Autorské soutěže - hádanky

 

Výsledky autorských soutěží na hádanky:

2017                         2018                         2019

2013                         2014                         2015                         2016

2009                         2010                         2011                         2012

2005                         2006                         2007                         2008

2001                         2002                         2003                         2004

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K AUTORSKÝM SOUTĚŽÍM

1. Autor může obeslat soutěž pouze původními pracemi.

2. Práce musí být tvořeny v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek, resp. Směrnicemi pro tvorbu českých slovních hádanek, publikačními kritérii SČHAK pro křížovky a případnými dalšími podmínkami uvedenými ve vypsání příslušné soutěže.

3. Hádanky je nutno psát strojopisně (na psacím stroji nebo na počítači) na jedné straně papíru. Obepis náznaku a jádra je nutno podtrhnout nebo jinak zvýraznit (ne však velkými písmeny). Řešení se uvádí pod textem podání nebo napravo od něho. Náměty na kreslené hádanky musí obsahovat konkrétní a jednoznační popis kompozice kresby, který může být doplněn náčrtkem nebo nahrazen kresbou. Prvky málo známé je nutno doložit pramenem, podle něhož je lze nakreslit.

4. Autor je povinen dokládat věcnou a jazykovou správnost použitých výrazů příslušným pramenem s uvedením autora, názvu publikace a rokem vydání. Základní a doporučené prameny, které není nutno uvádět, jsou vyjmenovány níže. V případě, že výrazy nejsou heslem v abecedním řazení či rejstříku publikace nebo jazykovou variantou takového hesla, je nutno uvést stranu, popř. i příslušné heslo.

5. Soutěže jsou anonymní, proto ke soutěžní práci je nutno uvést heslo. Heslo se jménem a adresou se vloží do zvláštní obálky a odešle spolu se soutěžními pracemi. Pokud soutěžící vyžaduje zpětné informace o hodnocení od tajemníka poroty, musí přiložit navíc ofrankovanou obálku se svou adresou.

6. Zasláním práce do soutěže dává autor vypisovateli výhradní právo k jejímu uveřejnění včetně případných úprav. Toto právo zaniká u prací, které nebudou publikovány do pěti let od uveřejnění výsledků soutěže. Umístění na čelním místě v soutěži nezakládá nárok autora na to, aby taková práce musela být publikována.

7. Autorům prací, které se umístily na předních místech, jsou přidělovány kvalifikační body podle Kvalifikačního řádu SČHAK.

8. Práce, které nebudou splňovat tyto podmínky, budou ze soutěže vyřazeny. Tím však nezaniká právo vypisovatele soutěže takové práce po případných úpravách zveřejnit.

 

Prameny v křížovkářských a hádankářských soutěžích

Uvádíme  přehled  základních  a doporučených pramenů, které jsou k dispozici  porotám autorských a vedoucím řešitelských soutěží. U soutěžích prací je autor jako doklad výrazu nemusí uvádět.

Prameny základní

Normativní jazykové příručky: poslední vydání Pravidel českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník spisovného jazyka českého, platné mluvnice češtiny.

Encyklopedie: Malá československá encyklopedie, Československý biografický slovník, Všeobecná encyklopedie a Velký slovník naučný (Diderot), Universum - všeobecná encyklopedie.

Slovníky a příručky: Český slovník věcný a synonymický, Slovník českých  synonym,  Nová slova v češtině - slovník neologizmů 1. a 2. díl, Slovník nespisovné češtiny, Akademický  slovník cizích slov, Rejman: Slovník cizích slov, Klimeš: Slovník cizích slov, Slovník cizích slov (Encyklopedický dům),  Reisenauer: Co je co? 2. vydání (pouze pro autory křížovek), Knappová: Jak se bude jmenovat?,  Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Velký atlas světa, Kapesní atlas světa, Slovník zkratek.

Prameny doporučené

Jazykové  příručky:  Příruční  slovník  jazyka českého, Hubáček: Malý slovník   českých  slangů,  Etymologický  slovník  jazyka českého, Český etymologický slovník, Slovník synonym a frazeologismů (Novinář 1979), Co v slovnících nenajdete.

Všeobecné  encyklopedie  a  slovníky: Příruční  slovník naučný, Ilustrovaný   encyklopedický  slovník, Encyklopedický  slovník, Český biografický slovník XX. století, Technický naučný slovník.