Stanovy

 

STANOVY ČESKÉHO SVAZU

HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ, Z. S.

 

Článek 1

Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. (dále jen "svaz"), dříve Svaz českých hádankářů a křížovkářů, je spolek podle §§ 214 a násl. občanského zákoníku, působící na území České republiky. Zkráceným názvem svazu je Český svaz hádankářů a křížovkářů nebo ČSHAK. Sídlem svazu je Praha.

 

Článek 2

Cíl činnosti:

(1) Cílem činnosti svazu je

a) udržovat a rozšiřovat tradici českých hádanek (slovních, logických a dalších řešitelských úloh) a křížovek jako významné součásti kulturního dědictví českého národa, tj. šířit zájem o ně a pečovat o jejich zdokonalení a další rozvoj, zejména po stránce kulturní úrovně, jazykové správnosti a jednotnosti názvosloví;

b) sdružovat hádankáře a křížovkáře, pomáhat jim po stránce odborné, organizační a materiální a působit na rozvoj jejich činnosti.

(2) K tomu svaz

a) vydává samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné a propagační časopisy a publikace s hádankářskou a křížovkářskou tematikou, popř. s jinými řešitelskými úlohami;

b) vypisuje a organizuje autorské a řešitelské soutěže a náborové akce pro veřejnost;

c) organizuje odborné akce;

d) navazuje a udržuje styky se zahraničními hádankáři a křížovkáři a s jejich organizacemi.

 

Členství ve svazu

Článek 3

(1) Členem svazu se může stát každý zájemce, a to na základě přihlášky a po zaplacení stanoveného členského příspěvku. Osoba nezletilá se může stát členem jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

(2) Svaz vede úplný seznam členů, v němž je u každého člena uvedeno jeho jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, úplná poštovní adresa, údaje o zaplacení členských příspěvků, údaje o členství v kroužku, popřípadě i adresa elektronické pošty a kontaktní telefon.

(3) Úplný seznam členů je veden v elektronické podobě ve formě databáze a není veřejně přístupný. Zápisy a výmazy provádí pověřený člen svazu na základě údajů uvedených v přihlášce člena nebo skutečností uvedených v článku 4; změnu údajů pak na základě oznámení člena.

 

Článek 4

Členství ve svazu zaniká

a) vystoupením na základě písemného oznámení;

b) nezaplacením členských příspěvků po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních let; členství se může zaplacením členského příspěvku znovu obnovit;

c) úmrtím člena.

d) zánikem svazu.

 

Práva a povinnosti členů

Článek 5

Každému členu přísluší stejná práva a povinnosti.

 

Článek 6

(1) Člen má právo

a) zúčastňovat se valné hromady s hlasem rozhodujícím, tj. hlasovat a rozhodovat na ní o záležitostech svazu, podávat na ní připomínky a návrhy k těmto záležitostem nebo vznášet dotazy;

b) volit a být volen do orgánů svazu;

c) obracet se na ostatní orgány svazu s návrhy nebo dotazy týkajícími se činnosti svazu;

d) být navrhován na svazová vyznamenání a dostávat je;

e) dostávat odborné a propagační publikace vydávané svazem;

f) nosit členský odznak;

g) využívat dalších výhod schválených výborem svazu;

h) zúčastňovat se autorských, řešitelských a dalších soutěží pořádaných svazem nebo organizovaných jiným subjektem ve spolupráci se svazem, jsou-li zařazeny do akcí svazu, získávat kvalifikační body, výkonnostní třídy a věcné či finanční odměny, jsou-li udělovány.

(2) Práva uvedená pod písmeny a) až g) odst. 1 může člen uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen členský příspěvek za daný kalendářní rok.

(3) Právo uvedené pod písmenem h) odst. 1 může člen uplatňovat vždy, s výjimkou nároku na věcnou nebo finanční odměnu poskytovanou z prostředků svazu, který může uplatňovat pouze tehdy, má-li zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní rok.

(4) Členové svazu se mohou sdružovat do hádankářských a křížovkářských kroužků, klubů, spolků, sdružení apod. (dále jen „kroužek“), které jsou organizačními jednotkami svazu a mohou jednat svým jménem za podmínky, že se budou řídit Zásadami pro činnost kroužků, schválenými valnou hromadou nebo výborem svazu.

 

Článek 7

Člen je povinen

a) propagovat cíle svazu;

b) platit členský příspěvek ve stanovené výši;

c) řídit se stanovami, dalšími svazovými dokumenty a usneseními orgánů svazu.

 

Článek 8

Orgány svazu

(1) Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada.

(2) Svaz má tyto volené orgány:

a) výbor svazu;

b) předsedu svazu;

c) předsednictvo svazu;

d) revizní komisi.

(3) Svaz může k plnění svých cílů zřizovat další trvalé nebo dočasné orgány, zejména odborné komise, redakční rady a pracovní skupiny.

 

Článek 9

Valná hromada

(1) Valná hromada se koná nejméně jednou do roka. Svolává ji předseda svazu na základě usnesení výboru včasným písemným oznámením. O svolání valné hromady mohou písemně požádat členové svazu, a to přímo nebo prostřednictvím svých kroužků. V žádosti, kterou podává alespoň jedna třetina členů svazu, musí být uveden důvod svolání valné hromady.

