Klasifikace křížovek

 

KLASIFIKACE KŘÍŽOVEK

 

I. ZÁKLADNÍ TYPY KŘÍŽOVEK

KŘÍŽOVKY PODLE ÚPLNOSTI KŘIŽOVÁNÍ

Křížovky s úplným křižováním

Křížovky s neúplným křižováním (doplňovačky):

- bez vzájemného křižování vpisovaných výrazů

- s křižováním vpisovaných výrazů

 

KŘÍŽOVKY PODLE POČTU SMĚRŮ VPISOVÁNÍ VPISOVANÝCH VÝRAZŮ

Jednosměrné křížovky

Dvousměrné křížovky

Třísměrné křížovky

Čtyřsměrné křížovky

Vícesměrné křížovky

 

KŘÍŽOVKY PODLE PROSTORU PRO VPISOVÁNÍ VÝRAZŮ

Křížovky se spojitým koridorem (koridorové vyznačení dráhy)

Křížovky s nespojitým koridorem (oddělená políčka, atomizované křížovky):

- s vyznačením dráhy vodicími linkami či pomocnými grafickými znaky (řetízková doplňovačka)

- s klíčovaným vyznačením dráhy (atomizované křížovky)

Segmentové křížovky (přesmyčková křížovka)

 

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU SMĚRŮ KŘIŽOVÁNÍ

Standardní křížovka

Šikmá křížovka

Pološikmá křížovka

Kruhová křížovka

Oblouková křížovka

Buňkovky

Zvláštní - viz Odrůdy (vlnkovky, lomené, kaskádovky, lubelské atd.)

Křížovky bez směrů křižování (segmentové)

 

KŘÍŽOVKY PODLE FORMY KŘIŽOVÁNÍ

Standardní křížovky s křížovou vazbou

Křížovky s řetězovým křižováním

Křížovky se skupinovým křižováním

Křížovky s buňkovým křižováním

Křížovky s vrstvovým křižováním (ráčkovky)

Křížovky s atomizovaným křižováním

Křížovky s hádankovým křižováním

 

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU SÍŤKY

Křížovky se základní síťkou

Mozaiková křížovka

Polomozaiková křížovka

Křížovky bez síťky (křížovky s izolovanými  políčky, kroužkové křížovky)

nebo – Křížovky se spojitou síťkou a s nespojitou síťkou

 

KŘÍŽOVKY PODLE DRUHU ROZDĚLOVACÍCH ZNAČEK

Křížovky bez rozdělovacích značek (darvinovky, postupovky, ráčkovky atd.)

Křížovky s rozdělovacími linkami

Křížovky s rozdělovacími políčky

- slepými

- s vepsaným zadáním (švédské křížovky)

Křížovky s rozdělovacími body

Křížovky s uzlovými políčky a ploškami (řetězovky)

 

KŘÍŽOVKY PODLE FORMÁLNÍHO VYZNAČENÍ VPISOVÁNÍ

Křížovky bez označení směrů vpisování

Křížovky s vnějším označením směrů vpisování (identifikátory vně obrazce)

Křížovky s vnitřním vyznačením směru a počátku vpisování (identifikovány uvnitř obrazce)

 

KŘÍŽOVKY PODLE FIGURALITY OBRAZCE

Křížovky nefigurální

Křížovky figurální

- s úplným figurálním obrazcem

- s figurálním vnitřním obrysem

- s figurálním uspořádáním rozdělovacích značek

- s jinou formou figurality (např. s využitím vpisovaných znaků)

 

KŘÍŽOVKY PODLE SYMETRIE

Křížovky nesymetrické

Křížovky symetrické

- se středovou symetrií

- s osovou symetrií

Křížovky částečně symetrické (např. symetrický obrys, nesymetrické rozdělovací značky)

 

KŘÍŽOVKY PODLE POVAHY VPISOVANÝCH ZNAKŮ

Písmenná křížovka

Shluková křížovka

Slabiková křížovka

Výrazová křížovka (včetně křížovky slovní)

Střídavá křížovka

Číselná křížovka (kris-kros aj.)

Křížovka s rébusovými znaky

 

KŘÍŽOVKY PODLE CHARAKTERU LEGENDY

Křížovky se standardní legendou

Křížovky s vepsanou legendou (švédské)

Výplňky

Dosazovací křížovka

Polodosazovací křížovka

Polovýplňky

Křížovky se zvláštní legendou - viz Odrůdy

Křížovky se sdruženou legendou

Křížovky s částečně sdruženou legendou

 

KŘÍŽOVKY PODLE FORMY UMÍSTĚNÍ TAJENKY

Křížovky bez tajenky (neodpovídá českému standardu)

Křížovky s neskrytou tajenkou

Křížovky se zvýrazněnou tajenkou

Křížovky se skrytou tajenkou

 

KŘÍŽOVKY PODLE ÚPLNOSTI ZADÁNÍ OBRAZCE

Křížovky s úplným zadáním obrazce

Polodokreslovky (vč. skeletonu, obrysovky)

Dokreslovky

 

II. ODRŮDY

Odrůdy jsou křížovky, které mohou patřit ke kterékoli kategorii základních typů a současně se vyznačují určitými specifiky. Např. speciálním směrem vpisování, speciální formou vpisování či křižování, speciální formou legendy, speciální grafickou podobou apod.

