Zásady hodnocení kvality křížovek

 

ZÁSADY HODNOCENÍ KVALITY KŘÍŽOVEK

Kvalita křížovek se posuzuje zejména pro účely autorských a autorsko-řešitelských soutěží a pro účely publikování. Kvalita křížovek, vázaná určitými pravidly, by však také měla zaručovat úroveň řešitelských soutěží, ať již přeborových, nebo korespondenčních.

Kvalitu křížovek postihuje několik dokumentů SČHAK, z nich nejdůležitější jsou Směrnice se svými doplňky a přílohami. Proto se vždy u křížovky zkoumá, není-li v rozporu s ustanoveními Směrnic. Soulad se Směrnicemi je základní podmínkou, kterou musí respektovat autoři a posléze i řešitelé. Prohřešek proti Směrnicím je závažnou chybou, která snižuje kvalitu křížovky a může vést k vyřazení křížovky ze soutěže či z publikování.

U přeborových a korespondenčních soutěží hrají primární úlohu také soutěžní řády a propozice jednotlivých soutěží, které v některých případech mohou obsahovat i určité kvalitativní požadavky. Nesplnění těchto požadavků u soutěžních prací v autorských soutěžích vede k jejich vyřazení ze soutěže (práce se nehodnotí a nezískávají žádné pořadí). Tím ovšem není řečeno, že by takové práce nemohly být publikovány.

V roli posuzovatelů kvality křížovek jsou především porotci autorských soutěží, účastníci vyšších skupin České křížovkářské ligy, konzultanti přeborových a korespondenčních soutěží, redakce časopisů a v neposlední řadě také samotní řešitelé, kteří právem očekávají, že jim budou předkládány práce na určité úrovni křížovkářské vyspělosti. Vyspělý řešitel dokáže rozpoznat kvalitní křížovku od nekvalitní a dokáže odhalit její chyby a nedostatky.

I když křížovka vyhovuje všem požadavkům soutěžních řádů, propozic a Směrnic, neznamená to, že je automaticky kvalitní. Různé požadavky na kvalitu obsahuje další důležitý dokument SČHAK – Kritéria kvality křížovek. Tento materiál shrnuje základní klady a zápory křížovek a je tak důležitým vodítkem pro autory, porotce a konzultanty. Neříká však, jak konkrétně křížovku z hlediska kvality hodnotit. Problematikou konkrétního posuzování kvality křížovek se zabývá další dokument – Metodika porotování křížovek v soutěžích SČHAK. Ten přináší doporučený postup pro vyhledávání a porovnávání kladů a záporů v křížovkách.

Autoři, kteří zmíněné dokumenty znají, tak mají vytvořen dobrý rámec pro svou tvorbu. Porotci, konzultanti a redaktoři zase mají vymezený prostor pro jednotné hodnocení prací a pro jejich případné publikování. Přínosem uvedených dokumentů, které tvoří ucelený soubor zásad, je to, že autoři, konzultanti, porotci i řešitelé mají k dispozici pravidla pro posuzování kvality, že vědí, co se hodnotí jako chyba, klad či zápor, jakou váhu mají jednotlivé zápory apod. Zmíněné dokumenty představují významnou pomůcku, která pokrývá důležitou oblast kvality křížovek.