Autorské soutěže - hádanky

 

Výsledky autorských soutěží na hádanky:

2021                         2022                         2023

2017                         2018                         2019                         2020 

2013                         2014                         2015                         2016

2009                         2010                         2011                         2012

2005                         2006                         2007                         2008

2001                         2002                         2003                         2004

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K AUTORSKÝM SOUTĚŽÍM ČSHAK (platné od r. 2019)

1. Autor může obeslat soutěž pouze původními pracemi.

2. Práce musí být tvořeny v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek, resp. Směrnicemi pro české slovní hádanky, publikačními kritérii ČSHAK a propozicemi jednotlivých soutěží.

3. Hádanky, pokud jsou zasílány poštou, je nutno psát strojopisně po jedné straně papíru. Obepis náznaku a jádra je nutno podtrhnout nebo jinak zvýraznit, např. tučným písmem, kurzívou, tučnou kurzívou (nikoli však verzálami). Řešení se uvádí pod textem podání nebo napravo od něho. Při zasílání elektronickou poštou je obepis náznaku a jádra zvýrazněn vždy tučnou kurzívou a řešení se uvádí napravo od textu. Náměty na kreslené hádanky musí obsahovat popis kompozice kresby, který může být doplněn náčrtkem nebo nahrazen kresbou. Prvky málo známé je nutno doložit pramenem, podle něhož je lze nakreslit.

4. Autor je povinen respektovat a dokládat aktuální věcnou a jazykovou správnost použitých výrazů příslušným pramenem s uvedením autora, názvu publikace a roku vydání. Prameny, které není nutno uvádět, jsou vyjmenovány v článku Prameny v křížovkářských a hádankářských autorských soutěžích ČSHAK (níže). V případě, že výrazy nejsou heslem v abecedním řazení publikace nebo jazykovou variantou takového hesla, je nutno uvést stranu, popř. i příslušné heslo.

5. Vyhodnocení soutěže je anonymní, proto k soutěžní práci je nutno uvést heslo. Při soutěžích na jednotlivé hádanky (např. hádanky pro Bystřinu) se heslem označuje každá jednotlivá hádanka, při soutěžích na soubor hádanek (např. miniatury, pětiboj) se heslem označuje celý soubor. Hesla se jménem a adresou se vloží do zvláštní obálky a odešlou spolu se soutěžními pracemi. Při zasílání elektronickou poštou se hesla a adresa odesilatele uvádějí v samostatném souboru. Pokud soutěžící vyžaduje zpětné informace o hodnocení od tajemníka poroty, musí přiložit navíc ofrankovanou obálku se svou adresou, nebo svou e-mailovou adresu.

6. Zasláním práce do soutěže dává autor vypisovateli výhradní právo k jejímu uveřejnění včetně případných úprav. Toto právo zaniká u prací, které nebudou publikovány do pěti let od uveřejnění výsledků soutěže. Umístění na čelním místě v soutěži nezakládá nárok autora na to, aby taková práce musela být publikována.

7. Autorům prací, které se umístily na předních místech, jsou přidělovány kvalifikační body podle Kvalifikačního řádu ČSHAK.

8. Práce, které nebudou splňovat tyto podmínky, budou ze soutěže vyřazeny. Tím však nezaniká právo vypisovatele soutěže takové práce po případných úpravách použít.

9. Účastí v soutěžích poskytuje účastník svolení k uveřejnění svých základních údajů (jméno, místo trvalého pobytu, kroužek) ve zprávách a výsledcích k příslušným soutěžím v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů uveřejněným na svazovém webu.

 

PRAMENY V KŘÍŽOVKÁŘSKÝCH A HÁDANKÁŘSKÝCH AUTORSKÝCH SOUTĚŽÍCH ČSHAK

Normativní jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu (poslední vydání); Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost; Slovník spisovného jazyka českého; příslušné platné mluvnice; Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz/); Akademický slovník cizích slov; Nový akademický slovník cizích slov.

Encyklopedie: Malá československá encyklopedie; Československý biografický slovník; Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (Diderot); Universum – všeobecná encyklopedie.

Slovníky a příručky: Slovník českých synonym a antonym; Český slovník věcný a synonymický; Co v slovnících nenajdete; Nová slova v češtině – slovník neologizmů (1. a 2. díl); Rejman: Slovník cizích slov; Klimeš: Slovník cizích slov; Slovník cizích slov (Encyklopedický dům); Reisenauer: Co je co 1-3? (2. vydání jen pro křížovky); Knappová: Jak se bude jmenovat?; Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat?; Slovník zkratek (Encyklopedický dům).

 

Schváleno výborem svazu dne 24. listopadu 2018. Všeobecné pokyny k autorským soutěžím vstoupily v platnost počínaje rokem 2019.