(2) Jednání valné hromady řídí zpravidla předseda svazu.

(3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů svazu. Nesejde-li se dostatečný počet členů svazu ve stanovený čas, koná se po uplynutí dalších 15 minut náhradní valná hromada, což musí být oznámeno již v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

(4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů.

 

(5) Valná hromada zejména

a) schvaluje

- stanovy svazu a jejich změny;

- zásady hospodaření svazu a jejich změny;

- jednací, hlasovací a volební řád svazu a jeho změny;

- zásady činnosti kroužků a jejich změny;

- zprávu o činnosti svazu včetně zprávy o hospodaření a plán činnosti na další období;

- zprávu revizní komise;

- rámcový rozpočet svazu;

- výši členského příspěvku;

b) volí a odvolává členy výboru svazu a členy revizní komise.

c) rozhoduje o návrzích a stížnostech členů podle článku 6 odst. 1 písm. a).

 

Článek 10

Výbor svazu

(1) Výbor svazu řídí činnost svazu v době mezi valnými hromadami. Řídí se při tom stanovami a usneseními valné hromady a předsednictva svazu.

(2) Funkční období výboru je pětileté. Výbor má nejméně 11 členů.

(3) V případě, že počet členů výboru poklesne pod 11, má výbor právo kooptovat z řad členů svazu další členy. Toto právo má výbor i tehdy, jestliže počet členů výboru není dostatečný k řízení práce svazu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou.

(4) Ustavující schůze výboru se koná bezprostředně po skončení valné hromady. Na ustavující schůzi zvolí výbor ze svého středu předsedu svazu a členy předsednictva svazu.

(5) Výbor svazu se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání výboru svolává předsednictvo svazu z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost revizní komise nebo nejméně jedné třetiny členů výboru.

(6) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li při jednání fyzicky přítomna nebo se korespondenčního hlasování zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů výboru zapsaných v prezenční listině nebo se účastnících korespondenčního hlasování. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(7) Výbor schvaluje zásadní dokumenty týkající se činnosti svazu s výjimkou dokumentů, jejichž schvalování přináleží valné hromadě (viz článek 9 odst. 5 písm. a).

(8) Výbor zejména

a) schvaluje směrnice pro tvorbu, řešení a hodnocení hádanek a křížovek a další odborné publikace a dokumenty svazu, nespadající do přímé působnosti valné hromady nebo některé ze stálých odborných komisí (viz článek 8 odst. 3);

b) uzavírá dohody o spolupráci s jinými subjekty podobného zaměření a smlouvy se sponzory;

c) projednává připomínky, návrhy, dotazy a případné stížnosti členů svazu vznesené mimo valnou hromadu a rozhoduje o nich;

d) dbá na dodržování platných právních předpisů, stanov a obecných dokumentů svazu, informuje členy o činnosti svazu; odpovídá za jeho řádné hospodaření a vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projednává zprávy předsednictva a revizní komise, schvaluje opatření k odstranění nedostatků, schvaluje vyznamenání členů svazu, kroužků i nečlenů svazu a řeší aktuální problémy svazu.

 

Článek 11

Předseda svazu

(1) Předseda svazu je statutárním orgánem svazu a zastupuje svaz navenek.

(2) Předseda svazu může jednáním za svaz pověřit i jiné členy svazu (dále jen „pověřené osoby“). Pokud pověření předsedy k jednání za svaz není učiněno na valné hromadě, na schůzi výboru nebo schůzi předsednictva, musí mít písemnou formu. Pověřené osoby mohou udělit plnou moc k zastupování svazu další osobě (dále jen „zplnomocněná osoba“).

(3) Předseda svazu i další osoby pověřené nebo zplnomocněné jednat jménem svazu jsou při takovém jednání vázáni stanovami, usneseními a rozhodnutími orgánů svazu.

(4) Předseda svazu podepisuje dokumenty a jiné písemnosti svazu sám nebo s dalšími členy předsednictva. Svazové písemnosti, zejména dokumenty odborných svazových orgánů a dopisy mohou podepisovat i pověřené a zplnomocněné osoby.

 

Článek 12

Předsednictvo svazu

(1) Předsednictvo plní úkoly výboru v době mezi jeho zasedáními. Má nejméně pět členů. Kromě předsedy musí mít alespoň jednoho místopředsedu, jednatele, hospodáře a zapisovatele, který pořizuje zápisy z jednání výboru a předsednictva svazu. Funkce zapisovatele nemusí být samostatná, může ji vykonávat kterýkoli z členů předsednictva.

(2) Poklesne-li počet členů předsednictva pod pět, má předsednictvo právo kooptovat z řad členů výboru dalšího člena (členy) do stanoveného minimálního počtu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení na nejbližším jednání výboru svazu, popřípadě může být dodatečně schválena korespondenčním hlasováním.

(3) Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.

(4) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování předsednictva platí obdobně ustanovení článku 10 odst. 6.

(5) Rozhodnutí předsednictva o zásadních otázkách musí potvrdit výbor na nejbližším zasedání. Ustanovení článku 10 odst. 3 tím není dotčeno.