 

JEDNODUCHÉ DOPLŇOVAČKY

Doplňovačky bez křižování vpisovaných výrazů

Doplňovačka

Kruhová doplňovačka

Hřebenovka

Spojené hřebenovky

Meandrová doplňovačka

Řetízková doplňovačka

Buňková doplňovačka

 

Doplňovačky s křižováním vpisovaných výrazů

Doplňovačka s křižováním v násobných políčkách

Doplňovačka s křižováním koncových znaků

Řetězová doplňovačka

Postupovka

Oblouková doplňovačka

 

Mřížkové doplňovačky

Kris-kros

Rámcovka

 

KŘÍŽOVKY SE SOUMĚRNÝM ROZMÍSTĚNÍM SHODNÝCH ZNAKŮ

Shodná křížovka

Zrcadlová doplňovačka

Zrcadlovka

Čtvercovka

Roháček

 

KŘÍŽOVKY S ŘETĚZOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

Řetězovka

Polořetězovka

Darvinovka

Polodarvinovka

Postupovka

Ornamentovka

Čelisťovka

Řetězová doplňovačka

Odrazovka

 

KŘÍŽOVKY SE SKUPINOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

Odstředovka

Úhlopříčná odstředovka

Dostředovka

Úhlopříčná dostředovka

Osovka

Úhlopříčná osovka

Úhlopříčná (křížová) doplňovačka

 

KŘÍŽOVKY S VRSTVOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

Ráčková křížovka (vícekoridorová)

Ráčkovka (jednokoridorová)

Jednosměrná křížovka

Oběhovka

Pentaminová křížovka

 

KŘÍŽOVKY S BODOVÝM KŘIŽOVÁNÍM

Atomizovaná křížovka

Přesmyčková doplňovačka

Přenosová doplňovačka

 

KŘÍŽOVKY SE ZVLÁŠTNÍMI SMĚRY VPISOVÁNÍ

Křížovky s buňkovým vpisováním

Buňkovka

Buňková doplňovačka

Křížovka s buňkami

 

Křížovky se síťovým vpisováním výrazů

Síťovka

 

Křížovky s vlnkovým vpisováním výrazů

Vlnkovka

Stupňovka (též třísměrná křížovka)

 

Křížovky s lomeným vpisováním výrazů

Kaskádovka

Terčovka (obvodovka)

Odrazovka

Hvězdice

Hvězdicová doplňovačka

Ypsilonka

 

Křížovky s meandrovým a koridorovým vpisováním výrazů

Meandrovka

Meandrová ráčkovka

Meandrová jednosměrná křížovka

Meandrová zrcadlovka

 

Křížovky se spojnicovým vpisováním

Řetízková doplňovačka

Volná buňkovka

 

Křížovky s dalšími formami vpisování výrazů

Sloupcovka

 

KŘÍŽOVKY SE ZVLÁŠTNÍ FORMOU LEGENDY

Křížovky se sdruženou nebo částečně sdruženou legendou

Křížovky se zpřeházenou nebo částečně zpřeházenou legendou

Křížovky s obrázkovou nebo částečně obrázkovou legendou

Křížovky s překladovou (cizojazyčnou) legendou

Křížovky s hádankářskou legendou

Křížovky s šifrovanou legendou (kódované křížovky)

Křížovky s kvizovou legendou

Křížovky se souvislou legendou

Křížovky s vepsanou legendou

Křížovky s vynechaným výrazem v legendě

Křížovky s rýmovanou legendou

Křížovky s asociativní legendou

Křížovky s protikladnou legendou

Křížovky s podvojnou legendou

 

KŘÍŽOVKY S HÁDANKÁŘSKOU VAZBOU

Hádankové křížovky

Křížovky s hádankářskou legendou

 

III. KOMBINOVANÉ KŘÍŽOVKY

SPOJENÍ KŘÍŽOVEK

Křížovkový celek

Křížovka s ucelenými částmi

Obrysovka - viz polodokreslovka

Kombinace hřebenovek s jednoduchou doplňovačkou

Spojené čtvercovky - viz

Spojené roháčky

Křížovka s buňkovkou

Křížovka se síťovkou

 

KOMBINOVANÉ KŘÍŽOVKY (KOMBINACE KŘÍŽOVEK)

Kombinovaná křížovka s buňkovým vpisováním

Kombinované křížovky se skupinovým křižováním

Kombinovaná meandrová křížovka

Kombinovaná atomizovaná křížovka

Kombinovaná přesmyčková křížovka

Ornamentovka

 

KŘÍŽOVKY KOMBINOVANÉ S JINÝMI HÁDANKÁŘSKÝMI PRVKY

Křížovka kombinovaná se skládačkou,

Křížovka kombinovaná s šifrou

Křížovka kombinovaná s osmisměrkou

Pentaminová křížovka

Křížovka s tajenkou v lištách

Křížovka s tajenkou v mřížce