svazu za uplynulé období včetně rozhodnutí výboru o ukončení činnosti SČHAK ve WPF a změnách v orgánech SČHAK, a to zrušení funkce delegáta WPF, Komise pro mezinárodní činnost a Odborné komise pro logické úlohy a sudoku (OKLAS) a opětovného ustavení Odborné komise pro logické úlohy (OKL) a jejího zaměření.

II. schválila
- rámcový rozpočet na rok 2012,
- změny Stanov SČHAK včetně úprav jejich dosavadních příloh a Jednací, hlasovací a volební řád SČHAK jako jejich novou přílohu,
- snížení členského příspěvku pro ty členy SČHAK, kteří jsou zároveň členy SZHK, na polovinu.
- kooptaci Mgr. Petra Vejchody a Dušana Lančariče za členy výboru SČHAK.

III. vzala na vědomí
- rozhodnutí výboru SČHAK, týkající se udělení otazníků a čestných uznání svazu:
zlatý otazník: Jan Hošek, ing. Jaromír Kvíčala, Robert Novák, ing. Jiří Strejček
stříbrný otazník: Pavel Auterský, MUDr. Petr Haman, Rostislav Jalůvka, Josef Malý, Anna Morawková, ing. Ivan Růžička, Kristina Smigová, Marie Štefková, Naďa Vavreinová,
bronzový otazník: Jiří Bednarski, Mgr. Martina Hanžlová, Petr Mikšík, ing. Jan Pavelka, Mirko Skácel, ing. Petr Štefek, Boleslav Valkus,
čestná uznání pro jednotlivce: Mgr. Tomáš Hanžl a ing. Jan Novotný za mistrovství ČR v sudoku 2011, Jaroslav Budík u příležitosti životního jubilea,
čestná uznání pro kroužky a kolektivy: Krušnohor u příležitosti 40. výročí založení kroužku, stříbrný tým A ČR na MS v sudoku 2011 (Jana Břízová, ing. Jan Novotný, Jakub Ondroušek, Klára Vytisková a nehrající kapitán dr. Vítězslav Koudelka).

IV. ukládá
- účastníkům valné hromady informovat členy svých kroužků o projednaných záležitostech,
- předsednictvu SČHAK zaslat změněné stanovy včetně příloh do 15 dnů od konání valné hromady se žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra ČR.

Návrhová komise: Ing. Bohdan Kousal v.r.
                           JUDr. Přemysl Kubíček v.r.
                           Ing. Jaroslav Karpíšek v.r.
                                                                                                            Za správnost: Mgr. Kolínová