 

Článek 13

Revizní komise

(1) Úkolem revizní komise je kontrolovat činnost a hospodaření svazu a jeho orgánů a podávat o tom zprávu valné hromadě a vyjadřovat se k případným podnětům a stížnostem členů svazu nesouhlasících s  rozhodnutím výboru a předsednictva svazu. Revizní komise předkládá výboru svazu závazná doporučení k odstranění zjištěných závad v hospodaření.

(2) Revizní komise má nejméně tři členy. Její funkční období je pětileté. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

(3) První zasedání revizní komise, na kterém si současně zvolí ze svého středu předsedu, se koná bezprostředně po skončení valné hromady.

(4) V případě, že počet členů komise poklesne pod tři, má revizní komise právo kooptovat z řad členů svazu dalšího člena do stanoveného minimálního počtu. Kooptace podléhá dodatečnému schválení nejbližší valnou hromadou.

(5) Pro platnost rozhodnutí a způsob hlasování revizní komise platí obdobně ustanovení článku 10 odst. 6.

(6) Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výboru, její předseda nebo jím pověřený člen i jednání předsednictva svazu. Na těchto jednáních mají právo vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám, vznášet dotazy a připomínky a podávat pozměňovací návrhy, nemají však hlasovací právo.

 

Článek 14

Společné ustanovení k článkům 9 až 13

Podrobnosti o jednání, hlasování a volbách upravuje Jednací, hlasovací a volební řád svazu, který je přílohou č. 1 těchto stanov, tvořící jejich nedílnou součást.

 

Článek 15

Hospodaření svazu

Hospodaření svazu upravují Zásady hospodaření Českého svazu hádankářů a křížovkářů, které jsou přílohou č. 2 těchto stanov, tvořící jejich nedílnou součást. 

 

Článek 16

Svazové odznaky a vyznamenání

(1) Vyobrazení členského odznaku a loga svazu je uvedeno v příloze č. 3 těchto stanov, která tvoří jejich nedílnou součást. Jejich změny nebo novou podobu schvaluje na návrh výboru svazu valná hromada.

(2) Svaz může svým členům udělit za jejich činnost svazová vyznamenání, kterými jsou bronzový, stříbrný a zlatý otazník, čestné členství ve výboru svazu, čestná uznání, diplom, pamětní plaketa, pamětní list a jiné obdobné odměny. Bronzový otazník, čestné uznání nebo diplom může svaz udělit za podporu křížovkářského a hádankářského hnutí i nečlenům svazu. Udělení svazových vyznamenání schvaluje na návrh kroužků, odborných svazových orgánů nebo členů svazu výbor svazu.

(3) Čestní členové výboru mají právo zúčastňovat se jednání výboru svazu, a to za stejných podmínek jako členové revizní komise svazu.

 

Článek 17

Zánik svazu

(1) Svaz může zaniknout způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech.

(2) V případě zániku svazu bude s majetkem naloženo podle rozhodnutí valné hromady. Jednotlivé kroužky nemají právní nárok na podíl na majetku zaniklého svazu.

 

Článek 18

Přechodné ustanovení

Členské odznaky, svazová vyznamenání, diplomy a podobné předměty opatřené původním názvem svazu, jeho zkratkou SČHAK nebo logem mohou být používány do vyčerpání zásob.

 

Článek 19

Účinnost

(1) Tyto stanovy včetně příloh nabývají účinnosti dnem 26. listopadu 2016 s výjimkou ustanovení týkajících se změny názvu svazu, která nabývají účinnosti dnem zapsání svazu do spolkového rejstříku.

(2) Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývá účinnosti předchozí znění stanov a jejich příloh s výjimkami stanovenými v předchozím odstavci a v článku 18.

 

Příloha Stanov Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. č. 1

 

JEDNACÍ, HLASOVACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

ČESKÉHO SVAZU HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ, Z. S.

 

Článek 1

Jednací, hlasovací a volební řád valné hromady, výboru, předsednictva a revizní komise (dále jen „jednací řád“) Českého svazu hádankářů a křížovkářů (dále jen „svazu“) stanoví podrobnosti k článkům 9 až 13 stanov a upravuje způsob jednání, svolávání a řízení jednotlivých orgánů svazu, jejich hlasování a přijímání rozhodnutí.

 

Článek 2

Valná hromada

(1) Valná hromada je svolávána zásadně písemně, přičemž za písemné svolání se považuje oznámení v tisku, na svazových webových stránkách, ve svazových tiskovinách, osobními dopisy a elektronickou poštou. Tyto způsoby jsou rovnocenné.

(2) Jednání valné hromady je ústní a účastní se ho členové fyzicky přítomní. Řídí je předseda svazu nebo jiný člen svazu pověřený výborem (dále jen „předsedající“).

(3) Hlasování valné hromady se provádí aklamací, tj. veřejně, s výjimkou volby orgánů svazu a těch rozhodnutí, u nichž valná hromada rozhodne o jiném způsobu hlasování. Hlasování o usnesení valné hromady řídí pověřený člen návrhové komise.

(4) Před volbou orgánů svazu, tj. výboru a revizní komise, schválí valná hromada aklamací počet členů do těchto orgánů volených. Vlastní volba se provádí písemně tajným hlasováním, a to vložením celé, členem případně upravené kandidátky do volební urny. Za platnou úpravu se považuje škrtnutí kandidáta, několika kandidátů nebo celé kandidátky, nebo připsání dalšího člena nebo členů na konec kandidátky až do celkového počtu volených členů příslušného orgánu. Ke zvolení kandidáta je třeba nejméně jedné poloviny platných odevzdaných hlasů. Za neplatný hlas se považuje kandidátka roztrhaná nebo jinak znehodnocená a hlas vložený do urny na jiné než oficiální kandidátce.

(5) Pokud je více kandidátů na členy výboru nebo revizní komise než schválila valná hromada (včetně kandidátů dopsaných hlasujícími), za členy příslušného orgánu není zvolen nebo nejsou zvoleni členové, kteří získali méně hlasů, než člen, který je v pořadí hlasů na posledním místě podle stanoveného počtu členů výboru či revizní komise. V případě rovnosti hlasů se stává členem příslušného orgánu kandidát uvedený na kandidátce v pořadí vyšším.

(6) Výsledky hlasování jsou uvedeny jako součást usnesení valné hromady, které podepisují předsedající a předsedové návrhové, mandátové a volební komise. Záznam z jednání valné hromady a její usnesení se zveřejňují ve svazovém tisku a na svazových webových stránkách.

 

Článek 3

Výbor, předseda a předsednictvo

(1) První schůzi výboru po jeho zvolení svolává a až do volby nového předsedy řídí pověřený člen odstupujícího předsednictva.

(2) Předsedu volí ze svého středu členové nově zvoleného výboru. Způsob volby (tajná nebo veřejná) stanoví výbor na své ustavující schůzi. Ke zvolení je třeba nejméně jedné poloviny hlasů přítomných členů. Pokud žádný z členů výboru neobdržel potřebný počet hlasů, hlasuje se o kandidátovi, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů, aklamací. Při rovnosti hlasů se pořadí hlasování určí losem. Zvolený předseda navrhne z členů výboru kandidáty na členy předsednictva.

(3) Volba členů předsednictva se provádí aklamací. Ke zvolení je třeba nejméně jedné poloviny hlasů.

(4) Jednání výboru a předsednictva v průběhu volebního období svolává předseda nebo jednatel svazu písemně stejným způsobem, jako je svolávána valná hromada (viz článek 2 odst. 1).

(5) Jednání výboru i jednání předsednictva řídí předseda svazu nebo jím pověřený člen předsednictva. Na tato jednání může výbor (předsednictvo) pozvat i další funkcionáře svazu k projednávání bodů, které se týkají jejich činnosti. Jednání se na pozvání výboru (předsednictva) mohou zúčastnit i jiní členové svazu, jsou-li projednávány jejich návrhy, dotazy či stížnosti, s nimiž se na výbor (předsednictvo) obrátili v době mezi konáními valné hromady.  Z jednání obou orgánů se pořizuje zápis, který jednatel zasílá všem členům výboru včetně čestných členů a dalším funkcionářům svazu, kterých se týká.

(6) Pokud je nutné v období mezi schůzemi výboru přijmout rozhodnutí, která jsou mu vyhrazena, předseda nebo jednatel návrh těchto rozhodnutí rozešle všem členům výboru písemně dopisem nebo elektronicky (korespondenční hlasování) s uvedením termínu, do kdy se mohou k  návrhu stejným způsobem vyjádřit. Jsou-li k návrhu připomínky nebo doplňující návrhy, rozešle je předseda nebo jednatel k dalšímu vyjádření. Lhůta k vyjádření ke změnám v návrhu je maximálně 10 dní od jejich odeslání. Po zapracování připomínek nebo doplnění se o definitivní podobě návrhu rovněž hlasuje korespondenčně, a to ve stejném termínu jako v předchozím případě. Za účast při hlasování se považuje zaslání písemného nebo elektronického souhlasu či nesouhlasu člena výboru do posledního dne termínu. Výsledky hlasování zpracuje předseda nebo jednatel a seznámí s nimi členy výboru stejným způsobem, jako při výzvě k hlasování. Hlasování je platné jen tehdy, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů výboru. Návrhy jsou schváleny, pokud pro ně korespondenčním způsobem hlasuje nejméně polovina členů výboru, kteří se hlasování zúčastnili. Účinnosti nabývají dnem schválení.

(7) Pokud je nutné v období mezi schůzemi předsednictva přijmout rozhodnutí, která jsou vyhrazena předsednictvu, postupuje se obdobně jako v předchozím odstavci, jen lhůty se zkracují maximálně do pěti dní.

(8) Výsledky korespondenčního hlasování výboru, popřípadě předsednictva budou formálně uvedeny v zápise z nejbližší schůze předsednictva konané po jeho skončení.

 

Článek 4

Revizní komise

(1) První schůzi revizní komise po jejím zvolení svolává a až do volby nového předsedy řídí pověřený člen odstupující komise.

(2) Volba nového předsedy se koná aklamací.

(3) Další jednání revizní komise svolává její předseda písemně dopisem nebo elektronicky. Z jednání je pořizován zápis, který předseda revizní komise předloží předsednictvu a výboru svazu.

(4) V případě revize hospodaření je nutná osobní přítomnost nejméně dvou členů revizní komise. O průběhu a výsledku revize vyhotoví komise zprávu, kterou předloží k projednání předsednictvu a výboru svazu a následně ke schválení valné hromadě (viz článek 9 odst. 5 stanov). Ve zprávě uvede rovněž své nálezy (zjištění závad a návrhy k jejich odstranění nebo konstatování, že závady nebyly zjištěny), týkající se činnosti svazu a jeho orgánů.

(5) Obdrží-li revizní komise podnět nebo stížnost týkající se rozhodnutí výboru nebo předsednictva, projedná je a vypracuje k nim své stanovisko, které předá předsednictvu resp. jeho prostřednictvím výboru. Toto stanovisko slouží jako podklad pro jednání a rozhodování předsednictva a výboru ve věci podnětu nebo stížnosti. Obdrží-li takový podnět či stížnost předsednictvo nebo výbor, předají je revizní komisi bez odkladu k projednání.

 

Článek 5

Podepisování dopisů

Jsou-li dopisy svazu zasílány poštou, musí být opatřeny názvem svazu, otiskem svazového razítka a podpisem předsedy resp. předsedy a jiného člena (členů) předsednictva nebo oprávněné či zplnomocněné osoby. Při zasílání dopisů elektronickou poštou musí být uveden název svazu a funkce podepisujícího, popřípadě dovětek „z pověření předsedy Českého svazu hádankářů a křížovkářů“, nejedná-li se o funkcionáře svazu.

 

 

Příloha Stanov Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. č. 2

 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

ČESKÉHO SVAZU HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ, Z. S.

 

Část I.

Majetek svazu

Článek 1

(1) Majetek Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. (dále jen „svaz“) tvoří jeho peněžní prostředky, cenné papíry, pohledávky, majetková práva a jiný movitý a nemovitý majetek.

(2) Majetkem svazu není majetek kroužků. Svaz neručí za závazky kroužků a kroužky neručí za závazky svazu.

(3) O majetku svazu, určeném k činnostem vykonávaným za účelem dosahování zisku, se v účetnictví svazu účtuje odděleně podle obecně platných předpisů.

 

Článek 2

(1) Majetek svazu je určen na ekonomické zabezpečení činnosti, která je jeho posláním.

(2) Peněžní prostředky, které nejsou určeny k činnostem za účelem dosahování zisku (rozpočtové prostředky), lze použít ke krytí případné ztráty z těchto činností jen se souhlasem valné hromady.

 

Článek 3

Prostředky, které svaz dočasně nepotřebuje, mohou být uloženy v bance formou krátkodobých nebo dlouhodobých depozit nebo mohou být použity na nákup bezpečných cenných papírů.

 

Článek 4

(1) Prostředky svazu nesmějí být použity k poskytování půjček a majetek svazu nesmí být použit k ručení za závazky jiných právnických nebo fyzických osob.

(2) Svaz se může podílet jako společník na podnikání jiné právnické či fyzické osoby včetně nákupu akcií, podílů či podílových listů, jen tehdy, schválí-li to valná hromada svazu.

 

Část II.

Zdroje majetku svazu

Článek 5

Zdroji majetku svazu jsou:

a) roční členské příspěvky;
b) dary a odkazy fyzických a právnických osob;
c) výnosy z majetku svazu;
d) příjmy z činnosti svazu;
e) ostatní příjmy (náhrady škody, pojistná plnění apod.);

f) mimořádné zdroje.

 

Článek 6

Členské příspěvky

(1) Výši ročních členských příspěvků schvaluje na návrh výboru valná hromada svazu.

(2) Příspěvky se platí najednou za celý rok v průběhu příslušného roku. Členové je mohou uhradit předem, a to i za několik let s tím, že v případě pozdější změny podle odst. 1 budou zaplacené příspěvky zúčtovány a členové budou informováni o výši vzniklého přeplatku či nedoplatku.

(3) Členské příspěvky se platí poštovní poukázkou na účet svazu, převodem na účet svazu nebo složením hotovosti v pokladně svazu. Jiné než peněžní plnění není přípustné.

(4) Evidenci členských příspěvků vede člen svazu pověřený výborem svazu.

 

Článek 7

Dary a odkazy fyzických a právnických osob

Dary a odkazy fyzických a právnických osob (darování nebo odkaz movitého i nemovitého majetku, cenných papírů, pohledávek, majetkových práv a jiných majetkových hodnot nebo jiného majetkového prospěchu na základě právního úkonu) mohou být přijímány jak v peněžní, tak v nepeněžní formě. Zahrnují zejména
a) dary a podpory sponzorů, poskytnuté na základě uzavřené darovací nebo sponzorské smlouvy;

b) ostatní dary a odkazy.

 

Článek 8

Příjmy z výnosů z majetku svazu

Tyto příjmy tvoří úroky z vkladů, dlouhodobých depozit a jiné příjmy z kapitálového majetku, případně příjmy z úplat za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému.

 

Článek 9

Příjmy z činnosti svazu

(1) Příjmy z činnosti svazu jsou tvořeny
a) příjmy z činnosti, která je posláním svazu a nemůže být předmětem soutěže s jinými osobami;
b) příjmy z činností vykonávaných za účelem dosahování zisku.

(2) V účetnictví svazu se o příjmech podle písm. a) a písm. b) účtuje odděleně.

 

Článek 10

Mimořádné zdroje příjmů

Pro překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji může svaz výjimečně přijmout úvěr nebo půjčku od právnické či fyzické osoby. Svaz však nesmí vystavovat vlastní směnky.

 

Část III.

Rozpočtové hospodaření svazu

Článek 11

Svaz používá své finanční prostředky v souladu se schváleným rozpočtem. Přitom postupuje s maximální hospodárností. Prostředky svazu se používají především k financování těchto činností:
a) organizování autorských, řešitelských a autorsko-řešitelských soutěží pro členy svazu i ostatní veřejnost;
b) vydávání svazového tisku a publikací;
c) vedení svazových webových stránek;
d) podpora činnosti kroužků;
e) propagace české hádanky a křížovky v tuzemsku i zahraničí;
f) účast v mezinárodních enigmatických sdruženích a organizacích;
g) činnost řídících a odborných orgánů svazu;
h) hospodářsko-správní činnost;
i) odměny a dary členům svazu, kroužkům a jiným osobám;
j) nákup vybavení potřebného pro činnost svazu.

 

Článek 12

(1) Rozpočet svazu se člení
a) podle činností (odvětvové členění);
b) podle ekonomických druhů výdajů a příjmů (položkové členění).

(2) Pro sestavení rozpočtu svazu je závazná rozpočtová skladba, kterou schvaluje výbor svazu.

(3) Plán (rozpočet) příjmů a výdajů činností vykonávaných za účelem dosahování zisku se sestavuje zvlášť. Na rozpočet svazu je napojen pouze odvodem části disponibilního zisku, výjimečně dotací na úhradu plánované ztráty.

 

Článek 13

(1) Návrh rozpočtu svazu sestavuje a projednává předsednictvo svazu a spolu se stanoviskem revizní komise jej předkládá k posouzení, popř. ke schválení výboru svazu. Předsednictvo předkládá výboru svazu ke schválení rovněž návrhy změn rozpočtu v průběhu rozpočtového období.

(2) Rámcový rozpočet svazu, který obsahuje celkové rozpočtové příjmy a jejich členění podle původu zdrojů (viz článek 5) a celkové rozpočtové výdaje v členění podle činností (viz článek 11), se po posouzení ve výboru svazu předkládá ke schválení valné hromadě. Rámcový rozpočet může obsahovat i položky výdajů na činnosti neuvedené v článku 11 a rozpočtovou rezervu, která však nesmí přesáhnout 10 % celkových výdajů.

 

Článek 14

(1) Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok. Do doby schválení návrhu rozpočtu výborem svazu, nejvýše však po dobu tří měsíců od počátku rozpočtového období, hospodaří svaz podle návrhu rozpočtu projednaného a schváleného předsednictvem svazu (rozpočtové provizórium).

(2) Neschválí-li výbor svazu návrh rozpočtu ve všech položkách, může provizorně schválit nesporné výdaje s tím, že uloží předsednictvu návrh rozpočtu dopracovat a znovu předložit ke schválení. Do doby schválení dopracovaného rozpočtu hospodaří svaz podle rozpočtu provizorně schváleného výborem.

 

Článek 15

(1) Celkový objem rozpočtových výdajů lze překročit
a) je-li překročení kryto zvýšením příjmů;
b) na základě předchozího rozhodnutí výboru svazu, a to nejvýše o 5 % celkových rozpočtových výdajů a tak, aby závazky svazu po skončení rozpočtového období nebyly vyšší než součet peněžních prostředků a pohledávek svazu.

(2) Objem výdajů pro jednotlivé druhy činností lze překročit, je-li překročení kryto
a) zvýšením příjmů,
b) snížením, odsunutím nebo úsporou výdajů v jiných druzích činnosti s výjimkou činností uvedených v článku 11 písm. a) a d).

 

Článek 16

Za plnění rozpočtu odpovídá předsednictvo svazu. Hospodář svazu informuje pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, předsednictvo o vývoji plnění rozpočtu příjmů a výdajů svazu a navrhuje případná rozpočtová opatření. Předsednictvo informuje výbor o plnění rozpočtu svazu na každé schůzi výboru.

 

Článek 17

Zprávu o hospodaření svazu za uplynulý rozpočtový rok sestavuje předsednictvo svazu, vyjadřuje se k ní revizní komise a schvaluje ji výbor svazu. Zpráva, která kromě výsledků rozpočtového hospodaření obsahuje údaje o majetku svazu včetně závazků a pohledávek, je součástí zprávy výboru o činnosti svazu pro valnou hromadu. Výbor rozhodne o způsobu a rozsahu zveřejnění údajů o hospodaření svazu ve svazovém tisku a na svazových webových stránkách.

 

Část IV.

Zásady financování jednotlivých činností svazu

Článek 18

Organizování soutěží

Při organizování autorských, řešitelských a autorsko-řešitelských soutěží lze hradit výdaje na
a) zajištění řešitelských materiálů jako odměny autorům, konzultantům, výdaje na přepsání, nakreslení, rozmnožení, adjustáž apod.;
b) zajištění přeborů jako nájemné místností, cestovné delegátů svazu, odměny řešitelům, věcné ceny, poháry, diplomy, medaile apod.;
c) zajištění autorských a kombinovaných soutěží jako odměny porotám a tajemníkům porot, organizátorům, vedoucím korespondenčních soutěží, odměny soutěžícím, poštovné, cestovné, diplomy apod.

 

Článek 19

Vydávání svazového tisku a publikací a vedení svazových webových stránek

Při vydávání svazového tisku a publikací lze hradit zejména honoráře, odměny redaktorům, odměny za práce písařské, adjustační a expediční, náklady na tisk, poštovné apod. Při vedení svazových webových stránek lze hradit poplatky za svazovou doménu, webhostingové služby, správu svazových stránek, odměny redaktorům apod.

 

Článek 20

Podpora kroužkové činnosti

(1) Jako podporu kroužkové činnosti lze hradit plně nebo částečně zejména
a) nájem místností pro schůzovou činnost kroužků, výdaje na pořízení řešitelských materiálů, odborné publikace, poštovné v kroužkových korespondenčních soutěžích apod.;
b) cestovní náhrady při cestách na přebory (jízdné, ubytování);
c) peněžní a věcné odměny za umístění v soutěžích pořádaných kroužky pro své členy nebo pro děti a mládež.

(2) Podrobnější zásady podpory kroužkové činnosti stanoví výbor svazu.

 

Článek 21

Propagace české hádanky a křížovky

V rámci propagace české hádanky a křížovky v tuzemsku i v zahraničí lze hradit zejména
a) výdaje na náborové akce;
b) výdaje na uspořádání mezinárodních soutěží, účast zástupců svazu na těchto soutěžích, odměny soutěžícím a pořadatelům.

 

Článek 22

Mezinárodní činnost svazu

V rámci organizování a účasti svazu na mezinárodních akcích lze hradit zejména
a) výdaje na organizaci mezinárodních akcí;
b) výdaje na účast zástupců svazu na mezinárodních akcích a jednáních se zahraničními partnery v tuzemsku i zahraničí;
c) případné dary těmto organizacím a jiné výdaje (např. společné publikace).

 

Článek 23

Činnost řídících a odborných orgánů svazu

V rámci činnosti řídících a odborných orgánů svazu lze hradit zejména výdaje na
a) organizaci valné hromady (nájemné místností, cestovné delegátů, pořízení materiálů, pohoštění apod.);
b) schůze výboru a předsednictva (nájemné místností, cestovné, ubytování, materiály, občerstvení, poštovné apod.);
c) činnost odborných komisí včetně revizní komise (jako pod písm. b);
d) odborné semináře (nájemné místností, cestovní náhrady účastníků, strava, příprava a rozmnožení materiálů, poštovné apod.);
e) odměny za pořízení, kontrolu a vedení databáze hádanek a křížovek;
f) odměny členů redakčních rad;
g) vedení archivu svazu a kroniky včetně odměn.

 

Článek 24

Hospodářsko-správní činnost

(1) V rámci hospodářsko-správní činnosti lze z rozpočtu svazu hradit materiálové výdaje, odměny, služby nevýrobní povahy a různé finanční výdaje na
a) vedení členské evidence;
b) vedení pokladny svazu;
c) vedení účetnictví svazu;
d) ostatní hospodářsko-správní činnosti.

(2) Dále lze hradit výdaje na nákup potřebného vybavení, a to jak základních prostředků včetně software, tak materiálu a předmětů postupné spotřeby.

 

Článek 25

Odměny a dary

(1) Lze hradit výdaje na peněžní a nepeněžní odměny, čestná uznání, odznaky, diplomy, pamětní plakety, pamětní listy apod. udělované členům svazu u příležitosti jejich životních jubileí a jako ocenění jejich zásluh o rozvoj svazové činnosti. Obdobně lze hradit i odměny kroužkům.

(2) Z prostředků svazu lze poskytovat i dary na humanitární nebo kulturní účely a odměny a dary osobám, které nejsou členy svazu, ale významně se zasloužily o podporu a rozvoj české hádanky a křížovky.

 

Článek 26

Výdaje při činnosti vykonávané za účelem dosažení zisku

(1) Výdaje na činnosti svazu vykonávané za účelem dosahování zisku je možno vynakládat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy. Zahrnují výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmu, výdaje na pořízení potřebného vybavení charakteru základních prostředků, daň ze zisku apod. V účetnictví svazu musí být odděleny od výdajů na ostatní činnosti svazu.

(2) Tyto výdaje nelze hradit z rozpočtových prostředků.

 

Část V.

Rozhodování, pravomoc a odpovědnost v otázkách hospodaření svazu

Článek 27

Valná hromada rozhoduje o nejzásadnějších otázkách hospodaření svazu, zejména
a) stanoví výši členských příspěvků;
b) schvaluje zásady hospodaření svazu;
c) schvaluje rámcový rozpočet svazu;
d) schvaluje výši a způsob účasti svazu na podnikání jiných právnických a fyzických osob;
e) dává souhlas k dlouhodobé činnosti svazu vykonávané za účelem dosažení zisku a ke krytí případné ztráty z této činnosti z rozpočtových prostředků svazu;
f) dává souhlas k přijetí úvěru nebo půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok.

 

Článek 28

(1) Výbor svazu odpovídá valné hromadě za řádné hospodaření svazu.

(2) Výbor svazu je oprávněn
a) schvalovat a měnit rozpočet svazu za podmínek stanovených v článku 15;
b) povolovat uskutečnění výdajů nezahrnutých do rozpočtu;
c) v rámci zmocnění daného mu stanovami nebo valnou hromadou schvalovat rozpočtovou skladbu a podrobné zásady používání prostředků svazu včetně Sazebníku odměn za výkon prací pro svaz (dále jen „sazebník“) a povolovat výjimky z těchto zásad;
d) schvalovat výplatu odměn za výkon prací pro svaz nezahrnutých do sazebníku;
e) schvalovat roční účetní závěrku a zprávu o hospodaření svazu;
f) schvalovat přijetí úvěru nebo půjčky vyšší než 20 tisíc Kč na dobu kratší než jeden rok;
g) schvalovat nákup cenných papírů a uložení prostředků svazu do dlouhodobých bankovních depozit;
h) schvalovat výši členských příspěvků a dalších finančních výdajů svazu z titulu jeho členství v mezinárodních enigmatických organizacích;
i) schvalovat výplatu odměn a poskytnutí nepeněžních odměn a darů členům svazu a kroužkům za dlouholetou aktivní práci pro svaz a u příležitosti jejich jubileí;
j) schvalovat poskytnutí daru podle článku 25 odst. 2;

k) schvalovat uzavření darovacích a sponzorských smluv;
l) schvalovat odepsání nedobytných pohledávek;
m) schvalovat prodej nepotřebného zařízení a vybavení svazu, jehož pořizovací cena přesáhla v jednotlivých případech 10 tisíc Kč;
n) schvalovat rozpočtové výdaje, které v jednotlivých případech překročí částku 25 tisíc Kč.

 

Článek 29

(1) Předsednictvo svazu zajišťuje operativně hospodaření s prostředky svazu, odpovídá za náležité vedení předepsaných evidencí a za hospodárné vynakládání prostředků v souladu se schváleným rozpočtem.

(2) Předsednictvo svazu je oprávněno:
a) schvalovat výplatu odměn za práce pro svaz podle sazebníku, není-li v něm tato pravomoc výslovně svěřena konkrétnímu členu svazu;
b) povolovat neodkladná rozpočtová opatření za podmínek stanovených v článku 15;
c) schvalovat smlouvy týkající se běžného hospodaření svazu;
d) schvalovat prodej nepotřebného zařízení a vybavení, jehož pořizovací cena nepřesáhla v jednotlivých případech 10 tisíc Kč;
e) schvalovat přijetí úvěru nebo půjčky do výše 20 tisíc Kč na dobu kratší než jeden rok;
f) schválit rozpočet svazu ve smyslu článku 14 odst. 1 těchto zásad (rozpočtové provizórium);

g) schvalovat uskutečnění výdajů, které v jednotlivých případech nepřekročí částku 25 tisíc Kč.

 

Článek 30

Nařizování a schvalování hospodářských operací

(1) Právo nařizovat a schvalovat všechny hospodářské operace mají kromě orgánů svazu místopředsedové a hospodář svazu (dále jen „funkcionáři“). K nařizování a schvalování vybraných hospodářských operací může výbor pověřit i další osoby (dále jen „oprávněné osoby“).

(2) Nejde-li o hospodářskou operaci či výdaj stanovený usnesením valné hromady, výboru, předsednictva, v rozpočtu svazu nebo sazebníkem jmenovitou částkou, může jednotlivý funkcionář nebo oprávněná osoba schválit běžné výdaje, které v jednotlivých případech nepřevýší částku jeden tisíc Kč. K uskutečnění běžného výdaje do výše osm tisíc Kč je třeba souhlasu dvou funkcionářů.

(3) Funkcionář, ani oprávněná osoba, však nemůže sám schvalovat výplatu prostředků ani jiné plnění, je-li sám jejich příjemcem.

 

Článek 31

Dispoziční právo

(1) Právo disponovat s peněžními prostředky svazu uloženými na účtech u banky má předseda, místopředsedové a hospodář svazu, pro převod hotovostí mezi účtem u banky a pokladnou má toto právo také pokladník svazu.

(2) Bankovní doklady (převodní příkazy, inkasní příkazy a šeky) musí být podepsány dvěma oprávněnými osobami.

 

Článek 32

Pokladní služba

(1) Platby v hotovosti přijímá a vyplácí pokladník svazu.

(2) Pokladník je povinen uzavřít se svazem dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky.

(3) Výdajové pokladní doklady musí kromě pokladníka podepsat další oprávněná osoba.

 

Článek 33

Zmocnění

(1) Výbor svazu vydá závazné směrnice k
a) oběhu dokladů,
b) pokladním operacím,
c) vedení účetnictví svazu,
d) vedení evidence majetku,
e) vedení mzdové evidence,
f) inventarizaci majetku svazu,
g) účetní závěrce svazu.

(2) V případě, že svaz zahájí činnost vykonávanou za účelem dosahování zisku, vydá k tomu výbor příslušné závazné směrnice o hospodaření, které potvrdí nejbližší valná hromada.

 

Příloha Stanov Českého svazu hádankářů a křížovkářů, z. s. č. 3

LOGO A ODZNAK

ČESKÉHO SVAZU HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ, Z. S.

 

Logo 2017